رفتن به مطلب
 • 0

خطا در جستجو


abidoss

سوال

با سلام خدمت اساتید محترم . . . 

 

من با دیدن اموزش های مختلف تونستم سورس کتاب مورد نظر خودم و جمع اوری کنم فقط یک مشکل تو قسمت جستجو دارم .

 

 تو جستجو یک ایتم و سرچ میکنم و برام پیدا میکنه اما وقتی اون ایتم و  انتخاب میکنم با اررور زیر مواجه میشم

 

ویرایش : ولی اگر قبل  این که وارد قسمت جستجو بشم ، یکبار برم تو قسمت فهرست و مطالب رو باز کنم و بعد برم تو قسمت جستجو با همچنین ارروری مواجه نمیشم.

 

wetwtitqru0q.jpg

 

وقتی دیباگ کردم به این خط که تو عکس پایین هست اررور میده .

 

 

uqxy2pg1rfwi.jpg

 

 

 

این هم عکس از دیتابیسم

 

 

hvltsuwn739s.jpg

 

 

این هم کد های مربوطه

 

Activity Search

Sub Process_Globals
End Sub
Sub Globals
	Private EditText1 As EditText
	Private ListView1 As ListView
	Private RadioButton1 As RadioButton
	Private RadioButton2 As RadioButton
	Private EditText2 As EditText
End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("frm3")
		If File.Exists(File.DirInternal,"pm.db")= False Then
			File.Copy(File.DirAssets,"pm.db",File.DirInternal,"pm.db")
		End If
		If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
			Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"pm.db",False)
		End If
	Dim cur As Cursor
		cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	  cur.Position=i
		  ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id"))
		  ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
	Dim bd As BitmapDrawable
	  bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
	  ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30
	  ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
	Dim a As Typeface
	  a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
	Next
		EditText2.Visible=False		
		EditText1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
		EditText2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
		RadioButton1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
		RadioButton2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
		
	End Sub
Sub btn_Click
	Dim b As Button
		b=Sender
		Menu1.Fasl=b.Tag
		StartActivity(Mataleb)
End Sub
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
	ListView1.Clear
		If RadioButton1.Checked Then
	Dim cur As Cursor
		cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE fasl LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	  cur.Position=i
	  ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id"))
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
	Dim bd As BitmapDrawable
	  bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
	  ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30
	  ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
	Dim a As Typeface
	  a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
	Next
	End If
End Sub
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
	ListView1.Clear
	Dim cur As Cursor
		If RadioButton2.Checked Then
		cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE mtn0 LIKE '%"&EditText2.Text&"%' OR mtn1 LIKE '%"&EditText2.Text&"%' OR mtn2 LIKE '%"&EditText2.Text&"%'")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	  cur.Position=i
	  ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id"))
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
	Dim bd As BitmapDrawable
	  bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
	  ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30
	  ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
	Dim a As Typeface
	  a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
	  ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
	Next
End If
End Sub
Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean)
	EditText1.Visible=True
	EditText1.Text=""
'	ListView1.Clear
	EditText2.Visible=False
End Sub
Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean)
	EditText2.Visible=True
	EditText2.Text=""
'	ListView1.Clear
	EditText1.Visible=False
End Sub
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	 Menu1.Fasl=Value
  StartActivity(Mataleb)
End Sub

