رفتن به مطلب
 • 0

مشکل با بازار


mamad20

سوال

با سلام

اگه بازار روی گوشی نصب نباشه وقتی میخوام وارد صفحه ی پرداخت برنامه خودم بشم ارور میده که عکسش رو پیوست کردم . وقتی بازار نصب باشه مشکلی نیست .

اومدم و بهش گفتم اگه بازار رو نداره مسیج باکس 2 بگه که دانلود کنه . 

حالا که از طریق برنامه من بازار نصب شده با اینکه بازار هست ولی بازم همون ارور رو میده . 

چرا ؟؟؟

Sub checkapp(appcheck As Boolean) As String
	Dim p1 As PackageManager
	Dim i1 As Intent
	i1 = p1.GetApplicationIntent("com.farsitel.bazaar")
	If i1.IsInitialized = appcheck Then
	Return True
	Else
	Return False
	End If
	
	
End Sub

Sub kharidbtm_Click
If checkapp(True) Then
	StartActivity(kharidpnl)
Else
Dim appd As Int
Dim intent1 As Intent
appd = Msgbox2("لطفا برای استفاده از این قسمت، ابتدا برنامه کافه بازار را نصب کنید","پیش نیاز","دانلود","فعلا نه","",Null)
If appd = DialogResponse.POSITIVE Then
	intent1.Initialize(intent1.ACTION_view,"http://cafebazaar.ir/install/?l=fa")
StartActivity(intent1)
Return
End If
End If
End Sub

post-4835-0-63860400-1461315892_thumb.jpeg

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارسال های توصیه شده

سلام . حل نشد . من تا اونجایی کارم حل شده که اینیشیلایز رو بردم توی دکمه و از این بابت که توی اکتیویتی فرست نیست که ارور بده .

Sub ImageView1_Click
Dim zh As PRBazarInappSecurity	
	Dim aria As AriaLib
If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
pay.Initialize("payment",api)
pay.DebugLogging = True
zh.Initialize
	pay.RequestPayment("500coin","inapp",p1.GetDeviceId)
Else
Dim appd As Int
Dim intent1 As Intent
appd = Msgbox2("لطفا برای استفاده از این قسمت، ابتدا برنامه کافه بازار را نصب کنید","پیش نیاز","دانلود","فعلا نه","",Null)
If appd = DialogResponse.POSITIVE Then
	intent1.Initialize(intent1.ACTION_view,"http://cafebazaar.ir/install/?l=fa")
StartActivity(intent1)
Return
End If
End If
'pay.RequestPayment("500coin","inapp",p1.GetDeviceId)
End Sub

 ولی بازم وقتی بازار نصب باشه بازم ارور میده که این نوشته که به نظرم میاد بخاطر مشکلات امنیتی ، نمیتونه ارتباط برقرار کنه با بازار یا یه همچین چیزی ، نمیدونم ربطی یه کتابخونه ای که خط دوم اینیشیلایز کردم داره یا نه چون وقتی حذفش کردم بازم درست نشد . (بازم میگم اگه از قبل بازار نصب باشه همچیم مشکلی پیش نمیاد . )

 

 

Error occurred on line: 55 (kharidpnl)

java.lang.SecurityException: Not allowed to bind to service Intent { act=ir.cafebazaar.pardakht.InAppBillingService.BIND pkg=com.farsitel.bazaar }
at android.app.ContextImpl.bindServiceCommon(ContextImpl.java:1587)
at android.app.ContextImpl.bindService(ContextImpl.java:1551)
at android.content.ContextWrapper.bindService(ContextWrapper.java:517)
at anywheresoftware.b4a.objects.IbHelper.startSetup(IbHelper.java:166)
at anywheresoftware.b4a.inappbilling3.BillingManager3.Initialize(BillingManager3.java:32)
at Ganj.chaharom.kharidpnl._imageview1_click(kharidpnl.java:422)
at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:668)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:337)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:244)
at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:132)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:175)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:171)
at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
at android.view.View.performClick(View.java:4438)
at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5045)
at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
 
