رفتن به مطلب
 • 0

گرفتن عنوان مولتی پنل


porya

سوال

سلام دوستان من دو تا اکتیویتی دارم به اسم های main و matn در اکتیویتی main از مولتی پنل استفاده کردم و از دیتابیس عناوین رو میگیرم و در اکتیویتی matn عناوین رو به متن مربوطه با استفاده از تگ میفرستم و با استفاده از یه لایوت که توش از یک اسکرول استفاده کردم متن ها رو اسکرول میکنم و تا اینجا مشکلی ندارم حالا وقتی میام یه لیبل تو اون لایوت اسکرول تعریف میکنم و عناوین هرمتن رو میخوام تو اون لیبل نشون بدم چیزی نمایش نمیده هر کاریم کردم جوابگو نبود و منو کلافه کرده اگه میشه به بنده یه راهنمایی بکنین ببخشید دیگه اینقدر سوالم طولانی شده خواستم درکش بهتر بشه

 

این اکتیویتی main برای گرفتن عناوین

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
	
	Dim sql1 As SQL
	Dim cursor1 As Cursor
	Dim porya As String
	
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Private ScrollView1 As ScrollView   
	Dim stop As Int = 1%y
	
	
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("scrollLayout")
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
	End If
	
	If sql1.IsInitialized = False Then
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
	End If
	
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
	
	For i = 1 To 5
	cursor1.Position = i
	
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y)
		stop = stop + 16%y
		p.LoadLayout("onvanha")
		Label1.Text = cursor1.GetString("onvan")
		Dim f As Typeface
		f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
		Label1.Typeface = f
		Label1.TextSize = 23
		Label1.Gravity = Gravity.CENTER
		Label1.TextColor = Colors.Black
		
		Panel1.Tag = cursor1.GetString("tozih")
		
		ScrollView1.Panel.Height = stop
		
	
	Next

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Panel1_Click
	
	Dim p As Panel
	p = Sender
	porya = p.Tag
	StartActivity(matn)
	
End Sub

 

اینم اکتیویتی matn برای گرفتن متن ها

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
	
	Dim sql1 As SQL
	Dim cursor1 As Cursor
	
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private label1 As Label اینم اون لیبلی که تو لایوت اسکرول ایجاد کردم
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("scroll_tozih")
		
	If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
	End If
	
	If sql1.IsInitialized = False Then
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
	End If
	
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE onvan='"&Main.porya&"'")
	
	
	Dim stop As Int 
	stop = 1%y
	
	Dim int1 As Int
	int1 = 0
	
	
	For i = 1 To 5
	cursor1.Position = i
		Dim l As Label
		l.Initialize("l")
		l.Text = Main.porya
		Dim f As Typeface
		f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
		l.Typeface = f
		l.TextSize = 23
		l.Gravity = Gravity.RIGHT
		l.TextColor = Colors.Black
		ScrollView1.Panel.AddView(l,0,stop,86%x,100%y)
		Dim su As StringUtils
		l.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text)
		int1 = int1 + l.Height + 3%y
		ScrollView1.Panel.Height = int1	
		Main.porya = cursor1.GetString("tozih")
		
		label1.text = cursor1.GetString("onvan")اینم همون لیبلی که تو لایوت اسکرول ایجاد کردم برای گرفتن عناوین مربوطهمشکل منم دقیقا اینه که عناوین رو نمایش نمیده 
		
	Next
		
	
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

 

 

اینم لایوت اسکرول و اون لیبل که میخوام تو اون لیبل عناوین متنی که تو اون اسکرول پایین هست رو نشون بده

s.JPG

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

اقا اگه میشه یکی جواب سوال مارو بده الان چند روزه درگیر این مشکلم

بیا داداش کداتو درست کردم برو حال کن:

#Region Activity Attributes 
    #FullScreen: True
    #IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
    'These global variables will be declared once when the application starts.
    'These variables can be accessed from all modules.
    Dim parts() As String
    Dim sql1 As SQL
    Dim cursor1 As Cursor
    Dim porya As String
    
End Sub

Sub Globals
    'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
    'These variables can only be accessed from this module.
    
