اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


نورنما

کاربر فعال
 • تعداد ارسال ها

  365
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  16

آخرین بار برد نورنما در مرداد 23

نورنما یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

1 دنبال کننده

درباره نورنما

 • درجه
  کاربر حرفه ای

آخرین بازدید کنندگان نمایه

714 بازدید کننده نمایه
 1. پرداخت درون برنامه ای ایران اپس

  سلام اول این خط زیر رو به مانیفیست اضافه میکنید ''سطرزیرجهت پرداخت درون برنامه ایران اپس است IranApps AddPermission(ir.tgbs.iranapps.permission.BILLING) بعدش کتابخانه مربوطه رو فعال میکنید (billing-helper) بعدش مطابق مثالهای زیر اکتیویتی های مربوطه رو با مشخصات محصول خودتان پر میکنید ، برای اینکه هربخش واضحتر بشه توضیحات فارسی اضافه شده . ''محتویات اکتیویتی SkuActivity #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals Dim lstSkus As List Dim pSku As Product Dim pardakht_Va_adame_pardakht_skuActivity As Int End Sub Sub Globals Dim bmBillingManager As BillingManager Dim lvSku As ListView Private Panel1 As Panel Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("SkuLayout") bmBillingManager.init("bm") End Sub 'دریافت اطلاعات محصول درون پرداختی برنامه 'BillingManager is now connected to IranApps billing service 'and we can call it to get sku details Sub bm_onConnected() 'بررسی پشتیبانی از پرداخت درون برنامه ایران اپس وبه پرداخت ایران اپس متصل می شود Msgbox ("دستگاه شما پرداخت درون برنامه ایران اپس را پشتیبانی می کند","") Dim lstSku As List lstSku.Initialize 'اسم محصولاتت رو پشترسرهم دراین آرایه زیر قرار بده ("product 1", "product 2", "product 3", "product 4") lstSku.AddAll(Array As String("testinapp")) bmBillingManager.getSkuDetails(lstSku) End Sub 'billing manager was unable to connect to IranApps billing service 'one reason could be that IranApps isn't installed on user's device Sub bm_oncantconnect(strError As String) Msgbox(strError, "خطا:اتصال با پرداخت درون برنامه ای ایران اپس قطع شد") End Sub 'billing manager has lost its connection to IranApps billing service Sub bm_onconnectionlost() Msgbox("connection lost", "title") End Sub 'skud details are received from IranApps 'show items in a list Sub bm_onGotSkus(lstSku As List ) lstSkus = lstSku lvSku.Initialize("lvSku") lvSku.SingleLineLayout.ItemHeight = 100dip For i = 0 To lstSku.Size - 1 Dim pSku = lstSku.Get(i) As Product lvSku.Color= Colors.Blue 'lvSku.AddSingleLine("ProductID: " & pSku.productId & Chr(10) ) ' لیست کردن محصولات درون پرداختی' Dim name_mahsol_ba_shenase As String If pSku.productId = "testinapp" Then name_mahsol_ba_shenase = " آموزش الفبای فارسی " 'lvSku.SetLayout(10%x,35%y,60,70) 'خرید آموزش حروف الفبای فارسی lvSku.AddSingleLine(":خرید " & name_mahsol_ba_shenase ) Next Panel1.AddView(lvSku, 10%x, 14%y,85%x, 20%y) 'Msgbox (pardakht_Va_adame_pardakht_skuActivity ,pardakht_Va_adame_pardakht_skuActivity ) If pardakht_Va_adame_pardakht_skuActivity <>1 Then ' pSku = lstSkus.Get(0) ''''درصورت وجود چندمحصول این سطر حذف شود ' StartActivity(BuyActivity)''''درصورت وجود چندمحصول این سطر حذف شود End If End Sub 'this methos calls when getSkuDetail fails Sub bm_onFailedGettingSkus(error As InAppError) 'در صورتی که BillingManager نتواند اطلاعات محصولات را بگیرد این متد فراخوانی میشود. Msgbox(error.Message&" اتصال به اینترنت خود را بررسی کنید ", "خطایی که مانع دریافت محصول می شود از این قرار است::") End Sub 'Sub bm_onFailedGettingPurchases(error As InAppError)'در صورتی که BillingManager نتواند لیست محصولات خریده شده را بگیرد این متد فراخوانی میشود. ' Msgbox(error.Message, "برنامه نتوانست لیست محصولات را دریافت کند") 'End Sub 'starts buy proccess Sub lvSku_ItemClick (Position As Int, Value As Object) pSku = lstSkus.Get(Position) StartActivity(BuyActivity) End Sub Sub Button1_Click ExitApplication End Sub --------- ''محتویات اکتیویتی BuyActivity #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals Dim pard1000 As Int Dim kharid2 As String Dim pardakht_Va_adame_pardakht As Int End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim bmBillingManager As BillingManager Dim lblTitle As Label Dim lblPrice As Label Dim btnBuy As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("BuyLayout") bmBillingManager.init("bm") 'shows title and price of sku given skuActivity Dim pSku = SkuActivity.pSku As Product lblTitle.Color =Colors.White lblPrice.Color =Colors.White lblTitle.text="نام محصول" & " : " & pSku.title lblPrice.text="قیمت محصول" & " : " & pSku.price & " تومان" End Sub 'billing manager was unable to connect to IranApps billing service 'one reason could be that IranApps isn't installed on user's device Sub bm_oncantconnect(strError As String) Msgbox(strError, "1خطا") End Sub 'billing manager has lost its connection to IranApps billing service Sub