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون

Sub Globals
Dim p1 As PhoneId
Dim api As String : api = "کدخودم که گفتم بخاطر مسایل امنیتی نذارم اینجا"
Dim pay As BillingManager_b4a_org
Dim zh As PRBazarInappSecurity
'Dim blnsup As Boolean
	Private coiner As Label
	Private ImageView1 As ImageView
	Private ImageView2 As ImageView
	Private ImageView3 As ImageView
	Private ImageView4 As ImageView
	Dim mp As MediaPlayer
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("kharid")
For Each view1000 As View In Activity.GetAllViewsRecursive
	If view1000 Is Label Then
		Dim lable1000 As Label
		lable1000 = view1000
		lable1000.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("zienab.ttf")
	End If
Next
'pay.Initialize("payment",api)
'pay.DebugLogging = True
'zh.Initialize
coiner.Initialize("lbl1")
mp.Initialize2("mp")
End Sub

'Sub payment_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String)
'blnsup = Supported
'End Sub
Sub Activity_Resume
mp.Load(File.DirAssets,"info.mp3")
mp.Play
mp.Looping = True
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
mp.Stop
End Sub

Sub ImageView1_Click
	Dim aria As AriaLib
If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
pay.Initialize("payment",api)
pay.DebugLogging = True
zh.Initialize
	pay.RequestPayment("500coin","inapp",p1.GetDeviceId)
Else
Dim appd As Int
Dim intent1 As Intent
appd = Msgbox2("لطفا برای استفاده از این قسمت، ابتدا برنامه کافه بازار را نصب کنید","پیش نیاز","دانلود","فعلا نه","",Null)
If appd = DialogResponse.POSITIVE Then
	intent1.Initialize(intent1.ACTION_view,"http://cafebazaar.ir/install/?l=fa")
StartActivity(intent1)
Return
End If
End If
'pay.RequestPayment("500coin","inapp",p1.GetDeviceId)
End Sub

Sub ImageView2_Click
		Dim aria As AriaLib
If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
pay.Initialize("payment",api)
pay.DebugLogging = True
zh.Initialize
	pay.RequestPayment("1000coin","inapp",p1.GetDeviceId)
Else
Dim appd As Int
Dim intent1 As Intent
appd = Msgbox2("لطفا برای استفاده از این قسمت، ابتدا برنامه کافه بازار را نصب کنید","پیش نیاز","دانلود","فعلا نه","",Null)
If appd = DialogResponse.POSITIVE Then
	intent1.Initialize(intent1.ACTION_view,"http://cafebazaar.ir/install/?l=fa")
StartActivity(intent1)
Return
End If
End If
'pay.RequestPayment("1000coin","inapp",p1.GetDeviceId)
End Sub

Sub ImageView3_Click
		Dim aria As AriaLib
If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
pay.Initialize("payment",api)
pay.DebugLogging = True
zh.Initialize
	pay.RequestPayment("2000coin","inapp",p1.GetDeviceId)
Else
Dim appd As Int
Dim intent1 As Intent
appd = Msgbox2("لطفا برای استفاده از این قسمت، ابتدا برنامه کافه بازار را نصب کنید","پیش نیاز","دانلود","فعلا نه","",Null)
If appd = DialogResponse.POSITIVE Then
	intent1.Initialize(intent1.ACTION_view,"http://cafebazaar.ir/install/?l=fa")
StartActivity(intent1)
Return
End If
End If
'pay.RequestPayment("2000coin","inapp",p1.GetDeviceId)
End Sub

Sub ImageView4_Click
		Dim aria As AriaLib
If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
pay.Initialize("payment",api)
pay.DebugLogging = True
zh.Initialize
	pay.RequestPayment("5000coin","inapp",p1.GetDeviceId)
Else
Dim appd As Int
Dim intent1 As Intent
appd = Msgbox2("لطفا برای استفاده از این قسمت، ابتدا برنامه کافه بازار را نصب کنید","پیش نیاز","دانلود","فعلا نه","",Null)
If appd = DialogResponse.POSITIVE Then
	intent1.Initialize(intent1.ACTION_view,"http://cafebazaar.ir/install/?l=fa")
StartActivity(intent1)
Return
End If
End If
'pay.RequestPayment("5000coin","inapp",p1.GetDeviceId)
End Sub

Sub payment_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
Dim coin As Int
Dim coin1 As String
Try
If zh.Security = True Then
If Success Then
 If Product.ProductId = "500coin" Then
 	coin = 500
 else If Product.ProductId = "1000coin" Then
 	coin = 1000
 else If Product.ProductId = "2000coin" Then
 	coin = 2000
 else If Product.ProductId = "5000coin" Then
 	coin = 5000
End If
 Try
 coin1 = File.ReadString(File.DirInternal,"coin")
Catch
 coin1 = 500
End Try
File.WriteString(File.DirInternal,"coin",coin1 + coin)
coiner.text = coin1 + coin
ToastMessageShow("سکه خریداری شد",False)
 pay.ConsumeProduct(Product)
 Else
 ToastMessageShow("متاسفانه خرید ناموفق بود",False)
 End If
 Else
 	ToastMessageShow("دوست عزیز لطفا برای هک برنامه تلاش نکنید ! :)",False)
	End If
	Catch
		ToastMessageShow("متاسفانه مشکلی در درون پرداخت شما به وجود آمده است :(",False)
	End Try
 
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کدات خیلی درهمه

یه سورس برات نوشتم که کلا همچی معلومه ..

