رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در اجرای برنامه و ارور توقف برنامه


appfatim

سوال

سلام دوستان من اومدم یک تست بگیرم از برنامه ارور میده نمیدونم چیه راهنمایی کنید ممنون 

E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
         Process: com.appfatim.ghadrnight, PID: 8779
         java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.appfatim.ghadrnight/com.appfatim.ghadrnight.MainActivity}: android.view.InflateException: Binary XML file line #43: Binary XML file line #43: Error inflating class android.support.v7.widget.AppCompatImageView
           at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3320)
           at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3416)
           at android.app.ActivityThread.access$1100(ActivityThread.java:230)
           at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1822)
           at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
           at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
           at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7409)
           at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
           at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230)
           at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120)
          Caused by: android.view.InflateException: Binary XML file line #43: Binary XML file line #43: Error inflating class android.support.v7.widget.AppCompatImageView
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:551)
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:429)
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:380)
           at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.setContentView(AppCompatDelegateImplV9.java:288)
           at android.support.v7.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:143)
           at com.appfatim.ghadrnight.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:11)
           at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6904)
           at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1136)
           at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3267)
           at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3416) 
           at android.app.ActivityThread.access$1100(ActivityThread.java:230) 
           at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1822) 
           at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) 
           at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) 
           at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7409) 
           at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 
           at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230) 
           at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120) 
          Caused by: android.view.InflateException: Binary XML file line #43: Error inflating class android.support.v7.widget.AppCompatImageView
           at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:657)
           at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:776)
           at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:716)
           at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:847)
           at android.view.LayoutInflater.rInflateChildren(LayoutInflater.java:810)
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:527)
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:429) 
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:380) 
           at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.setContentView(AppCompatDelegateImplV9.java:288) 
           at android.support.v7.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:143) 
           at com.appfatim.ghadrnight.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:11) 
           at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6904) 
           at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1136) 
           at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3267) 
           at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3416) 
           at android.app.ActivityThread.access$1100(ActivityThread.java:230) 
           at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1822) 
           at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) 
           at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) 
           at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7409) 
           at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 
           at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230) 
           at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120) 
          Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
           at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Native Method)
           at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:631)
           at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:776) 
           at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:716) 
           at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:847) 
           at android.view.LayoutInflater.rInflateChildren(LayoutInflater.java:810) 
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:527) 
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:429) 
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:380) 
           at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.setContentView(AppCompatDelegateImplV9.java:288) 
           at android.support.v7.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:143) 
           at com.appfatim.ghadrnight.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:11) 
           at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6904) 
           at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1136) 
           at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3267) 
           at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3416) 
           at android.app.ActivityThread.access$1100(ActivityThread.java:230) 
           at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1822) 
           at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) 
           at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) 
           at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7409) 
           at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 
           at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230) 
           at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120) 
          Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Failed to allocate a 226800012 byte allocation with 4194304 free bytes and 125MB until OOM
           at dalvik.system.VMRuntime.newNonMovableArray(Native Method)
           at android.graphics.BitmapFactory.nativeDecodeAsset(Native Method)
           at android.graphics.BitmapFactory.decodeStream(BitmapFactory.java:856)
           at android.graphics.BitmapFactory.decodeResourceStream(BitmapFactory.java:675)
           at android.graphics.drawable.Drawable.createFromResourceStream(Drawable.java:2230)
           at android.content.res.Resources.loadDrawableForCookie(Resources.java:4282)
           at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:4156)
           at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:4006)
           at android.content.res.TypedArray.getDrawable(TypedArray.java:886)
           at android.widget.ImageView.<init>(ImageView.java:157)
           at android.widget.ImageView.<init>(ImageView.java:145)
           at android.support.v7.widget.AppCompatImageView.<init>(AppCompatImageView.java:60)
           at android.support.v7.widget.AppCompatImageView.<init>(AppCompatImageView.java:56)
           at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Native Method) 
           at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:631) 
           at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:776) 
           at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:716) 
           at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:847) 
           at android.view.LayoutInflater.rInflateChildren(LayoutInflater.java:810) 
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:527) 
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:429) 
           at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:380) 
           at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.setContentView(AppCompatDelegateImplV9.java:288) 
           at android.support.v7.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:143) 
           at com.appfatim.ghadrnight.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:11) 
           at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6904) 
           at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1136) 
           at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3267) 
           at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3416) 
           at android.app.ActivityThread.access$1100(ActivityThread.java:230) 
           at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1822) 
           at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) 
           at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) 
           at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7409) 
           at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 
           at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230) 
           at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120) 
Application terminated.

 

 

