رفتن به مطلب
  • 0

اضافه کردن مطالب privacy در هنگام نصب


رضا جابرپور
 اشتراک گذاری

سوال

سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز

چطور میشه در قسمت privacy مطلب اضافه کرد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

  • 0

privacy دقیقا کجا میشه ؟! :دی

اپلیکیشن هایی که من روی گوشیم دارم گشتم چیزی به اسم privacy policy یا همون حریم خصوصی کاربر ندیدم.

توضیح بیشتر بده عزیز، شاید کمکی از دستمون بر اومد.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 0

مرسی از توجهتون وقتی یه برنامه را نصب می کنید همان ابتدا privacy اعلام میشه یه متنی نوشته میشه و divice access میاره نمونه براتون میزارم[ATTACH=CONFIG]218[/ATTACH]

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 0

حدس میزدم ! از این چیزی که شما میگید بعنوان دسترسی یا permisson در برنامه نویسی اندروید یاد میشه.

یعنی شما باید در برنامه خودتون اجازه دسترسی به نقاط مختلف گوشی رو تعریف کرده باشید تا اونها در موقع نصب برنامه برای کاربر نمایش داده بشن !

چطور؟

به منوی project برین و Manifest Editor رو انتخاب کنید. در اینجا به 2 صورت میتونید دسترسی اضافه کنید. حالت اول:

نمیگم چون حالت دوم بهتره *dance*

حالت دوم:

در زیر آخرین خط با این دستور میتونی دسترسی اضافه کنی:


AddPermission(DASTRESI)

بجای DASTRESI باید دسترسی مورد نظر خودتون رو قرار بدین ! مثال:


[color=#b22222][size=4][font=tahoma] AddPermission(android.permission.SEND_SMS)[/font][/size][/color]

که با این دسترسی اجازه میدید برنامه شما پیامک ارسال کنه.

من این لیست دسترسی ها رو در بین فایل های خودم پیدا کردم، در اولین فرصت به فارسی ترجمه و در سایت قرار میدم:


android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES ' Allows read/write access to the

"properties" table in the checkin database, to change values that get uploaded.
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION ' Allows an app to access approximate location

derived from network location sources such as cell towers and Wi-Fi.
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION ' Allows an app to access precise location from

location sources such as GPS, cell towers, and Wi-Fi.
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS ' Allows an application to access

extra location provider commands.
android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION ' Allows an application to create mock location

providers for testing.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE ' Allows applications to access information about

networks.
android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER ' Allows an application to use SurfaceFlinger's

low level features.
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE ' Allows applications to access information about Wi-

Fi networks.
android.permission.ACCOUNT_MANAGER ' Allows applications to call into

AccountAuthenticators.
android.permission.ADD_VOICEMAIL ' Allows an application to add voicemails into the system.
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS ' Allows an application to act as an

AccountAuthenticator for the AccountManager.
android.permission.BATTERY_STATS ' Allows an application to collect battery statistics.
android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE ' Must be required by an

AccessibilityService, to ensure that only the system can bind to it.
android.permission.BIND_APPWIDGET ' Allows an application to tell the AppWidget service

which application can access AppWidget's data.
android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN ' Must be required by device administration receiver,

to ensure that only the system can interact with it.
android.permission.BIND_INPUT_METHOD ' Must be required by an InputMethodService, to

ensure that only the system can bind to it.
android.permission.BIND_NFC_SERVICE ' Must be required by a HostApduService or

OffHostApduService to ensure that only the system can bind to it.
android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE ' Must be required by an

