رفتن به مطلب
  • 0

مشکل کلیک در گت المنت


arf

سوال

سلام

دوستان من در استفاده از دستور زیر برای کلیک کردن در سایت http://zameneahoo.com/ به مشکل بر خوردم

ولی هر چه فکر می کنم مشکلش رو نمی فهمم. من قبلا بدون مشکل از این دستور استفاده کرده بودم

Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras
Private WebView6 As WebView
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementById('btnSend').click();")

دکمه در سایت فوق در پایین صفحه در بخش نایب الزیاره به نام ارسال می باشد.

لطفا راهنمایی بفرمایید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

14 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

 

به ترتیب

document.getElementById('name').value = 'Yourname'
document.getElementById('country').value = 'Yourcountry'
document.getElementById('email').value = '[email protected]'
document.getElementById('mobile_naeb').value = '09000000000'
document.getElementById('niabat').value = 'niabat az'
document.getElementById('btnSend').click();

من همه فیلد ها رو با کلس نیم پر می کنم

و فقط دکمه کار نمی کنه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من همه فیلد ها رو با کلس نیم پر می کنم

و فقط دکمه کار نمی کنه

سلام.

کدای آقا حامد رو تست کردم درست بود.

حالا شما اینم امتحان کنید سالمه:

document.getElementsByClassName('send_button')[1].click()
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

سلام.

کدای آقا حامد رو تست کردم درست بود.

حالا شما اینم امتحان کنید سالمه:

document.getElementsByClassName('send_button')[1].click()

 

فیلد ها پر می شوند ولی دکمه کار نمی کنه.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خوب برادر فرم آجکس هست شما باید بهش زمان بدی درخواست رو برگردونه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خوب برادر فرم آجکس هست شما باید بهش زمان بدی درخواست رو برگردونه

اصلا ارسال نمی شه که بخواد بر گردونه

فقط زمانی کار می کنه که مستقیما از داخل وب ویو داخل سایت روی ارسال کلیک کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اصلا ارسال نمی شه که بخواد بر گردونه

فقط زمانی کار می کنه که مستقیما از داخل وب ویو داخل سایت روی ارسال کلیک کنید

اینم تست کنید:

document.getElementsByTagName('div')[22].click()

بازم اگه جواب نداد، کل کداتونو بذارید ببینیم اصلا چیکار کردین.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینم تست کنید:

document.getElementsByTagName('div')[22].click()

بازم اگه جواب نداد، کل کداتونو بذارید ببینیم اصلا چیکار کردین.

پژمان فکر نکنم مشکل دوستمون سلکتور باشه احتمالا جای دیگه از کدش مشکل داره

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینم تست کنید:

document.getElementsByTagName('div')[22].click()

بازم اگه جواب نداد، کل کداتونو بذارید ببینیم اصلا چیکار کردین.

'انتخاب امام رضا
Sub reza

    WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView6,"B4A")
    WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView6,"")
    ProgressBar5.Visible=True
    'f=False
    WebView6.LoadUrl("http://zameneahoo.com")

    ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(name5,20)
    ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(from5,20)
    ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(send5,20)
    ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(cuntry5,20)
    ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(email5,20)

    g=5
    
    timer3.Initialize("timer3",3000)
    timer3.Enabled=True
End Sub
    
Sub timer3_tick
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"B4A.CallSub('Process3_HTML',true,document.getElementsByClassName('box_top_txt')[1].innerHTML)") 
End Sub
Sub Process3_HTML(HTML As String)
    Dim s2 As ICOSStrings
        If s2.Mid(HTML,1,2)="نا" Then
            WebView6.StopLoading
            timer3.Enabled=False
        End If
End Sub
'پایان لود شدن صفحه
Sub webview6_PageFinished(url As String)
    timer3.Enabled=False
    ProgressBar5.Visible=False
    zaher5(True)
    
End Sub
Sub zaher5(a As Boolean)
    name5.Visible=a
    send5.Visible=a
    from5.Visible=a
    email5.Visible=a
    cuntry5.Visible=a
End Sub
'پر کردن لیبل ها
Sub name5_TextChanged (Old As String, New As String)
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[2].value='"&New&"';")
End Sub
Sub email5_TextChanged (Old As String, New As String)
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[4].value='"&New&"';")
End Sub
Sub from5_TextChanged (Old As String, New As String)
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[6].value='"&New&"';")
End Sub
Sub cuntry5_TextChanged (Old As String, New As String)
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[3].value='"&New&"';")
End Sub

