رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

AnswerCenter

مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی

 • مرجع پاسخگویی
 • تولید آموزش
 • سفارش پروژه

درخواست سفارش پروژه

اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


mom

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  6
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 متوسط

درباره mom

 • درجه
  کاربر تازه وارد
 • تاریخ تولد تعیین نشده

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mom

  ارسال ایمیل

  باسلام میخواستم ایمیل از طریق هاستی که داشتم ارسال کنم و از این کد های php استفاده میکنم ولی ایمیل ارسال نمی شود <?php <?php $host = "localhost"; $user = "*****"; $pass = "******"; $db = "*****"; $mysqli = new mysqli($host, $user, $pass, $db) or die($mysqli->error); $server = "http://medhelper.ir/***/"; $admin = "momayyezi_m@medhelper.ir"; $sender = "momayyezi_m@medhelper.ir"; ?> try { if(!isset($_GET['Action']) || empty($_GET['Action'])) { print json_encode("Parameter Error"); exit; } $action = $mysqli->escape_string($_GET["Action"]); switch ($action) { case "RequestPasswordReset": if(!isset($_GET['Mail']) || empty($_GET['Mail'])) { print json_encode("Parameter Error"); exit; } $email = $mysqli->escape_string($_GET["Mail"]); $sql = "SELECT user_name"; $sql .= " FROM tbl_member"; $sql .= " WHERE email = '" . $email . "'"; $result = $mysqli->query($sql); if ($mysqli->errno) { print json_encode("MySQL_Error"); echo "<br />MySQL_Error: ".$mysqli->error; exit; } $count = $result->num_rows; if ($count == 0) { print json_encode("InvalidEmail"); exit; } else { // Generate a random code and update to reg_no $verify_code = mt_rand(100000, 999999); $row = $result->fetch_row(); $username = $row[0]; $sql = "UPDATE tbl_member"; $sql .= " SET reg_no = '" . $verify_code . "'"; $sql .= " WHERE email = '" . $email . "'"; $mysqli->query($sql); if ($mysqli->errno) { print json_encode("MySQL_Error"); echo "<br />MySQL_Error: ".$mysqli->error; exit; } // Send email to user to confirm the reset $to = $email; $subject = 'Request to reset your password'; $message = "Hi " . $username . ",\r\n"; $message .= "We have received a request from you to reset your password.\r\n"; $message .= "If this action is not requested by you,"; $message .= " please ignore this email.\r\n"; $message .= "Otherwise, click the link below:\r\n"; $message .= $server."reset-password.php?Action=ConfirmPasswordReset"; $message .= "&Mail=".$email; $message .= "&Code=".$verify_code . "\r\n\r\n"; $message .= "If not working, please copy the link to your browser.\r\n\r\n"; $message .= "Regards,\r\n"; $message .= "Aeric"; $message = wordwrap($message, 70, "\r\n"); $headers = "From: ".$sender."\r\n"; $headers .= "Reply-To: ".$sender."\r\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); mail($to, $subject, $message, $headers); print json_encode("ValidEmail"); } break; case "ConfirmPasswordReset": if (!isset($_GET['Mail']) || empty($_GET['Mail']) || !isset($_GET['Code']) || empty($_GET['Code'])) { print json_encode("Parameter Error"); exit; } $email = $mysqli->escape_string($_GET["Mail"]); $code = $mysqli->escape_string($_GET["Code"]); $sql = "SELECT user_name"; $sql .= " FROM tbl_member"; $sql .= " WHERE email = '" . $email . "'"; $sql .= " AND reg_no = " . $code; $result = $mysqli->query($sql); if ($mysqli->errno) { print json_encode("MySQL_Error"); echo "<br />MySQL_Error: ".$mysqli->error; exit; } $count = $result->num_rows; if ($count == 0) { print json_encode("InvalidEmailOrCode"); exit; } // Generate a default password randomly (e.g. pw1234) // You may use other method to generate a more complex password with alphanumeric $rand_number = mt_rand(1000, 9999); $default = "pw" . $rand_number; $row = $result->fetch_row(); $username = $row[0]; $sql = "UPDATE tbl_member"; $sql .= " SET pass_word = '" . $default . "'"; $sql .= " WHERE email = '" . $email . "'"; $mysqli->query($sql); if ($mysqli->errno) { print json_encode("MySQL_Error"); echo "<br />MySQL_Error: ".$mysqli->error; exit; } $to = $email; $subject = 'Your New Password'; $message = "Hi ".$username.",\r\n"; $message .= "Your password has been reset."; $message .= " Please use your new password to log in.\r\n"; $message .= "Password: " . $default; $message = wordwrap($message, 70, "\r\n"); $headers = "From: ".$sender."\r\n"; $headers .= "Reply-To: ".$sender."\r\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); mail($to, $subject, $message, $headers); //print json_encode("PasswordChanged"); echo "Your password has been reset.<br />Your new password is sent to $email."; break; default: echo("Unauthorized action! Please use the app to reset your password."); } } catch (Exception $e) { print json_encode("Failed"); echo '<br />Caught exception: '.$e->getMessage()."\n"; } ?> یه ایمیل توی خود هاستم ساختم و در فایل ها قرار دادم . ایمیلی که ساختم تنظیمات خاصی نیاز داره؟
 2. mom

