رفتن به مطلب
 • 0

نحوه لیمیت دادن به دیتابیس


hassan543

سوال

سلام دوستان کسی می تونه به برنامه لیمیت بده سورس پایین می زارم

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: پیامک کده
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
	#AdditionalRes:C:\Users\hassanmohammadi\Desktop\New folder\Google play service-low size\google-play-services-base-7.5.0\res, com.google.android.gms
#AdditionalRes:C:\Users\hassanmohammadi\Desktop\New folder\Google play service-low size\google-play-services-gcm-7.5.0\res, com.google.android.gms
#AdditionalRes:C:\Users\hassanmohammadi\Desktop\New folder\res, co.ronash.pushe
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region


Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
Dim sql1 As SQL
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

Dim timer1 As Timer
Dim sm As SlidingMenu
	Private listFeh As ListView
	Private lblhead As Label
	Private imgpc As ImageView
	Private Btnlike As ImageView
	Private btncopy As Button
	Private btnShare As Button
	Private lblpayamaktest As Label
	Private pnlpayamak As Panel
	Dim lv As CustomListView
	Dim su As StringUtils
	Dim cb As BClipboard
	Private lblsample As Label
	Dim pagenume As Int=1
	Dim p As Pushe
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	
'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:

	Activity.LoadLayout("lsplash")
	  
	If File.Exists(File.DirInternal,"pm.db")=False Then 
		File.Copy(File.DirAssets,"pm.db",File.DirInternal,"pm.db")
		End If 
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"pm.db",True)
		
		
timer1.Initialize("timer1",2000)
timer1.Enabled=True
p.initialize(True)

  
End Sub

Sub timer1_Tick
Activity.RemoveAllViews
Activity.LoadLayout("lmain")
timer1.Enabled=False
	
	End Sub
 
Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub img1_Click
Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("bankpayamak")
	pagenume=2
	Dim imgback As BitmapDrawable
	imgback.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"item.png"))
	listFeh.SingleLineLayout.Background=imgback
	listFeh.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y
	listFeh.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
	listFeh.SingleLineLayout.Label.TextSize=15
	listFeh.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
	listFeh.SingleLineLayout.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf")
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dim cur As Cursor
	cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tblfehrest ")
	Dim i As Int
	For i=0 To cur.RowCount-1
	cur.Position=i
	listFeh.AddSingleLine2(cur.GetString("Name"),cur.GetString("ID"))
	
	
	Next 
	
End Sub
Sub listFeh_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Activity.RemoveAllViews
Activity.LoadLayout("payamak")

pagenume=3
Dim cur As Cursor
 cur=sql1.ExecQuery2("SELECT *FROM Tblfehrest Where ID=?",Array As String(Value))
 cur.Position=0
 lblhead.Text=cur.GetString("Name")
imgpc.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,cur.GetString("Ax"),imgpc.Width,imgpc.Height))


lv.Initialize(Me,"lv")
Activity.AddView(lv.AsView,1%X,16%Y,98%X,80%Y)
	 Dim cur As Cursor
	 cur=sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM Tblpayamak WHERE FehID=?",Array As String(Value))
	
	 Dim i As Int
	For i=6 To cur.RowCount-1
	cur.Position=i
	
	Dim pl As Panel
	pl.Initialize("pl")
	lblsample.Text=cur.GetString("Matn")
	lv.Add(pl,su.MeasureMultilineTextHeight(lblsample,lblsample.Text)+70dip,"")
	pl.LoadLayout("temp")
	
	pnlpayamak.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblsample,lblsample.Text)+btncopy.Height+30dip
	lblpayamaktest.Text=cur.GetString("Matn")
lblpayamaktest.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblpayamaktest,lblpayamaktest.Text)
lblpayamaktest.Top=pnlpayamak.Top+10dip
btncopy.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip
btnShare.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip
Btnlike.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip
btnShare.Tag=cur.GetString("Matn")
btncopy.Tag=cur.GetString("Matn")
Btnlike.Tag=cur.GetString("ID")

  If checkalaqe(cur.GetString("ID"))=False Then
     Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png"))
Else
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like - copy.png"))
End If


 

	Next 

End Sub
Sub BtnShare_Click
	Dim obj As View 
	obj=Sender
	Dim share As Intent
	share.Initialize(share.ACTION_SEND,"")
	share.SetType("text/plain")
	share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",obj.Tag)
	share.WrapAsIntentChooser("متن از چه طریقی ارسال شود؟")
	StartActivity(share)
	
End Sub
Sub btncopy_Click
	Dim obj As View
	obj=Sender
	cb.setText(obj.Tag)
	ToastMessageShow("متن پیامک در حافظه موقت کپی شد",False)
End Sub
Sub Btnlike_Click
	Dim obj As View 
	obj=Sender
	If checkalaqe(obj.Tag)=False Then
		sql1.ExecNonQuery2("UPDATE Tblpayamak SET alaqe=1 WHERE ID=?",Array As String (obj.Tag))
	obj.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like - copy.png"))
ToastMessageShow("پیامک مورد نظر شما به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
Else
	sql1.ExecNonQuery2("UPDATE Tblpayamak SET alaqe=0 WHERE ID=?",Array As String (obj.Tag))
	obj.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png"))
ToastMessageShow("پیامک مورد نظر شما از لیست علاقمندی حذف شد",False)
End If

End Sub
Sub checkalaqe (PayamakID As Int)As Boolean
Dim cur As Cursor
cur=sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM Tblpayamak WHERE ID=?",Array As String(PayamakID))
cur.Position=0
If cur.GetString("alaqe")=1 Then
Return True
Else 
Return False
End If
End Sub

Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
	Select pagenume
	Case 1
	If Msgbox2("آیا از خروج اطمینان دارید؟","خروج","بله","خیر","",Null)=DialogResponse.POSITIVE Then
		ExitApplication
	Else
	Return True
	End If
	
	Case 2
	Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("lmain")
	pagenume=1
	Return True
	Case 3
	img1_Click
	Return True
	End Select
	
	End If
	
	
	
	
End Sub
Sub img2_Click
	Activity.RemoveAllViews
Activity.LoadLayout("payamak")

pagenume=2

 lblhead.Text="لیست علاقه مندی ها"
imgpc.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"cool.png",imgpc.Width,imgpc.Height))


lv.Initialize(Me,"lv")
Activity.AddView(lv.AsView,1%X,16%Y,98%X,80%Y)
	 Dim cur As Cursor
	 cur=sql1.ExecQuery("SELECT *FROM Tblpayamak WHERE alaqe=1")
	
	 Dim i As Int
	For i=0 To cur.RowCount-1
	cur.Position=i
	
	Dim pl As Panel
	pl.Initialize("pl")
	lblsample.Text=cur.GetString("Matn")
	lv.Add(pl,su.MeasureMultilineTextHeight(lblsample,lblsample.Text)+70dip,"")
	pl.LoadLayout("temp")
	
	pnlpayamak.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblsample,lblsample.Text)+btncopy.Height+30dip
	lblpayamaktest.Text=cur.GetString("Matn")
lblpayamaktest.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblpayamaktest,lblpayamaktest.Text)
lblpayamaktest.Top=pnlpayamak.Top+10dip
btncopy.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip
btnShare.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip
Btnlike.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip
btnShare.Tag=cur.GetString("Matn")
btncopy.Tag=cur.GetString("Matn")
Btnlike.Tag=cur.GetString("ID")

  If checkalaqe(cur.GetString("ID"))=False Then
     Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png"))
Else 
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like - copy.png"))
End If


 

	Next 
End Sub
Sub img3_Click
	Dim cafebazar As Intent
	cafebazar.Initialize(cafebazar.Action_edit,"bazaar://details?id=com.mobilestudio.payamakbank")
	StartActivity(cafebazar)
End Sub
Sub img4_Click
	Msgbox2("ایمیل پشتیبانی:[email protected]"& CRLF&"کانال تلگرام:telegram.me/mobilestudio415","ارتباط با ما","باشه","","",Null)
End Sub
Sub img5_Click
	Msgbox2("کاری از گروه برنامه نویسی موبایل استودیو"& CRLF&"برنامه نویس:حسن محمدی","درباره ما","باشه","","",Null)
End Sub
Sub btnUpdate_Click
Dim ht As HttpJob
ht.Initialize("update",Me)
ProgressDialogShow("updating")
ht.Download("")
End Sub
Sub JobDone(Job As HttpJob)
ProgressDialogHide
 If Job.Success Then
 If Job.JobName = "update" Then
  Dim ou As OutputStream
  File.Delete(File.DirInternal,"pm.db")
  ou = File.OpenOutput(File.DirInternal,"pm.db",False)
  File.Copy2(Job.GetInputStream,ou)
  ou.Close
  ToastMessageShow("بانک ‍پیامک اپدیت شد لطلفا برنامه را ببندید ودوباره اجرا کنید",False)
 End If
 End If
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

11 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

درود

دوست عزیز جوابتون رو خیلی ساده میدم

شما اومدید کل کدهاتون رو گذاشتید و منتظر هستید یک نفر بشینه تک تک کدهاتون رو بخونه و بررسی کنه و مشکل رو پیدا کنه.

شما خودتون اصلا نگفتید مشکلتون توی کدوم قسمته ؟

کجای لیمیت دادن رو مشکل دارید ؟

بچه ها به جزء میپردازن نه به کل . 4 تا اینجور سورس کدها قرار دادن بشن و اگه قرار باشه بررسی بشن که کل وقت انجمن صرف میشه.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

دوست عزیز جوابتون رو خیلی ساده میدم

شما اومدید کل کدهاتون رو گذاشتید و منتظر هستید یک نفر بشینه تک تک کدهاتون رو بخونه و بررسی کنه و مشکل رو پیدا کنه.

شما خودتون اصلا نگفتید مشکلتون توی کدوم قسمته ؟

کجای لیمیت دادن رو مشکل دارید ؟

بچه ها به جزء میپردازن نه به کل . 4 تا اینجور سورس کدها قرار دادن بشن و اگه قرار باشه بررسی بشن که کل وقت انجمن صرف میشه.

من مشکلم پیام هاست که زمانی که دیتابیسو قرار می دم مطالب پیام هاتوی هر بخش زیاده وبه cpuگوشی فشار میاد وبرنامه force closeمی ده

وکد های لیمیت هم دوستان گذاشتن تست کردم برنامه ارور می ده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

cur=sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM Tblpayamak WHERE FehID=?",Array As String(Value))

الان من به جا کد بالا چی قرار  بدم پیامک هام limitشن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پیشنهاد میکنم آموزش تصویری استاد آرتا رو تهییه کنید :

http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=9

2850 تومن بیشتر خرجش نیست

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام دوست عزیز

یه پیشنهادی براتون دارم سعی کنید توی نوشتن کد ها به افراد وابسته نباشید من  یه نمونه سورس براتون میزارم ،سورسی که خودم باهاش تونستم به دیتابیس لیمیت بدم و کار سختی هم نبود امید وارم به کارتون بیاد و اگه احیانا مشکلی داشتین بپرسید تا جایی که بلد باشیم کمکتون میکنیم

http://s7.picofile.com/file/8247225668/limit.zip.html

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...