    Private Label1 As Label
    Private Panel1 As Panel
    Private ScrollView1 As ScrollView
    Dim stop As Int = 1%y
    
    
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
    'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
    Activity.LoadLayout("scrollLayout")
    
    If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
    End If
    
    If sql1.IsInitialized = False Then
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
    End If
    
    cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
    
    For i = 1 To 5
    cursor1.Position = i
    
        Dim p As Panel
        p.Initialize("p")
        ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y)
        stop = stop + 16%y
        p.LoadLayout("onvanha")
        Label1.Text = cursor1.GetString("onvan")
        Dim f As Typeface
        f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
        Label1.Typeface = f
        Label1.TextSize = 23
        Label1.Gravity = Gravity.CENTER
        Label1.TextColor = Colors.Black
        
        Panel1.Tag = cursor1.GetString("tozih") & "#" & cursor1.GetString("onvan")
        
        ScrollView1.Panel.Height = stop
        
    
    Next

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Panel1_Click
    
    Dim p As Panel
    p = Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",p.tag)
 
    StartActivity(matn)
    
End Sub

اینم اکتیویتی matn برای گرفتن متن ها:

#Region Activity Attributes 
    #FullScreen: True
    #IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
    'These global variables will be declared once when the application starts.
    'These variables can be accessed from all modules.
    
    Dim sql1 As SQL
    Dim cursor1 As Cursor
    
End Sub

Sub Globals
    'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
    'These variables can only be accessed from this module.
    
    Private ScrollView1 As ScrollView
    Private label1 As Label اینم اون لیبلی که تو لایوت اسکرول ایجاد کردم
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
    'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
    Activity.LoadLayout("scroll_tozih")
        
    If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
    End If
    
    If sql1.IsInitialized = False Then
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
    End If
    
    cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE onvan='"&Main.parts(0)&"'")
    
    
    Dim stop As Int
    stop = 1%y
    
    Dim int1 As Int
    int1 = 0
    
    
    For i = 1 To 5
    cursor1.Position = i
        Dim l As Label
        l.Initialize("l")
        l.Text = Main.porya
        Dim f As Typeface
        f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
        l.Typeface = f
        l.TextSize = 23
        l.Gravity = Gravity.RIGHT
        l.TextColor = Colors.Black
        ScrollView1.Panel.AddView(l,0,stop,86%x,100%y)
        Dim su As StringUtils
        l.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text)
        int1 = int1 + l.Height + 3%y
        ScrollView1.Panel.Height = int1    
        
        
        label1.text = Main.parts(1) اینم همون لیبلی که تو لایوت اسکرول ایجاد کردم برای گرفتن عناوین مربوطهمشکل منم دقیقا اینه که عناوین رو نمایش نمیده
        
    Next
        
    
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

برو حال کن :)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اقا اگه میشه یکی جواب سوال مارو بده الان چند روزه درگیر این مشکلم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوستان لطفا یکی راهنمایی کنه...

سلام

بیا تو این تاپیک:

http://answercenter.ir/topic/4246-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84/

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

واقعا ممنونم از شما zaker دمتون گرم اخه چند روزی بود فکرم بد مشغول کرده بود همینطور از اقای ایزدی بابت پاسخشون تو تاپیک مولتی پنل چون بنده از پاسخ ایشون بهره لازم رو بردم فقط جایگذاری کدهام اشتباه بود تا اینکه آقای zaker بنده راهنمایی کرد...

دم همتون گرم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

داداش بیا از کتابخونه  فراخونی برای نشون دادن متنت استفاده کن

همین کد بزار مشکلت حل میشه 

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("scrollview")
	Label1.Initialize("")
	 ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,2%y,95%x,80%y) 
	 
   Dim Farakhani1 As Farakhani
	 Farakhani1.FarakhaniMatn("porya.db",main.sql1,main.cursor1,"SELECT * FROM mytable WHERE id=",main.porya,Label1,"matn")
	
   Label1.Gravity = Gravity.RIGHT
	 Label1.TextColor=Colors.Black
	 ts.initialize
   Label1.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD
	 ts.LongText(Label1,Label1.Text,22"),ScrollView1,2)	

	
End Sub

داخل لایوت فقط یه اسکرول بزار

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببینید دوستان شما کدهای منو تو پست بالا ببینید من تو گرفتن متن مشکلی ندارم تازه اسکرول هم میشه فقط میخوام یه لیبل  بالای اون اسکرول اضافه کنم که عناوین هر متنو رو نشون بده... منم هرکاریش میکنم هیچی نمایش نمیده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...