NotificationListenerService, to ensure that only the system can bind to it.
android.permission.BIND_PRINT_SERVICE ' Must be required by a PrintService, to ensure that

only the system can bind to it.
android.permission.BIND_REMOTEVIEWS ' Must be required by a RemoteViewsService, to

ensure that only the system can bind to it.
android.permission.BIND_TEXT_SERVICE ' Must be required by a TextService (e.g.
android.permission.BIND_VPN_SERVICE ' Must be required by a VpnService, to ensure that only

the system can bind to it.
android.permission.BIND_WALLPAPER ' Must be required by a WallpaperService, to ensure that

only the system can bind to it.
android.permission.BLUETOOTH ' Allows applications to connect to paired bluetooth devices.
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN ' Allows applications to discover and pair bluetooth

devices.
android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED ' Allows applications to pair bluetooth devices

without user interaction.
android.permission.BRICK ' Required to be able to disable the device (very dangerous!.
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED ' Allows an application to broadcast a

notification that an application package has been removed.
android.permission.BROADCAST_SMS ' Allows an application to broadcast an SMS receipt

notification.
android.permission.BROADCAST_STICKY ' Allows an application to broadcast sticky intents.
android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH ' Allows an application to broadcast a WAP PUSH

receipt notification.
android.permission.CALL_PHONE ' Allows an application to initiate a phone call without going

through the Dialer user interface for the user to confirm the call being placed.
android.permission.CALL_PRIVILEGED ' Allows an application to call any phone number, including

emergency numbers, without going through the Dialer user interface for the user to confirm the

call being placed.
android.permission.CAMERA ' Required to be able to access the camera device.
android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT ' Allows an application to capture audio output.
android.permission.CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT ' Allows an application to capture secure

video output.
android.permission.CAPTURE_VIDEO_OUTPUT ' Allows an application to capture video output.
android.permission.CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE ' Allows an application to change

whether an application component (other than its own is enabled or not.
android.permission.CHANGE_CONFIGURATION ' Allows an application to modify the current

configuration, such as locale.
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE ' Allows applications to change network

connectivity state.
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE ' Allows applications to enter Wi-Fi

Multicast mode.
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE ' Allows applications to change Wi-Fi connectivity

state.
android.permission.CLEAR_APP_CACHE ' Allows an application to clear the caches of all installed

applications on the device.
android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA ' Allows an application to clear user data.
android.permission.CONTROL_LOCATION_UPDATES ' Allows enabling/disabling location update

notifications from the radio.
android.permission.DELETE_CACHE_FILES ' Allows an application to delete cache files.
android.permission.DELETE_PACKAGES ' Allows an application to delete packages.
android.permission.DEVICE_POWER ' Allows low-level access to power management.
android.permission.DIAGNOSTIC ' Allows applications to RW to diagnostic resources.
android.permission.DISABLE_KEYGUARD ' Allows applications to disable the keyguard.
android.permission.DUMP ' Allows an application to retrieve state dump information from system

services.
android.permission.EXPAND_STATUS_BAR ' Allows an application to expand or collapse the

status bar.
android.permission.FACTORY_TEST ' Run as a manufacturer test application, running as the root

user.
android.permission.FLASHLIGHT ' Allows access to the flashlight.
android.permission.FORCE_BACK ' Allows an application to force a BACK operation on whatever is

the top activity.
android.permission.GET_ACCOUNTS ' Allows access to the list of accounts in the Accounts

Service.
android.permission.GET_PACKAGE_SIZE ' Allows an application to find out the space used by any

package.
android.permission.GET_TASKS ' Allows an application to get information about the currently or

recently running tasks.
android.permission.GET_TOP_ACTIVITY_INFO ' Allows an application to retrieve private

information about the current top activity, such as any assist context it can provide.
android.permission.GLOBAL_SEARCH ' This permission can be used on content providers to allow

the global search system to access their data.
android.permission.HARDWARE_TEST ' Allows access to hardware peripherals.
android.permission.INJECT_EVENTS ' Allows an application to inject user events (keys, touch,

trackball into the event stream and deliver them to ANY window.
android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER ' Allows an application to install a location