ارور ها بالا هست لطفا راهنمایی کنید ممنون

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

6 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

05-30 19:56:40.711 2581-2581/? E/SDAgentPackageStateReceiver: Not going to handle 'com.appfatim.ghadr'!
05-30 19:56:41.061 2581-2581/? E/asset: Creating SharedZip 0xc46973a0 /mnt/asec/org.telegram.igram-2/base.apk
05-30 19:56:41.061 2581-2581/? E/asset: !@+++ opening zip '/mnt/asec/org.telegram.igram-2/base.apk' by system_server(system_server)
05-30 19:56:41.071 2581-2581/? E/asset: Creating SharedZip 0xc4697e20 /mnt/asec/ir.rrgc.telegram-2/base.apk
05-30 19:56:41.071 2581-2581/? E/asset: !@+++ opening zip '/mnt/asec/ir.rrgc.telegram-2/base.apk' by system_server(system_server)
05-30 19:56:41.111 2581-2716/? E/asset: Creating SharedZip 0xce71f280 /mnt/asec/com.musixmatch.android.lyrify-2/base.apk
05-30 19:56:41.111 2581-2716/? E/asset: !@+++ opening zip '/mnt/asec/com.musixmatch.android.lyrify-2/base.apk' by system_server(android.bg)
05-30 19:56:41.121 2581-2581/? E/SDAgentPackageStateReceiver: Not going to handle 'com.appfatim.ghadr'!
05-30 19:56:41.231 22093-22093/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:41.231 22093-22093/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:41.241 2581-2716/? E/asset: Creating SharedZip 0xcf846dd0 /mnt/asec/com.mxtech.videoplayer.ad-2/base.apk
05-30 19:56:41.241 2581-2716/? E/asset: !@+++ opening zip '/mnt/asec/com.mxtech.videoplayer.ad-2/base.apk' by system_server(android.bg)
05-30 19:56:41.461 22158-22158/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:41.461 22158-22158/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:42.301 22231-22231/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:42.301 22231-22231/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:42.461 22114-22114/? E/AffinityControl: AffinityControl: registerfunction enter
05-30 19:56:42.551 22252-22252/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:42.561 22252-22252/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:43.051 3764-3764/? E/chromium: [ERROR:interface_registry.cc(104)] Failed to locate a binder for interface: autofill::mojom::PasswordManagerDriver
05-30 19:56:43.081 22306-22306/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:43.081 22306-22306/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:43.321 22301-22301/? E/dex2oat: <SS>: oat location is not valid /data/user/0/com.appfatim.ghadr/cache/slice-slice_5-classes.dex
05-30 19:56:43.421 22370-22370/? E/dex2oat: <SS>: oat location is not valid /data/user/0/com.appfatim.ghadr/cache/slice-slice_4-classes.dex
05-30 19:56:43.551 22406-22406/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:43.551 22406-22406/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:43.551 22387-22387/? E/dex2oat: <SS>: oat location is not valid /data/user/0/com.appfatim.ghadr/cache/slice-slice_2-classes.dex
05-30 19:56:43.681 22231-22343/? E/NotificationSDK: ------ Get configurations fail: 5, onException ------
05-30 19:56:43.731 2581-2589/? E/asset: !@+++ closed '/mnt/asec/com.mxtech.videoplayer.ad-2/base.apk' by system_server(FinalizerDaemon)
05-30 19:56:43.741 2581-2589/? E/asset: !@+++ closed '/mnt/asec/com.musixmatch.android.lyrify-2/base.apk' by system_server(FinalizerDaemon)
05-30 19:56:43.751 2581-2589/? E/asset: !@+++ closed '/mnt/asec/ir.rrgc.telegram-2/base.apk' by system_server(FinalizerDaemon)
05-30 19:56:43.751 2581-2589/? E/asset: !@+++ closed '/mnt/asec/org.telegram.igram-2/base.apk' by system_server(FinalizerDaemon)
05-30 19:56:43.771 22406-22426/? E/notifySoException: [kinfoc][22426] JNI_OnLoad env=0xeeb38980
05-30 19:56:43.771 22406-22426/? E/notifySoException: [kinfoc][22426] LoadCrashHandler failed
05-30 19:56:43.851 22443-22443/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:43.861 22443-22443/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:44.081 22231-22423/? E/NotificationSDK: ------ Get configurations fail: 5, onException ------
05-30 19:56:44.211 22252-22252/? E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
                          Process: com.appfatim.ghadr, PID: 22252
                          java.lang.OutOfMemoryError: Failed to allocate a 226800012 byte allocation with 4186944 free bytes and 125MB until OOM
                            at dalvik.system.VMRuntime.newNonMovableArray(Native Method)
                            at android.graphics.BitmapFactory.nativeDecodeAsset(Native Method)
                            at android.graphics.BitmapFactory.decodeStream(BitmapFactory.java:856)
                            at android.graphics.BitmapFactory.decodeResourceStream(BitmapFactory.java:675)
                            at android.graphics.drawable.Drawable.createFromResourceStream(Drawable.java:2230)
                            at android.content.res.Resources.loadDrawableForCookie(Resources.java:4282)
                            at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:4156)
                            at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:4006)
                            at android.content.res.TypedArray.getDrawable(TypedArray.java:886)
                            at android.widget.ImageView.<init>(ImageView.java:157)
                            at android.widget.ImageView.<init>(ImageView.java:145)
                            at android.support.v7.widget.AppCompatImageView.<init>(AppCompatImageView.java:60)
                            at android.support.v7.widget.AppCompatImageView.<init>(AppCompatImageView.java:56)
                            at android.support.v7.app.AppCompatViewInflater.createView(AppCompatViewInflater.java:106)
                            at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.createView(AppCompatDelegateImplV9.java:1021)
                            at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.onCreateView(AppCompatDelegateImplV9.java:1080)
                            at android.support.v4.view.LayoutInflaterCompatHC$FactoryWrapperHC.onCreateView(LayoutInflaterCompatHC.java:47)
                            at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:758)
                            at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:716)
                            at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:847)
                            at android.view.LayoutInflater.rInflateChildren(LayoutInflater.java:810)
                            at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:527)
                            at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:429)
                            at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:380)
                            at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.setContentView(AppCompatDelegateImplV9.java:288)
                            at android.support.v7.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:143)
                            at com.appfatim.ghadr.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:11)
                            at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6904)
                            at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1136)
                            at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3267)
                            at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3416)
                            at android.app.ActivityThread.access$1100(ActivityThread.java:230)
                            at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1822)
                            at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
                            at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
                            at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7409)
                            at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
                            at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230)
                            at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120)
05-30 19:56:44.601 2581-22497/? E/android.os.Debug: ro.product_ship = true
05-30 19:56:44.601 2581-22497/? E/android.os.Debug: ro.debug_level = 0x4f4c
05-30 19:56:44.601 2581-22497/? E/android.os.Debug: sys.mobilecare.preload = false
05-30 19:56:44.651 22443-22500/? E/DbHelper: delete ex
