رفتن به مطلب
 • 0

اطلاعات فایل موزیک


farsroom

سوال

کسی میدونه چطوری میشه اطلاعات یک فایل موزیک (MP3) رو از قبیل اسم و تصویر بدست آورد؟

تصویر مهمتره

همون عکسی که در پس زمینه فایل صوتی وجود دارد و وقتی برنامه های پخش آهنگ رو باز میکنیم یک تصویر از خواننده در پس زمینه فایل وجود دارد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

در در 1396/04/11, 21:37:53، shekaf گفته است :

شما میتونی ID3 موزیک هاروتو سرور بسازی و json بفرستی تا app نشون بده
یا از کتابخانه id3 تو خود app استفاده کن

 


Dim ID3 as ID3


ID3.Initialize(myDir, myFile)
If ID3.hasPictures then
  Dim bmp as Bitmap
  bmp = ID3.Cover
  '...do something with the cover bitmap
End if

 

اینم خوندن اطلاعات


Sub ReadID3Tag (Dir As String, Filename As String)
  Dim i    As Int
  Dim ID3   As ID3
  Dim Frame  As ID3_Frame
  Dim Pic   As ID3_Picture
  Dim Comment As ID3_Comment
  Dim Other  As ID3_OtherData
  '  
  ID3.Initialize(myFolder, myFile)
  If ID3.Exists = False Then lv.AddTwoLines(myFile, "no ID3 Tag found.")
   
  If ID3.version >= 3 Then 'id3v2.2 not supported
    
   If ID3.hasPictures Then lv.AddTwoLinesAndBitmap(myFile, "", ID3.Cover)
   
   lv.AddTwoLines("Title",       ID3.Title)
   lv.AddTwoLines("Artist",      ID3.Artist)
   lv.AddTwoLines("Album",       ID3.Album)
    lv.AddTwoLines("Genre",       ID3.Genre)
   lv.AddTwoLines("Track",       ID3.Track)
   lv.AddTwoLines("Comment",      ID3.Comment)
   lv.AddTwoLines("Copyright",     ID3.Copyright)
   lv.AddTwoLines("BPM",       ID3.bpm)
   
   'Get all attached pictures: 
    For i = 0 To ID3.Pictures.Size-1
      Pic = ID3.Pictures.Get(ID3.Pictures.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLinesAndBitmap(Pic.Label, Pic.Description,ID3.GetBitmap(Pic.Picuretype))
   Next
   
   'Get all standard text information frames:
   For i = 0 To ID3.Frames.Size-1
      Frame = ID3.Frames.Get(ID3.Frames.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Frame.Name & " - " & Frame.label, Frame.Content)
    Next
   
   'Get all comments:
   For i = 0 To ID3.Comments.Size-1
      Comment = ID3.Comments.Get(ID3.Comments.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Comment.Label & " " & Comment.Language & " " & Comment.Description,Comment.Content)
    Next
   
   'Get all other frames:
   For i = 0 To ID3.OtherData.Size-1
      Other = ID3.otherdata.Get(ID3.otherdata.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Other.Name & " - " & Other.Label, Other.Content)
    Next
   lv.AddTwoLines("Version", "id3v2." & ID3.Version & "." & ID3.Revision)
   
  
  Else
  
    ID3.ReadVersion1
   lv.AddTwoLines("Title",  ID3.V1.Title)
   lv.AddTwoLines("Artist",  ID3.V1.Artist)
   lv.AddTwoLines("Album",  ID3.V1.Album)
    lv.AddTwoLines("Genre",  ID3.V1.Genre)
   lv.AddTwoLines("Track",  ID3.V1.Track)
   lv.AddTwoLines("Comment", ID3.V1.Comment)
   
   lv.AddTwoLines("Version", "id3v1")
  End If
   
  If ID3.errCode > 0 Then
   lv.AddTwoLines("Error in id3 tag found", "Error " & ID3.ErrCode & " at Position " & ID3.ErrPosition)
  End If
   
End Sub

 