 

اجراش کن کدا رو ببین خودت میفهمی چی به چیه

 

http://s6.picofile.com/file/8248793442/1111111111111111111111111111111.rar.html

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آقا خیلی نزدیک شدیم . توی کد شما درست کار میکنه فقط یه مشکلی هست

		Dim pk As PackageManager2
		 pk.Initialize
	 Dim l1 As List
	 Dim st As String = ""
	 l1 = pk.GetAllInstalledPackages
   For i = 0 To l1.Size - 1
	 	Dim package As String = l1.Get(i)
		If package.Contains("bazaar") = True Or package.Contains("farsitel") = True Or package.Contains("bazar") = True Then
			If st = "" Then
				st = pk.GetApplicationName(package)
				Else
					st = st & CRLF & pk.GetApplicationName(package)
					End If
		 End If
	 Next
   
		If st = "" Then
bazar
End If
				Dim i4 As Int
				pay.Initialize("pardakht",api)'کد اینتیالیز پرداخت خودتو بذار
				i4 = Msgbox2("توضیحات خرید" & CRLF & " توضیحات" ,"باشه","باشه","بخر","",Null)
				If i4 = DialogResponse.POSITIVE Then
					
					pay.RequestPayment("500coin","inapp",p1.GetDeviceId)'code pardakhte khodet
				End If
			If i4 = DialogResponse.CANCEL Then
								
					pay.RequestPayment("500coin","inapp",p1.GetDeviceId)	'code pardakhte khodet
				
			End If

من نمیخوام وقتی بازار نصب شده ، دوباره دیالوگ باکس2 بیاره و بپرسه میخوای بخری یا نه .میخوام مستقیم بره به صفحه پرداخت . اینجوریش کردم فایده نداشت 

		Dim pk As PackageManager2
		 pk.Initialize
	 Dim l1 As List
	 Dim st As String = ""
	 l1 = pk.GetAllInstalledPackages
   For i = 0 To l1.Size - 1
	 	Dim package As String = l1.Get(i)
		If package.Contains("bazaar") = True Or package.Contains("farsitel") = True Or package.Contains("bazar") = True Then
			If st = "" Then
				st = pk.GetApplicationName(package)
				Else
					st = st & CRLF & pk.GetApplicationName(package)
					End If
		 End If
	 Next
   
		If st = "" Then
bazar
End If
				
				pay.Initialize("pardakht",api)'
					pay.RequestPayment("500coin","inapp",p1.GetDeviceId)

حل بشه تمومه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو صفحه قبل که کتابخونه آریا لیب  رو گذاشتم فعال کن و کد زیر رو به اکتیویتی کریت اضافه کن

Dim ariaa As AriaLib
  If ariaa.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
  pay.Initialize("pardakht",api)
  Else
 
  End If
	 

کد اینتیالیز پرداخت رو هم از باتن پرداخت بردار دیگه هیچ مشکلی نمیمونه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو صفحه قبل که کتابخونه آریا لیب  رو گذاشتم فعال کن و کد زیر رو به اکتیویتی کریت اضافه کن

Dim ariaa As AriaLib
  If ariaa.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
  pay.Initialize("pardakht",api)
  Else
 
  End If
	 

کد اینتیالیز پرداخت رو هم از باتن پرداخت بردار دیگه هیچ مشکلی نمیمونه

توی اکتیویتی کریت بردم باز ارور میده. فک کنم چون اونجا st  نداریم که اجرا بشه و پکیج نیم رو بگیره  :(

چرا نمیشه توی دکمه اینیتیالیز کرد ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من میتونم برات درستش کنم خودمم این مشکل رو داشتم که با تلاش و کوشش حلش کردم

بخاطر اینکه بازار به بهانه کپی رایت برنامه منو رد کرد من این کمک رو در قبال شارژ ایرانسل بهت یاد میدم