05-30 19:56:44.681 22504-22504/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:44.681 22504-22504/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:44.771 22523-22523/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:44.771 22523-22523/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:44.871 22523-22523/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:56:44.971 22560-22560/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:44.971 22560-22560/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:45.021 22575-22575/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:45.031 22575-22575/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:45.101 22591-22591/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:45.101 22591-22591/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:45.471 22608-22608/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:45.471 22608-22608/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:45.581 22621-22621/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:45.581 22621-22621/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:45.711 22633-22633/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:45.711 22633-22633/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:45.781 22646-22646/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:45.781 22646-22646/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:45.841 22660-22660/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:45.851 22660-22660/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:45.911 22672-22672/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:45.911 22672-22672/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:46.021 22672-22687/? E/GMPM: getGoogleAppId failed with status: 10
05-30 19:56:46.021 22672-22687/? E/GMPM: Uploading is not possible. App measurement disabled
05-30 19:56:46.051 22672-22672/? E/SamsungNotes$SC$Utils: NoSuchMethodException : java.lang.NoSuchMethodException: getEnableStatus [class java.lang.String, class java.lang.Boolean]
05-30 19:56:46.091 22693-22693/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:46.091 22693-22693/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:46.121 22707-22707/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:46.121 22707-22707/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:46.131 22720-22720/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:46.141 22720-22720/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:46.181 22672-22706/? E/SamsungNotes$SC$SyncService: isSyncPossible : mInstance is null
05-30 19:56:46.351 3173-3173/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:56:46.431 2114-2114/? E/lowmemorykiller: Error opening /proc/22720/oom_score_adj; errno=2
05-30 19:56:46.431 22749-22749/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:46.431 22749-22749/? E/Zygote: isSdpEnabledProcess - SDP enabled
05-30 19:56:46.431 22749-22749/? E/Zygote: accessInfo : 64
05-30 19:56:46.431 22749-22749/? E/Zygote: isSdpEnabledProcess - SDP enabled
05-30 19:56:46.431 22749-22749/? E/Zygote: setSDPgroupsIntarray[pid]: 0 / [gid]: 10106 / [uid]: 10106
05-30 19:56:46.451 22693-22743/? E/ServiceManager: [#CMH#] Failed binding To Service EnhanceService
05-30 19:56:46.471 22766-22766/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:46.471 22766-22766/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:46.621 22791-22791/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:46.621 22791-22791/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:46.771 21976-21976/? E/SPPClientService: [PackageInfoChangeReceiver] android.intent.action.PACKAGE_REMOVED
05-30 19:56:46.771 21976-21976/? E/SPPClientService: [PackageInfoChangeReceiver] [handlePkgRemovedEvent] PackageName : com.appfatim.ghadr, true, false
05-30 19:56:46.771 21976-21976/? E/SPPClientService: [PackageInfoChangeReceiver] [handlePkgRemovedEvent] Ignore Replacing case
05-30 19:56:46.781 22807-22807/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:46.781 22807-22807/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:47.051 22823-22823/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:47.051 22823-22823/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:47.171 22842-22842/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:47.171 22842-22842/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:47.291 22807-22807/? E/HealthDataStore: disconnectService: Context instance is invalid
05-30 19:56:47.311 2581-3114/? E/PackageManager: Failed to generatePackageInfoFromSettingsLPw, There isn't package setting object for 
05-30 19:56:47.321 2581-3651/? E/PackageManager: Failed to generatePackageInfoFromSettingsLPw, There isn't package setting object for 
05-30 19:56:47.351 22866-22866/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:47.351 22866-22866/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:47.491 22823-22823/? E/HealthDataStore: disconnectService: Context instance is invalid
05-30 19:56:47.501 22894-22894/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:47.501 22894-22894/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:47.611 2581-3148/? E/PackageManager: Failed to generatePackageInfoFromSettingsLPw, There isn't package setting object for 
05-30 19:56:47.611 2581-3636/? E/PackageManager: Failed to generatePackageInfoFromSettingsLPw, There isn't package setting object for 
05-30 19:56:47.761 22927-22927/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:47.761 22927-22927/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:47.811 22866-22913/? E/Volley: [9312] BasicNetwork.performRequest: Unexpected response code 500 for http://www.1aye.ir/Services/OneAye.asmx/GetListOfBlockedUsers?DeviceID=5203120e46b414d7
05-30 19:56:47.961 22941-22941/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:47.961 22941-22941/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:47.981 22953-22953/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:47.981 22953-22953/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:48.151 22965-22965/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:48.151 22965-22965/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:48.581 3581-17168/? E/NetworkScheduler.SR: Invalid parameter app
05-30 19:56:48.581 3581-17168/? E/NetworkScheduler.SR: Invalid package name : Perhaps you didn't include a PendingIntent in the extras?
05-30 19:56:48.641 23022-23022/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:48.641 23022-23022/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:48.651 22941-22941/? E/Finsky: [1] com.google.android.finsky.wear.bl.a(3): onConnectionFailed: ConnectionResult{statusCode=API_UNAVAILABLE, resolution=null, message=null}
05-30 19:56:48.701 23035-23035/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:48.701 23035-23035/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:49.481 23086-23086/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:49.491 23086-23086/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:49.501 23095-23095/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:49.501 23095-23095/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:49.511 23104-23104/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:49.511 22693-22773/? E/ServiceManager: [#CMH#] Failed binding To Service TapestryService
05-30 19:56:49.511 23104-23104/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:49.861 23169-23169/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:49.861 23169-23169/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:50.541 23260-23260/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:50.541 23260-23260/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:51.241 23310-23310/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:51.241 23310-23310/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:51.421 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 1
05-30 19:56:51.421 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 1
05-30 19:56:51.471 23323-23323/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:51.471 23323-23323/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:51.651 2581-2743/? E/ViewRootImpl: sendUserActionEvent() mView == null
05-30 19:56:52.221 23380-23380/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:52.231 23380-23380/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:52.301 2286-2286/? E/(FPLOG): 2.0.36.0 DeviceSetClock 1
05-30 19:56:52.411 2286-2286/? E/bauth_FPBAuthService: controlOp : common_prepare fail , opcode = 9, cnt = 1
05-30 19:56:52.461 2286-2286/? E/(FPLOG): DeviceEEPROMEnable start tz 1
05-30 19:56:52.461 2286-2286/? E/(FPLOG): DeviceEEPROMEnable end
05-30 19:56:52.481 2286-2286/? E/(FPLOG): DeviceEEPROMEnable start tz 0
05-30 19:56:52.481 2286-2286/? E/(FPLOG): DeviceEEPROMEnable end
05-30 19:56:52.601 23401-23401/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:52.601 23401-23401/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:53.131 23401-23401/? E/b: lastGetTime1496083144698
05-30 19:56:53.131 23323-23323/? E/chromium: [ERROR:interface_registry.cc(104)] Failed to locate a binder for interface: autofill::mojom::PasswordManagerDriver
05-30 19:56:53.141 23323-23491/? E/libEGL: validate_display:255 error 3008 (EGL_BAD_DISPLAY)
05-30 19:56:53.381 23401-23525/? E/System: Unable to open zip file: /data/user/0/com.xvideostudio.videoeditor/files/mntfiles/20170519201504.jar
05-30 19:56:53.381 23401-23525/? E/System: java.io.FileNotFoundException: /data/user/0/com.xvideostudio.videoeditor/files/mntfiles/20170519201504.jar: open failed: ENOENT (No such file or directory)
                        at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:452)
