رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

AnswerCenter

مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی

 • مرجع پاسخگویی
 • تولید آموزش
 • سفارش پروژه

درخواست سفارش پروژه

اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


011198

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  10
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 متوسط

درباره 011198

 • درجه
  کاربر

مشخصات پروفایل

 • محل زندگی
  Array

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. سلام داداش من خدا قوت . پس کو سورسش چرا حذفش کردید سورس رو ؟ میشه بگذاریدش؟
 2. داداش اینکه بسورد داره! رمزش چیه؟
 3. 011198

  دانلود مجموعه دیوایس های جنی موشن

  Android 5 API 21 ب‍‍را دانلود بسورد داره . بسوردش چیه؟
 4. جون خودت بهم بده اذیتم نکن
 5. سلام دوستان داخل بیسیک 4 اندروید چطور میتونیم یه سری اطلاعات رو مثل نام - نام خانوادگی- شماره تماس و توضیحات رو برای ایمیلمون ارسال کنیم؟ بواسطه پی اچ پی یعنی یه برنامه بسازیم و مخاطب این اطلاعات رو برامون ارسال کنه. آیا آموزشی در این مورد داخل انجمن هست؟ ممنون میشم اگر آموزشی در این مورد بگذارید
 6. 011198

  خطا موقع اجرا

  این اکتیویتی home: Sub Process_Globals Dim st As String End Sub Sub Globals Private ToolBar As ACToolBarLight Private pContent As Panel Private xml As XmlLayoutBuilder Private sv As ACSearchView Private pContent As Panel Dim xml As XmlLayoutBuilder Dim sv As ACSearchView Private cate As Button Dim f As Typeface f = Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf") Private scroll_page As ScrollView Private Label1 As Label Private Label2 As Label Dim top As Int = 2%y Dim job1 As HttpJob Dim json As JSONParser Private ImageView1 As ImageView Private Label3 As Label Private Label4 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") ToolBar.SetAsActionBar ToolBar.InitMenuListener pContent.LoadLayout("content") sv.Initialize("search") ToolBar.Title = "چارا" ToolBar.SubTitle="آموزش های نوین آنلاین" 'ToolBar.LogoBitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"chapket-web-logo.png") sv.Initialize("Search") sv.IconifiedByDefault = True Dim PRTL As ParsRTLToolbar PRTL.InitACSearchViewLight(ToolBar,sv,13,Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf"),Colors.White) PRTL.TitleACToolBarLight(ToolBar,12,Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf"),Colors.White) Dim marign As Panel marign.Initialize("") ToolBar.AddView(marign,8dip,24dip,Gravity.RIGHT) Dim imgabshare As ImageView imgabshare.Initialize("csmenu") imgabshare.Background=xml.GetDrawable("ic_icon") ToolBar.AddView(imgabshare,24dip,24dip,Gravity.RIGHT) ToolBar.NavigationIconDrawable=xml.GetDrawable("ic_menu_white_24dp") 'scroll_page.Panel.LoadLayout("home") job1.Initialize("job1",Me) job1.PostString("http://sedayeomidshz.ir/?json=1","") ProgressDialogShow2(setFont(13,"در حال دریافت اطلاعات"),False) End Sub Private Sub setFont(TextSize As String,Text As String)As CSBuilder Dim CS As CSBuilder Return CS.Initialize.Typeface(Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf")).Size(TextSize).Append(Text).PopAll End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success Then ProgressDialogHide Log("Success") Try json.Initialize(job1.GetString) Catch Log(LastException) End Try Dim m As Map m.Initialize m = json.NextObject Dim postcount As Int = m.Get("count") Dim list2 As List list2.Initialize list2 = m.Get("posts") For i = 0 To postcount - 1 Dim p As Panel p.Initialize("") p.Color = Colors.Gray scroll_page.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y) top = top + 100%x p.LoadLayout("post_panel") Dim Post As Map Post.Initialize Post = list2.Get(i) Dim s As SmartString Label1.Text = Post.Get("title") s.Ellipsize(Label1,"END",-1) Label1.Typeface = f Label2.Text = Post.Get("date") Label2.Typeface = f Label4.Text = Post.Get("id") Dim cat As List cat.Initialize Dim allcat As String If Post.Get("categories") <> "" Then cat = Post.Get("categories") For i2 = 0 To cat.Size - 1 If i2 = cat.Size - 1 Then Dim json2 As Map json2 = cat.Get(i2) allcat = allcat & json2.Get("title") Else Dim json2 As Map json2 = cat.Get(i2) allcat = allcat & json2.Get("title") & "," End If Next End If Label3.Text = allcat Label3.Typeface = f Label3.Typeface = f Dim pi As Picasso pi.Initialize Dim jsonimg As Map jsonimg.Initialize jsonimg = Post.Get("thumbnail_images") Dim jsonfull As Map jsonfull.Initialize jsonfull = jsonimg.Get("full") pi.LoadUrl(jsonfull.Get("url")).Resize(ImageView1.Width,ImageView1.Height).IntoImageView(ImageView1) Dim transpanel As Panel transpanel.Initialize("transpanel") p.AddView(transpanel,0,0,100%x,100%y) transpanel.Color = Colors.Transparent transpanel.Tag = Label4.Text Next scroll_page.Panel.Height = top Else ProgressDialogHide ToastMessageShow("خطا در اتصال",False) End If End Sub Sub transpanel_Click Dim p As Panel p = Sender Log("Click : "&p.Tag) st = p.Tag StartActivity(showpost) End Sub اینم اکتیویتی showpost: Sub Process_Globals Dim cmst As String End Sub Sub Globals Dim sd As AssistantLib Private Panel1 As Panel Dim job1,job2 As HttpJob Dim json As JSONParser Dim top As Int = 0%y Private EditText1 As EditText Private Button1 As Button Dim tp As TP_HTMLEditor Private Button2 As Button Dim str As String Dim lbltext As Label Dim f As Typeface f = Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf") Private ToolBar As ACToolBarLight Private pContent As Panel Private xml As XmlLayoutBuilder Private sv As ACSearchView Private pContent As Panel Dim xml As XmlLayoutBuilder Dim sv As ACSearchView Private post_scroll As ScrollView Private lb_titel As Label Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private lbname As Label Private lbdate As Label Private lbcm As Label Private cm As Button Private cm_btn As Button Private cm_cm As EditText Private lbl_cm_cm As Label Private mail_cm As EditText Private name_cm As EditText Private pn As Panel Private send_cm As Button Private close As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.LoadLayout("2") Activity.LoadLayout("main") ToolBar.SetAsActionBar ToolBar.InitMenuListener pContent.LoadLayout("postcont") ToolBar.Title = "چارا" 'ToolBar.SubTitle= json2.Get("title") sv.Initialize("Search") sv.IconifiedByDefault = True Dim PRTL As ParsRTLToolbar PRTL.InitACSearchViewLight(ToolBar,sv,13,Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf"),Colors.White) PRTL.TitleACToolBarLight(ToolBar,12,Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf"),Colors.White) Dim marign As Panel marign.Initialize("") ToolBar.AddView(marign,8dip,24dip,Gravity.RIGHT) 'Dim imgabshare As ImageView 'imgabshare.Initialize("csmenu") 'imgabshare.Background=xml.GetDrawable("ic_icon") 'ToolBar.AddView(imgabshare,24dip,24dip,Gravity.RIGHT) 'ToolBar.NavigationIconDrawable=xml.GetDrawable("ic_menu_white_24dp") Dim imgabshare As ImageView imgabshare.Initialize("csmenu") imgabshare.Background=xml.GetDrawable("ic_arrow_forward_white_24dp") ToolBar.AddView(imgabshare,24dip,24dip,Gravity.RIGHT) Dim imageview1 As ImageView imageview1.Initialize("imageView1") job1.Initialize("job1",Me) job2.Initialize("job2",Me) job1.PostString("http://sedayeomidshz.ir/?p="&home.st&"&json=1","") ProgressDialogShow2(setFont(13,"در حال دریافت اطلاعات"),False) lbl_cm_cm.Typeface = f name_cm.Typeface = f cm_cm.Typeface = f mail_cm.Typeface = f send_cm.Typeface = f End Sub Private Sub setFont(TextSize As String,Text As String)As CSBuilder Dim CS As CSBuilder Return CS.Initialize.Typeface(Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf")).Size(TextSize).Append(Text).PopAll End Sub Sub csmenu_Click Activity.Finish End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success Then If job.JobName = "job1" Then top = 0 post_scroll.Panel.RemoveAllViews json.Initialize(job1.GetString) Dim json1,json2 As Map json1 = json.NextObject json2 = json1.Get("post") Dim img As ImageView img.Initialize("") post_scroll.Panel.AddView(img,0,top,100%x,40%y) top = top + 62%y Dim pi As Picasso pi.Initialize Dim jsonimg As Map jsonimg.Initialize jsonimg = json2.Get("thumbnail_images") Dim jsonfull As Map jsonfull.Initialize jsonfull = jsonimg.Get("full") pi.LoadUrl(jsonfull.Get("url")).Resize(img.Width,img.Height).IntoImageView(img) Dim lbltitle As Label lbltitle.Initialize("") lbltitle.TextColor = Colors.Blue lbltitle.TextSize = 14 lbltitle.Gravity = Gravity.CENTER lbltitle.Typeface = f lbltitle.Text = json2.Get("title") post_scroll.panel.AddView(lbltitle,2%x,73%x,96%x,8%y) ToolBar.Title = json2.Get("title") top = top + 9%y Dim li As List li.Initialize 'Log(json2.Get("content")) li = tp.Initialize(json2.Get("content"),False) If li.Size <> 0 Then For i = 0 To li.Size -1 If tp.IsText(li.Get(i)) = True Then lbltext.Initialize("") lbltext.TextColor = Colors.Black lbltext.Gravity = Gravity.RIGHT lbltext.Typeface = f lbltext.TextSize = 12 lbltext.Text = li.Get(i) post_scroll.panel.AddView(lbltext,2%x,88%x,96%x,8%y) Dim stringulits As StringUtils lbltext.Height = stringulits.MeasureMultilineTextHeight(lbltext,lbltext.Text) top = lbltext.Top + lbltext.Height + 2%y Dim msg As String msg = lbltext.text msg = msg.Replace("<p>","") msg = msg.Replace("</p>","") msg = msg.Replace("</h1>","") msg = msg.Replace("<h1>","") msg = msg.Replace("<h2>","") msg = msg.Replace("</h2>","") msg = msg.Replace("&nbsp;","") lbltext.Text = msg Else Dim img2 As ImageView img2.Initialize("img2") post_scroll.panel.AddView(img2,20%x,top,60%x,20%y) Dim pi2 As Picasso pi2.Initialize pi2.LoadUrl(tp.ConvertTextToLink(li.Get(i))).Resize(img2.Width,img2.Height).IntoImageView(img2) top = img2.Top + img2.Height + 2%y End If Next Else Log("Li Empty") End If Dim comments As List comments.Initialize comments = json2.Get("comments") If comments.Size <> 0 Then For i2 = 0 To comments.Size - 1 Dim cmpnl As Panel cmpnl.Initialize("") cmpnl.Color = Colors.rgb(39,174,96) cmpnl.Elevation = 3 post_scroll.Panel.AddView(cmpnl,2%x,top,96%x,10%y) Dim details As Map details.Initialize details = comments.Get(i2) Dim lblcmname As Label lblcmname.Initialize("") lblcmname.TextColor = Colors.rgb(52,73,94) lblcmname.Gravity = Gravity.RIGHT lblcmname.Typeface = f lblcmname.TextSize = 12 lblcmname.Text = details.Get("name") & " میگه که :" cmpnl.AddView(lblcmname,7%x,2%x,85%x,8%y) Dim lblcmtext As Label lblcmtext.Initialize("") lblcmtext.TextColor = Colors.White lblcmtext.Typeface = f lblcmtext.TextSize = 12 lblcmtext.Gravity = Gravity.RIGHT Dim cmli As List cmli.Initialize cmli = tp.Initialize(details.Get("content"),False) Dim cmall As String For i3 = 0 To cmli.Size - 1 cmall = cmall & cmli.Get(i3) Next lblcmtext.Text = cmall cmpnl.AddView(lblcmtext,2%x,5%y,90%x,8%y) Dim top2 As Int = stringulits.MeasureMultilineTextHeight(lblcmtext,lblcmtext.Text) lblcmtext.Height = top2 cmpnl.Height = top2 + 5%y Dim msgg As String msgg = lblcmtext.text msgg = msgg.Replace("<p>","") msgg = msgg.Replace("<br>","") msgg = msgg.Replace("<br","") msgg = msgg.Replace("br>","") msgg = msgg.Replace("</p>","") msgg = msgg.Replace("</br>","") msgg = msgg.Replace("&nbsp;","") lblcmtext.Text = msgg ' Dim lblcmdate As Label ' lblcmdate.Initialize("") ' lblcmdate.TextColor = Colors.Black ' lblcmdate.Gravity = Gravity.RIGHT ' lblcmdate.Text = details.Get("date") top = lblcmtext.Top + lblcmtext.Height + 1%y ' cmpnl.AddView(lblcmdate,64%x,top,30%x,8%y) top = cmpnl.Top + cmpnl.Height + 2%y Next End If post_scroll.Panel.Height = top ProgressDialogHide else if job.JobName = "job2" Then cm_cm.Text = "" Log("Comment Log : "&job2.GetString) ProgressDialogHide ToastMessageShow("کامنت شما ارسال شد",False) End If Else ProgressDialogHide ToastMessageShow("خطا : ایمیل صحیح وارد نمایید",False) End If End Sub Sub Button1_Click End Sub Sub Button2_Click job1.PostString("http://sedayeomidshz.ir/?p="&home.st&"&json=1","") ProgressDialogShow2("در حال دریافت اطلاعات",False) End Sub 'Sub cm_Click ' ' Dim b As Button ' b = Sender ' Log("Click : "&b.Tag) ' cmst = b.Tag ' StartActivity(cm_act) ' 'End Sub Sub cm_btn_Click pn.Visible = True End Sub Sub pn_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) End Sub Sub close_Click pn.Visible = False End Sub Sub send_cm_Click If cm_cm.Text <> "" Then ProgressDialogShow2(setFont(13,"در حال ارسال کامنت"),False) Dim stringutils As StringUtils job2.PostString("http://sedayeomidshz.ir/?json=respond.submit_comment&post_id="&home.st&"&name="&name_cm.Text&"&panding=false&email="&mail_cm.text&"&content="&stringutils.EncodeUrl(cm_cm.Text,"UTF8"),"") Else ToastMessageShow("کامنت را وارد کنید",False) End If End Sub
 7. 011198