bm_onconnectionlost() Msgbox("اتصال با سرویس پرداخت قطع شد", "title") End Sub 'executes buy proccess Sub btnBuy_Click bmBillingManager.buyProduct(SkuActivity.pSku.productId, "", False) End Sub 'this method calls when buy proccess done succesfully Sub bm_onBuyProductSucceed(purchase As PurchaseItem) Activity.TitleColor =Colors.Blue Msgbox(purchase.productId & " پرداخت باموفقیت انجام شده است", "Product Id") 'نوشتن پرداخت وایجادفایل جدیدنمایانگرپرداخت در گوشی If pard1000 <>1 Then File.WriteString(File.DirInternal ,"payok.txt",(pard1000) ) End If pard1000=1 kharid2 =Msgbox2(" "," ","","از خرید شما متشکرم","",LoadBitmapSample(File.DirAssets,"pardakht1.jpg",45%y,45%x)) SkuActivity.pardakht_Va_adame_pardakht_skuActivity = 1 ExitApplication End Sub ' متد EventName_onBuyProductFailed: ' اگر خرید با موفقیت انجام نشود این متد فراخوانی خواهد شد. Sub bm_onBuyProductFailed(error As InAppError) ' Msgbox(error.Message, "خطا درپرداخت رخ داده است وپرداخت انجام نشد") 'ToastMessageShow("پرداختی انجام نشده است",True) 'If error.values= "BILLING_RESPONSE_RESULT_ITEM_ALREADY_OWEND" Then If error.ErrorCode= 7 Then ''''' این ارور 7 یعنی اگر قبلا پرداخت شده باشد If pard1000 <>1 Then File.WriteString(File.DirInternal ,"payok.txt",(pard1000) ) End If pard1000=1 kharid2 =Msgbox2(" "," ","","از خرید شما متشکرم","",LoadBitmapSample(File.DirAssets,"pardakht1.jpg",45%y,45%x)) SkuActivity.pardakht_Va_adame_pardakht_skuActivity = 1 ExitApplication End If If pard1000=0 Then kharid2 =Msgbox2(" "," ","","؟متاسفانه پرداخت انجام نشد!","",LoadBitmapSample(File.DirAssets,"pardakht0.jpg",45%y,45%x)) pard1000=0 'Msgbox(error,error.ErrorCode) End If SkuActivity.pardakht_Va_adame_pardakht_skuActivity = 1 ExitApplication End Sub Sub Button1_Click SkuActivity.pardakht_Va_adame_pardakht_skuActivity = 1 If pard1000=0 Then kharid2 =Msgbox2(" "," ","","متاسفانه پرداخت انجام نشد!","",LoadBitmapSample(File.DirAssets,"pardakht0.jpg",45%y,45%x)) pard1000=0 End If ExitApplication End Sub _______ ''محتویات اکتیویتی PurchaseActivity #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals Dim lstPurchases As List Dim pdPurchase As PurchaseData Dim getPurchasesLogin As Boolean End Sub Sub Globals Dim bmBillingManager As BillingManager End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("PurchaseLayout") bmBillingManager.init("bm") End Sub 'this method calls when connected to iranApps Service 'then calls getPurchase method Sub bm_onConnected() bmBillingManager.getPurchases() End Sub 'this method calls when iranApps service connection failed Sub bm_oncantconnect(strError As String) Msgbox(strError, "Error") End Sub Sub bm_onconnectionlost() Msgbox("connection lost", "Error") End Sub 'if getPurchase execute successfully 'shows list of purchase Sub bm_onGotPurchases(lstPurchase As List) lstPurchases=lstPurchase Dim lvPurchase As ListView lvPurchase.Initialize("lvPurchase") lvPurchase.SingleLineLayout.ItemHeight = 50dip For i = 0 To lstPurchase.Size - 1 Dim pdSku = lstPurchase.Get(i) As PurchaseData lvPurchase.AddSingleLine("ProductID: " & pdSku.sku ) Next Activity.AddView(lvPurchase, 0, 0, 100%x, 100%y) End Sub 'this methos calls when getPurchase failed Sub bm_onFailedGettingPurchases(error As InAppError) If error.ErrorCode = 9 Then getPurchasesLogin = True bmBillingManager.loginUser() Else Msgbox(error.Message, "Error") End If End Sub Sub bm_onLoginSucceed() 'if getPurchases needed login now that user is login do it If getPurchasesLogin = True Then bmBillingManager.getPurchases() Else 'if consumeProduct needed login now that user is login do it bmBillingManager.consumeProduct(pdPurchase.PurchaseItem.purchaseToken) End If End Sub 'for getPurchases and consumeProduct 'user should Logging In IranApps 'this method is called when login process is failed Sub bm_onLoginFailed(error As InAppError) Msgbox(error.Message, "Error") End Sub Sub lvPurchase_ItemClick (Position As Int, Value As Object) pdPurchase = lstPurchases.Get(Position) bmBillingManager.consumeProduct(pdPurchase.PurchaseItem.purchaseToken) End Sub 'calls if purchase consume done successfully Sub bm_onConsumeSucceed() Msgbox("Consume Succeed", "Consume") End Sub Sub bm_onItemNotOwned() Msgbox("Item Not Owned", "Error") End Sub 'calls when consume proccess faild Sub bm_onConsumeFailed(error As InAppError) If error.ErrorCode = 9 Then bmBillingManager.loginUser() Else Msgbox(error.Message, "Error") End If End Sub برای مشاهده لیست محصولات این اکتیویتی رو فعال کنید: StartActivity(SkuActivity) وبرای مشاهده لیست محصولات خریداری شده اکتیویتی زیر رو فعال کنید: StartActivity(PurchaseActivity) __ با همینها مشکلتون برطرف میشه ان شاءالله و نیازی به جاگذاری کلید RSA دربرنامه هم ندارید . موفق باشید
 2. درخواست یا سفارش منو سفارشی