                        at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:117)
                        at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:149)
                        at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:170)
                        at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:131)
                        at dalvik.system.DexPathList$Element.maybeInit(DexPathList.java:452)
                        at dalvik.system.DexPathList$Element.findResource(DexPathList.java:499)
                        at dalvik.system.DexPathList.findResource(DexPathList.java:360)
                        at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findResource(BaseDexClassLoader.java:67)
                        at java.lang.ClassLoader.getResource(ClassLoader.java:403)
                        at java.lang.ClassLoader.getResourceAsStream(ClassLoader.java:442)
                        at org.apache.http.util.VersionInfo.loadVersionInfo(VersionInfo.java:253)
                        at org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient.createHttpParams(DefaultHttpClient.java:160)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.createHttpParams(CommonPPHttpClient.java:192)
                        at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.getParams(AbstractHttpClient.java:218)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.<init>(CommonPPHttpClient.java:91)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.<init>(CommonPPHttpClient.java:75)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.f.e(CommonHttpRequest.java:129)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.f.a(CommonHttpRequest.java:391)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.d.a.run(CommonTask.java:24)
                        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113)
                        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588)
                        at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)
                      Caused by: android.system.ErrnoException: open failed: ENOENT (No such file or directory)
                        at libcore.io.Posix.open(Native Method)
                        at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:186)
                        at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:438)
                        at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:117) 
                        at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:149) 
                        at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:170) 
                        at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:131) 
                        at dalvik.system.DexPathList$Element.maybeInit(DexPathList.java:452) 
                        at dalvik.system.DexPathList$Element.findResource(DexPathList.java:499) 
                        at dalvik.system.DexPathList.findResource(DexPathList.java:360) 
                        at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findResource(BaseDexClassLoader.java:67) 
                        at java.lang.ClassLoader.getResource(ClassLoader.java:403) 
                        at java.lang.ClassLoader.getResourceAsStream(ClassLoader.java:442) 
                        at org.apache.http.util.VersionInfo.loadVersionInfo(VersionInfo.java:253) 
                        at org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient.createHttpParams(DefaultHttpClient.java:160) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.createHttpParams(CommonPPHttpClient.java:192) 
                        at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.getParams(AbstractHttpClient.java:218) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.<init>(CommonPPHttpClient.java:91) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.<init>(CommonPPHttpClient.java:75) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.f.e(CommonHttpRequest.java:129) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.f.a(CommonHttpRequest.java:391) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.d.a.run(CommonTask.java:24) 
                        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113) 
                        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588) 
                        at java.lang.Thread.run(Thread.java:818) 
05-30 19:56:53.521 23536-23536/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:53.521 23536-23536/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:53.561 2286-3146/? E/(FPLOG): 2.0.36.0 DeviceSetClock 0
05-30 19:56:53.641 23553-23553/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:53.641 23553-23553/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:53.651 23568-23568/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:53.651 23568-23568/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:53.891 23568-23596/? E/InfocLog: read imei in getinstance, again 
05-30 19:56:54.421 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:56:54.421 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:56:54.861 23610-23610/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:54.861 23610-23610/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:55.641 23631-23631/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:55.641 23631-23631/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:55.861 23660-23660/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:55.861 23660-23660/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:55.911 23660-23672/? E/notifySoException: [kinfoc][23672] JNI_OnLoad env=0xeeb38980
05-30 19:56:55.911 23660-23672/? E/notifySoException: [kinfoc][23672] LoadCrashHandler failed
05-30 19:56:56.031 23685-23685/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:56.031 23685-23685/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:56.081 23685-23685/? E/AASAservice-TokenRule: parseToken() : TokenFile is null
05-30 19:56:56.081 23685-23685/? E/AASAservice-UpdateReceiver: AASAUpdateReceiver : myrule is null.
05-30 19:56:56.101 23704-23704/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:56.101 23704-23704/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:56.191 23719-23719/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:56.191 23719-23719/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:56.241 23731-23731/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:56.251 23731-23731/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:56.301 23744-23744/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:56.301 23744-23744/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:56.361 23757-23757/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:56.361 23757-23757/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:56.431 23772-23772/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:56.431 23772-23772/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:56.761 23772-23772/? E/SensorManager: nativeGetSensorAtIndex: name, vendor - 0, K2HH Acceleration , STM
05-30 19:56:56.771 23772-23772/? E/SensorManager: nativeGetSensorAtIndex: name, vendor - 1, STK3013 Proximity Sensor, SENSORTEK
05-30 19:56:56.771 23772-23772/? E/SensorManager: nativeGetSensorAtIndex: name, vendor - 2, Screen Orientation Sensor, Samsung Electronics
05-30 19:56:57.041 23821-23821/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.041 23821-23821/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:57.061 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:56:57.111 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:56:57.121 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:56:57.201 23821-23821/? E/[SC]SCLOUD_ERR-CommonUtil: getCertificateSHA1Fingerprint err :com.samsung.voiceserviceplatform 
05-30 19:56:57.201 23821-23821/? E/[SC]SCLOUD_ERR-ModelManager: loadExternalModelsFromPkg pkg:com.samsung.voiceserviceplatform       ex:COM.SAMSUNG.VOICESERVICEPLATFORM 
05-30 19:56:57.211 23821-23821/? E/[SC]SCLOUD_ERR-CommonUtil: getCertificateSHA1Fingerprint err :com.samsung.android.scloud.backupsamplecode 
05-30 19:56:57.211 23821-23821/? E/[SC]SCLOUD_ERR-ModelManager: loadExternalModelsFromPkg pkg:com.samsung.android.scloud.backupsamplecode  ex:COM.SAMSUNG.ANDROID.SCLOUD.BACKUPSAMPLECODE 
05-30 19:56:57.311 23853-23853/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.311 23853-23853/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:57.441 23865-23865/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.451 23865-23865/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:57.511 23878-23878/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.511 23878-23878/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:57.581 23892-23892/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.581 23892-23892/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:57.641 23904-23904/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.641 23904-23904/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:57.671 23916-23916/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.671 23916-23916/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:57.701 23928-23928/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.711 23928-23928/? E/Zygote: isSdpEnabledProcess - SDP enabled