فکر کنم مشکلتو فقط من بتونم حل کنم

نخند عقد ه ای شدم میفهمی ... خخخ

مشکلی نیست دوست عزیز . در خدمتم . راه حل رو بفرمایید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من میتونم برات درستش کنم خودمم این مشکل رو داشتم که با تلاش و کوشش حلش کردم

بخاطر اینکه بازار به بهانه کپی رایت برنامه منو رد کرد من این کمک رو در قبال شارژ ایرانسل بهت یاد میدم

فکر کنم مشکلتو فقط من بتونم حل کنم

نخند عقد ه ای شدم میفهمی ... خخخ

دوست عزیز اینجا همچین آموزشا رو پولی کمک نمیکنیم به کاربرا، اگه اینجوری باشه که همه باید در قبال یه آموزش کوچیک بیان شارژ ایرانسل و پول دریافت بکنن.. مگه میشه؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اول این کتابخونه آریا لیب رو دانلود کن:

 

http://s6.picofile.com/file/8248602218/Desktop.rar.html

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

Dim aria As AriaLib
  If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
  pardakht.Initialize("pardakht",key) 'کد پرداخت خودتون جایگزین بشه
  Else
Msgbox2("لطفا برای استفاده از این قسمت، ابتدا برنامه کافه بازار را نصب کنید","پیش نیاز","دانلود","فعلا نه","",Null)
End If
End Sub
Sub kharidbtm_Click
Dim ss As Int
ss = Msgbox2'کد مسیج باکس برای خرید
If ss = DialogResponse.POSITIVE Then
pardakht.RequestPayment("test","inapp","next")
End If

	
	If ss = DialogResponse.CANCEL Then
	pardakht.RequestPayment("test","inapp","next")
	End If

end sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اگه کارت راه نیوفتاد بگو تا کمکت کنم

من میدونم الان با این راهنمایی رویا پردازان باز به خطا میخوری

میگی نه؟ برو امتحان کن بیا تا یکاری رو بهت بگم انجام بده میبینی باز خطا میده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من تست کردم دوست عزیز اونطوری که من گفتم بکنید مشکلتون حل میشه

لینک با اصلاحات جدید

 

http://s6.picofile.com/file/8248886618/mamad20.rar.html

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

آخرین ورژن کتابخانه AriaLib رو دانلود کنید و از کد زیر برای چک کردن نصب بودن برنامه کافه بازار روی گوشی استفاده کنید:

Dim ca As AriaLib
If ca.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
	اگر نصب بود
Else
	ToastMessageShow("بازار روی گوشی شما نصب نمی باشد!",False)
End If
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در صورتی که در نصب نبودن بازار هم خطا داد دارم برای دکمه پرداختت کد مینویسم اینجا میذارم یکم دیگه الان یکم دستم بنده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اگه هم نخوای از اینهمه کد استفاده کنی و بخوای کد هات کوتاه باشن میتونی فقط از کتابخانه آریالیب استفاده کنی به این صورت که:

 

اول همه کدارو که گفتم پاک کنی بعد:

کتابخانه آریا لیب فقط

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

	Activity.LoadLayout("kharid")
	Dim ariaa As AriaLib
  If ariaa.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
  pardakht.Initialize("pardakht",key)
  Else
 
  End If
	 
End Sub
Sub btnkharid_Click		

	Dim ariaa As AriaLib
  If ariaa.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then

	pardakht.RequestPayment("test1","inapp","ok") 
  Else
 StartActivity("bazaar")
 ExitApplication
  End If
End Sub

تمام

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اول این کتابخونه آریا لیب رو دانلود کن:

 

http://s6.picofile.com/file/8248602218/Desktop.rar.html

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

Dim aria As AriaLib
  If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
  pardakht.Initialize("pardakht",key) 'کد پرداخت خودتون جایگزین بشه
  Else
Msgbox2("لطفا برای استفاده از این قسمت، ابتدا برنامه کافه بازار را نصب کنید","پیش نیاز","دانلود","فعلا نه","",Null)
End If
End Sub
Sub kharidbtm_Click
Dim ss As Int
ss = Msgbox2'کد مسیج باکس برای خرید
If ss = DialogResponse.POSITIVE Then
pardakht.RequestPayment("test","inapp","next")
End If

	
	If ss = DialogResponse.CANCEL Then
	pardakht.RequestPayment("test","inapp","next")
	End If

end sub

آقا دمت گرم . ولی مشکل کد قبلی چی بود ؟ برای یادگرفتن میخوام بدونم . بازم ممنون 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من میتونم برات درستش کنم خودمم این مشکل رو داشتم که با تلاش و کوشش حلش کردم

