اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


peiman3d

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  37
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

درباره peiman3d

 • درجه
  کاربر باسابقه
 • تاریخ تولد ۸۷/۰۵/۲۶

مشخصات پروفایل

 • محل زندگی
  Tehran
 • محل تولد
  تهران

آخرین بازدید کنندگان نمایه

260 بازدید کننده نمایه
 1. سلام دوستان من حدود یکسال پیش با آموزشهای سایت phpmailer رو راه انداختم و به خوبی هم کار میکرد گزارش های اپلیکیشن رو به درستی برام ایمیل میکرد اما الان حدود یه ماهی میشه که به خودی خود از کار افتاده حتی به صورت جداگانه هم که روی سرور تست کردم ارسال نمیشه و حتی با جیمیل هم جواب نداد البته برای اپلیکیشن خودم از ایمیل سرور خودم استفاده کردم که نمیدونم چرا از کار افتاده و فقط این پیغام رو میده درخواست شما ثبت شد Message could not be sent.Mailer Error: SMTP connect() failed. <?php $conn = mysql_connect('localhost' , '*******' , '*******'); mysql_select_db('appmetro_jame',$conn); mysql_set_charset('utf8'); $name=$_POST['name']; $personal=$_POST['personal']; $imei=$_POST['imei']; if($conn){ $result = "INSERT INTO rpass(name,personal,imei) VALUES('$name','$personal','$imei')"; if(mysql_query($result)){ echo"درخواست شما ثبت شد"; } else{ echo " خطا رخ داده است"; } require 'PHPMailerAutoload.php'; require 'language/phpmailer.lang-fa.php'; $mail = new PHPMailer; //$mail->SMTPDebug = 3; // Enable verbose debug output $mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP $mail->Host = 'mail.appmetro.ir'; // Specify main and backup SMTP servers $mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication $mail->Username = 'info@appmetro.ir'; // SMTP username $mail->Password = '*********'; // SMTP password $mail->SMTPSecure = 'tls'; // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted $mail->Port = 587; // TCP port to connect to $mail->setFrom('info@appmetro.ir', 'R_Pass :'.$personal ); //$mail->addAddress('peiman3d@gmail.com', 'peiman'); // Add a recipient $mail->addAddress('peiman3d@gmail.com','peiman'); // Name is optional $mail->addReplyTo('peiman3d@gmail.com', 'Information'); //$mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz'); // Add attachments //$mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg'); // Optional name $mail->isHTML(true); // Set email format to HTML $mail->Subject = 'R_Pass'; $mail->Body = "Name : ".$name."<br>"."<br>"."personal : ".$personal."<br>"."<br>"."imei : ".$imei; //$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients'; if(!$mail->send()) { echo " "; echo 'Message could not be sent.'; echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo; } else { // echo 'Message has been sent'; } } ?>
 2. peiman3d

  unfortunately

  دوستان مشکل حل شد البته با کمک شما مشکل از فونت بود که کپی نشده بود
 3. peiman3d

  unfortunately

  لاگ این میاد Logger connected to: asus K00E --------- beginning of main ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (signin) Create, isFirst = true ** ** Activity (signin) Resume ** *** Service (httputils2service) Create *** ** Service (httputils2service) Start ** ** Service (httputils2service) Start ** ** Service (httputils2service) Start ** ** Service (httputils2service) Start ** ** Activity (signin) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (home) Create, isFirst = true ** ** Activity (home) Resume ** ** Activity (home) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (calendar) Create, isFirst = true ** ** Activity (calendar) Resume ** Exception caught java.lang.RuntimeException: Font asset not found fonts/notonaskharabic-regular.ttf at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:278) at anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper.LoadFromAssets(TypefaceWrapper.java:48) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.initTypeface(PersianCalendarHandler.java:127) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.setFont(PersianCalendarHandler.java:143) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:178) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:20) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.onBindViewHolder(RecyclerView.java:6310) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.bindViewHolder(RecyclerView.java:6343) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryBindViewHolderByDeadline(RecyclerView.java:5289) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryGetViewHolderForPositionByDeadline(RecyclerView.java:5552) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5394) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5390) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager$LayoutState.next(LinearLayoutManager.java:2149) at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.layoutChunk(GridLayoutManager.java:556) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.fill(LinearLayoutManager.java:1496) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.onLayoutChildren(LinearLayoutManager.java:593) at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.onLayoutChildren(GridLayoutManager.java:170) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayoutStep2(RecyclerView.java:3537) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayout(RecyclerView.java:3266) at android.support.v7.widget.RecyclerView.onLayout(RecyclerView.java:3798) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.RelativeLayout.onLayout(RelativeLayout.java:1076) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.support.v4.view.ViewPager.onLayout(ViewPager.java:1795) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.widget.ScrollView.onLayout(ScrollView.java:1502) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1703) at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1557) at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1466) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChil java.lang.RuntimeException: Font asset not found fonts/notonaskharabic-regular.ttf at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:278) at anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper.LoadFromAssets(TypefaceWrapper.java:48) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.initTypeface(PersianCalendarHandler.java:127) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.setFont(PersianCalendarHandler.java:143) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:178) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:20) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.onBindViewHolder(RecyclerView.java:6310) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.bindViewHolder(RecyclerView.java:6343) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryBindViewHolderByDeadline(RecyclerView.java:5289) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryGetViewHolderForPositionByDeadline(RecyclerView.java:5552) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5394) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5390) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager$LayoutState.next(LinearLayoutManager.java:2149) at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.layoutChunk(GridLayoutManager.java:556) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.fill(LinearLayoutManager.java:1496) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.onLayoutChildren(LinearLayoutManager.java:593) at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.onLayoutChildren(GridLayoutManager.java:170) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayoutStep2(RecyclerView.java:3537) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayout(RecyclerView.java:3266) at android.support.v7.widget.RecyclerView.onLayout(RecyclerView.java:3798) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.RelativeLayout.onLayout(RelativeLayout.java:1076) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.support.v4.view.ViewPager.onLayout(ViewPager.java:1795) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.widget.ScrollView.onLayout(ScrollView.java:1502) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1703) at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1557) at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1466) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.jav Message longer than Log limit (4000). Message was truncated.
 4. peiman3d