05-30 19:56:57.711 23928-23928/? E/Zygote: accessInfo : 64
05-30 19:56:57.711 23928-23928/? E/Zygote: isSdpEnabledProcess - SDP enabled
05-30 19:56:57.711 23928-23928/? E/Zygote: setSDPgroupsIntarray[pid]: 0 / [gid]: 10106 / [uid]: 10106
05-30 19:56:57.801 23946-23946/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:57.811 23946-23946/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:58.071 23946-23946/? E/HealthDataStore: disconnectService: Context instance is invalid
05-30 19:56:58.081 23983-23983/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:58.081 23983-23983/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:58.091 23916-23916/? E/HealthDataStore: disconnectService: Context instance is invalid
05-30 19:56:58.151 2581-3053/? E/PackageManager: Failed to generatePackageInfoFromSettingsLPw, There isn't package setting object for 
05-30 19:56:58.151 2581-3651/? E/PackageManager: Failed to generatePackageInfoFromSettingsLPw, There isn't package setting object for 
05-30 19:56:58.161 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:56:58.261 24002-24002/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:58.271 24002-24002/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:58.341 2581-2594/? E/PackageManager: Failed to generatePackageInfoFromSettingsLPw, There isn't package setting object for 
05-30 19:56:58.341 2581-3636/? E/PackageManager: Failed to generatePackageInfoFromSettingsLPw, There isn't package setting object for 
05-30 19:56:58.451 24020-24020/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:58.451 24020-24020/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:58.561 24032-24032/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:58.571 24032-24032/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:58.591 24045-24045/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:58.591 24045-24045/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:58.981 22941-22941/? E/Finsky: [1] com.google.android.finsky.wear.bl.a(3): onConnectionFailed: ConnectionResult{statusCode=API_UNAVAILABLE, resolution=null, message=null}
05-30 19:56:59.031 24081-24081/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:59.041 24081-24081/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:56:59.111 24095-24095/? E/Zygote: v2
05-30 19:56:59.111 24095-24095/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:00.141 24193-24193/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:00.141 24193-24193/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:00.151 24202-24202/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:00.161 24202-24202/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:00.421 24237-24237/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:00.421 24237-24237/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:00.601 24279-24279/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:00.601 24279-24279/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:01.141 24320-24320/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:01.151 24320-24320/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:01.611 24320-24320/? E/b: lastGetTime1496083144698
05-30 19:57:01.911 24417-24417/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:01.911 24417-24417/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:01.931 24320-24413/? E/System: Unable to open zip file: /data/user/0/com.xvideostudio.videoeditor/files/mntfiles/20170519201504.jar
05-30 19:57:01.931 24320-24413/? E/System: java.io.FileNotFoundException: /data/user/0/com.xvideostudio.videoeditor/files/mntfiles/20170519201504.jar: open failed: ENOENT (No such file or directory)
                        at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:452)
                        at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:117)
                        at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:149)
                        at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:170)
                        at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:131)
                        at dalvik.system.DexPathList$Element.maybeInit(DexPathList.java:452)
                        at dalvik.system.DexPathList$Element.findResource(DexPathList.java:499)
                        at dalvik.system.DexPathList.findResource(DexPathList.java:360)
                        at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findResource(BaseDexClassLoader.java:67)
                        at java.lang.ClassLoader.getResource(ClassLoader.java:403)
                        at java.lang.ClassLoader.getResourceAsStream(ClassLoader.java:442)
                        at org.apache.http.util.VersionInfo.loadVersionInfo(VersionInfo.java:253)
                        at org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient.createHttpParams(DefaultHttpClient.java:160)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.createHttpParams(CommonPPHttpClient.java:192)
                        at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.getParams(AbstractHttpClient.java:218)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.<init>(CommonPPHttpClient.java:91)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.<init>(CommonPPHttpClient.java:75)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.f.e(CommonHttpRequest.java:129)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.f.a(CommonHttpRequest.java:391)
                        at com.mobvista.msdk.base.b.d.a.run(CommonTask.java:24)
                        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113)
                        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588)
                        at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)
                      Caused by: android.system.ErrnoException: open failed: ENOENT (No such file or directory)
                        at libcore.io.Posix.open(Native Method)
                        at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:186)
                        at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:438)
                        at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:117) 
                        at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:149) 
                        at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:170) 
                        at java.util.zip.ZipFile.<init>(ZipFile.java:131) 
                        at dalvik.system.DexPathList$Element.maybeInit(DexPathList.java:452) 
                        at dalvik.system.DexPathList$Element.findResource(DexPathList.java:499) 
                        at dalvik.system.DexPathList.findResource(DexPathList.java:360) 
                        at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findResource(BaseDexClassLoader.java:67) 
                        at java.lang.ClassLoader.getResource(ClassLoader.java:403) 
                        at java.lang.ClassLoader.getResourceAsStream(ClassLoader.java:442) 
                        at org.apache.http.util.VersionInfo.loadVersionInfo(VersionInfo.java:253) 
                        at org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient.createHttpParams(DefaultHttpClient.java:160) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.createHttpParams(CommonPPHttpClient.java:192) 
                        at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.getParams(AbstractHttpClient.java:218) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.<init>(CommonPPHttpClient.java:91) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.i.<init>(CommonPPHttpClient.java:75) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.f.e(CommonHttpRequest.java:129) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.b.f.a(CommonHttpRequest.java:391) 
                        at com.mobvista.msdk.base.b.d.a.run(CommonTask.java:24) 
                        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113) 
                        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588) 
                        at java.lang.Thread.run(Thread.java:818) 
05-30 19:57:01.951 23568-23599/? E/InfocLog: read imei in getinstance, again 