  کتابخانه درون پرداخت بازار

  باسلام . نمونه کدی که استفاده کردم به قرار زیر هستش Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) If Success=True Then Log("success") If Product.DeveloperPayload="kharidurgent" Then ar.SaveBoolean("kharidurgent",True) material_toast.Initialize2(" فعال شدند",material_toast.LENGTH_LONG,material_toast.TYPE_SUCCESS,samim_font) End If Else ToastMessageShow("anjam nashod",False) End If End Sub کد دکمه ای که به سمت خرید میره هم به قرار زیر هستش Sub pnl_urgent_Click If ar.GetBoolean("kharidurgent",False) = False Then pardakht.RequestPayment("kharidurgent","inapp","kharidurgent") Else StartActivity(urgentmodule) Activity.Finish End If End Sub وقتی روی دکمه کلیک میکنم صفحه بازار می یاد که لطفا صبر کنید و دیگه مهو میشه و هیچی و log برنامه هم به قرار زیر هستش requestCode = 12 ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** sending message to waiting queue (OnActivityResult) running waiting messages (1) Arrived: 12, 12 success ** Activity (menumodule) Resume ** ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (menumodule) Resume ** ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (menumodule) Resume ** requestCode = 13 ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** sending message to waiting queue (OnActivityResult) running waiting messages (1) Arrived: 13, 13 success ** Activity (menumodule) Resume ** ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** دلیل چی هست؟
 3. با سلام برنامه ای شبیه یک کتاب دارم که دیتابیسی در حدود3.5 مگ که متشکل از چند جدول هست، دارد در بخش designer، مقدار animation duration رو صفر قرار دادم ولی با کندی اجرای برنامه رو به رو هستم حجم تصاویری هم که به کار بردم 50 کیلوبایته به جز تصویر پس زمینه که 200 کیلوبایته دلیلش چی ها می تونه باشه؟ یه نمونه از اکتیویتی هام میذارم #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim sh As M_Secure_SharedPrefrence End Sub Sub Globals Private Pnl_dakheli As Panel Private pnl_poost As Panel Private pnl_atfal As Panel Private pnl_oro As Panel Private pnl_ofu As Panel Private pnl_zan As Panel Private pnl_ent As Panel Private pnl_asab As Panel Private pnl_eye As Panel Private pnl_ravan As Panel Private ScrollView11 As ScrollView Dim product_sku As String Private rp As RuntimePermissions Dim material_toast As KJ_MaterialToast Dim samim_font As Typeface End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layout_scrollview") ScrollView11.Panel.LoadLayout("lay_order") ScrollView11.Panel.Height = 100%y sh.initialize("sh") samim_font = Typeface.LoadFromAssets("Samim.ttf") If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then material_toast.Initialize2("با یک بار خرید، برای همیشه تمام نسخه ها فعال می شوند",material_toast.LENGTH_LONG,material_toast.TYPE_INFO,samim_font) End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then StartActivity(menumodule) Activity.Finish End If End Sub Sub Pnl_dakheli_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5c818" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(dakhelimodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_poost_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5c18" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(poostmodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_atfal_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5c8" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(atfalmodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_oro_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5c" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(oromodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_ofu_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5c" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(ofumodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