  خطا موقع اجرا

  سلام دوستان بعد چقدر سرو کله زدن با کتابخونه ها و جور کردن و درست کردن کتابخونه ها مشکل حل شد و کامپایل انجام شد اما برنامه که اجرا میشه این خطا میده. مشکلش چیه ؟ انگار گفته ایمیج باید initialized بشه اما نمیدونم کدوم ایمیج! اینم خطال اجرا شدن داخل موبایل یا همون شبیه ساز : متن خطای لاگ: main_activity_create (java line: 356) java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (ImageView). at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170) at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209) at ir.jetlearn.pzllu.main._activity_create(main.java:356) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:191) at ir.jetlearn.pzllu.main.afterFirstLayout(main.java:104) at ir.jetlearn.pzllu.main.access$000(main.java:17) at ir.jetlearn.pzllu.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (ImageView). at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.innerInitialize(ViewWrapper.java:73) at anywheresoftware.b4a.objects.ImageViewWrapper.innerInitialize(ImageViewWrapper.java:36) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:435) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:454) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:148) ... 17 more java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (ImageView).
 8. 011198

  خطای info_strings.xml

  چرا موقع باز کردن فایل این خطا هم میده :
 9. 011198

  کتابخانه ACToolBarLight

  تشکر لطف کردید
 10. سلام دوستان . من کتابخوانه ACToolBarLight وکتابخانه XmlLayoutBuilder و ACSearchView رو میخوام . کسی داره بهم بده ؟ ممنون میشم
×
×
 • جدید...