05-30 19:57:02.031 24441-24441/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:02.031 24441-24441/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:02.151 24467-24467/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:02.151 24467-24467/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:02.271 24484-24484/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:02.271 24484-24484/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:02.411 22055-22055/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:02.501 24505-24505/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:02.501 24505-24505/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:02.621 24518-24518/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:02.621 24518-24518/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:02.721 24532-24532/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:02.721 24532-24532/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:02.811 24544-24544/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:02.811 24544-24544/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:03.071 24560-24560/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:03.071 24560-24560/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:03.261 24576-24576/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:03.261 24576-24576/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:03.351 24591-24591/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:03.351 24591-24591/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:03.431 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:57:03.431 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:57:03.541 24606-24606/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:03.541 24606-24606/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:03.651 24622-24622/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:03.651 24622-24622/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:03.791 24636-24636/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:03.791 24636-24636/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:03.811 24648-24648/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:03.811 24648-24648/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:04.071 23946-23946/? E/HealthDataStore: disconnectService: Context instance is invalid
05-30 19:57:04.101 24648-24648/? E/HealthDataStore: disconnectService: Context instance is invalid
05-30 19:57:04.211 24678-24678/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:04.221 24678-24678/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:07.411 24714-24714/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:07.411 24714-24714/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:07.481 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:57:07.481 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:57:07.601 3581-17168/? E/NetworkScheduler.SR: Invalid parameter app
05-30 19:57:07.601 3581-17168/? E/NetworkScheduler.SR: Invalid package name : Perhaps you didn't include a PendingIntent in the extras?
05-30 19:57:07.681 24736-24736/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:07.681 24736-24736/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:08.471 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.491 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.491 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.551 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.561 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.561 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.631 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.641 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.641 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:08.681 24797-24797/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:08.681 24797-24797/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:08.991 24825-24825/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:08.991 24825-24825/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:09.251 24863-24863/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:09.251 24863-24863/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:09.331 24883-24883/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:09.331 24883-24883/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:09.341 24895-24895/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:09.341 24895-24895/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:09.491 21976-21976/? E/SPPClientService: [[PushClientService]] reqType : 0
05-30 19:57:09.491 21976-21976/? E/SPPClientService: [[PushClientService]] F:false, D:false, E:false, T:false, S:true, R:false
05-30 19:57:09.501 21976-21976/? E/SPPClientService: [[PushClientService]] reqType : 1
05-30 19:57:09.511 21976-21976/? E/SPPClientService: [[PushClientService]] F:false, D:false, E:false, T:false, S:true, R:false
05-30 19:57:09.531 24910-24910/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:09.531 24910-24910/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:11.971 24943-24943/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:11.971 24943-24943/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:12.071 2114-2114/? E/lowmemorykiller: Error writing /proc/24320/oom_score_adj; errno=22
05-30 19:57:12.121 2581-2943/? E/ConnectivityService: RemoteException caught trying to send a callback msg for NetworkRequest [ id=209, legacyType=-1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED] ]
05-30 19:57:13.901 24962-24962/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:13.911 24962-24962/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:15.801 23568-24985/? E/InfocLog: read imei in getinstance, again 
05-30 19:57:17.541 24991-24991/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:17.551 24991-24991/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:17.661 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:17.671 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:17.671 22158-22158/? E/Qmage: isQIO : stream is not a QIO file
05-30 19:57:17.781 24648-24648/? E/HealthDataStore: disconnectService: Context instance is invalid
05-30 19:57:19.331 25015-25015/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:19.331 25015-25015/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:20.391 25029-25029/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:20.391 25029-25029/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:20.841 25029-25029/? E/Finsky: [1] com.google.android.finsky.wear.bl.a(3): onConnectionFailed: ConnectionResult{statusCode=API_UNAVAILABLE, resolution=null, message=null}
05-30 19:57:23.291 3764-21449/? E/ActivityThread: Failed to find provider info for com.facebook.katana.provider.AttributionIdProvider
05-30 19:57:27.501 25084-25084/? E/AffinityControl: AffinityControl: registerfunction enter
05-30 19:57:28.911 25100-25100/? E/AffinityControl: AffinityControl: registerfunction enter
05-30 19:57:29.871 25112-25112/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:29.881 25112-25112/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:32.081 2581-3206/? E/Watchdog: !@Sync 563 [05-30 19:57:32.093]
05-30 19:57:32.581 3267-3375/? E/ContactsProvider_EventLog: Flush buffer to file cnt : 28 size : 29Kb duration : 31ms lastUpdatedAfter : 60101 ms mFlush_time_threasold : 2000 mCurrentSize : 14980
05-30 19:57:32.631 25128-25128/? E/AffinityControl: AffinityControl: registerfunction enter
05-30 19:57:33.191 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:57:33.821 25147-25147/? E/AffinityControl: AffinityControl: registerfunction enter
05-30 19:57:33.891 25157-25157/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:33.891 25157-25157/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:34.601 25157-25157/? E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
                          Process: com.appfatim.ghadr, PID: 25157
                          java.lang.OutOfMemoryError: Failed to allocate a 226800012 byte allocation with 4190304 free bytes and 125MB until OOM
                            at dalvik.system.VMRuntime.newNonMovableArray(Native Method)
                            at android.graphics.BitmapFactory.nativeDecodeAsset(Native Method)
                            at android.graphics.BitmapFactory.decodeStream(BitmapFactory.java:856)
                            at android.graphics.BitmapFactory.decodeResourceStream(BitmapFactory.java:675)
                            at android.graphics.drawable.Drawable.createFromResourceStream(Drawable.java:2230)
                            at android.content.res.Resources.loadDrawableForCookie(Resources.java:4282)
                            at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:4156)
                            at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:4006)
                            at android.content.res.TypedArray.getDrawable(TypedArray.java:886)
                            at android.widget.ImageView.<init>(ImageView.java:157)
                            at android.widget.ImageView.<init>(ImageView.java:145)
                            at android.support.v7.widget.AppCompatImageView.<init>(AppCompatImageView.java:60)
                            at android.support.v7.widget.AppCompatImageView.<init>(AppCompatImageView.java:56)
                            at android.support.v7.app.AppCompatViewInflater.createView(AppCompatViewInflater.java:106)
                            at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.createView(AppCompatDelegateImplV9.java:1021)
