رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

AnswerCenter

مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی

 • مرجع پاسخگویی
 • تولید آموزش
 • سفارش پروژه

درخواست سفارش پروژه

اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


karbar14

چرا فقط وقتی دستور هدر را در خطوط پایینتر غیر فعال می کنم، دستور هدر در خط بالاتر اجرا می شود؟

پست های پیشنهاد شده

karbar14    0

کاربر عادی

در کد زیر، وقتی این خط که دستور هدر دارد یعنی:

header("location:../taiide_sabtenam.php?id=".$id_user." ");

را غیر فعال می کنیم

آنوقت می بینیم که بعضی از هدر هایی که در خطوط بالاتر است، مثلا:

header("location:../account_sait_j.php?S_hamrah_n");

عمل می کند، وگرنه این خطوط عمل نمی کند!!


عجیب است، مگر اجرای شرط در خطوط بالاتر، باید به فعال یا غیر فعال شدن یک خط در خطوط پایینتر ربط داشته باشد؟
لطفا راهنمایی فرمایید
با تشکر قبلی

<?php
require_once 'connect.php';
$connect = new connectdb;
if (isset($_POST['send']))
{
  // تعریف متغیرهایی که درون شرطها استفاده می شود
  $email_tekrari = 0 ;
  $code_melli_tekrari = 0 ;
  $err = "";
 
  // دریافت مقادیر از فرم
  $fname = $_POST['fname'];
  $lname = $_POST['lname'];
  $jensiiat = $_POST['jensiiat'];
  $code_melli = $_POST['code_melli'];
  $S_hamrah = $_POST['S_hamrah'];
  $id_daneshgah = $_POST['daneshgah'];
  $id_ostan = $_POST['state'];
  $id_shahr = $_POST['city'];
  $email = $_POST['email'];
  $user_pass = $_POST['S_hamrah'];
  $img = $aks;
  $modir = 0 ;
  // یافتن تاریخ ثبت نام
  date_default_timezone_set("Asia/Tehran");
  $date = date("Y-m-d H:i:s");
 
   
  // قطعه کد چک صحت کد ملی در PHP
  $code = $code_melli;
  function _custom_check_national_code($code)
    {
      if(!preg_match('/^[0-9]{10}$/',$code))
        return false;
      for($i=0;$i<10;$i++)
        if(preg_match('/^'.$i.'{10}$/',$code))
          return false;
      for($i=0,$sum=0;$i<9;$i++)
        $sum+=((10-$i)*intval(substr($code, $i,1)));
      $ret=$sum%11;
      $parity=intval(substr($code, 9,1));
      if(($ret<2 && $ret==$parity) || ($ret>=2 && $ret==11-$parity))
        return true;
      return false;
    }
   
  // اگر تعداد ارقام کدملی غیر از 10 بود
  if (strlen($code) <> 10)
    {
      header("location:../account_sait_j.php?code_melli_tedade_argham");
    }
  // اگر فرمت کدملی ناصحیح بود  
  elseif (_custom_check_national_code($code) == false)
    {
      header("location:../account_sait_j.php?code_melli_nadorost"); 
    }
  // اگر فرمت کدملی درست بود  
  elseif (_custom_check_national_code($code) == true)
    {
      //echo "code_melli ok"."";
    }  
   
  // بدست آوردن دو کاراکتراول شماره همراه
  $avvale_S_hamrah = substr($S_hamrah,0,2);
  // بدست آوردن تعداد ارقام شماره همراه
  $tedad_arghame_S_hamrah = strlen($S_hamrah);
   
  // اگر تعداد ارقام شماره همراه، برابر 11 رقم نبود
  if ($tedad_arghame_S_hamrah == 11 ) {
    //echo "11 ragham dorost"."";
    // اگر دو رقم اول شماره همراه 09 نبود
    if ($avvale_S_hamrah == "09") {
      //echo "do ragham avval 09 ast"."";
    } else {
      //echo "do ragham avval 09 nist"."";
      header("location:../account_sait_j.php?S_hamrah_n");
    }
  } else {
    //echo "11 ragham nist"."";
    header("location:../account_sait_j.php?S_hamrah_tedade_argham");
  }
   