'کلمه ی پیشفرض لیبل
Sub name5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)
    'WebView6.Visible=True
    If name5.Text="نام و نام خانوادگی" Then name5.Text=""
    
    If cuntry5.Text="" Then cuntry5.Text="کشور یا شهر"
    If from5.Text="" Then from5.Text="به نیابت از"
    If email5.Text="" Then email5.Text="رایانامه"
    
End Sub
Sub cuntry5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)

    If cuntry5.Text="کشور یا شهر" Then cuntry5.Text=""
    
    If name5.Text="" Then name5.Text="نام و نام خانوادگی"
    If from5.Text="" Then from5.Text
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

الان توضیح میدی چیکار کردی ؟؟
Process3_HTML این هم با حروف کوچیک بنویس

الان فرم هاتو کجا پر کردی و با چه دستوری روی دکمه کلیک کردی؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

الان توضیح میدی چیکار کردی ؟؟

Process3_HTML این هم با حروف کوچیک بنویس

الان فرم هاتو کجا پر کردی و با چه دستوری روی دکمه کلیک کردی؟

ببخشید ناقص اومد

'انتخاب 
Sub reza

	WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView6,"B4A")
	WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView6,"")
	ProgressBar5.Visible=True
	'f=False
	WebView6.LoadUrl("http://zameneahoo.com")

	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(name5,20)
	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(from5,20)
	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(send5,20)
	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(cuntry5,20)
	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(email5,20)

	g=5
	
	timer3.Initialize("timer3",3000)
	timer3.Enabled=True
End Sub
	
Sub timer3_tick
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"B4A.CallSub('Process3_HTML',true,document.getElementsByClassName('box_top_txt')[1].innerHTML)") 
End Sub
Sub Process3_HTML(HTML As String) 
	Dim s2 As ICOSStrings
		If s2.Mid(HTML,1,2)="نا" Then
			WebView6.StopLoading
			timer3.Enabled=False
		End If
End Sub
'پایان لود شدن صفحه
Sub webview6_PageFinished(url As String)
	timer3.Enabled=False
	ProgressBar5.Visible=False
	zaher5(True)
	
End Sub
Sub zaher5(a As Boolean)
	name5.Visible=a
	send5.Visible=a
	from5.Visible=a
	email5.Visible=a
	cuntry5.Visible=a
End Sub
'پر کردن لیبل ها
Sub name5_TextChanged (Old As String, New As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[2].value='"&New&"';")
End Sub
Sub email5_TextChanged (Old As String, New As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[4].value='"&New&"';")
End Sub
Sub from5_TextChanged (Old As String, New As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[6].value='"&New&"';")
End Sub
Sub cuntry5_TextChanged (Old As String, New As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[3].value='"&New&"';")
End Sub

'کلمه ی پیشفرض لیبل
Sub name5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)
	'WebView6.Visible=True
	If name5.Text="نام و نام خانوادگی" Then name5.Text=""
	
	If cuntry5.Text="" Then cuntry5.Text="کشور یا شهر"
	If from5.Text="" Then from5.Text="به نیابت از"
	If email5.Text="" Then email5.Text="رایانامه"
	
End Sub
Sub cuntry5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)

	If cuntry5.Text="کشور یا شهر" Then cuntry5.Text=""
	
	If name5.Text="" Then name5.Text="نام و نام خانوادگی"
	If from5.Text="" Then from5.Text="به نیابت از"
	If email5.Text="" Then email5.Text="رایانامه"
	
End Sub
Sub from5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)

	If from5.Text="به نیابت از" Then from5.Text=""
	
	If name5.Text="" Then name5.Text="نام و نام خانوادگی"
    If cuntry5.Text="" Then cuntry5.Text="کشور یا شهر"
	If email5.Text="" Then email5.Text="رایانامه"
	
End Sub
Sub email5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)

	If email5.Text="رایانامه" Then email5.Text=""
	
	If name5.Text="" Then name5.Text="نام و نام خانوادگی"
	If cuntry5.Text="" Then cuntry5.Text="کشور یا شهر"
	If from5.Text="" Then from5.Text="به نیابت از"
	
End Sub

'ثبت اطلاعات
Sub send5_Click
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByTagName('div')[22].click();")

End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کار میکنه شما باید فیلد هاشو پر کرکن بعد بهت جواب بده چک کردم درست بود

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کار میکنه شما باید فیلد هاشو پر کرکن بعد بهت جواب بده چک کردم درست بود

فیلد هاشو پر می کنم ولی فایده نداشت.

