رفتن به مطلب
 • 0

کتابخانه مولتی پنل


rezamoaser

سوال

با عرض سلام منکتابخونه ای درست کردم با مولتیپنل اما اطلاعات دریافتی رو کامل روی صفحه سفید شکل زیر نمیاره میخواتم بدونم کدی که در زیرگذاشتم مشکل داره یا اسکرول ویو البته من تازه بامولتی کار میکنم

bandicam_2016_05_06_22_24_14_365.pngهمون طور که تو شکل مشخصه ادامه داره متن اما روی صفحه سفید نمیادش

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
  
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cursur1 As Cursor

End Sub

Sub Globals

  Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Private btnnumber As Button
	Private btnshare As Button
	Private btncopy As Button
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Label4 As Label


	Dim myfont As Typeface
	Dim text As String
	Dim ht As Float
	Dim StrUtil As StringUtils
	Dim PanelHeight As Int
	
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"sms1.db")=False Then
	File.copy(File.DirAssets,"sms1.db",File.DirInternal,"sms1.db")
	End If
	If SQL1.IsInitialized = False Then
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sms1.db",True)
	End If
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl") 

	myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	Activity.LoadLayout("sv")

	For i=0 To cursur1.RowCount-1
	cursur1.Position=i
	text= cursur1.GetString("txt") 
	ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
	
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("")
	p1.LoadLayout("NOIS")
	ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,1000%x,1000dip)
	
	Label4.text="بینی گوشتی"
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")

	btnshare.Tag = i
	btncopy.Tag = i
	btnnumber.text = i + 1
	btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")

	ht=art(text,Label1,myfont,20)
	Label1.TextColor=Colors.Black
	p1.Height=ht+70dip
	PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
	Next
	ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float   
Dim before,after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
		leb.text=txt
		leb.TextSize=size
		leb.Gravity=Gravity.CENTER
		leb.Left=leb.Left
		leb.Typeface=font
	ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
      Obj1.Target = leb 
      before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")  'Get the height of line BEFORE you change it
      Obj1.Target = leb 
      Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
      Obj1.Target = leb 
      after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")  'Get the height of line AFTER you change it
      ht = ((after * ht)/before)
		leb.Height = ht
Return ht

End Sub

Sub btnshare_Click
	  Dim cursor3 As Cursor
  cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
  Dim btn2 As Button
  btn2=Sender
  cursor3.Position =btn2.Tag
  Dim matnsms As Label
  matnsms.Initialize("")
  matnsms.text=cursor3.GetString("txt")
  cursor3.Close
  Dim share As Intent
  share.Initialize(share.ACTION_SEND,"txt")
  share.SetType("text/plain")
  share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
  share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
  StartActivity(share)
End Sub

Sub btncopy_Click
	  Dim something As BClipboard
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")

	Dim btn2 As Button
	btn2=Sender
	
	cursor2.Position =btn2.Tag
	something.clrText 
  something.settext(cursor2.GetString("txt"))
	ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
	cursor2.Close
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

@@rezamoaser,

دوست عزیز اگه موضوع تاپیکتو درست انتخاب میکردی تا الان به جواب میرسیدی

مگه کتابخانه مولتی پنلم داریم که شما زدی موضوع تاپیکو کتابخانه مولتی پنل؟ :|

من از اون اون موقعی که این موضوعو دیدم پست اولو که دیدم دیگه نیومدم ادامشو بخونم

 

سعی کن دفعه بعدی خیلی دقت کنی

سورس کدتم بررسی میکنم اگر مشکل داشت برات رفع میکنم

دوستان مرسی تاپیک رو قفل کنید من چیزی نفهمیدم و چیزی دستم نیومد مرسی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

با عرض سلام منکتابخونه ای درست کردم با مولتیپنل اما اطلاعات دریافتی رو کامل روی صفحه سفید شکل زیر نمیاره میخواتم بدونم کدی که در زیرگذاشتم مشکل داره یا اسکرول ویو البته من تازه بامولتی کار میکنم

bandicam_2016_05_06_22_24_14_365.pngهمون طور که تو شکل مشخصه ادامه داره متن اما روی صفحه سفید نمیادش

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
  
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cursur1 As Cursor

End Sub

Sub Globals

  Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Private btnnumber As Button
	Private btnshare As Button
	Private btncopy As Button
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Label4 As Label


	Dim myfont As Typeface
	Dim text As String
	Dim ht As Float
	Dim StrUtil As StringUtils
	Dim PanelHeight As Int
	
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"sms1.db")=False Then
	File.copy(File.DirAssets,"sms1.db",File.DirInternal,"sms1.db")
	End If
	If SQL1.IsInitialized = False Then
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sms1.db",True)
	End If
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl") 

	myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	Activity.LoadLayout("sv")

	For i=0 To cursur1.RowCount-1
	cursur1.Position=i
	text= cursur1.GetString("txt") 
	ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
	
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("")
	p1.LoadLayout("NOIS")
	ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,1000%x,1000dip)
	
	Label4.text="بینی گوشتی"
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")

	btnshare.Tag = i
	btncopy.Tag = i
	btnnumber.text = i + 1
	btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")

	ht=art(text,Label1,myfont,20)
	Label1.TextColor=Colors.Black
	p1.Height=ht+70dip
	PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
	Next
	ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float   
Dim before,after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
		leb.text=txt
		leb.TextSize=size
		leb.Gravity=Gravity.CENTER
		leb.Left=leb.Left
		leb.Typeface=font
	ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
      Obj1.Target = leb 
      before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")  'Get the height of line BEFORE you change it
      Obj1.Target = leb 
      Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
      Obj1.Target = leb 
      after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")  'Get the height of line AFTER you change it
      ht = ((after * ht)/before)
		leb.Height = ht
Return ht

End Sub

Sub btnshare_Click
	  Dim cursor3 As Cursor
  cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
  Dim btn2 As Button
  btn2=Sender
  cursor3.Position =btn2.Tag
  Dim matnsms As Label
  matnsms.Initialize("")
  matnsms.text=cursor3.GetString("txt")
  cursor3.Close
  Dim share As Intent
  share.Initialize(share.ACTION_SEND,"txt")
  share.SetType("text/plain")
  share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
  share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
  StartActivity(share)
End Sub

Sub btncopy_Click
	  Dim something As BClipboard
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")

	Dim btn2 As Button
	btn2=Sender
	
	cursor2.Position =btn2.Tag
	something.clrText 
  something.settext(cursor2.GetString("txt"))
	ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
	cursor2.Close
End Sub

دوستان کمک لطفا

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

لطفا سورستون رو پیوست کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام دوست عزیز قسمت اخر کد اکتیویتی رو به صورت زیر تغییر بده ببین مشکلت حل میشه :

	ht=art(text,Label1,myfont,14)
	Label1.TextColor=Colors.Black
	Label1.Top = 9%y
	Label1.Left = 3%x
	Label1.Width = 86%x
	p1.Height=ht+60dip
	PanelHeight=PanelHeight+ht+60dip
	Next
	ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@@rezamoaser,

دوست عزیز اگه موضوع تاپیکتو درست انتخاب میکردی تا الان به جواب میرسیدی

مگه کتابخانه مولتی پنلم داریم که شما زدی موضوع تاپیکو کتابخانه مولتی پنل؟ :|

من از اون اون موقعی که این موضوعو دیدم پست اولو که دیدم دیگه نیومدم ادامشو بخونم

 

سعی کن دفعه بعدی خیلی دقت کنی

سورس کدتم بررسی میکنم اگر مشکل داشت برات رفع میکنم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...