  // در دیتابیس بگرد، اگر از قبل، ایمیل یا کدملی مشابه کد ملی ثبت کننده وجود داشت، اعلام کن تکراری است
  $sqle = "select * from `tbl_user` ";
  $res_e = $connect->query($sqle);
  //var_dump($sqle);
  while ($row_e = mysqli_fetch_assoc($res_e))
    {
       
      $email_db = $row_e['email'];
      $code_melli_db = $row_e['code_melli'];
      //echo "id_user: ".$row_e['id_user']." ";
      //echo "email_db: ".$row_e['email']." ";
      //echo "code_melli_db: ".$row_e['code_melli']." ";
      // نمایش مقدار یک متغیر در پنجره پاپ آپ
      //echo "<script>var url = '$code_melli_db'; alert(url); </script>";
      // اگر ایمیل تکراری بود
        if($email_db == $email ) {
          //echo "email_db: ".$email_db." tekrari a: "." ";
          //echo "email: ".$email."";
          $email_tekrari = 1 ;
          $err = "email_tekrari";
          header("location:../account_sait_j.php?email_tekrari");
          //echo "email_db: ".$email_db." tekrari k "." ";
          break;
        }
        // اگر کدملی تکراری بود
        elseif ( $code_melli_db == $code_melli)
        {
          //echo "code_melli_db: ".$code_melli_db." tekrari b "." ";
          //echo "code_melli: ".$code_melli."";
          $code_melli_tekrari = 1 ;
          $err = "code_melli_tekrari";
           
          header("location:../account_sait_j.php?code_melli_tekrari");
          //echo "code_melli_db: ".$code_melli_db." tekrari f "." ";
          break;
        }
        // اگر هیچکدام تکراری نبود
        else
        {
        //echo "email_tekrari c: ".$email_tekrari." ";
        //echo "code_melli_tekrari c: ".$code_melli_tekrari." ";
        }
       
    } // پایان حلقه وایل بررسی دیتابیس در مورد تکراری بودن کدملی و شماره همراه
    // استفاده از حاصل بررسی فوق و اعلام تکراری بودن ایمیل یا کدملی
    if ($email_tekrari == 1)
      {
        header("location:../account_sait_j.php?email_tekrari");
        //echo "email_db: ".$email_db." tekrari g "." ";
        //echo "email_tekrari: ".$email_tekrari." ";
        //echo "code_melli_tekrari: ".$code_melli_tekrari." ";
         
      }
      elseif ($code_melli_tekrari == 1) {
        header("location:../account_sait_j.php?code_melli_tekrari");
        //echo "code_melli_db: ".$code_melli_db." tekrari u "."";
        //echo "email_tekrari: ".$email_tekrari." ";
        //echo "code_melli_tekrari: ".$code_melli_tekrari." ";
      }
 