در در 1396/04/11, 21:37:53، shekaf گفته است :

شما میتونی ID3 موزیک هاروتو سرور بسازی و json بفرستی تا app نشون بده
یا از کتابخانه id3 تو خود app استفاده کن

 


Dim ID3 as ID3


ID3.Initialize(myDir, myFile)
If ID3.hasPictures then
  Dim bmp as Bitmap
  bmp = ID3.Cover
  '...do something with the cover bitmap
End if

 

اینم خوندن اطلاعات


Sub ReadID3Tag (Dir As String, Filename As String)
  Dim i    As Int
  Dim ID3   As ID3
  Dim Frame  As ID3_Frame
  Dim Pic   As ID3_Picture
  Dim Comment As ID3_Comment
  Dim Other  As ID3_OtherData
  '  
  ID3.Initialize(myFolder, myFile)
  If ID3.Exists = False Then lv.AddTwoLines(myFile, "no ID3 Tag found.")
   
  If ID3.version >= 3 Then 'id3v2.2 not supported
    
   If ID3.hasPictures Then lv.AddTwoLinesAndBitmap(myFile, "", ID3.Cover)
   
   lv.AddTwoLines("Title",       ID3.Title)
   lv.AddTwoLines("Artist",      ID3.Artist)
   lv.AddTwoLines("Album",       ID3.Album)
    lv.AddTwoLines("Genre",       ID3.Genre)
   lv.AddTwoLines("Track",       ID3.Track)
   lv.AddTwoLines("Comment",      ID3.Comment)
   lv.AddTwoLines("Copyright",     ID3.Copyright)
   lv.AddTwoLines("BPM",       ID3.bpm)
   
   'Get all attached pictures: 
    For i = 0 To ID3.Pictures.Size-1
      Pic = ID3.Pictures.Get(ID3.Pictures.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLinesAndBitmap(Pic.Label, Pic.Description,ID3.GetBitmap(Pic.Picuretype))
   Next
   
   'Get all standard text information frames:
   For i = 0 To ID3.Frames.Size-1
      Frame = ID3.Frames.Get(ID3.Frames.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Frame.Name & " - " & Frame.label, Frame.Content)
    Next
   
   'Get all comments:
   For i = 0 To ID3.Comments.Size-1
      Comment = ID3.Comments.Get(ID3.Comments.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Comment.Label & " " & Comment.Language & " " & Comment.Description,Comment.Content)
    Next
   
   'Get all other frames:
   For i = 0 To ID3.OtherData.Size-1
      Other = ID3.otherdata.Get(ID3.otherdata.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Other.Name & " - " & Other.Label, Other.Content)
    Next
   lv.AddTwoLines("Version", "id3v2." & ID3.Version & "." & ID3.Revision)
   
  
  Else
  
    ID3.ReadVersion1
   lv.AddTwoLines("Title",  ID3.V1.Title)
   lv.AddTwoLines("Artist",  ID3.V1.Artist)
   lv.AddTwoLines("Album",  ID3.V1.Album)
    lv.AddTwoLines("Genre",  ID3.V1.Genre)
   lv.AddTwoLines("Track",  ID3.V1.Track)
   lv.AddTwoLines("Comment", ID3.V1.Comment)
   
   lv.AddTwoLines("Version", "id3v1")
  End If
   
  If ID3.errCode > 0 Then
   lv.AddTwoLines("Error in id3 tag found", "Error " & ID3.ErrCode & " at Position " & ID3.ErrPosition)
  End If
   
End Sub

 

از کجا کتابخانه برای بیسیک4اندروید رو گیر بیارم؟

هرچی گشتم نبود.

ممنون میشم اگه داری به من بدی.