                            at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.onCreateView(AppCompatDelegateImplV9.java:1080)
                            at android.support.v4.view.LayoutInflaterCompatHC$FactoryWrapperHC.onCreateView(LayoutInflaterCompatHC.java:47)
                            at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:758)
                            at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:716)
                            at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:847)
                            at android.view.LayoutInflater.rInflateChildren(LayoutInflater.java:810)
                            at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:527)
                            at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:429)
                            at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:380)
                            at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV9.setContentView(AppCompatDelegateImplV9.java:288)
                            at android.support.v7.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:143)
                            at com.appfatim.ghadr.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:11)
                            at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6904)
                            at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1136)
                            at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3267)
                            at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3416)
                            at android.app.ActivityThread.access$1100(ActivityThread.java:230)
                            at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1822)
                            at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
                            at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
                            at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7409)
                            at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
                            at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230)
                            at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120)
05-30 19:57:34.901 2581-25176/? E/android.os.Debug: ro.product_ship = true
05-30 19:57:34.901 2581-25176/? E/android.os.Debug: ro.debug_level = 0x4f4c
05-30 19:57:34.901 2581-25176/? E/android.os.Debug: sys.mobilecare.preload = false
05-30 19:57:36.651 2581-2743/? E/ViewRootImpl: sendUserActionEvent() mView == null
05-30 19:57:39.871 25180-25180/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:39.881 25180-25180/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:40.051 2982-2982/? E/PhoneInterfaceManager: [PhoneIntfMgr] iccOpenLogicalChannel: Empty response
05-30 19:57:40.051 2982-2982/? E/PhoneInterfaceManager: [PhoneIntfMgr] iccOpenLogicalChannel: Exception: com.android.internal.telephony.CommandException: NO_SUCH_ELEMENT
05-30 19:57:40.141 2982-2982/? E/PhoneInterfaceManager: [PhoneIntfMgr] iccOpenLogicalChannel: Empty response
05-30 19:57:40.141 2982-2982/? E/PhoneInterfaceManager: [PhoneIntfMgr] iccOpenLogicalChannel: Exception: com.android.internal.telephony.CommandException: NO_SUCH_ELEMENT
05-30 19:57:40.231 2982-2982/? E/PhoneInterfaceManager: [PhoneIntfMgr] iccOpenLogicalChannel: Empty response
05-30 19:57:40.231 2982-2982/? E/PhoneInterfaceManager: [PhoneIntfMgr] iccOpenLogicalChannel: Exception: com.android.internal.telephony.CommandException: NO_SUCH_ELEMENT
05-30 19:57:48.231 25202-25202/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:48.231 25202-25202/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:48.691 25202-25202/? E/hzw: 初始化插件入口失败:com.commerce.jiubang.dynamicplugin.news
05-30 19:57:48.691 25202-25202/? E/hzw: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.commerce.jiubang.dynamicplugin.news.MainEntrance" on path: DexPathList[[zip file "/mnt/asec/com.gau.go.launcherex.gowidget.weatherwidget-2/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/mnt/asec/com.gau.go.launcherex.gowidget.weatherwidget-2/lib/arm, /mnt/asec/com.gau.go.launcherex.gowidget.weatherwidget-2/base.apk!/lib/armeabi-v7a, /vendor/lib, /system/lib]]
05-30 19:57:48.861 25202-25202/? E/ViewRootImpl: sendUserActionEvent() mView == null
05-30 19:57:48.871 25202-25202/? E/ViewRootImpl: sendUserActionEvent() mView == null
05-30 19:57:48.881 25202-25202/? E/ViewRootImpl: sendUserActionEvent() mView == null
05-30 19:57:48.881 25202-25202/? E/ViewRootImpl: sendUserActionEvent() mView == null
05-30 19:57:48.881 25202-25202/? E/ViewRootImpl: sendUserActionEvent() mView == null
05-30 19:57:48.881 25202-25202/? E/ViewRootImpl: sendUserActionEvent() mView == null
05-30 19:57:49.871 25266-25266/? E/Zygote: v2
05-30 19:57:49.881 25266-25266/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:57:53.241 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:58:02.081 2581-3206/? E/Watchdog: !@Sync 564 [05-30 19:58:02.093]
05-30 19:58:09.871 25290-25290/? E/Zygote: v2
05-30 19:58:09.881 25290-25290/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:58:10.181 25290-25305/? E/GooglePlayServicesUtil: The Google Play services resources were not found. Check your project configuration to ensure that the resources are included.
05-30 19:58:11.931 21976-21991/? E/SPPClientService: [b] SharedConstants.WHAT_TIMEOUT
05-30 19:58:13.221 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:58:19.881 25315-25315/? E/Zygote: v2
05-30 19:58:19.881 25315-25315/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:58:20.441 25330-25330/? E/Zygote: v2
05-30 19:58:20.441 25330-25330/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:58:20.701 25330-25345/? E/sdsd: url : http://notification.akharinkhabar.ir/set.php?lasttime=07ec166191b4aa240ec84de33c89aa10d08f413b&id=8ab554c73733cf34
05-30 19:58:32.081 2581-3206/? E/Watchdog: !@Sync 565 [05-30 19:58:32.094]
05-30 19:58:32.171 25330-25349/? E/sdsd: url : http://notification.akharinkhabar.ir/set.php?lasttime=07ec166191b4aa240ec84de33c89aa10d08f413b&id=8ab554c73733cf34
05-30 19:58:32.691 3267-3375/? E/ContactsProvider_EventLog: Flush buffer to file cnt : 28 size : 29Kb duration : 37ms lastUpdatedAfter : 60108 ms mFlush_time_threasold : 2000 mCurrentSize : 14980
05-30 19:58:33.241 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:58:36.781 22523-22523/? E/GooglePlayServicesUtil: The Google Play services resources were not found. Check your project configuration to ensure that the resources are included.
05-30 19:58:49.881 25364-25364/? E/Zygote: v2
05-30 19:58:49.881 25364-25364/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:58:54.281 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:58:59.871 25405-25405/? E/Zygote: v2
05-30 19:58:59.881 25405-25405/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:59:01.351 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:59:01.351 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:59:02.081 2581-3206/? E/Watchdog: !@Sync 566 [05-30 19:59:02.095]
05-30 19:59:06.591 25446-25446/? E/Zygote: v2
05-30 19:59:06.591 25446-25446/? E/Zygote: accessInfo : 0
05-30 19:59:14.321 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:59:18.941 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:59:18.941 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 19:59:32.081 2581-3206/? E/Watchdog: !@Sync 567 [05-30 19:59:32.096]
05-30 19:59:32.751 3267-3375/? E/ContactsProvider_EventLog: Flush buffer to file cnt : 28 size : 29Kb duration : 34ms lastUpdatedAfter : 60063 ms mFlush_time_threasold : 2000 mCurrentSize : 14980
05-30 19:59:33.541 25330-25484/? E/sdsd: url : http://notification.akharinkhabar.ir/set.php?lasttime=07ec166191b4aa240ec84de33c89aa10d08f413b&id=8ab554c73733cf34
05-30 19:59:34.701 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 19:59:54.761 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 20:00:02.091 2581-3206/? E/Watchdog: !@Sync 568 [05-30 20:00:02.097]
05-30 20:00:14.741 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 20:00:15.891 2254-2877/? E/NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'LABEL' not found
05-30 20:00:17.451 2254-2877/? E/NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'LABEL' not found
05-30 20:00:20.021 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 20:00:20.021 3012-3012/? E/SignalClusterView: setSlotFocusVisible : subId 3
05-30 20:00:32.091 2581-3206/? E/Watchdog: !@Sync 569 [05-30 20:00:32.098]
05-30 20:00:32.891 3267-3375/? E/ContactsProvider_EventLog: Flush buffer to file cnt : 28 size : 29Kb duration : 35ms lastUpdatedAfter : 60139 ms mFlush_time_threasold : 2000 mCurrentSize : 14980
05-30 20:00:34.731 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start
05-30 20:00:53.681 25330-25509/? E/sdsd: url : http://notification.akharinkhabar.ir/set.php?lasttime=07ec166191b4aa240ec84de33c89aa10d08f413b&id=8ab554c73733cf34
05-30 20:00:54.841 3316-8940/? E/Publisher: ProcessDatabaseInternal start

