رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در کد دیتا بیس


dr.mohammad

سوال

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

8 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلاممشکل قبلی حل شد الان مشکل این چیهhttp://s6.picofile.com/file/8255206418/Screenshot_13_.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

تاپیک جدید بزنید برای سوالتون

قبلی مگه حل نشده بود؟

عنوان صحیح هم انتخاب کنید 

مثلا متن ارور رو بنویسید : ارور invalid double هنگام استفاده از تگ و سندر...

موفق باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

دوست عزیز id از نوع int هست و شما اون رو برابر value که از نوع string هست قرار دادید

باید به جای value در هر دو خط 340 و 341 بنویسید: position

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام هموطن

احتمالا از ارایه یا لیست استفاده میکنید

یا اینکه به تعداد سطر های .بانکتون حلقه نذاشتید

ارورتون میگه ، سایز 6 تا هست اما شما ایندکس 16 رو میخواین که موجود نیست 

تمام کد های اکتیویتی رو بذارید که ببینیم اگه شد ، کمکتون کنیم

:gol:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: تهیه منوی غذا باشگاه فرهنگیان (مرزداران)
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region(

Sub Process_Globals
	Dim t1 As Timer
	t1.Initialize("timer",2000)
	
	
	Dim sql As SQL
End Sub

Sub Globals
	
	Private ImageView1 As ImageView
	
	
	
	Private Button2 As Button
	Private Button3 As Button
	Private Button4 As Button
	Private Button1 As Button
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Private Panel5 As Panel
	Private Panel4 As Panel
	Private Panel3 As Panel
	Private Panel2 As Panel
	Private Panel6 As Panel
	
	Dim b As Int
	
	Dim cur As Cursor
	Dim cur1 As Cursor
	Dim cur2 As Cursor
	Dim cur3 As Cursor
	
	Private Button5 As Button
	Private RadioButton3 As RadioButton
	Private RadioButton2 As RadioButton
	Private RadioButton1 As RadioButton
	Private EditText2 As EditText
	Private EditText3 As EditText
	Private EditText1 As EditText
	Private ScrollView2 As ScrollView
	Private ScrollView3 As ScrollView
	Private ScrollView4 As ScrollView
	Private Button6 As Button
	Dim c As Int
	Private ListView1 As ListView
End Sub


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("l1")
	
	'--------------------------------------------
	'data base
	If File.Exists(File.DirInternal,"bashgah.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"bashgah.db",File.DirInternal,"bashgah.db")
	End If
	If sql.IsInitialized = False Then
		sql.Initialize(File.DirInternal,"bashgah.db",True)
	End If 
	
	
	 '-------------------------------------------
	
  t1.Enabled = True
	
	Button1.RemoveView
	Button2.RemoveView
	Button3.RemoveView
	Button4.RemoveView
	Button6.RemoveView
	
	ScrollView1.Panel.AddView(Button1,0%x,0%y,20%x,15%y)
	ScrollView1.Panel.AddView(Button2,0%x,16%y,20%x,15%y)
	ScrollView1.Panel.AddView(Button3,0%x,32%y,20%x,15%y)
	ScrollView1.Panel.AddView(Button4,0%x,48%y,20%x,15%y)
	ScrollView1.Panel.AddView(Button6,0%x,64%y,20%x,15%y)
	
	Panel1.Visible = True
	Panel2.Visible = False
	Panel3.Visible = False
	Panel4.Visible = False
	Panel5.Visible = False
	Panel6.Visible = False
	
	cur = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 1")
	Dim h As Int
	h = 1%y
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i
	Dim ch As CheckBox
	ch.Initialize("ch")	
	ch.Text = cur.GetString("esm")	
	ch.TextColor = Colors.Black
	ch.TextSize = 30
	ch.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
  ScrollView2.Panel.AddView(ch,0,h,77%x,7%y)
	h = h + 8%y 
  ScrollView2.Panel.Height = h
	Next
	
	cur1 = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 2 ")
	Dim h1 As Int
	h1 = 1%y
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position = i
	Dim ch1 As CheckBox
	ch1.Initialize("ch1")	
	ch1.Text = cur1.GetString("esm")	
	ch1.TextColor = Colors.Black
	ch1.TextSize =30
  ch1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
  ScrollView3.Panel.AddView(ch1,0,h1,77%x,7%y)
	h1 = h1 + 8%y 	
	ScrollView3.Panel.Height = h1
	Next
	
	
	cur2 = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 3 ")
	Dim h2 As Int
	h2 = 1%y
	For i = 0 To cur2.RowCount-1
	cur2.Position = i
	Dim ch2 As CheckBox
	ch2.Initialize("ch2")	
	ch2.Text = cur2.GetString("esm")	
	ch2.TextColor = Colors.Black
	ch2.TextSize =30
  ch2.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
  ScrollView4.Panel.AddView(ch2,0,h2,77%x,7%y)
	h2 = h2 + 8%y 	
	ScrollView4.Panel.Height = h2
	Next
	
	
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 25
	
	
	cur3 = sql.ExecQuery("select * from bashgah")
	
	For i = 0 To cur3.RowCount - 1
	cur3.Position = i
	
	ListView1.AddSingleLine2(cur3.GetString("esm"),cur3.Getint("id"))	
	
	Next
	
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub timer_tick
	Dim a As Animation
	A.InitializeAlpha("a1",1,0)
	a.Duration=1000
	a.Start(ImageView1)
	
End Sub

Sub a1_animationend
	
	t1.Enabled= False
	ImageView1.Visible = False
	
End Sub

Sub Button4_Click
	Label1.Text = "سفارشات قبلی"
	Panel1.Visible = False
	
	Panel2.Visible = False
	Panel3.Visible = False
	Panel4.Visible = False
	Panel5.Visible = True
	Panel6.Visible = False
End Sub