Activity Matlab

Sub Process_Globals
Dim cur As Cursor	
End Sub
Sub Globals
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private btnFav As Button
	Dim obj1 As Reflector
	Dim label1 As Label
	Dim list1 As List
End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("frm2")
		If File.Exists(File.DirInternal,"pm.db")= False Then
			File.Copy(File.DirAssets,"pm.db",File.DirInternal,"pm.db")
		End If
		If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
			Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"pm.db",False)
		End If
			cur = Menu1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM axmtn1 WHERE id = "&Menu1.Fasl)
'fav
	For i=0 To cur.RowCount-1
			cur.Position=0	
		If cur.GetInt("fav")=0 Then
	Dim Ba As BitmapDrawable
			Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites.png"))
			btnFav.Background=Ba
		Else
	Dim Ba As BitmapDrawable
		 	Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites1.png"))
		btnFav.Background=Ba
	End If	
	Next
'mtn
	Dim h As Int
		For i = 0 To 2
			If cur.GetString("mtn"&i) <> Null Then
				label1.Initialize("label1")
				label1.Text=cur.GetString("mtn"&i)
				label1.TextColor=Colors.Black
				label1.TextSize=20
				label1.Gravity=Gravity.RIGHT
				ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height)
	Dim su As StringUtils
				label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+10
				h=h+su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+30
				ScrollView1.Panel.Height=h
			End If
'seting
			If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
	Dim list1 As List
				list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
				Setting1.font=list1.Get(0)
				Setting1.size=list1.Get(1)
	Dim a As String
			a = code.getData("setting.txt","FontColor")
			label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor")
		Else
			Setting1.font="BYEKAN"
			Setting1.size=20
		End If
			label1.Gravity=Gravity.CENTER
			label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")
	Dim su As StringUtils
			label1.TextSize=Setting1.size 
			label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)	
			ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
'axe
		If cur.GetString("axe"&i) <> Null Then
	Dim imageview1 As ImageView
			imageview1.Initialize("imageview")
			imageview1.Tag = cur.GetString("axe"&i)
			ScrollView1.Panel.AddView(imageview1,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
			imageview1.Bitmap=Menu.bitmap1(i)
		If Menu.bitmap1(i).Width > 100%x Then
			imageview1.Width = 100%x
			imageview1.Height= (imageview1.Width/ Menu.bitmap1(i).Width)*Menu.bitmap1(i).Height
			imageview1.Left=(100%x - imageview1.Width)/2
			imageview1.Gravity=Gravity.FILL
		End If
			h=h+imageview1.Height+30
			ScrollView1.Panel.Height=h
		End If
	Next
End Sub

 Activity Menu

Sub Process_Globals
Dim bitmap1(3) As Bitmap
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("frmmenu")

	For i = 0 To 2
	If bitmap1(i).IsInitialized=True Then
		obj1.Target=bitmap1(i)
		obj1.RunMethod("recycle")
	End If
	Next

End Sub

شرمنده اگه زیاد شد چون واقعا دیگه خسته شدم.

post-916-0-85188000-1450125540_thumb.jpg

post-916-0-13803900-1450125571_thumb.jpg

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

درود

این اکتیویتی Menu کارش چیه ؟

خطا داره میگه که Menu.bitmap رو Initialize نکردی !

فکر نکنم اصلا نیازی باشه که شما بخواهید Bitmap رو از یک Activity دیگه بگیرید

خیلی شلوغ کردید کارتون رو  :fekr:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

این اکتیویتی Menu کارش چیه ؟

خطا داره میگه که Menu.bitmap رو Initialize نکردی !

فکر نکنم اصلا نیازی باشه که شما بخواهید Bitmap رو از یک Activity دیگه بگیرید

خیلی شلوغ کردید کارتون رو  :fekr:

با سلام و درور

 

والا طبق آموزشی که من دیدم(آموزش قرار دادن عکس متن عکس از اقای Mahdi HD)  اکتیویتی منو برای مشخص کردن تعداد عکس های به کار رفته تو دیتابیسه 

فکر کنم برای همین تو اکتیویت منو فرستاده تا جلو تر کد ها قاطی نشه .

 من bitmap و فرستم تو اکتیویت های دیگه ،بازم همین اررور و میده :2:

و اگه بخوام bitmap و حذف کنم عکس های داخل دیتا بیسو نشون نمیده 

آقای ایزد اگر مشکلی نداره سورس برنامه رو بهتون بدم ؟

فکر کنم اینطوری واظح تر باشه.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یعنی یک نفر نیست که به من کمک کنه؟

دوست عزیز لطفا اسپم ندید . طبق قوانین انجمن حداقل باید تا 12 ساعت منتظر پاسخ بمونید و بعدش میتونید پست مجدد بدید !!!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برادر های گرامی این به من میگه بیت مپ و اینشیالایز کن یعنی یک نفر بهم نمیگه که چطور انجامش بدم ؟!

 

اخه کتاب من تکمیل فقط همین قسمتش مونده

 

کسی سورس هم بخواد بهش میدم 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...