  unfortunately

  تشکر فرمایش شما انجام شد ولی جواب نگرفتم extend رو که داخل اکتیویتی main قرار میدم و خروجی میگیرم برنامه کار میکنه ولی موقع ورود به اکتیویتی تقویم خطای زیر رو میده can not be cast to android.support.v7.app.AppCampactActivity extend رو که داخل اکتیویتی main قرار میدم پیغام بالا رو میده و داخل اکتیویتی تقویم که قرار میدم کلا خارج میشه
 5. peiman3d

  unfortunately

  سلام یه برنامه نوشتم که داخلش کلی اکتیویتی داره که در کل برنامه بدون مشکل کار میکنه یه تقویم هم جداگونه درست کردم که اون هم به تنهایی کامل درست کار میکنه حالا برنامه تقویم رو که به برنامه اصلی و داخل یه اکتیویتی جدید اضافه کردم و برنامه خروجی بدون خطا میده ولی وقتی وارد اکتیویتی تقویم میشم برنامه بسته میشه با خطای unfortunately has stop خطا هرچی هست مربوط به Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity هست در اکتیویتی تقویم این رو قرار دادم #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity #End Region و مین فست هم به اینصورت AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="22"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon , "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme") CreateResource(values, themes.xml, <resources> <style name="MyAppTheme" parent="Base.Theme.AppCompat.Light"> <item name="colorPrimary">#00695B</item> <item name="colorPrimaryDark">#00695B</item> <item name="colorAccent">#fafafa</item> <item name="windowNoTitle">true</item> <item name="windowActionBar">false</item> </style> </resources> ) خیلی سروکله زدم ولی جواب نداد که نداد
 6. peiman3d

  کتابخونه PersianMaterialDateTimePicker

  سلام تقويم به اين خوبي زحمت كشيديد چرا فقط به صورت ديالوگ من خريدم كه شايد بشه بجاي تقويم استفاده كنم كه نشد اگه تو همين كتاخونه هم كليك روي هر روز رو اضافه كنيد خوبه يعني قبل اينكه حتما تاييد رو بزنيم
 7. سلام تقویم خوبیه فقط اینگه محدود به یکسال هست و با توجه به اینکه از دیتا بیس برا روزهای هفته استفاده شده نمیشه نامحدودش کرد راهی برا تقویم نا محدود سراغ دارید؟
 8. سلام چرا یه تقویم درست حسابی برا b4a موجود نیست ؟؟؟ حتی تو فروشگاه
 9. peiman3d

  کتابخانه appupdating

  سلام بابت پاسخ تشکر ولی این خطا رو تو خود b4a میده و فایل خروجی ساخته نمیشه که بخوام روی گوشی یا امولاتور تست کنم
 10. سلام دوستان من از کتابخانه appupdating برای بروزرسانی برنامه استفاده میکنم حالا تو پروژه اصلی که این کتابخونه رو انتخاب میکنم و هنوز هیچ کدی براش نزدم برنامه به مشکل میخوره و وقتی این کتابخونه رو لغو میکنم برنامه اجرا میشه لطفا کمک کنید B4A Version: 7.80 Parsing code. (0.23s) Compiling code. (1.43s) Compiling layouts code. (0.24s) Organizing libraries. (6.13s) Generating R file. (0.75s) Compiling generated Java code. (6.95s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/samples/httputils2/httpjob; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/samples/httputils2/httputils2service; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/samples/httputils2/httputils2service$httputils2service_BR; 3 errors; aborting
 11. سلام خدمت همه اساتید مشکلی برای برنامه ای که نوشتم پیش اومده که مربوط به کد نویسی نیست برای اجرای برنامه های متریال تنظیمات SDK رو از ۲۱ به بالا باید بزاریم که جواب بده. تا اینجا هیچی حالا من برنامه ای نوشتم و تا الان بدون مشکل اجرا میشد. الان که یه بخش رو که به صورت متریال هست اضافه کردم ، برنامه به مشکل میخوره ! چون خود برنامه باید رو SDK پایین تر از ۲۰ اجرا بشه ولی متریال ۲۱ به بالا. در کل اگه توضیحاتم خوب نبود این قسمت رو بخونید: یه کتابخونه داریم به اسم httputils که همه میشمناسیم و یه سمپل هم کنارش داره الان این سمپل رو اگه SDK رو روی ۲۰ به قبل بزارم اجرا میشه ولی اگه ۲۱ به بالا بزاریم خطا میده شما لطف کنید سمپل رو اجرا کنید متوجه میشید البته تنظیمات رو روی پلتفورم ۲۱ به بالا بزارید برای اینکه روی SDK جدید هم اجرا بشه چکار باید کنیم؟
 12. اساتید لطفا کمک کنید تشکر
 13. سلام من از برنامه ای که لینکشو گذاشتم برای دانلود فایل آپدیت استفاده کردم که فایل به درستی دانلود میشه ولی فایل دانلود شده رو برا نصب پیدا نمیکنه همه مسیر هارو تست کردم کد مربوط به نصب هم اینه که در بخش dd_complete اضافه کردم install.initialize(install.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirInternalCache, "LargeFileDownload.apk")) install.SetType("application/vnd.android.package-archive") StartActivity(install) برنامه دانلود شده