رفتن به مطلب

مجوز های اندروید همراه با توضیح


شایان آباد

ارسال های توصیه شده


AddPermission(android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES)

' Allows read/write access to the "properties" table in the checkin database, to change values that get uploaded.

AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)

' Allows an app to access approximate location derived from network location sources such as cell towers and Wi-Fi.

AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)

' Allows an app to access precise location from location sources such as GPS, cell towers, and Wi-Fi.

AddPermission(android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS)

' Allows an application to access extra location provider commands.

AddPermission(android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION)

' Allows an application to create mock location providers for testing.

AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)

' Allows applications to access information about networks.

AddPermission(android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER)

' Allows an application to use SurfaceFlinger's low level features.

AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE)

' Allows applications to access information about Wi-Fi networks.

AddPermission(android.permission.ACCOUNT_MANAGER)

' Allows applications to call into AccountAuthenticators.

AddPermission(android.permission.ADD_VOICEMAIL)

' Allows an application to add voicemails into the system.

AddPermission(android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS)

' Allows an application to act as an AccountAuthenticator for the AccountManager.

AddPermission(android.permission.BATTERY_STATS)

' Allows an application to collect battery statistics.

AddPermission(android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE)

' Must be required by an AccessibilityService, to ensure that only the system can bind to it.

AddPermission(android.permission.BIND_APPWIDGET)

' Allows an application to tell the AppWidget service which application can access AppWidget's data.

AddPermission(android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN)

' Must be required by device administration receiver, to ensure that only the system can interact with it.

AddPermission(android.permission.BIND_INPUT_METHOD)

' Must be required by an InputMethodService, to ensure that only the system can bind to it.

AddPermission(android.permission.BIND_NFC_SERVICE)

' Must be required by a HostApduService or OffHostApduService to ensure that only the system can bind to it.

AddPermission(android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE)

' Must be required by an NotificationListenerService, to ensure that only the system can bind to it.

AddPermission(android.permission.BIND_PRINT_SERVICE)

' Must be required by a PrintService, to ensure that only the system can bind to it.

AddPermission(android.permission.BIND_REMOTEVIEWS)

' Must be required by a RemoteViewsService, to ensure that only the system can bind to it.

AddPermission(android.permission.BIND_TEXT_SERVICE)

' Must be required by a TextService (e.g.

AddPermission(android.permission.BIND_VPN_SERVICE)

' Must be required by a VpnService, to ensure that only the system can bind to it.

AddPermission(android.permission.BIND_WALLPAPER)

' Must be required by a WallpaperService, to ensure that only the system can bind to it.

AddPermission(android.permission.BLUETOOTH)

' Allows applications to connect to paired bluetooth devices.

AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN)

' Allows applications to discover and pair bluetooth devices.

AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED)

' Allows applications to pair bluetooth devices without user interaction.

AddPermission(android.permission.BRICK)

' Required to be able to disable the device (very dangerous!).

AddPermission(android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED)

' Allows an application to broadcast a notification that an application package has been removed.

AddPermission(android.permission.BROADCAST_SMS)

' Allows an application to broadcast an SMS receipt notification.

AddPermission(android.permission.BROADCAST_STICKY)

' Allows an application to broadcast sticky intents.

AddPermission(android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH)

' Allows an application to broadcast a WAP PUSH receipt notification.

AddPermission(android.permission.CALL_PHONE)

' Allows an application to initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call being placed.

AddPermission(android.permission.CALL_PRIVILEGED)

' Allows an application to call any phone number, including emergency numbers, without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call being placed.

AddPermission(android.permission.CAMERA)

' Required to be able to access the camera device.

AddPermission(android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT)

' Allows an application to capture audio output.

AddPermission(android.permission.CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT)

' Allows an application to capture secure video output.

AddPermission(android.permission.CAPTURE_VIDEO_OUTPUT)

' Allows an application to capture video output.

AddPermission(android.permission.CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE)

' Allows an application to change whether an application component (other than its own) is enabled or not.

AddPermission(android.permission.CHANGE_CONFIGURATION)

' Allows an application to modify the current configuration, such as locale.

AddPermission(android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE)

' Allows applications to change network connectivity state.

AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE)

' Allows applications to enter Wi-Fi Multicast mode.

AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE)

' Allows applications to change Wi-Fi connectivity state.

AddPermission(android.permission.CLEAR_APP_CACHE)

' Allows an application to clear the caches of all installed applications on the device.

AddPermission(android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA)

' Allows an application to clear user data.

AddPermission(android.permission.CONTROL_LOCATION_UPDATES)

' Allows enabling/disabling location update notifications from the radio.

AddPermission(android.permission.DELETE_CACHE_FILES)

' Allows an application to delete cache files.

AddPermission(android.permission.DELETE_PACKAGES)

' Allows an application to delete packages.

AddPermission(android.permission.DEVICE_POWER)

' Allows low-level access to power management.

AddPermission(android.permission.DIAGNOSTIC)

' Allows applications to RW to diagnostic resources.

