رفتن به مطلب
 • 0

لود اطلاعات بیشتر با اسکرول کردن در ریسایکار ویو


mohammad_pyn

سوال

سلام دوستان

من یه سری اطلاعات رو بصورت json از سرور دریافت مینکنم و از طریق کتابخانه volley اونها رو دریافت و در یک ریسایکلر ویو نمایش میدم.

الان میخوام در ریسایکلرویو کل اطلاعات همزمان لود نشده و با اسکرول کردن ده تا ده تا اطلاعات رو از سرور بخونه و هرچی پایین تر میاییک ده تای بعدی لود بشه

چطور میتونم این کار رو بکنم

 

 

این کد دریافت اطلاعات و فراخونی ریسایکلر ویو:

 private void makeJsonArrayRequest_News() {
    showpDialog();    JsonArrayRequest req = new JsonArrayRequest(urlJsonArray,
        new Response.Listener<JSONArray>() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
            Log.d(TAG, response.toString());

            try {
              // Parsing json array response
              // loop through each json object


              for (int i = 0; i < response.length(); i++) {

                News news = new News();


                JSONObject person = (JSONObject) response.get(i);
                String id = person.getString("id");
                String title = person.getString("title");
                String shortcontent = person.getString("shortcontent");
                String longcontent = person.getString("longcontent");
                String publicationdate = person.getString("publicationdate");
                String pic = person.getString("pic");
                String diffdate=person.getString("diffdate");
                String src=person.getString("src");
                String link=person.getString("link");                news.setId(id);
                news.setTitle(title);
                news.setShortContent(shortcontent);
                news.setLongContent(longcontent);
                news.setPublicationDate(publicationdate);
                news.setPic(pic);
                news.setDiffDate(diffdate);
                news.setSrc(src);
                news.setLongContent(link);
                mNews.add(news);

              }
              RecyclerView recyclerViewlist=(RecyclerView) findViewById(R.id.newsList);
              //tarif class adapter recyclview
              RVAdapterNews ad=new RVAdapterNews(NewsActivity.this,mNews);
              recyclerViewlist.setAdapter(ad);
              //tarif layout maneger baraye tarif noe nemayesh
              recyclerViewlist.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(NewsActivity.this));            } catch (JSONException e) {
              e.printStackTrace();

              Toast.makeText(getApplicationContext(),
                  "ارتباط با سرور برقرار نشد،آخرین اطلاعات دریافتی نمایش داده می شود",
                  Toast.LENGTH_LONG).show();

            }
            hidepDialog();

          }
        }, new Response.ErrorListener() {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        VolleyLog.d(TAG, "Error: " + error.getMessage());
        //Toast.makeText(getApplicationContext(),
        //    error.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
            "ارتباط با سرور برقرار نشد،آخرین اطلاعات دریافتی نمایش داده می شود",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
        hidepDialog();
      }
    });

    // Adding request to request queue
    AppController.getInstance().addToRequestQueue(req);


  }

اینم کد آداپتر ریسایکلر ویو

.
.
.
public class RVAdapterNews extends RecyclerView.Adapter<RVAdapterNews.MyViewHolder> {
  //consteraktor ra misazim
  private Context context;
  private LayoutInflater inflater;
  private List<News> mNews = new ArrayList<>();  public RVAdapterNews(NewsActivity context, List<News> mNews){
    this.context=context;
    this.inflater=LayoutInflater.from(context);
    this.mNews=mNews;


  }
  @Override
  public MyViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    //bayad aval yek layout besazim - recycler_layout
    //layout ro moarefi mikonim

    View v=inflater.inflate(R.layout.rvnews_layout,parent,false);
    MyViewHolder vh=new MyViewHolder(v);
    return vh;
  }
  @Override
  public void onBindViewHolder(final MyViewHolder holder, final int position) {
    //itemhaei ke bayad neshan dadeh shavad bayad inja vared shavad
    final News news=mNews.get(position);

    holder.newsTitle.setText(news.getTitle());
    //----------------------
    long seconds=Long.parseLong(news.getDiffDate());
    //int day = (int) TimeUnit.SECONDS.toDays(seconds);
    //long hours = TimeUnit.SECONDS.toHours(seconds) - (day *24);
    //long minute = TimeUnit.SECONDS.toMinutes(seconds) - (TimeUnit.SECONDS.toHours(seconds)* 60);
    //long second = TimeUnit.SECONDS.toSeconds(seconds) - (TimeUnit.SECONDS.toMinutes(seconds) *60);
    long minute = seconds/60;
    long hours =minute/60;
    int day = (int)hours/24;
    int week =day/7;
    int month =day/30;
    int year =day/365;


    if (seconds<60)
      holder.newsDatePublication.setText(seconds+" ثانیه قبل");
    else if (seconds>=60 && seconds<3600)
      holder.newsDatePublication.setText(minute+" دقیقه قبل");
    else if (seconds>=3600 && seconds<86400)
      holder.newsDatePublication.setText(hours+" ساعت قبل");
    else if (seconds>=86400 && seconds<604800)
      holder.newsDatePublication.setText(day+" روز قبل");
    else if (seconds>=604800 && seconds<2629743)
      holder.newsDatePublication.setText(week+" هفته قبل");
    else if (seconds>=2629743 && seconds<31556926)
      holder.newsDatePublication.setText(month+" ماه قبل");
    else
      holder.newsDatePublication.setText(year+" سال قبل");    //----------------------
    //holder.newsDatePublication.setText(newsPublicationDateItems.get(position));
    Uri uri =Uri.parse(news.getPic());
    Picasso.with(context).load(uri).resize(200, 200).centerCrop().into(holder.newsPic, new com.squareup.picasso.Callback() {
      @Override
      public void onSuccess() {

      }

      @Override
      public void onError() {
        holder.newsPic.setImageResource(R.mipmap.ic_default_list);
      }
    });
    holder.cvNews.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(context, NewsViewActivity.class);
        intent.putExtra("id", news.getId());
        intent.putExtra("title", news.getTitle());
        intent.putExtra("shortContent", news.getShortContent());
        intent.putExtra("longContent", news.getLongContent());
        intent.putExtra("datePublication", news.getPublicationDate());
        intent.putExtra("pic", news.getPic());
        intent.putExtra("src", news.getSrc());
        intent.putExtra("link", news.getLink());


        context.startActivity(intent);
      }
    });  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    //tedad itemhara baraye nemayesh midahim
    return mNews.size();
  }

  class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    //bayad ajzaye layout ro tarif konim
    ImageView newsPic;
    TextView newsTitle;
    TextView newsShortContent;
    TextView newsLongContent;
    TextView newsDatePublication;
    CardView cvNews;

    public MyViewHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      newsPic=(ImageView) itemView.findViewById(R.id.ivNewsPic);
      newsTitle= (TextView) itemView.findViewById(R.id.txtNewsTitle);
      newsDatePublication = (TextView) itemView.findViewById(R.id.txtNewsDatePublication);
      cvNews = (CardView) itemView.findViewById(R.id.CVNews);


    }
  }
}

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...