    // اگر ایمیل و کدملی تکراری نبود
    if($email_tekrari == 0 && $code_melli_tekrari == 0 ) {
      // اگر هیچکدام از این فیلدها خالی نبود
      if(!empty($fname) && !empty($lname) && !empty($code_melli) &&!empty($email) &&!empty($S_hamrah) &&!empty($id_daneshgah) &&!empty($id_ostan) &&!empty($id_shahr) )
        {
          // اگر فرمت ایمیل درست بود
          if (preg_match("/[a-zA-Z0-9._-]*@[a-zA-Z0-9\.-]*\.[a-zA-Z\.]*/", $email))
          {
            // بدست آوردن دو کاراکتراول شماره همراه
            $avvale_S_hamrah = substr($S_hamrah,0,2);
            if ("a" == "a")
            // مقادیر فرم ارسالی را در دیتابیس وارد کن
            $sql = "INSERT INTO `tbl_user` (`fname`, `lname`, `jensiiat`, `code_melli`, `tarikhe_sabtenam`, `S_hamrah`, `id_daneshgah`, `id_ostan`, `id_shahr`, `email`, `user_pass`, `img`, `modir`) VALUES ('".$fname."', '".$lname."', '".$jensiiat."', '".$code_melli."', '".$date."', '".$S_hamrah."', '".$id_daneshgah."', '".$id_ostan."', '".$id_shahr."', '".$email."', '','".$img . "', '".$modir . "');";
            $register = $connect->query($sql);
            // اگر داده های فرم با دستور بالا در دیتابیس وارد شد
            if ($register) {
              //echo " querysh doreste "."";
              $err = "success";
              // بدست آوردن آیدی کاربر
              $sql_us = "select * from `tbl_user` WHERE `code_melli` = '".$code_melli."' ";
              $res_us = $connect->query($sql_us);
              $row_us = mysqli_fetch_assoc($res_us);
              $id_user= $row_us['id_user'];
              //echo "id_user: ".$id_user."";
 
              // درج تاریخ ثبت نام در دیتا بیس
              date_default_timezone_set("Asia/Tehran");
              //echo "miladi: ".date("Y/m/d")."";
              $date = date("Y-m-d H:i:s");
              //echo "date: ".$date."";
              $sql_u = "UPDATE `tbl_user` SET `tarikhe_sabtenam` = '".$date."' WHERE `id_user` = '".$id_user."' ";
              $reg = $connect->query($sql_u);
               
              // اضافه کردن یک ردیف در جدول مقدار پیشرفت، برای این کاربر جدید
              $sql_p = "INSERT INTO `tbl_meghdare_pishr_user` (`id_meghdare_pishrat`, `id_user`, `emtiaz`,`emtiaz_akharin_azmoon`, `id_dowreh_konooni`, `id_seri_konooni`, `id_dars_konooni`, `id_azmoon_konooni`, `btm_faal`,`tarikhe_akharin_azmoon`, `mahroomiiat`, `sodoore_gavahi`) VALUES (NULL, '".$id_user."', '0','0', '1', '1', '1', '1', '0',' ','0', '0');";
              //$sql_p = "INSERT INTO `tbl_meghdare_pishr_user` (`id_meghdare_pishrat`, `id_user`, `emtiaz`, `emtiaz_akharin_azmoon`, `id_dowreh_konooni`, `id_seri_konooni`, `id_dars_konooni`, `id_azmoon_konooni`, `btm_faal`, `tarikhe_akharin_azmoon`, `mahroomiiat`, `sodoore_gavahi`) VALUES
              //(NULL, '222', '54', '45', '1', '2', '3', '4', '1', '2019-03-12 10:04:24', '0', '1');";
              $reg = $connect->query($sql_p);
              var_dump($reg);
              // رفتن به صفحه تایید ثبت نام
              //header("location:../taiide_sabtenam.php?id=".$id_user." ");
            // اگر داده ها در دیتابیس وارد نشد
            } else {
              ////echo "querysh najoore";
              $err = "unseccreg";
              header("location:../account_sait_j.php?unseccreg");
            }
          // اگر فرمت ایمیل درست نبود  
          } else {
            $err = "email";
            header("location:../account_sait_j.php?email");
          }
        }
        // اگر یکی از مقادیر شرط خالی نبودن، خالی بود
        else{
          $err = "empty";
          header("location:../account_sait_j.php?empty");
        }
    }
    // اگر ایمیل یا کدملی تکراری بود
    else {
     
    header("location:../account_sait_j.php?tekrari");
    ////echo "err".$err." ";
    }
     
     
}  
//اگر بدون زدن دکمه ارسال، وارد این صفحه شده بود
else  
{
  ////echo "notsend";
}    
?>

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...