_zan_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5c" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(zananmodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_ent_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5c" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(entmodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_asab_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5cf" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(asabmodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_eye_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_5" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(eyemodule) Activity.Finish End If End Sub Sub pnl_ravan_Click If sh.getsecurBoolean("kharidorder",False) = False Then If rp.Check(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE)=True Then product_sku="hp_" ' کد محصول خود را جایگزین نمایید hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE) End If Else StartActivity(ravanmodule) Activity.Finish End If End Sub Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Permission = rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE And Result=True Then hamrahpay.pay_request(product_sku,Me) Else if Permission=rp.PERMISSION_READ_PHONE_STATE And Result=False Then ToastMessageShow("لطفا برای ادامه ی کار سطح دسترسی لازم را به برنامه بدهید",True) End If End Sub Sub LastPurchaseData(lastPurchase As LastPurchaseInfo) If lastPurchase.error=False Then Dim daysAgo As Int = lastPurchase.DaysAgo Dim purchaseDate As String = lastPurchase.date Dim current_date As String =lastPurchase.CurrentDate Dim purchaseUnixTimeStamp As String = lastPurchase.unixTimestamp Dim reserve_id As String = lastPurchase.ReserveID ToastMessageShow("Days Ago: "&daysAgo&" Reserve ID: "&reserve_id,True) Else ToastMessageShow(lastPurchase.message,True) End If End Sub ' ---------------------------------------------------------------------- Sub JobDone (Job As HttpJob) hamrahpay.JobDone(Job) If Job.Success And Job.JobName="Last_Purchase" Then LastPurchaseData(hamrahpay.getlastPurchase()) End If End Sub
 4. سلام لطفا یه سورس کد درباره جست و جو در دیتابیس و اینکه وقتی روش کلیک میکنی داخل صفحه مورد نظر بره رو بذارید من این نمونه رو نوشتم و همش ارور میده به عبارتی عمل سرچ به خوبی انجام میشه ولی وقتی روی عنوان کلیک میکنم کار نمی کنه #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim s As SQL Dim idonvan As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. ' Private ListView1 As ListView Private EditText1 As EditText Private Button1 As Button Private Panel_onvan As Panel Private Label_onvan As Label Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layout_search") afrazlab.DatabesCopy(s,"jsonn.db",True) ' Dim lbl As Label ' lbl=ListView1.SingleLineLayout.Label ' lbl.Gravity=Gravity.LEFT ' lbl.Left=lbl.Left+5dip End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub onvanMatnha(scroollneme As ScrollView) afrazlab.DatabesCopy(s,"jsonn.db",True) 'ListView1.Clear Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM ddx WHERE onvan LIKE '%"&EditText1.Text&"%'") Dim h As Int=1%y For i =0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim p1 As Panel p1.Initialize("p1") p1.LoadLayout("l_Panel_onvan") p1.Color=0xFF007236 Label_onvan.Text=cur.GetString("onvan") Label_onvan.TextColor=Colors.Black Label_onvan.TextSize=20 Label_onvan.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER,Gravity.RIGHT) Label_onvan.Tag=cur.GetString("id") scroollneme.Panel.AddView(p1,0,h,100%x,100%y) h=h+14%y Next scroollneme.Panel.Height=h+5%y End Sub Sub Button1_Click onvanMatnha(ScrollView1) End Sub Sub Label_onvan_Click Dim l As Label l=Sender idonvan=l.Tag StartActivity(matn_ddx) End Sub
×
×
 • جدید...