provider into the Location Manager.
android.permission.INSTALL_PACKAGES ' Allows an application to install packages.
android.permission.INSTALL_SHORTCUT ' Allows an application to install a shortcut in Launcher.
android.permission.INTERNAL_SYSTEM_WINDOW ' Allows an application to open windows that

are for use by parts of the system user interface.
android.permission.INTERNET ' Allows applications to open network sockets.
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES ' Allows an application to call

killBackgroundProcesses(String.
android.permission.LOCATION_HARDWARE ' Allows an application to use location features in

hardware, such as the geofencing api.
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS ' Allows an application to manage the list of accounts in

the AccountManager.
android.permission.MANAGE_APP_TOKENS ' Allows an application to manage (create, destroy,

Z-order application tokens in the window manager.
android.permission.MANAGE_DOCUMENTS ' Allows an application to manage access to

documents, usually as part of a document picker.
android.permission.MASTER_CLEAR ' Not for use by third-party applications.
android.permission.MEDIA_CONTENT_CONTROL ' Allows an application to know what content is

playing and control its playback.
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS ' Allows an application to modify global audio

settings.
android.permission.MODIFY_PHONE_STATE ' Allows modification of the telephony state -

power on, mmi, etc.
android.permission.MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS ' Allows formatting file systems for

removable storage.
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS ' Allows mounting and unmounting file

systems for removable storage.
android.permission.NFC ' Allows applications to perform I/O operations over NFC.
android.permission.PERSISTENT_ACTIVITY ' This constant was deprecated in API level 9. This

functionality will be removed in the future; please do not use. Allow an application to make its

activities persistent.
android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS ' Allows an application to see the number being

dialed during an outgoing call with the option to redirect the call to a different number or abort

the call altogether.
android.permission.READ_CALENDAR ' Allows an application to read the user's calendar data.
android.permission.READ_CALL_LOG ' Allows an application to read the user's call log.
android.permission.READ_CONTACTS ' Allows an application to read the user's contacts data.
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE ' Allows an application to read from external

storage.
android.permission.READ_FRAME_BUFFER ' Allows an application to take screen shots and more

generally get access to the frame buffer data.
android.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS ' Allows an application to read (but not write

the user's browsing history and bookmarks.
android.permission.READ_INPUT_STATE ' This constant was deprecated in API level 16. The

API that used this permission has been removed.
android.permission.READ_LOGS ' Allows an application to read the low-level system log files.
android.permission.READ_PHONE_STATE ' Allows read only access to phone state.
android.permission.READ_PROFILE ' Allows an application to read the user's personal profile

data.
android.permission.READ_SMS ' Allows an application to read SMS messages.
android.permission.READ_SOCIAL_STREAM ' Allows an application to read from the user's

social stream.
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS ' Allows applications to read the sync settings.
android.permission.READ_SYNC_STATS ' Allows applications to read the sync stats.
android.permission.READ_USER_DICTIONARY ' Allows an application to read the user

dictionary.
android.permission.REBOOT ' Required to be able to reboot the device.
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED ' Allows an application to receive the

ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.
android.permission.RECEIVE_MMS ' Allows an application to monitor incoming MMS messages, to

record or perform processing on them.
android.permission.RECEIVE_SMS ' Allows an application to monitor incoming SMS messages, to

record or perform processing on them.
android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH ' Allows an application to monitor incoming WAP push

messages.
android.permission.RECORD_AUDIO ' Allows an application to record audio.
android.permission.REORDER_TASKS ' Allows an application to change the Z-order of tasks.
android.permission.RESTART_PACKAGES ' This constant was deprecated in API level 8. The

restartPackage(String API is no longer supported.
android.permission.SEND_RESPOND_VIA_MESSAGE ' Allows an application (Phone to send a

request to other applications to handle the respond-via-message action during incoming calls.
android.permission.SEND_SMS ' Allows an application to send SMS messages.
android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER ' Allows an application to watch and control how

activities are started globally in the system.
android.permission.SET_ALARM ' Allows an application to broadcast an Intent to set an alarm for

the user.
android.permission.SET_ALWAYS_FINISH ' Allows an application to control whether activities

are immediately finished when put in the background.
android.permission.SET_ANIMATION_SCALE ' Modify the global animation scaling factor.
android.permission.SET_DEBUG_APP ' Configure an application for debugging.
android.permission.SET_ORIENTATION ' Allows low-level access to setting the orientation