فدایت

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما میتونی ID3 موزیک هاروتو سرور بسازی و json بفرستی تا app نشون بده
یا از کتابخانه id3 تو خود app استفاده کن

 

Dim ID3 as ID3


ID3.Initialize(myDir, myFile)
If ID3.hasPictures then
  Dim bmp as Bitmap
  bmp = ID3.Cover
  '...do something with the cover bitmap
End if

 

اینم خوندن اطلاعات

Sub ReadID3Tag (Dir As String, Filename As String)
  Dim i    As Int
  Dim ID3   As ID3
  Dim Frame  As ID3_Frame
  Dim Pic   As ID3_Picture
  Dim Comment As ID3_Comment
  Dim Other  As ID3_OtherData
  '  
  ID3.Initialize(myFolder, myFile)
  If ID3.Exists = False Then lv.AddTwoLines(myFile, "no ID3 Tag found.")
   
  If ID3.version >= 3 Then 'id3v2.2 not supported
    
   If ID3.hasPictures Then lv.AddTwoLinesAndBitmap(myFile, "", ID3.Cover)
   
   lv.AddTwoLines("Title",       ID3.Title)
   lv.AddTwoLines("Artist",      ID3.Artist)
   lv.AddTwoLines("Album",       ID3.Album)
    lv.AddTwoLines("Genre",       ID3.Genre)
   lv.AddTwoLines("Track",       ID3.Track)
   lv.AddTwoLines("Comment",      ID3.Comment)
   lv.AddTwoLines("Copyright",     ID3.Copyright)
   lv.AddTwoLines("BPM",       ID3.bpm)
   
   'Get all attached pictures: 
    For i = 0 To ID3.Pictures.Size-1
      Pic = ID3.Pictures.Get(ID3.Pictures.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLinesAndBitmap(Pic.Label, Pic.Description,ID3.GetBitmap(Pic.Picuretype))
   Next
   
   'Get all standard text information frames:
   For i = 0 To ID3.Frames.Size-1
      Frame = ID3.Frames.Get(ID3.Frames.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Frame.Name & " - " & Frame.label, Frame.Content)
    Next
   
   'Get all comments:
   For i = 0 To ID3.Comments.Size-1
      Comment = ID3.Comments.Get(ID3.Comments.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Comment.Label & " " & Comment.Language & " " & Comment.Description,Comment.Content)
    Next
   
   'Get all other frames:
   For i = 0 To ID3.OtherData.Size-1
      Other = ID3.otherdata.Get(ID3.otherdata.GetKeyAt(i))
     lv.AddTwoLines(Other.Name & " - " & Other.Label, Other.Content)
    Next
   lv.AddTwoLines("Version", "id3v2." & ID3.Version & "." & ID3.Revision)
   
  
  Else
  
    ID3.ReadVersion1
   lv.AddTwoLines("Title",  ID3.V1.Title)
   lv.AddTwoLines("Artist",  ID3.V1.Artist)
   lv.AddTwoLines("Album",  ID3.V1.Album)
    lv.AddTwoLines("Genre",  ID3.V1.Genre)
   lv.AddTwoLines("Track",  ID3.V1.Track)
   lv.AddTwoLines("Comment", ID3.V1.Comment)
   
   lv.AddTwoLines("Version", "id3v1")
  End If
   
  If ID3.errCode > 0 Then
   lv.AddTwoLines("Error in id3 tag found", "Error " & ID3.ErrCode & " at Position " & ID3.ErrPosition)
  End If
   
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 1396/04/17, 07:47:04، farsroom گفته است :

از کجا کتابخانه برای بیسیک4اندروید رو گیر بیارم؟

هرچی گشتم نبود.

ممنون میشم اگه داری به من بدی.

فدایت

سلام

بنده کتابخونه رو نتونستم پیدا کنم

ولی با استفاده از InLineJava به راحتی میشه اینکارو انجام داد

اینجا کافیه از کلاس MediaMetadataRetriever استفاده کنید که مخصوص فایل خاصی نیست و با تمامی فایل ها می تونید کار کنید.

تصویر »

info media.gif

 

 

سورس کد » ( فک کردم حجم فایل 1.8 مگ غافل از موضوع 18 مگ بخاطر فایل ها).

رمز: answercenter.ir

Media Info.rar

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...