  سلام عجب! چنین قابلیتهایی رو که گفتین رو Hitex_Recycler ViewPager Plugin صددرصد داره به این تصویر نگاه کنید متوجه میشید ، چون از ریسایکلر ویو استفاده میکنه سوای تصویر ،آیتمهای دیگه ای رو هم میشه بهش اضافه کرد اون انیمیشنی که گفتید :(( منو با کشیدن به سمت چپ و راست سایزش تغییر میکند.اگر گزینه مورد نظر در حاشیه مرکز صفحه باشد و رها کنیم باید خودش به مرکز یا حاشیه هدایت شود.) رو هم داره ! دیگه چی میخواین؟!! البته به نظرم دوستمون جناب softir هم همان مبلغی که گفتند منصفانه هست .چون شما بخواین Hitex_Recycler ViewPager Plugin رو بخرین وکتابخانه ضمیمه اش یعنی Hitex_Recycler View تقریبا نزدیک همون قیمت میشه .اینجوری زحمتی هم براتون ظاهرا نداشته باشه! ، البته این چندتا کتابخانه که گفتم واقعا عالیند وازدست دادنی نیستند! s8.picofile.com/file/8327179900/Video2.gif
 3. phpmailer

  سلام اسم فایل اشتباه درج شده و دوتا .php در آخر فایل نوشته شده که طبعا چنین فایلی رو در هاستتان پیدا نمیکنه که خطا داده .
 4. درخواست یا سفارش منو سفارشی

  سلام میتونید از کتابخانه Hitex_Recycler ViewPager Plugin برای اینکار استفاده کنیدکه درسایت فروشش به همراه سورسش می باشد امتحان نکرده ام ولی فکر کنم PersianRecyclerView هم چنین قابلیتی داشته باشه. موفق باشید
 5. خالی بودن جیسون سرویس پوشه