(actually rotation of the screen.
android.permission.SET_POINTER_SPEED ' Allows low-level access to setting the pointer speed.
android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS ' This constant was deprecated in API

level 7. No longer useful, see addPackageToPreferred(String for details.
android.permission.SET_PROCESS_LIMIT ' Allows an application to set the maximum number of

(not needed application processes that can be running.
android.permission.SET_TIME ' Allows applications to set the system time.
android.permission.SET_TIME_ZONE ' Allows applications to set the system time zone.
android.permission.SET_WALLPAPER ' Allows applications to set the wallpaper.
android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS ' Allows applications to set the wallpaper hints.
android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES ' Allow an application to request that a

signal be sent to all persistent processes.
android.permission.STATUS_BAR ' Allows an application to open, close, or disable the status bar

and its icons.
android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ ' Allows an application to allow read access the

subscribed feeds ContentProvider.
android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE ' Allows an application to allow write access

the subscribed feeds ContentProvider.
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW ' Allows an application to open windows using the

type TYPE_SYSTEM_ALERT, shown on top of all other applications.
android.permission.TRANSMIT_IR ALLOWS ' Allows using the device's IR transmitter, if

available.
android.permission.UNINSTALL_SHORTCUT ' Allows an application to uninstall a shortcut in

Launcher.
android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS ' Allows an application to update device statistics.
android.permission.USE_CREDENTIALS ' Allows an application to request authtokens from the

AccountManager.
android.permission.USE_SIP ' Allows an application to use SIP service.
android.permission.VIBRATE ' Allows access to the vibrator.
android.permission.WAKE_LOCK ' Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from

sleeping or screen from dimming.
android.permission.WRITE_APN_SETTINGS ' Allows applications to write the apn settings.
android.permission.WRITE_CALENDAR ' Allows an application to write (but not read the user's

calendar data.
android.permission.WRITE_CALL_LOG ' Allows an application to write (but not read the user's

contacts data.
android.permission.WRITE_CONTACTS ' Allows an application to write (but not read the user's

contacts data.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE ' Allows an application to write to external

storage.
android.permission.WRITE_GSERVICES ' Allows an application to modify the Google service map.
android.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS ' Allows an application to write (but not

read the user's browsing history and bookmarks.
android.permission.WRITE_PROFILE ' Allows an application to write (but not read the user's

personal profile data.
android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS ' Allows an application to read or write the

secure system settings.
android.permission.WRITE_SETTINGS ' Allows an application to read or write the system

settings.
android.permission.WRITE_SMS ' Allows an application to write SMS messages.
android.permission.WRITE_SOCIAL_STREAM ' Allows an application to write (but not read the

user's social stream data.
android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS ' Allows applications to write the sync settings.
android.permission.WRITE_USER_DICTIONARY ' Allows an application to write to the user dictionary.

موفق باشی.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 0

سلام خسته نباشید . ببینید دوست عزیز . این قسمت خودش ظاهر میشه و فقط بستگی به کد ها و لابرری های شما داره .

شما تو قسمت لایبرری ها. لایبرری هایی مثله http و gps رو انتخاب کنید . موقع نصب میبینید که تلفن شما میگه این برنامه میخواد به جی پی اس و اینترنت شما دسترسی داشته باشه .

شما هر لایبرری مربوط به سیستم گوشیتون رو انتخاب کنید گوشی شما برای اطلاع رسانی بهتون میگه که این نرم افزار میخواد به این قسمت دسترسی داشته باشه .

موفق باشید . . . . .

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 اشتراک گذاری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...