رفتن به مطلب
 • 0

مشکل ورود به سایت با گت المنت


erayan

سوال

با سلام،

 

من مطابق سورس ورود به بلاگفا برای سایت خودمون بازسازی کردم، ظاهرا همه چیز اوکی هست ولی در برنامه فقط رو wait میمونه و ورود انجام نمیشه...

 

من آدرس سایتمون رو از سورس برداشتم و به جاش site.com گذاشتم.

 

آدرس فرم لاگین سایت ما در آدرس mlogin.html  و پارامتر ورود و دکمه لاگین هم بدرستی وارد شده، صفحه ای که بعد از ورد ظاهر میشه clientarea.php هست و صفحه خطای ورود هم clientarea.php?incorrect=true ممنونم میشم راهنمایی کنید اگر کسی حوصله بررسی داره بصورت خصوصی سورس براش بفرستم متشکرم

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: Blogfa
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
  Public we As WebViewExtras
	Private WebView1 As WebView
	Private EditText1 As EditText
	Private EditText2 As EditText
	Private ImageView1 As ImageView
	Private EditText3 As EditText
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Dim ok As Boolean
	Private Panel1 As Panel
	Private Label3 As Label
	Private Label11 As Label
	Private Button3 As Button
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Private Button5 As Button
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("ehem")
	we.addJavascriptInterface(WebView1, "B4A")
  we.addWebChromeClient(WebView1, "")
  WebView1.LoadUrl("http://www.dolathost.com/mlogin.html")
	ProgressDialogShow("Wait To Load Url...")
	ok = False
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
  we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('username')[0].value= '"&EditText1.Text&"';")
End Sub
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
  we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('password')[0].value= '"&EditText2.Text&"';")
End Sub
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
  
End Sub
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
  ProgressDialogHide
	Log(Url)
  If Url.Contains("http://www.site.com/clientarea.php") Then
	  ProgressDialogHide
		ToastMessageShow("با موفقیت وارد شدید",False)
    Dim Javascript As String
    Javascript="B4A.CallSub('Process_HTML', true, document.documentElement.outerHTML)"
		
    Log("PageFinished: "&Javascript)
    we.executeJavascript(WebView1, Javascript)
  End If
	If Url.Contains("http://www.site.com/clientarea.php?incorrect=true") Then
	  Dim Javascript1 As String
    Javascript1="B4A.CallSub('Process_HTML1', true, document.getElementByClassName('alert alert-danger').innerText)"
		
    Log("PageFinished: "&Javascript1)
    we.executeJavascript(WebView1, Javascript1)
	End If
End Sub
Sub Process_HTML1(Html As String)
  Html = Html.Replace("""","'")
	Log(Html)
	ToastMessageShow(Html,False)
End Sub
Sub Process_HTML(Html As String)
  Html = Html.Replace("""","'")

			Panel1.Visible = True

End Sub
Sub Button2_Click
  If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then
	  ToastMessageShow("همه قسمت ها را پر کنید",False)
	Else 
	  we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('username')[0].value= '"&EditText1.Text&"';")
		we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('password')[0].value= '"&EditText2.Text&"';")
		we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByType('btnSubmit')[0].click();")
		ProgressDialogShow("Wait For Login...")
	  ok = True
	End If
End Sub
Sub Button1_Click
	WebView1.LoadUrl("http://www.site.com/logout.php")
	Panel1.Visible = False
	ok = False
End Sub
Sub Label3_Click
	Label3.TextColor = Colors.Red
	Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("forget")
	WebView1.LoadUrl("http://site.com/ForgetPassword.aspx")
	ProgressDialogShow("Wait To Load Forget Page...")
End Sub
Sub Label11_Click
	Label11.TextColor = Colors.Red
	Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("ehem")
	WebView1.LoadUrl("http://www.site.com/mlogin.html")
	ProgressDialogShow("Wait To Load Login Page...")
	ok = False
End Sub
Sub Button11_Click
	
End Sub

Sub Button3_Click
StartActivity(m1)
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...