رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

AnswerCenter

مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی

 • مرجع پاسخگویی
 • تولید آموزش
 • سفارش پروژه

درخواست سفارش پروژه

mom

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  6
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 متوسط

درباره mom

 • درجه
  کاربر تازه وارد
 • تاریخ تولد تعیین نشده

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mom

  ارسال ایمیل

  باسلام میخواستم ایمیل از طریق هاستی که داشتم ارسال کنم و از این کد های php استفاده میکنم ولی ایمیل ارسال نمی شود <?php <?php $host = "localhost"; $user = "*****"; $pass = "******"; $db = "*****"; $mysqli = new mysqli($host, $user, $pass, $db) or die($mysqli->error); $server = "http://medhelper.ir/***/"; $admin = "momayyezi_m@medhelper.ir"; $sender = "momayyezi_m@medhelper.ir"; ?> try { if(!isset($_GET['Action']) || empty($_GET['Action'])) { print json_encode("Parameter Error"); exit; } $action = $mysqli->escape_string($_GET["Action"]); switch ($action) { case "RequestPasswordReset": if(!isset($_GET['Mail']) || empty($_GET['Mail'])) { print json_encode("Parameter Error"); exit; } $email = $mysqli->escape_string($_GET["Mail"]); $sql = "SELECT user_name"; $sql .= " FROM tbl_member"; $sql .= " WHERE email = '" . $email . "'"; $result = $mysqli->query($sql); if ($mysqli->errno) { print json_encode("MySQL_Error"); echo "<br />MySQL_Error: ".$mysqli->error; exit; } $count = $result->num_rows; if ($count == 0) { print json_encode("InvalidEmail"); exit; } else { // Generate a random code and update to reg_no $verify_code = mt_rand(100000, 999999); $row = $result->fetch_row(); $username = $row[0]; $sql = "UPDATE tbl_member"; $sql .= " SET reg_no = '" . $verify_code . "'"; $sql .= " WHERE email = '" . $email . "'"; $mysqli->query($sql); if ($mysqli->errno) { print json_encode("MySQL_Error"); echo "<br />MySQL_Error: ".$mysqli->error; exit; } // Send email to user to confirm the reset $to = $email; $subject = 'Request to reset your password'; $message = "Hi " . $username . ",\r\n"; $message .= "We have received a request from you to reset your password.\r\n"; $message .= "If this action is not requested by you,"; $message .= " please ignore this email.\r\n"; $message .= "Otherwise, click the link below:\r\n"; $message .= $server."reset-password.php?Action=ConfirmPasswordReset"; $message .= "&Mail=".$email; $message .= "&Code=".$verify_code . "\r\n\r\n"; $message .= "If not working, please copy the link to your browser.\r\n\r\n"; $message .= "Regards,\r\n"; $message .= "Aeric"; $message = wordwrap($message, 70, "\r\n"); $headers = "From: ".$sender."\r\n"; $headers .= "Reply-To: ".$sender."\r\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); mail($to, $subject, $message, $headers); print json_encode("ValidEmail"); } break; case "ConfirmPasswordReset": if (!isset($_GET['Mail']) || empty($_GET['Mail']) || !isset($_GET['Code']) || empty($_GET['Code'])) { print json_encode("Parameter Error"); exit; } $email = $mysqli->escape_string($_GET["Mail"]); $code = $mysqli->escape_string($_GET["Code"]); $sql = "SELECT user_name"; $sql .= " FROM tbl_member"; $sql .= " WHERE email = '" . $email . "'"; $sql .= " AND reg_no = " . $code; $result = $mysqli->query($sql); if ($mysqli->errno) { print json_encode("MySQL_Error"); echo "<br />MySQL_Error: ".$mysqli->error; exit; } $count = $result->num_rows; if ($count == 0) { print json_encode("InvalidEmailOrCode"); exit; } // Generate a default password randomly (e.g. pw1234) // You may use other method to generate a more complex password with alphanumeric $rand_number = mt_rand(1000, 9999); $default = "pw" . $rand_number; $row = $result->fetch_row(); $username = $row[0]; $sql = "UPDATE tbl_member"; $sql .= " SET pass_word = '" . $default . "'"; $sql .= " WHERE email = '" . $email . "'"; $mysqli->query($sql); if ($mysqli->errno) { print json_encode("MySQL_Error"); echo "<br />MySQL_Error: ".$mysqli->error; exit; } $to = $email; $subject = 'Your New Password'; $message = "Hi ".$username.",\r\n"; $message .= "Your password has been reset."; $message .= " Please use your new password to log in.\r\n"; $message .= "Password: " . $default; $message = wordwrap($message, 70, "\r\n"); $headers = "From: ".$sender."\r\n"; $headers .= "Reply-To: ".$sender."\r\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); mail($to, $subject, $message, $headers); //print json_encode("PasswordChanged"); echo "Your password has been reset.<br />Your new password is sent to $email."; break; default: echo("Unauthorized action! Please use the app to reset your password."); } } catch (Exception $e) { print json_encode("Failed"); echo '<br />Caught exception: '.$e->getMessage()."\n"; } ?> یه ایمیل توی خود هاستم ساختم و در فایل ها قرار دادم . ایمیلی که ساختم تنظیمات خاصی نیاز داره؟
 2. mom

  کتابخانه درون پرداخت بازار

  باسلام . نمونه کدی که استفاده کردم به قرار زیر هستش Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) If Success=True Then Log("success") If Product.DeveloperPayload="kharidurgent" Then ar.SaveBoolean("kharidurgent",True) material_toast.Initialize2(" فعال شدند",material_toast.LENGTH_LONG,material_toast.TYPE_SUCCESS,samim_font) End If Else ToastMessageShow("anjam nashod",False) End If End Sub کد دکمه ای که به سمت خرید میره هم به قرار زیر هستش Sub pnl_urgent_Click If ar.GetBoolean("kharidurgent",False) = False Then pardakht.RequestPayment("kharidurgent","inapp","kharidurgent") Else StartActivity(urgentmodule) Activity.Finish End If End Sub وقتی روی دکمه کلیک میکنم صفحه بازار می یاد که لطفا صبر کنید و دیگه مهو میشه و هیچی و log برنامه هم به قرار زیر هستش requestCode = 12 ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** sending message to waiting queue (OnActivityResult) running waiting messages (1) Arrived: 12, 12 success ** Activity (menumodule) Resume ** ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (menumodule) Resume ** ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (menumodule) Resume ** requestCode = 13 ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** sending message to waiting queue (OnActivityResult) running waiting messages (1) Arrived: 13, 13 success ** Activity (menumodule) Resume ** ** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false ** دلیل چی هست؟
×
×
 • جدید...