بخاطر اینکه بازار به بهانه کپی رایت برنامه منو رد کرد من این کمک رو در قبال شارژ ایرانسل بهت یاد میدم

فکر کنم مشکلتو فقط من بتونم حل کنم

نخند عقد ه ای شدم میفهمی ... خخخ

سلام

شما اگر قصدتون کمک هست و میخواین مشکل حل شه، کمک کنید

اگر بحث مالی مطرح هست، توی پیام خصوصی مکاتبه کنید با ایشون، قند شکن که نمیخوایم بخریم از بچه های یاهو مسنجر و ریدکال که شارژ بدیم جواب بگیریم، این شکل بحث هارو ببرید توی پیام خصوصی عزیزم

:gol:

موفق باشید

 

آقا دمت گرم . ولی مشکل کد قبلی چی بود ؟ برای یادگرفتن میخوام بدونم . بازم ممنون 

اگر مشکلتون حل شد، تاپیک رو پاسخ داده شده بزنید تا بسته بشه...

:gol:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

شما اگر قصدتون کمک هست و میخواین مشکل حل شه، کمک کنید

اگر بحث مالی مطرح هست، توی پیام خصوصی مکاتبه کنید با ایشون، قند شکن که نمیخوایم بخریم از بچه های یاهو مسنجر و ریدکال که شارژ بدیم جواب بگیریم، این شکل بحث هارو ببرید توی پیام خصوصی عزیزم

:gol:

موفق باشید

 

اگر مشکلتون حل شد، تاپیک رو پاسخ داده شده بزنید تا بسته بشه...

:gol:

باشه چشم . جواب سوالمو بگیرم از ایشون در مورد مشکل سورس قبلی میبندم تاپیک رو .

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قرار باشه برا اینجور کمک ها پول بگیریم که نمیشه دیگه سایت رو اسمشو پشتیبانی گذاشت

یه ساعت وقتمو گرفت عوضش میتونم بگم به یکی کمک کردم که کارش جلو بره .. مثل کسانی که تو این انجمن کمک کردن کاره من جلو بره

 

این کد از همه لحاظ تست کردم و هیچ خطایی نداره چه با نصب بازار چه بی نصب بازار

کلیه کد هایی که بالا دادم رو پاک کن و این کتابخونه رو دانلود کن:

http://s7.picofile.com/file/8248622942/packegmanager2.zip.html

 

تو اکتیویتی کریت هم کد اینتیالیز پرداخت رو پاک کن

 

همه این کد های پایین رو تو باتن پرداختت بذار(البته با تغییراتی که نسبت به برنامه و مشخصات پرداخت خودت میدی)

	 pk.Initialize
	 Dim l1 As List
	 Dim st As String = ""
	 l1 = pk.GetAllInstalledPackages
   For i = 0 To l1.Size - 1
	 	Dim package As String = l1.Get(i)
		If package.Contains("bazaar") = True Or package.Contains("farsitel") = True Or package.Contains("bazar") = True Then
			If st = "" Then
				st = pk.GetApplicationName(package)
				Else
					st = st & CRLF & pk.GetApplicationName(package)
					End If
			
		End If
Next
    
		If st = "" Then
Dim i6 As Int
		i6 = Msgbox2("لطفا برای استفاده کامل بازار را نصب کنید :" & CRLF & " برای استفاده از قابلیت درون پرداخت شما نیاز به برنامه بازار دارید" ,"","باشه","","",Null)
If i6 = DialogResponse.POSITIVE Then
StartActivity("matn1") 'یه اکتیویتی بساز و تو اون اکتیویتی یه دکمه برا دانلود بازار بزار تا اگه کاربر بازار نصب نباشه تو گوشیش به اون اکتیویتی هدایت بشه
	ExitApplication
End If
End If
        				
				Dim i4 As Int
				pardakht.Initialize("pardakht",key)'کد اینتیالیز پرداخت خودتو بذار
				i4 = Msgbox2 'ye msgbox2 baraye tozihate kharidet mituni bezari inja
				If i4 = DialogResponse.POSITIVE Then
					
					pardakht.RequestPayment("test","inapp","ok")'code pardakhte khodet
				End If
			If i4 = DialogResponse.CANCEL Then
								
					pardakht.RequestPayment("test","inapp","ok")	'code pardakhte khodet
				
			End If

البته یادت نره تیک کتابخانه پکیج منیجر2 رو نزنی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...