رفتن به مطلب

مجوز های اندروید بدون توضیح


شایان آباد

ارسال های توصیه شده


AddPermission(android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES)

AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)

AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)

AddPermission(android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS)

AddPermission(android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION)

AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)

AddPermission(android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER)

AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE)

AddPermission(android.permission.ACCOUNT_MANAGER)

AddPermission(android.permission.ADD_VOICEMAIL)

AddPermission(android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS)

AddPermission(android.permission.BATTERY_STATS)

AddPermission(android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE)

AddPermission(android.permission.BIND_APPWIDGET)

AddPermission(android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN)

AddPermission(android.permission.BIND_INPUT_METHOD)

AddPermission(android.permission.BIND_NFC_SERVICE)

AddPermission(android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE)

AddPermission(android.permission.BIND_PRINT_SERVICE)

AddPermission(android.permission.BIND_REMOTEVIEWS)

AddPermission(android.permission.BIND_TEXT_SERVICE)

AddPermission(android.permission.BIND_VPN_SERVICE)

AddPermission(android.permission.BIND_WALLPAPER)

AddPermission(android.permission.BLUETOOTH)

AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN)

AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED)

AddPermission(android.permission.BRICK)

AddPermission(android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED)

AddPermission(android.permission.BROADCAST_SMS)

AddPermission(android.permission.BROADCAST_STICKY)

AddPermission(android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH)

AddPermission(android.permission.CALL_PHONE)

AddPermission(android.permission.CALL_PRIVILEGED)

AddPermission(android.permission.CAMERA)

AddPermission(android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT)

AddPermission(android.permission.CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT)

AddPermission(android.permission.CAPTURE_VIDEO_OUTPUT)

AddPermission(android.permission.CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE)

AddPermission(android.permission.CHANGE_CONFIGURATION)

AddPermission(android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE)

AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE)

AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE)

AddPermission(android.permission.CLEAR_APP_CACHE)

AddPermission(android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA)

AddPermission(android.permission.CONTROL_LOCATION_UPDATES)

AddPermission(android.permission.DELETE_CACHE_FILES)

AddPermission(android.permission.DELETE_PACKAGES)

AddPermission(android.permission.DEVICE_POWER)

AddPermission(android.permission.DIAGNOSTIC)

AddPermission(android.permission.DISABLE_KEYGUARD)

AddPermission(android.permission.DUMP)

AddPermission(android.permission.EXPAND_STATUS_BAR)

AddPermission(android.permission.FACTORY_TEST)

AddPermission(android.permission.FLASHLIGHT)

AddPermission(android.permission.FORCE_BACK)

AddPermission(android.permission.GET_ACCOUNTS)

AddPermission(android.permission.GET_PACKAGE_SIZE)

AddPermission(android.permission.GET_TASKS)

AddPermission(android.permission.GET_TOP_ACTIVITY_INFO)

AddPermission(android.permission.GLOBAL_SEARCH)

AddPermission(android.permission.HARDWARE_TEST)

AddPermission(android.permission.INJECT_EVENTS)

AddPermission(android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER)

AddPermission(android.permission.INSTALL_PACKAGES)

AddPermission(android.permission.INSTALL_SHORTCUT)

AddPermission(android.permission.INTERNAL_SYSTEM_WINDOW)

AddPermission(android.permission.INTERNET)

AddPermission(android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES)

AddPermission(android.permission.LOCATION_HARDWARE)

AddPermission(android.permission.MANAGE_ACCOUNTS)

AddPermission(android.permission.MANAGE_APP_TOKENS)

AddPermission(android.permission.MANAGE_DOCUMENTS)

AddPermission(android.permission.MASTER_CLEAR)

AddPermission(android.permission.MEDIA_CONTENT_CONTROL)

AddPermission(android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS)

AddPermission(android.permission.MODIFY_PHONE_STATE)

AddPermission(android.permission.MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS)

AddPermission(android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS)

AddPermission(android.permission.NFC)

AddPermission(android.permission.PERSISTENT_ACTIVITY)

AddPermission(android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS)

AddPermission(android.permission.READ_CALENDAR)

AddPermission(android.permission.READ_CALL_LOG)

AddPermission(android.permission.READ_CONTACTS)

AddPermission(android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)

AddPermission(android.permission.READ_FRAME_BUFFER)

AddPermission(android.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS)

AddPermission(android.permission.READ_INPUT_STATE)

AddPermission(android.permission.READ_LOGS)

AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE)

AddPermission(android.permission.READ_PROFILE)

AddPermission(android.permission.READ_SMS)

AddPermission(android.permission.READ_SOCIAL_STREAM)

AddPermission(android.permission.READ_SYNC_SETTINGS)

AddPermission(android.permission.READ_SYNC_STATS)

AddPermission(android.permission.READ_USER_DICTIONARY)

AddPermission(android.permission.REBOOT)

AddPermission(android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED)

AddPermission(android.permission.RECEIVE_MMS)

AddPermission(android.permission.RECEIVE_SMS)

AddPermission(android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH)

AddPermission(android.permission.RECORD_AUDIO)

AddPermission(android.permission.REORDER_TASKS)

AddPermission(android.permission.RESTART_PACKAGES)

AddPermission(android.permission.SEND_RESPOND_VIA_MESSAGE)

AddPermission(android.permission.SEND_SMS)

AddPermission(android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER)

AddPermission(android.permission.SET_ALARM)

AddPermission(android.permission.SET_ALWAYS_FINISH)

AddPermission(android.permission.SET_ANIMATION_SCALE)

AddPermission(android.permission.SET_DEBUG_APP)

AddPermission(android.permission.SET_ORIENTATION)

AddPermission(android.permission.SET_POINTER_SPEED)

AddPermission(android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS)

AddPermission(android.permission.SET_PROCESS_LIMIT)

AddPermission(android.permission.SET_TIME)

AddPermission(android.permission.SET_TIME_ZONE)

AddPermission(android.permission.SET_WALLPAPER)

AddPermission(android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS)

AddPermission(android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES)

AddPermission(android.permission.STATUS_BAR)

AddPermission(android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ)

AddPermission(android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE)

AddPermission(android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW)

AddPermission(android.permission.TRANSMIT_IR ALLOWS)

AddPermission(android.permission.UNINSTALL_SHORTCUT)

AddPermission(android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS)

AddPermission(android.permission.USE_CREDENTIALS)

AddPermission(android.permission.USE_SIP)

AddPermission(android.permission.VIBRATE)

AddPermission(android.permission.WAKE_LOCK)

AddPermission(android.permission.WRITE_APN_SETTINGS)

AddPermission(android.permission.WRITE_CALENDAR)

AddPermission(android.permission.WRITE_CALL_LOG)

AddPermission(android.permission.WRITE_CONTACTS)

AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)

AddPermission(android.permission.WRITE_GSERVICES)

AddPermission(android.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS)

AddPermission(android.permission.WRITE_PROFILE)

AddPermission(android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS)

AddPermission(android.permission.WRITE_SETTINGS)

AddPermission(android.permission.WRITE_SMS)

AddPermission(android.permission.WRITE_SOCIAL_STREAM)

AddPermission(android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS)

AddPermission(android.permission.WRITE_USER_DICTIONARY)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تشکر

این یکی به نظرم اضافه است چون همینو با توضیح آوردی حالا هر جور خودت میدونی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...