رفتن به مطلب
 • 0

مشکل با تاریخ شمسی


mohsensa

سوال

باسلام لطفا راهنمایی فرمائید هنگام استفاده ازکتابخانه ManamPersianDate ودریافت تاریخ شمسی در برخی گوشی ها تاریخ درست تبدیل نمی شود.

مشکل دوم این است که برنامه دریک گوشی مشکل فونت دارد یعنی سایز فونت منوها بسیار بزرگ می باشد .ایراد از کجاست؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

درود

من با این کتابخونه اصلا کار نکردم و ندارمش هم.

کارش اینه که تاریخ میلادی رو به شمسی تبدیل میکنه؟ فقط همین رو میخواهید شما؟

سوال بعدی: برنامتون آنلاین هست یا آفلاین ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

من با این کتابخونه اصلا کار نکردم و ندارمش هم.

کارش اینه که تاریخ میلادی رو به شمسی تبدیل میکنه؟ فقط همین رو میخواهید شما؟

سوال بعدی: برنامتون آنلاین هست یا آفلاین ؟

سلام کتابخانه مشکلی نداره تاریخ رودرست تبدیل می کنه رو چند گوشی مشکل نداشت فقط روی یک گوشی کار نکرد.

سوال دوم هم برنامه من تنها روی یک گوشی مشکل داره فونت باتونها رو خیلی بزرگ نشون میده.برنامه آفلاین هست.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

والا اینو نمیدونم اصلا

منتهی یک کلاس جاوا هستش خیلی عالیه... توی اندروید استودیو هم زدم و کاملا جواب میده :

package com.example.answercenterir.myapplication;

import java.util.Calendar;
import java.util.GregorianCalendar;

/**
 * Created by AnswerCenter.IR on 8/14/2016.
 */
public class CalendarTool {

  /**
   * JavaSource_Calendar:
   * The default constructor uses the current Gregorian date to initialize the
   * other private memebers of the class (Iranian and Julian dates).
   */
  public CalendarTool()
  {
    Calendar calendar = new GregorianCalendar();
    setGregorianDate(calendar.get(Calendar.YEAR),
        calendar.get(Calendar.MONTH)+1,
        calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
  }

  /**
   * JavaSource_Calendar:
   * This constructor receives a Gregorian date and initializes the other private
   * members of the class accordingly.
   * @param year int
   * @param month int
   * @param day int
   */
  public CalendarTool(int year, int month, int day)
  {
    setGregorianDate(year,month,day);
  }

  /**
   * getIranianYear:
   * Returns the 'year' part of the Iranian date.
   * @return int
   */
  public int getIranianYear() {
    return irYear;
  }

  /**
   * getIranianMonth:
   * Returns the 'month' part of the Iranian date.
   * @return int
   */
  public int getIranianMonth() {
    return irMonth;
  }

  /**
   * getIranianDay:
   * Returns the 'day' part of the Iranian date.
   * @return int
   */
  public int getIranianDay() {
    return irDay;
  }

  /**
   * getGregorianYear:
   * Returns the 'year' part of the Gregorian date.
   * @return int
   */
  public int getGregorianYear() {
    return gYear;
  }

  /**
   * getGregorianMonth:
   * Returns the 'month' part of the Gregorian date.
   * @return int
   */
  public int getGregorianMonth() {
    return gMonth;
  }

  /**
   * getGregorianDay:
   * Returns the 'day' part of the Gregorian date.
   * @return int
   */
  public int getGregorianDay() {
    return gDay;
  }

  /**
   * getJulianYear:
   * Returns the 'year' part of the Julian date.
   * @return int
   */
  public int getJulianYear() {
    return juYear;
  }

  /**
   * getJulianMonth:
   * Returns the 'month' part of the Julian date.
   * @return int
   */
  public int getJulianMonth() {
    return juMonth;
  }

  /**
   * getJulianDay()
   * Returns the 'day' part of the Julian date.
   * @return int
   */
  public int getJulianDay() {
    return juDay;
  }

  /**
   * getIranianDate:
   * Returns a string version of Iranian date
   * @return String
   */
  public String getIranianDate()
  {
    return (irYear+"/"+irMonth+"/"+irDay);
  }

  /**
   * getGregorianDate:
   * Returns a string version of Gregorian date
   * @return String
   */
  public String getGregorianDate()
  {
    return (gYear+"/"+gMonth+"/"+gDay);
  }