AddPermission(android.permission.DISABLE_KEYGUARD)

' Allows applications to disable the keyguard.

AddPermission(android.permission.DUMP)

' Allows an application to retrieve state dump information from system services.

AddPermission(android.permission.EXPAND_STATUS_BAR)

' Allows an application to expand or collapse the status bar.

AddPermission(android.permission.FACTORY_TEST)

' Run as a manufacturer test application, running as the root user.

AddPermission(android.permission.FLASHLIGHT)

' Allows access to the flashlight.

AddPermission(android.permission.FORCE_BACK)

' Allows an application to force a BACK operation on whatever is the top activity.

AddPermission(android.permission.GET_ACCOUNTS)

' Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

AddPermission(android.permission.GET_PACKAGE_SIZE)

' Allows an application to find out the space used by any package.

AddPermission(android.permission.GET_TASKS)

' Allows an application to get information about the currently or recently running tasks.

AddPermission(android.permission.GET_TOP_ACTIVITY_INFO)

' Allows an application to retrieve private information about the current top activity, such as any assist context it can provide.

AddPermission(android.permission.GLOBAL_SEARCH)

' This permission can be used on content providers to allow the global search system to access their data.

AddPermission(android.permission.HARDWARE_TEST)

' Allows access to hardware peripherals.

AddPermission(android.permission.INJECT_EVENTS)

' Allows an application to inject user events (keys, touch, trackball) into the event stream and deliver them to ANY window.

AddPermission(android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER)

' Allows an application to install a location provider into the Location Manager.

AddPermission(android.permission.INSTALL_PACKAGES)

' Allows an application to install packages.

AddPermission(android.permission.INSTALL_SHORTCUT)

' Allows an application to install a shortcut in Launcher.

AddPermission(android.permission.INTERNAL_SYSTEM_WINDOW)

' Allows an application to open windows that are for use by parts of the system user interface.

AddPermission(android.permission.INTERNET)

' Allows applications to open network sockets.

AddPermission(android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES)

' Allows an application to call killBackgroundProcesses(String).

AddPermission(android.permission.LOCATION_HARDWARE)

' Allows an application to use location features in hardware, such as the geofencing api.

AddPermission(android.permission.MANAGE_ACCOUNTS)

' Allows an application to manage the list of accounts in the AccountManager.

AddPermission(android.permission.MANAGE_APP_TOKENS)

' Allows an application to manage (create, destroy, Z-order) application tokens in the window manager.

AddPermission(android.permission.MANAGE_DOCUMENTS)

' Allows an application to manage access to documents, usually as part of a document picker.

AddPermission(android.permission.MASTER_CLEAR)

' Not for use by third-party applications.

AddPermission(android.permission.MEDIA_CONTENT_CONTROL)

' Allows an application to know what content is playing and control its playback.

AddPermission(android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS)

' Allows an application to modify global audio settings.

AddPermission(android.permission.MODIFY_PHONE_STATE)

' Allows modification of the telephony state - power on, mmi, etc.

AddPermission(android.permission.MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS)

' Allows formatting file systems for removable storage.

AddPermission(android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS)

' Allows mounting and unmounting file systems for removable storage.

AddPermission(android.permission.NFC)

' Allows applications to perform I/O operations over NFC.

AddPermission(android.permission.PERSISTENT_ACTIVITY)

' This constant was deprecated in API level 9. This functionality will be removed in the future; please do not use. Allow an application to make its activities persistent.

AddPermission(android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS)

' Allows an application to see the number being dialed during an outgoing call with the option to redirect the call to a different number or abort the call altogether.

AddPermission(android.permission.READ_CALENDAR)

' Allows an application to read the user's calendar data.

AddPermission(android.permission.READ_CALL_LOG)

' Allows an application to read the user's call log.

AddPermission(android.permission.READ_CONTACTS)

' Allows an application to read the user's contacts data.

AddPermission(android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)

' Allows an application to read from external storage.

AddPermission(android.permission.READ_FRAME_BUFFER)

' Allows an application to take screen shots and more generally get access to the frame buffer data.

AddPermission(android.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS)

' Allows an application to read (but not write) the user's browsing history and bookmarks.

AddPermission(android.permission.READ_INPUT_STATE)

' This constant was deprecated in API level 16. The API that used this permission has been removed.

AddPermission(android.permission.READ_LOGS)

' Allows an application to read the low-level system log files.

AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE)

' Allows read only access to phone state.

AddPermission(android.permission.READ_PROFILE)

' Allows an application to read the user's personal profile data.

AddPermission(android.permission.READ_SMS)

' Allows an application to read SMS messages.

AddPermission(android.permission.READ_SOCIAL_STREAM)

' Allows an application to read from the user's social stream.

AddPermission(android.permission.READ_SYNC_SETTINGS)

' Allows applications to read the sync settings.

AddPermission(android.permission.READ_SYNC_STATS)

' Allows applications to read the sync stats.

AddPermission(android.permission.READ_USER_DICTIONARY)

' Allows an application to read the user dictionary.

