رفتن به مطلب
 • 0

علاقمندی مولتی پنل


porya

سوال

سلام دوستان یه سوالی داشتم وقتی یه آیتمی به علاقه ها اضافه شد چطور میشه اون آیتمی که به علاقه ها اضافه شده رو به اکتیویتی مربوط به خودش هدایت کرد...

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

توی اکتیویتی علاقه مندی به شکل زیر کارکن :gol:

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
	
	Dim sql1 As SQL
	Dim Cursor1 As Cursor
dim meghdar as string

	
End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("scrollLayout")
	
	
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
	Cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE f = 1")
	
	For i = 0 To Cursor1.RowCount -1
	Cursor1.Position = i
	
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y)
	stop = stop + 16%y
	p.LoadLayout("z")
	Label1.Text = Cursor1.GetString("onvan")
	Dim f As Typeface
	f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
	Label1.Typeface = f
	Label1.TextSize = 23
    panel.tag = cur.getint("id")
	Label1.Gravity = Gravity.CENTER
	Label1.TextColor = Colors.Black
	
	ScrollView1.Panel.Height = stop
	
	Next
	
End Sub
Sub Panel1_Click
	dim p as panel
p = sender
meghdar = p.tah
startActivity(matnFave)
End Sub

یه اکتیویتی به اسم matnFave بساز برای متن Favorite

توی اکتیویتی کریت هم اینطوری برو :gol:

main.cur = main.sql1.exequery("SELECT * FTOM tbl WHERE id="&fave.meghdar)
main.cur.position = i
lbl.text = cur.getstring("matn")
و ست کردن با اسکرول ویو و ...

موفق تر باشی :)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اقا سوالم واضحه که...

یعنی کسی با علاقمندی مولتی پنل کار نکرده... :zoor: 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام عزیزم

منظورت چیه به اکتیوتی خودش بره

اکتیوتی خودش کجاس؟

اکتیویتی علاقه مندی ها؟

شما، یه لیست دارید، یه لیست علاقه مندی

وقتی که روی دکمه علاقه مندی مولتی پنل کلیک میکنی، با تگ و سندر، میای و ای دی رو میگیری و مقدار ستون fave توی دیتابیس که یک صفر هست رو یک میکنی

از این پس ، توی اکتیویتی علاقه مندی هم اضافه میشه چرا که توی اون اتیویتی، شرط میذاری که فقط اونایی رو بیاره که مقدار fave = 1 دارن

حالا اگه میخوای بعد از انتخاب از اون لیست حرف شه، بیا و توی کوئری لیست مطالبت(نه لیست علاقه مندی) بیا و بگو فقط اونایی رو بیاره که جزو علاقه مندی نیستن یعنی fave = 0

من دقیق نگرفتم چی میگی

یعنی اینکه بره به اکتیویتی خودش رو خوب منوجه نشدم :gol:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببیند دوست من منظورم از اکتیویتی خودش اکتیویتی متن هستش..

من نحوه اضافه و حذف کردن علاقه مندی ها  با مولتی پنل رو درست کردم و کار میکنه فقط میخوام اون آیتمی که رفت به علاقه ها با کلیک رو اون ایتم بره به اکتیویتی متن خودش اگه متوجه نشدید بگید کد بذارم...

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

الان متوجه شدم

خوب، مشکل چیه الان؟

نباید مشکلی باشه

یه متغیر به اسم مقدار بساز توی پراسس گلوبالز و مقدارش رو برابر با تگ پنل یا دکمه ورود بذار

با این تگ، ای دی رو بگیر

پس ما، الان یه متغیر گلوبال داریم که مقدار ای دی توش هست

تیو اکتیویتی بعدی، به این شکل کار میکنی

cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE id="activityGhabl.meghdar)
cur.position = 0
label1.text = cur.getstring matn
dim fara3 as farakhani
fara.setscrol(lbl,scroll)

موفق باشی برادر :)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببینید اقا شهاب من هر کاری میکنم اتفاق خاصی نمیفته...

من کدهام رو میزارم شما یه نگاهی کنید ببینید میتونید ردیفش کنید.