  /**
   * getJulianDate:
   * Returns a string version of Julian date
   * @return String
   */
  public String getJulianDate()
  {
    return (juYear+"/"+juMonth+"/"+juDay);
  }

  /**
   * getWeekDayStr:
   * Returns the week day name.
   * @return String
   */
  public String getWeekDayStr()
  {
    String weekDayStr[]={
        "Monday",
        "Tuesday",
        "Wednesday",
        "Thursday",
        "Friday",
        "Saturday",
        "Sunday"};
    return (weekDayStr[getDayOfWeek()]);
  }

  /**
   * toString:
   * Overrides the default toString() method to return all dates.
   * @return String
   */
  public String toString()
  {
    return (getWeekDayStr()+
        ", Gregorian:["+getGregorianDate()+
        "], Julian:["+getJulianDate()+
        "], Iranian:["+getIranianDate()+"]");
  }


  /**
   * getDayOfWeek:
   * Returns the week day number. Monday=0..Sunday=6;
   * @return int
   */
  public int getDayOfWeek()
  {
    return (JDN % 7);
  }

  /**
   * nextDay:
   * Go to next julian day number (JDN) and adjusts the other dates.
   */
  public void nextDay()
  {
    JDN++;
    JDNToIranian();
    JDNToJulian();
    JDNToGregorian();
  }
  /**
   * nextDay:
   * Overload the nextDay() method to accept the number of days to go ahead and
   * adjusts the other dates accordingly.
   * @param days int
   */
  public void nextDay(int days)
  {
    JDN+=days;
    JDNToIranian();
    JDNToJulian();
    JDNToGregorian();
  }

  /**
   * previousDay:
   * Go to previous julian day number (JDN) and adjusts the otehr dates.
   */
  public void previousDay()
  {
    JDN--;
    JDNToIranian();
    JDNToJulian();
    JDNToGregorian();
  }

  /**
   * previousDay:
   * Overload the previousDay() method to accept the number of days to go backward
   * and adjusts the other dates accordingly.
   * @param days int
   */
  public void previousDay(int days)
  {
    JDN-=days;
    JDNToIranian();
    JDNToJulian();
    JDNToGregorian();
  }

  /**
   * setIranianDate:
   * Sets the date according to the Iranian calendar and adjusts the other dates.
   * @param year int
   * @param month int
   * @param day int
   */
  public void setIranianDate(int year, int month, int day)
  {
    irYear =year;
    irMonth = month;
    irDay = day;
    JDN = IranianDateToJDN();
    JDNToIranian();
    JDNToJulian();
    JDNToGregorian();
  }

  /**
   * setGregorianDate:
   * Sets the date according to the Gregorian calendar and adjusts the other dates.
   * @param year int
   * @param month int
   * @param day int
   */
  public void setGregorianDate(int year, int month, int day)
  {
    gYear = year;
    gMonth = month;
    gDay = day;
    JDN = gregorianDateToJDN(year,month,day);
    JDNToIranian();
    JDNToJulian();
    JDNToGregorian();
  }

  /**
   * setJulianDate:
   * Sets the date according to the Julian calendar and adjusts the other dates.
   * @param year int
   * @param month int
   * @param day int
   */
  public void setJulianDate(int year, int month, int day)
  {
    juYear = year;
    juMonth = month;
    juDay = day;
    JDN = julianDateToJDN(year,month,day);
    JDNToIranian();
    JDNToJulian();
    JDNToGregorian();
  }

  /**
   * IranianCalendar:
   * This method determines if the Iranian (Jalali) year is leap (366-day long)
   * or is the common year (365 days), and finds the day in March (Gregorian
   * Calendar)of the first day of the Iranian year ('irYear').Iranian year (irYear)
   * ranges from (-61 to 3177).This method will set the following private data
   * members as follows:
   * leap: Number of years since the last leap year (0 to 4)
   * Gy: Gregorian year of the begining of Iranian year
   * march: The March day of Farvardin the 1st (first day of jaYear)
   */
  private void IranianCalendar()
  {
    // Iranian years starting the 33-year rule
    int Breaks[]=
        {-61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818,1111,1181,
            1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178} ;
    int jm,N,leapJ,leapG,jp,j,jump;
    gYear = irYear + 621;
    leapJ = -14;
    jp = Breaks[0];
    // Find the limiting years for the Iranian year 'irYear'
    j=1;
    do{
      jm=Breaks[j];
      jump = jm-jp;
      if (irYear >= jm)
      {
        leapJ += (jump / 33 * 8 + (jump % 33) / 4);
        jp = jm;
      }
      j++;
    } while ((j<20) && (irYear >= jm));
    N = irYear - jp;
    // Find the number of leap years from AD 621 to the begining of the current
    // Iranian year in the Iranian (Jalali) calendar
    leapJ += (N/33 * 8 + ((N % 33) +3)/4);
    if ( ((jump % 33) == 4 ) && ((jump-N)==4))
      leapJ++;
    // And the same in the Gregorian date of Farvardin the first
    leapG = gYear/4 - ((gYear /100 + 1) * 3 / 4) - 150;
    march = 20 + leapJ - leapG;
    // Find how many years have passed since the last leap year
    if ( (jump - N) < 6 )
      N = N - jump + ((jump + 4)/33 * 33);
    leap = (((N+1) % 33)-1) % 4;
    if (leap == -1)
      leap = 4;
  }


