رفتن به مطلب
  • 0

تنظیم ارتفاع لیبل ها


msms

سوال

با سلام

مشکل من تو تنظیم ارتفاع لیبل هستش کسی می تونه کمکم کنه؟

متن کامل نشان داده نمیشه

اسکرول میشه ولی کل متن دیده نمیشه ناقص نشون میده

اینم کدهای منه

 

Sub style
    
    pnl_title.Initialize("")
    pnl_main.Initialize("")
    pnl_main.Color=Colors.RGB(237,237,237)
    Activity.AddView(pnl_title,0dip,0dip,100%x,48dip)

    img_shadow.Initialize("")
    img_shadow.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"shadow.png")
    img_shadow.Gravity=Gravity.FILL
    Dim ph As Phone
    If ph.SdkVersion>=19 Then
        Dim uper As Panel
        uper.Initialize("")
        uper.Color=Colors.RGB(38,69,149)
        Activity.AddView(uper,0dip,0dip,100%x,24dip)
        pnl_title.Top=24dip
    End If
    Activity.AddView(img_shadow,0dip,pnl_title.Top+pnl_title.Height,100%x,12dip)
    Activity.AddView(pnl_main,0dip,pnl_title.Top+pnl_title.Height,100%x,100%y-pnl_title.Height+pnl_title.Top)
    
    Dim btn_back As Button
    btn_back.Initialize("btn_back")
    btn_back.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"back2.png",24dip,24dip))
    pnl_title.AddView(btn_back,12dip,12dip,24dip,24dip)
    
    Dim lbl_title As Label
    lbl_title.Initialize("")
    lbl_title.Text=EsmeDastan
    lbl_title.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("airaniansans.ttf")
    pnl_title.AddView(lbl_title,0,0dip,100%x,48dip)
    lbl_title.Gravity=Gravity.CENTER
    lbl_title.TextColor=Colors.White
    

    
    
    cur1=M1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Table1 WHERE onvan='"& EsmeDastan &"'")
    cur1.Position=0
    Log(EsmeDastan)
    lblMatn.Initialize("")
    lblMatn.Text=cur1.GetString("matn")
    lblMatn.TextColor=Colors.Black
    lblMatn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("airaniansans.ttf")
    lblMatn.Gravity=Gravity.CENTER
    lblMatn.Color=Colors.White
    Dim sc_matn As ScrollView
    sc_matn.Initialize2(pnl_main.Height,"sc_matn")
    sc_matn.Panel.AddView(lblMatn,0dip,0dip,100%x,pnl_main.Height)
    sc_matn.Panel.Height=LH
    pnl_main.AddView(sc_matn,0dip,0dip,100%x,pnl_main.Height)
    p0.Initialize("gmd_favorite_outline")
    p1.Initialize("gmd_favorite")
    p2.Initialize("gmd_share")
    p0.actionBarSize
    p1.actionBarSize
    p2.actionBarSize
    p0.Color=Colors.White
    p1.Color=Colors.White
    p2.Color=Colors.White
    
    img_fav.Initialize("img_fav")
    img_fav.Gravity=Gravity.FILL
    
    If cur1.GetString("favorite")=0 Then
'        img_fav.Background=p0.Drawable
    img_fav.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"state0.png",24dip,24dip)

    Else
        img_fav.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"state1.png",24dip,24dip)
'        img_fav.Background=p1.Drawable
    End If
    img_share.Initialize("img_share")
    img_share.Gravity=Gravity.FILL
    img_share.Background=p2.Drawable
    
    img_setting.Initialize("")
    img_setting.Gravity=Gravity.FILL
'    img_setting.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"setting.jpg",24dip,24dip)
    
    pnl_title.AddView(img_fav,100%x-36dip,12dip,24dip,24dip)
    pnl_title.AddView(img_share,100%x-36dip-48dip,12dip,24dip,24dip)
    'pnl_title.AddView(img_fav,100%x-36dip,12dip,24dip,24dip)
End Sub

 

Sub LH As Float                                  'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها'
Dim before,after As Float
    Dim obj1 As Reflector
    Dim Lineheight As Int        
    Lineheight =str.MeasureMultilineTextHeight(lblMatn , lblMatn.Text)
            obj1.Target = lblMatn
            before = obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line BEFORE you change it
            obj1.Target = lblMatn
            obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.7, "java.lang.float")  'Change the space between lines
            obj1.Target = lblMatn
            after = obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line AFTER  you change it
            Lineheight = ((after * Lineheight)/before)
        lblMatn.Height = Lineheight
Return  Lineheight

End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...