 

کدهای اکتیویتی main

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
	
	Dim sql1 As SQL
	Dim cursor1 As Cursor
	Dim parts() As String
	
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Dim stop As Int = 1%y
	
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("scrollLayout")
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
	End If
	
	If sql1.IsInitialized = False Then
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
	End If
	
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
	
	For i = 0 To 15
	cursor1.Position = i
	
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y)
	stop = stop + 16%y
	p.LoadLayout("z")
	Label1.Text = cursor1.GetString("onvan")
	Dim f As Typeface
	f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
	Label1.Typeface = f
	Label1.TextSize = 23
	Label1.Gravity = Gravity.CENTER
	Label1.TextColor = Colors.Black
	
	Panel1.Tag = cursor1.GetString("tozih") & "#" & cursor1.GetString("onvan") & "#" & cursor1.GetInt("id") & "#" & cursor1.GetInt("f") & "#" & i
	
	ScrollView1.Panel.Height = stop
	
	Next
	
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Panel1_Click
	
	Dim p As Panel
	p = Sender
	Dim parts() As String = Regex.split("#",p.tag)
	StartActivity(Matn)
	
End Sub

و کدهای اکتیویتی matn

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
	
	Dim sql1 As SQL
	Dim cursor1 As Cursor
	
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private label1 As Label
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("scroll_tozih")
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
	End If
	
	If sql1.IsInitialized = False Then
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
	End If
	
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE onvan='"&main.parts(0)&"'")
	
	Dim stop As Int
	stop = 1%y
	
	Dim int1 As Int
	int1 = 0
	
	Dim l As Label
	l.Initialize("l")
	l.Text = Main.parts(0)
	Dim f As Typeface
	f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
	l.Typeface = f
	l.TextSize = 23
	
	l.Gravity = Gravity.RIGHT
	l.TextColor = Colors.Black
	ScrollView1.Panel.AddView(l,0,stop,86%x,100%y)
	
	Dim su As StringUtils
	l.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text)
	int1 = int1 + l.Height + 3%y
	ScrollView1.Panel.Height = int1
	
	label1.Text = Main.parts(1)
	Dim f As Typeface
	f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
	label1.Typeface = f
	label1.TextSize = 23
	label1.Gravity = Gravity.RIGHT
	label1.TextColor = Colors.Black
	
	For i = 0 To 15
	cursor1.Position = i
	Button1.Tag = Main.parts(4)
	Next
	
	Dim check As Int
  check = Main.parts(3)
  If check = 1 Then
	Dim btm As BitmapDrawable
	btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png"))
  Button1.Background=btm
	Else
	Dim btm As BitmapDrawable
	btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"unlike.png"))
	Button1.Background=btm
	End If
	
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub Button1_Click

	Dim b As Button
	b = Sender
	
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
	cursor2.Position = b.Tag
	
	Dim check As Int
	check = cursor2.GetInt("f")
	
	If check = 1 Then
	
  sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 0 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id"))
  ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
  	Dim btm As BitmapDrawable
	btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"unlike.png"))
	Button1.Background=btm

	Else
  
  sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 1 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id"))
  ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
  	Dim btm As BitmapDrawable
	btm.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png"))
  	Button1.Background=btm
	
	End If
	cursor2.Close
	
End Subو کدهای اکتیویتی علاقمندی من

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
	
	Dim sql1 As SQL
	Dim Cursor1 As Cursor
	
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Dim stop As Int = 1%y
	
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("scrollLayout")
	
	
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
	Cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE f = 1")
	
	For i = 0 To Cursor1.RowCount -1
	Cursor1.Position = i
	
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y)
	stop = stop + 16%y
	p.LoadLayout("z")
	Label1.Text = Cursor1.GetString("onvan")
	Dim f As Typeface
	f = Typeface.LoadFromAssets("homa.ttf")
	Label1.Typeface = f
	Label1.TextSize = 23
	Label1.Gravity = Gravity.CENTER
	Label1.TextColor = Colors.Black
	
	ScrollView1.Panel.Height = stop
	
	Next
	
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub Panel1_Click
	
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دقیقا همون کاری رو که در اکتیویتی لیست مطالب می کنید رو کپی کنید .

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میشه بیشتر توضیح بدید من میخوام رو اون ایتمی که کلیک شد به اکتیویتی خودش بره...

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...