  سلام نسخه jdk1.8.0_152 android-27\android.jar کدهای دریافت جیسون ازمانیفیست اینه : add_to_manifest.rar کدهای مانیفیست مربوط به پوشه هم بعداز نصب برنامه خودپوشه بهتون میده ، همونه * ضمنا PACKAGE_NAME برنامه تون حتما باید همه حروفش حروف کوچک انگلیسی باشه .
 6. مشکل راست چین شدن در متریال دیالوگ

  سلام خب کدهاتونو که به خطا میخوره رو قرار بدین ویاالبته از کتابخونه پارس متریال دیالوگ هم میتونید استفاده کنید
 7. تداخل پوشه با کتابخونه های دیگه

  خواهش میکنم ولی توی این تصویر که نسخه 1.4.0 فعاله! نه نسخه 1.3.4 ! این نسخه رو فعال کنیدکه به خوبی کارمیکنه وکارتونو راه میاندازه ، 1.4.0 ظاهرا معیوبه ! نسخه 1.3.4
 8. خالی بودن جیسون سرویس پوشه

  کدهاتونو موقتا کنار بگذارید بجایش کل کدهای که فرستادم رو جایگزین کنید ببینید باز پیام خالی میرسه یانه؟ اگه باز خالی رسید یعنی مشکل یا از کد جیسونتونه یا از کدهای مانیفیست یا از نوع تعریف کتابخانه پوشه چون اینی که فرستاده ام الان در چندتا برنامه ام هست ودرست کارمیکنه وکدهای شما هم با مال من متفاوته اگر دقت کنید اگر نه پیامها رو درست دریافت کرد نشان میده چندتا کدی که کدهای شما بامال بنده متفاوته باعث این مسئله شده ،مثلا کدهای موجود در #Region Module Attributes موفق باشید
 9. اشتراک گذاری متن

  سلام نه داخل باتن مربوطه (دکمه ارسال ) قرار داده میشه
 10. خالی بودن جیسون سرویس پوشه

  خیلی وقت پیش بااین مشکل مواجه بودم فقط اون چیزی که به خاطرم میاد ،توی Sub processJson نباید هیچ فعالیتی جز مقدار دهی به متغییر ها انجام بشه ، راه حلی که برایش داشتم تنها این بودکه مقادیر جیسون رو داخل متغییرها انتقال میدادم و متغییرها رو در Sub Process_Globals قرار میدادم بعد در متن برنامه در اکتیویتی دلخواه فعالیت دلخواهمو با متغییرها انجام میدادم شما هم فعالیت ذخیره متغییرها در دیتابیس رو به یه بخش مناسب دیگه در برنامه تون انتقال بدین وصرفا در Sub processJson مقادیر رو درمتغییرها ذخیره نمایید. فقط نکته مهمش اینه که اکتیویتی های دلخواه باید همواره گوش به زنگ باشند تا از امدن جیسون جدید مطلع شوند واینم ممکن نیست مگر اینکه یک متغییر تایمر در آنها تعبیه وفعال باشد . اگر بخواین هرلحظه امکان تغییر دیتابیس فراهم باشه بایداین تایمر در همه اکتیویتی هاتون فعال باشه .
 11. مشکل در سورس سمت سرور برنامه

  این کد جواب OK میده http://goharshad8.ir/b4a/dentoeed/verify_email.php/?email=xx@yahoo.com&Kode=12345&phone=09014123641 بخش سرور بی عیبه ، فقط این سطرها رو تغییرش بدین به حالت نمایش جیسون : echo json_encode("OK"); echo json_encode("moshkel");
 12. تداخل پوشه با کتابخونه های دیگه

  * لیست کتابخانه هاتونو بگذارید شاید دوستان بتونن کمکتون کنند موفق باشید
 13. تداخل پوشه با کتابخونه های دیگه

  خواستین سورسو بفرستید یه نگاهی بیاندازم پوشه object رو حذف کنید و دوباره برنامه رو اجرا کنید .ببینید مشکل حل میشه
 14. تداخل پوشه با کتابخونه های دیگه

  اینو جایگزین کنید و تیک کتابخانه 1.3.4 رو بزنید واین نسخه رو فعالش کنید support-annotations
 15. تداخل پوشه با کتابخونه های دیگه

  محتویات مانیفیست رو از پوشه گرفته و به برنامه اضافه کردین ؟