  /**
   * IsLeap:
   * This method determines if the Iranian (Jalali) year is leap (366-day long)
   * or is the common year (365 days), and finds the day in March (Gregorian
   * Calendar)of the first day of the Iranian year ('irYear').Iranian year (irYear)
   * ranges from (-61 to 3177).This method will set the following private data
   * members as follows:
   * leap: Number of years since the last leap year (0 to 4)
   * Gy: Gregorian year of the begining of Iranian year
   * march: The March day of Farvardin the 1st (first day of jaYear)
   */
  public boolean IsLeap(int irYear1)
  {
    // Iranian years starting the 33-year rule
    int Breaks[]=
        {-61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818,1111,1181,
            1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178} ;
    int jm,N,leapJ,leapG,jp,j,jump;
    gYear = irYear1 + 621;
    leapJ = -14;
    jp = Breaks[0];
    // Find the limiting years for the Iranian year 'irYear'
    j=1;
    do{
      jm=Breaks[j];
      jump = jm-jp;
      if (irYear1 >= jm)
      {
        leapJ += (jump / 33 * 8 + (jump % 33) / 4);
        jp = jm;
      }
      j++;
    } while ((j<20) && (irYear1 >= jm));
    N = irYear1 - jp;
    // Find the number of leap years from AD 621 to the begining of the current
    // Iranian year in the Iranian (Jalali) calendar
    leapJ += (N/33 * 8 + ((N % 33) +3)/4);
    if ( ((jump % 33) == 4 ) && ((jump-N)==4))
      leapJ++;
    // And the same in the Gregorian date of Farvardin the first
    leapG = gYear/4 - ((gYear /100 + 1) * 3 / 4) - 150;
    march = 20 + leapJ - leapG;
    // Find how many years have passed since the last leap year
    if ( (jump - N) < 6 )
      N = N - jump + ((jump + 4)/33 * 33);
    leap = (((N+1) % 33)-1) % 4;
    if (leap == -1)
      leap = 4;
    if (leap==4 || leap==0)
      return true;
    else
      return false;

  }  /**
   * IranianDateToJDN:
   * Converts a date of the Iranian calendar to the Julian Day Number. It first
   * invokes the 'IranianCalender' private method to convert the Iranian date to
   * Gregorian date and then returns the Julian Day Number based on the Gregorian
   * date. The Iranian date is obtained from 'irYear'(1-3100),'irMonth'(1-12) and
   * 'irDay'(1-29/31).
   * @return long (Julian Day Number)
   */
  private int IranianDateToJDN()
  {
    IranianCalendar();
    return (gregorianDateToJDN(gYear,3,march)+ (irMonth-1) * 31 - irMonth/7 * (irMonth-7) + irDay -1);
  }

  /**
   * JDNToIranian:
   * Converts the current value of 'JDN' Julian Day Number to a date in the
   * Iranian calendar. The caller should make sure that the current value of
   * 'JDN' is set correctly. This method first converts the JDN to Gregorian
   * calendar and then to Iranian calendar.
   */
  private void JDNToIranian()
  {
    JDNToGregorian();
    irYear = gYear - 621;
    IranianCalendar(); // This invocation will update 'leap' and 'march'
    int JDN1F = gregorianDateToJDN(gYear,3,march);
    int k = JDN - JDN1F;
    if (k >= 0)
    {
      if (k <= 185)
      {
        irMonth = 1 + k/31;
        irDay = (k % 31) + 1;
        return;
      }
      else
        k -= 186;
    }
    else
    {
      irYear--;
      k += 179;
      if (leap == 1)
        k++;
    }
    irMonth = 7 + k/30;
    irDay = (k % 30) + 1;
  }