Sub Button3_Click
	Label1.Text = "منوی سفارشات در خواستی"
	Panel1.Visible = False
	
	Panel2.Visible = False
	Panel3.Visible = False
	Panel4.Visible = True
	Panel5.Visible = False
	Panel6.Visible = False
End Sub

Sub Button2_Click
	Label1.Text = "افزودن به منو سفارشات"
	Panel1.Visible = False
	
	Panel2.Visible = False
	Panel3.Visible = True
	Panel4.Visible = False
	Panel5.Visible = False
	Panel6.Visible = False
End Sub

Sub Button1_Click
	Label1.Text= "منو سفارشات"
  Panel1.Visible = False	
	
	Panel2.Visible = True
	Panel3.Visible = False
	Panel4.Visible = False
	Panel5.Visible = False
	Panel6.Visible = False
End Sub

Sub Button5_Click
	
	
	If RadioButton1.Checked = True Then
	b = 1
	Else If RadioButton2.Checked = True Then
	b = 2
  Else If RadioButton3.Checked = True Then
	b = 3
  End If
  
	If  EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Or EditText3.Text = "" Then
		Msgbox("داده خالی را پر کنید","خطا")
		Else
			If RadioButton1.Checked = True Or RadioButton2.Checked= True Or RadioButton3.Checked= True Then
			
			sql.ExecNonQuery("INSERT INTO bashgah (id,noe,esm,gh,ghf) VALUES (null,'"&b&"','"&EditText1.text&"','"&EditText2.text&"','"&EditText3.text&"')")
			
	RadioButton1.Checked = False
	RadioButton2.Checked = False
	RadioButton3.Checked = False
	EditText1.Text = ""
	EditText2.Text = ""
	EditText3.Text = ""
	
	
	cur = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 1 ")
	Dim h As Int
	h = 2%y
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i
	Dim ch As CheckBox
	ch.Initialize("ch")	
	ch.Text = cur.GetString("esm")	
	ch.TextColor = Colors.Black
	ch.TextSize =30
  ch.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
  ScrollView2.Panel.AddView(ch,0,h,77%x,7%y)
	h = h + 8%y 	
	ScrollView2.Panel.Height = h
	Next
	
	
	cur1 = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 2 ")
	Dim h1 As Int
	h1 = 2%y
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position = i
	Dim ch1 As CheckBox
	ch1.Initialize("ch1")	
	ch1.Text = cur1.GetString("esm")	
	ch1.TextColor = Colors.Black
	ch1.TextSize =30
  ch1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
  ScrollView3.Panel.AddView(ch1,0,h,77%x,7%y)
	h1 = h1 + 8%y 	
	ScrollView3.Panel.Height = h1
	Next
	
	
	cur2 = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 3 ")
	Dim h2 As Int
	h2 = 2%y
	For i = 0 To cur2.RowCount-1
	cur2.Position = i
	Dim ch2 As CheckBox
	ch2.Initialize("ch2")	
	ch2.Text = cur2.GetString("esm")	
	ch2.TextColor = Colors.Black
	ch2.TextSize =30
  ch2.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
  ScrollView4.Panel.AddView(ch2,0,h,77%x,7%y)
	h2 = h2 + 8%y 	
	ScrollView4.Panel.Height = h2
	Next
	
	Else
		Msgbox("داده خالی را پر کنید","خطا")
	End If
	
	End If
	
	
	End Sub
	

Sub Button6_Click
	Label1.Text= "ویرایش منو"
	
	Panel2.Visible = False
	Panel3.Visible = False
	Panel4.Visible = False
	Panel5.Visible = False
	Panel6.Visible = True
End Sub

Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim r As Int
	
	r = Msgbox2("","","ویرایش","انصراف","حذف از منو",LoadBitmap(File.DirAssets,"picture2.png"))
	If r = DialogResponse.POSITIVE Then
		StartActivity(main1)
	End If
	
	If r = DialogResponse.NEGATIVE Then
		Dim cur4 As Cursor
		cur4 = sql.ExecQuery("select *from bashgah ")
		For i =0 To cur4.RowCount - 1
			cur4.Position = i
			
			c = cur4.getint("id")
		sql.ExecNonQuery("delete from bashgah where c ="& Position)
		ListView1.RemoveAt(Position)
		Next
	End If
	
	End Sub

بفرمایید ممنون میشم از راهنماییتون :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

		sql.ExecNonQuery("delete from bashgah where c ="& value)
		ListView1.RemoveAt(Position)

به این شکل کار کنید حا میشه احتمالا

مشکلتونم از اینه که احتماتلا ای دی 16 دارید اما فقط شیش تا ریکورد هست

بعد به لیست ویو که 6 تا ایتم داره ، میگید ایتم 16 رو حذف کنه که ایشون هم هنگ میکنن...

موفق باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون از راهنماییتون راستش کد رو اینجوری تغییر دادم درست شد کد شمارو تست نکردم 

sql.ExecNonQuery("delete from bashgah where id = '"&value&"'")
		ListView1.RemoveAt(Position)

با این کد به مشکل بر نمی خورم در اینده؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون از راهنماییتون راستش کد رو اینجوری تغییر دادم درست شد کد شمارو تست نکردم 

sql.ExecNonQuery("delete from bashgah where id = '"&value&"'")
		ListView1.RemoveAt(Position)

با این کد به مشکل بر نمی خورم در اینده؟

نه هموطن

اینم دقیقا کد منه

مشکل خاصی نداره 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...