AddPermission(android.permission.REBOOT)

' Required to be able to reboot the device.

AddPermission(android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED)

' Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.

AddPermission(android.permission.RECEIVE_MMS)

' Allows an application to monitor incoming MMS messages, to record or perform processing on them.

AddPermission(android.permission.RECEIVE_SMS)

' Allows an application to monitor incoming SMS messages, to record or perform processing on them.

AddPermission(android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH)

' Allows an application to monitor incoming WAP push messages.

AddPermission(android.permission.RECORD_AUDIO)

' Allows an application to record audio.

AddPermission(android.permission.REORDER_TASKS)

' Allows an application to change the Z-order of tasks.

AddPermission(android.permission.RESTART_PACKAGES)

' This constant was deprecated in API level 8. The restartPackage(String) API is no longer supported.

AddPermission(android.permission.SEND_RESPOND_VIA_MESSAGE)

' Allows an application (Phone) to send a request to other applications to handle the respond-via-message action during incoming calls.

AddPermission(android.permission.SEND_SMS)

' Allows an application to send SMS messages.

AddPermission(android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER)

' Allows an application to watch and control how activities are started globally in the system.

AddPermission(android.permission.SET_ALARM)

' Allows an application to broadcast an Intent to set an alarm for the user.

AddPermission(android.permission.SET_ALWAYS_FINISH)

' Allows an application to control whether activities are immediately finished when put in the background.

AddPermission(android.permission.SET_ANIMATION_SCALE)

' Modify the global animation scaling factor.

AddPermission(android.permission.SET_DEBUG_APP)

' Configure an application for debugging.

AddPermission(android.permission.SET_ORIENTATION)

' Allows low-level access to setting the orientation (actually rotation) of the screen.

AddPermission(android.permission.SET_POINTER_SPEED)

' Allows low-level access to setting the pointer speed.

AddPermission(android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS)

' This constant was deprecated in API level 7. No longer useful, see addPackageToPreferred(String) for details.

AddPermission(android.permission.SET_PROCESS_LIMIT)

' Allows an application to set the maximum number of (not needed) application processes that can be running.

AddPermission(android.permission.SET_TIME)

' Allows applications to set the system time.

AddPermission(android.permission.SET_TIME_ZONE)

' Allows applications to set the system time zone.

AddPermission(android.permission.SET_WALLPAPER)

' Allows applications to set the wallpaper.

AddPermission(android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS)

' Allows applications to set the wallpaper hints.

AddPermission(android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES)

' Allow an application to request that a signal be sent to all persistent processes.

AddPermission(android.permission.STATUS_BAR)

' Allows an application to open, close, or disable the status bar and its icons.

AddPermission(android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ)

' Allows an application to allow read access the subscribed feeds ContentProvider.

AddPermission(android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE)

' Allows an application to allow write access the subscribed feeds ContentProvider.

AddPermission(android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW)

' Allows an application to open windows using the type TYPE_SYSTEM_ALERT, shown on top of all other applications.

AddPermission(android.permission.TRANSMIT_IR ALLOWS)

' Allows using the device's IR transmitter, if available.

AddPermission(android.permission.UNINSTALL_SHORTCUT)

' Allows an application to uninstall a shortcut in Launcher.

AddPermission(android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS)

' Allows an application to update device statistics.

AddPermission(android.permission.USE_CREDENTIALS)

' Allows an application to request authtokens from the AccountManager.

AddPermission(android.permission.USE_SIP)

' Allows an application to use SIP service.

AddPermission(android.permission.VIBRATE)

' Allows access to the vibrator.

AddPermission(android.permission.WAKE_LOCK)

' Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.

AddPermission(android.permission.WRITE_APN_SETTINGS)

' Allows applications to write the apn settings.

AddPermission(android.permission.WRITE_CALENDAR)

' Allows an application to write (but not read) the user's calendar data.

AddPermission(android.permission.WRITE_CALL_LOG)

' Allows an application to write (but not read) the user's contacts data.

AddPermission(android.permission.WRITE_CONTACTS)

' Allows an application to write (but not read) the user's contacts data.

AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)

' Allows an application to write to external storage.

AddPermission(android.permission.WRITE_GSERVICES)

' Allows an application to modify the Google service map.

AddPermission(android.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS)

' Allows an application to write (but not read) the user's browsing history and bookmarks.

AddPermission(android.permission.WRITE_PROFILE)

' Allows an application to write (but not read) the user's personal profile data.

AddPermission(android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS)

' Allows an application to read or write the secure system settings.

AddPermission(android.permission.WRITE_SETTINGS)

' Allows an application to read or write the system settings.

AddPermission(android.permission.WRITE_SMS)

' Allows an application to write SMS messages.

AddPermission(android.permission.WRITE_SOCIAL_STREAM)

' Allows an application to write (but not read) the user's social stream data.

AddPermission(android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS)

' Allows applications to write the sync settings.

AddPermission(android.permission.WRITE_USER_DICTIONARY)

' Allows an application to write to the user dictionary.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...