ببخشید منظورتون از کرکن چیه؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

ببخشید ناقص اومد

'انتخاب 
Sub reza

	WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView6,"B4A")
	WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView6,"")
	ProgressBar5.Visible=True
	'f=False
	WebView6.LoadUrl("http://zameneahoo.com")

	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(name5,20)
	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(from5,20)
	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(send5,20)
	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(cuntry5,20)
	ChangeFontByLabelSize.MinimomFontLabel(email5,20)

	g=5
	
	timer3.Initialize("timer3",3000)
	timer3.Enabled=True
End Sub
	
Sub timer3_tick
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"B4A.CallSub('Process3_HTML',true,document.getElementsByClassName('box_top_txt')[1].innerHTML)") 
End Sub
Sub Process3_HTML(HTML As String) 
	Dim s2 As ICOSStrings
		If s2.Mid(HTML,1,2)="نا" Then
			WebView6.StopLoading
			timer3.Enabled=False
		End If
End Sub
'پایان لود شدن صفحه
Sub webview6_PageFinished(url As String)
	timer3.Enabled=False
	ProgressBar5.Visible=False
	zaher5(True)
	
End Sub
Sub zaher5(a As Boolean)
	name5.Visible=a
	send5.Visible=a
	from5.Visible=a
	email5.Visible=a
	cuntry5.Visible=a
End Sub
'پر کردن لیبل ها
Sub name5_TextChanged (Old As String, New As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[2].value='"&New&"';")
End Sub
Sub email5_TextChanged (Old As String, New As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[4].value='"&New&"';")
End Sub
Sub from5_TextChanged (Old As String, New As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[6].value='"&New&"';")
End Sub
Sub cuntry5_TextChanged (Old As String, New As String)
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByClassName('textbox_login')[3].value='"&New&"';")
End Sub

'کلمه ی پیشفرض لیبل
Sub name5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)
	'WebView6.Visible=True
	If name5.Text="نام و نام خانوادگی" Then name5.Text=""
	
	If cuntry5.Text="" Then cuntry5.Text="کشور یا شهر"
	If from5.Text="" Then from5.Text="به نیابت از"
	If email5.Text="" Then email5.Text="رایانامه"
	
End Sub
Sub cuntry5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)

	If cuntry5.Text="کشور یا شهر" Then cuntry5.Text=""
	
	If name5.Text="" Then name5.Text="نام و نام خانوادگی"
	If from5.Text="" Then from5.Text="به نیابت از"
	If email5.Text="" Then email5.Text="رایانامه"
	
End Sub
Sub from5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)

	If from5.Text="به نیابت از" Then from5.Text=""
	
	If name5.Text="" Then name5.Text="نام و نام خانوادگی"
    If cuntry5.Text="" Then cuntry5.Text="کشور یا شهر"
	If email5.Text="" Then email5.Text="رایانامه"
	
End Sub
Sub email5_FocusChanged (HasFocus As Boolean)

	If email5.Text="رایانامه" Then email5.Text=""
	
	If name5.Text="" Then name5.Text="نام و نام خانوادگی"
	If cuntry5.Text="" Then cuntry5.Text="کشور یا شهر"
	If from5.Text="" Then from5.Text="به نیابت از"
	
End Sub

'ثبت اطلاعات
Sub send5_Click
	WebViewExtras1.executeJavascript(WebView6,"document.getElementsByTagName('div')[22].click();")

End Sub

مشکلی در کد های بنده هست؟؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به ترتیب

document.getElementById('name').value = 'Yourname'
document.getElementById('country').value = 'Yourcountry'
document.getElementById('email').value = '[email protected]'
document.getElementById('mobile_naeb').value = '09000000000'
document.getElementById('niabat').value = 'niabat az'
document.getElementById('btnSend').click();
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...