  /**
   * julianDateToJDN:
   * Calculates the julian day number (JDN) from Julian calendar dates. This
   * integer number corresponds to the noon of the date (i.e. 12 hours of
   * Universal Time). This method was tested to be good (valid) since 1 March,
   * -100100 (of both calendars) up to a few millions (10^6) years into the
   * future. The algorithm is based on D.A.Hatcher, Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984),
   * 53-55 slightly modified by K.M. Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279.
   * @param year int
   * @param month int
   * @param day int
   * @return int
   */
  private int julianDateToJDN(int year, int month, int day)
  {
    return (year + (month - 8) / 6 + 100100) * 1461/4 + (153 * ((month+9) % 12) + 2)/5 + day - 34840408;
  }

  /**
   * JDNToJulian:
   * Calculates Julian calendar dates from the julian day number (JDN) for the
   * period since JDN=-34839655 (i.e. the year -100100 of both calendars) to
   * some millions (10^6) years ahead of the present. The algorithm is based on
   * D.A. Hatcher, Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984), 53-55 slightly modified by K.M.
   * Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279).
   */
  private void JDNToJulian()
  {
    int j= 4 * JDN + 139361631;
    int i= ((j % 1461)/4) * 5 + 308;
    juDay = (i % 153) / 5 + 1;
    juMonth = ((i/153) % 12) + 1;
    juYear = j/1461 - 100100 + (8-juMonth)/6;
  }

  /**
   * gergorianDateToJDN:
   * Calculates the julian day number (JDN) from Gregorian calendar dates. This
   * integer number corresponds to the noon of the date (i.e. 12 hours of
   * Universal Time). This method was tested to be good (valid) since 1 March,
   * -100100 (of both calendars) up to a few millions (10^6) years into the
   * future. The algorithm is based on D.A.Hatcher, Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984),
   * 53-55 slightly modified by K.M. Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279.
   * @param year int
   * @param month int
   * @param day int
   * @return int
   */
  private int gregorianDateToJDN(int year, int month, int day)
  {
    int jdn = (year + (month - 8) / 6 + 100100) * 1461/4 + (153 * ((month+9) % 12) + 2)/5 + day - 34840408;
    jdn = jdn - (year + 100100+(month-8)/6)/100*3/4+752;
    return (jdn);
  }
  /**
   * JDNToGregorian:
   * Calculates Gregorian calendar dates from the julian day number (JDN) for
   * the period since JDN=-34839655 (i.e. the year -100100 of both calendars) to
   * some millions (10^6) years ahead of the present. The algorithm is based on
   * D.A. Hatcher, Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984), 53-55 slightly modified by K.M.
   * Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279).
   */
  private void JDNToGregorian()
  {
    int j= 4 * JDN + 139361631;
    j = j + (((((4* JDN +183187720)/146097)*3)/4)*4-3908);
    int i= ((j % 1461)/4) * 5 + 308;
    gDay = (i % 153) / 5 + 1;
    gMonth = ((i/153) % 12) + 1;
    gYear = j/1461 - 100100 + (8-gMonth)/6;
  }


  private int irYear; // Year part of a Iranian date
  private int irMonth; // Month part of a Iranian date
  private int irDay; // Day part of a Iranian date
  private int gYear; // Year part of a Gregorian date
  private int gMonth; // Month part of a Gregorian date
  private int gDay; // Day part of a Gregorian date
  private int juYear; // Year part of a Julian date
  private int juMonth; // Month part of a Julian date
  private int juDay; // Day part of a Julian date
  private int leap; // Number of years since the last leap year (0 to 4)
  private int JDN; // Julian Day Number
  private int march; // The march day of Farvardin the first (First day of jaYear)
} // End of Class 'JavaSource_Calendar

برای خوندنش هم مثلا :

    CalendarTool ct = new CalendarTool(1992,02,18);
    Toast.makeText(MainActivity.this, ct.getIranianDate(), Toast.LENGTH_LONG).show();

خیلی راحت میاد تاریخ مورد نظر رو به ایرانی برمیگردونه و کلا متد های زیادی رو هم داره

convertDate.png

 

 

اگه دوستان کتابخانه نویس لطف کنند تبدیلش کنند به Library برای بیسیک خیلی خوب و راحت میشه کار  :areuok:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...