رفتن به مطلب
  • 0

لود نشدن فایل های پوشه دیگر در soundpool


mohammade79

سوال

سلام عزیزان یه کد تار نوشتم که دقیقا کار میکنه به بهترین نحو ممکن با soundpool ولی با زدن دکمه های دیگر میخوام ادرس اهنگ ها رو عوض کنم که متاسفانه لود نمیکنه لطفا کمکم کنید .اقعا گیز کردم خیلی تو این انجمن کار راه انداختم لطفا یکی کمک کنه اگر بلده

 #Region  Project Attributes 
	#ApplicationLabel: Guitar Irani Pro +
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 1.0
	#SupportedOrientations: landscape
	#CanInstallToExternalStorage: true
	#AdditionalRes: ..\res	
#End Region

#Region  Activity Attributes 
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
	 Dim piano_mp As SoundPool
End Sub

Sub Globals
	Type Point(Id As Int, prevX As Int, prevY As Int)
	Private list_TOUCHING, list_TOUCHED As List
	Dim G As Gestures 
	Dim TouchMap As Map
	Dim pnl_keys(6) As Panel
	Private key1,key2,key3,key4,key5,key6 As Panel
	Dim ic As ICOSScaleAnimation
	Private Button1,Button2,Button3,Button4,Button5,Button6,Button7,Button8,Button9,Button10,Button11,button12 As Button
	Dim s As String
	Dim bt As BitmapDrawable
	Dim mc1,mc2,mc3 As MediaPlayer
	Private ImageView3 As ImageView
	Private Button16 As Button
	Private Button17 As Button
	Private Button18 As Button
	Dim sd As SDialog
	Dim baz As BazaarInstallerChecker
	Dim fad As ICOSFadeAnimation
	Dim str As String
	Dim phonewake As PhoneWakeState
	Dim sdlabel As Label
	Dim MyFade As splashfade
	Dim ShowSplashScreen As Boolean : ShowSplashScreen = True
	Dim MyPan As Panel
	Dim MyB As Button
	MyB.Initialize("MyB")
	MyPan.Initialize("MyPan")
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	
	phonewake.KeepAlive(True)
	
	Activity.LoadLayout("1")
	If FirstTime Then
		If ShowSplashScreen = True Then
			Activity.AddView(MyPan, 0, 0, Activity.Width, Activity.Height) :
		End If
		If ShowSplashScreen = True Then
			If FirstTime Then
				MyFade.Initialize(Activity,Me,"splash1.jpg",Gravity.FILL,3000,100,"Left")
				MyPan.Visible = False
			End If
		End If
	End If
	DoEvents
	
	list_TOUCHING.Initialize
	list_TOUCHED.Initialize
	G.SetOnTouchListener(Activity, "GesturesTouch")
	TouchMap.Initialize
		loadsound
	setallpanels
	
	End Sub

Sub loadsound
	If piano_mp.IsInitialized = True Then Return
	piano_mp.Initialize(6)
	For i = 0 To pnl_keys.Length-1
		piano_mp.Load(File.DirAssets, "newsound/" & i & ".mp3")
	Next
End Sub

Sub am
	If piano_mp.IsInitialized = True Then Return
	piano_mp.Initialize(6)
	For i = 0 To pnl_keys.Length-1
		piano_mp.Load(File.DirAssets,"am/" & i & ".mp3")
	Next	
End Sub


Sub setallpanels
	pnl_keys(0) = key1
	pnl_keys(1) = key2
	pnl_keys(2) = key3
	pnl_keys(3) = key4
	pnl_keys(4) = key5
	pnl_keys(5) = key6
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
	setallkeystofalse
End Sub

Sub setallkeystofalse
	list_TOUCHING.Clear
	list_TOUCHING.Clear
	TouchMap.Clear
	resetcolors
End Sub

Sub resetcolors

End Sub

Sub GesturesTouch(View As Object, PointerID As Int, Action As Int, X As Float, Y As Float) As Boolean
	Dim p As Point
	Select Action
		Case G.ACTION_DOWN, G.ACTION_POINTER_DOWN
			p.Id = PointerID
			TouchMap.Put(PointerID, p)
		Case G.ACTION_POINTER_UP
			TouchMap.Remove(PointerID)
		Case G.ACTION_UP
			setallkeystofalse	
	End Select

	list_TOUCHING.Clear 'reset touching list
	For i = 0 To TouchMap.Size - 1
		Dim px, py As Int
		p = TouchMap.GetValueAt(i)
		px = G.GetX(p.id)
		py = G.GetY(p.id)
		For Each pnl As Panel In pnl_keys
			If px > pnl.Left And px < pnl.Left + pnl.Width Then 
				If py > pnl.Top And py < pnl.Top + pnl.Height Then 
					If pnl.Tag > 4 Then 
						If list_TOUCHED.IndexOf("0") > -1 Or list_TOUCHED.IndexOf("1") > -1 Or  list_TOUCHED.IndexOf("2") > -1 Or list_TOUCHED.IndexOf("3") > -1 Or list_TOUCHED.IndexOf("4") > -1 Then 
							If py < pnl_keys(0).Height Then
								If pnl.Tag = "5" Or pnl.Tag = "6" Then 'right side
								 	If px > (pnl.Left + pnl.Width) - (pnl_keys(0).Width / 2) Then Continue
								else if pnl.Tag = "6" Or pnl.Tag = "11" Then 'left side
									If px < pnl.Left + (pnl_keys(0).Width / 2) Then Continue
								else if pnl.tag = "6" Then 
									'do nithing - full white key
								Else 
									 If px > (pnl.Left + pnl.Width) - (pnl_keys(0).Width / 2) Or px < pnl.Left + (pnl_keys(0).Width / 2) Then Continue
								End If	
							End If	
						End If
					End If
					
					list_TOUCHING.Add(pnl.Tag)
					If list_TOUCHED.IndexOf(pnl.Tag) = -1 Then 
						list_TOUCHED.Add(pnl.Tag)
						piano_mp.Play(pnl.Tag+1,1,1,1,0,1)
						
					End If	
				End If	
			End If
		Next
	Next	

	resetcolors
	For i = 0 To list_TOUCHING.Size - 1
		Dim index As String = list_TOUCHING.Get(i)
		
	Next
	For i = (list_TOUCHED.Size-1) To 0 Step -1
		If list_TOUCHING.IndexOf(list_TOUCHED.Get(i)) = -1 Then list_TOUCHED.RemoveAt(i)
	Next
	Return True
End Sub
Sub button1_click
		am
End Sub

هر چی رو کلید ای ام میزنم بازم همون صدایی که اول ساختم رو لود میکنه فایل رو تغییر نمیده نمیدونم مشل چیع 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...