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.appfatim.ghadrnight/com.appfatim.ghadrnight.MainActivity}: android.view.InflateException: Binary XML file line #43: Binary XML file line #43: Error inflating class android.support.v7.widget.AppCompatImageView

احتمالا تو کدهای xml مین اکتیویتون مشکل هست

درک نمیکنم دیباگ کردن تو اندروید استودیو مثل آب خوردن هستش و تو همین ارور ها به رنگ آبی که کلیک کنی میگه مشکل کجا هستش

کدای لایوتتون رو بذارید اگه نتونستید حل کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام این کد لایوت 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.appfatim.ghadrnight.MainActivity">

<Toolbar android:layout_width="match_parent"
  android:background="@color/colorPrimary"
  android:id="@+id/toolbar"
  android:elevation="4dp"

  android:layout_height="?attr/actionBarSize">

  <RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    >
    <ImageView
      android:layout_width="?attr/actionBarSize"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_margin="3dp"
      android:layout_alignParentRight="true"
      android:id="@+id/moon_icon"
      android:src="@mipmap/moon_icon"/>

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="اعمال شب قدر "
      android:textColor="#fff"
      android:textSize="@dimen/large_text_size"
      android:layout_toLeftOf="@id/moon_icon"
      android:id="@+id/titr_text"
      android:layout_centerVertical="true"
      />
  </RelativeLayout>

</Toolbar>

<ImageView
  android:layout_width="400dp"
  android:layout_height="270dp"
  android:id="@+id/header"
  android:layout_below="@id/toolbar"
  android:src="@drawable/banner"/>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:id="@+id/layout"
    android:layout_below="@id/header">


      <android.support.v7.widget.AppCompatButton
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="right"
        android:background="#2196F3"

      />

    <android.support.v7.widget.AppCompatButton
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="right"
      android:background="#2196F3"
       android:layout_marginTop="5dp"
      />

    <android.support.v7.widget.AppCompatButton
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="right"
      android:background="#2196F3"
      android:layout_marginTop="5dp"
      />

    <android.support.v7.widget.AppCompatButton
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="right"
      android:background="#2196F3"
      android:layout_marginTop="5dp"
      />


  </LinearLayout></RelativeLayout>

 میگم این دوتا چیه توشون ارور میگیره : 

 at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
           at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)

 این کد handler :

/*
 * Copyright (C) 2006 The Android Open Source Project
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

package android.os;

import android.util.Log;
import android.util.Printer;

import java.lang.reflect.Modifier;

/**
 * A Handler allows you to send and process {@link Message} and Runnable
 * objects associated with a thread's {@link MessageQueue}. Each Handler
 * instance is associated with a single thread and that thread's message
 * queue. When you create a new Handler, it is bound to the thread /
 * message queue of the thread that is creating it -- from that point on,
 * it will deliver messages and runnables to that message queue and execute
 * them as they come out of the message queue.
 * 
 * <p>There are two main uses for a Handler: (1) to schedule messages and
 * runnables to be executed as some point in the future; and (2) to enqueue
 * an action to be performed on a different thread than your own.
 * 
 * <p>Scheduling messages is accomplished with the
 * {@link #post}, {@link #postAtTime(Runnable, long)},
 * {@link #postDelayed}, {@link #sendEmptyMessage},
 * {@link #sendMessage}, {@link #sendMessageAtTime}, and
 * {@link #sendMessageDelayed} methods. The <em>post</em> versions allow
 * you to enqueue Runnable objects to be called by the message queue when
 * they are received; the <em>sendMessage</em> versions allow you to enqueue
 * a {@link Message} object containing a bundle of data that will be
 * processed by the Handler's {@link #handleMessage} method (requiring that
 * you implement a subclass of Handler).
 * 
 * <p>When posting or sending to a Handler, you can either
 * allow the item to be processed as soon as the message queue is ready
 * to do so, or specify a delay before it gets processed or absolute time for
 * it to be processed. The latter two allow you to implement timeouts,
 * ticks, and other timing-based behavior.
 * 
 * <p>When a
 * process is created for your application, its main thread is dedicated to
 * running a message queue that takes care of managing the top-level
 * application objects (activities, broadcast receivers, etc) and any windows
 * they create. You can create your own threads, and communicate back with
 * the main application thread through a Handler. This is done by calling
 * the same <em>post</em> or <em>sendMessage</em> methods as before, but from
 * your new thread. The given Runnable or Message will then be scheduled
 * in the Handler's message queue and processed when appropriate.
 */
public class Handler {
  /*
   * Set this flag to true to detect anonymous, local or member classes
   * that extend this Handler class and that are not static. These kind
   * of classes can potentially create leaks.
   */
  private static final boolean FIND_POTENTIAL_LEAKS = false;
  private static final String TAG = "Handler";

  /**
   * Callback interface you can use when instantiating a Handler to avoid
   * having to implement your own subclass of Handler.
   *
   * @param msg A {@link android.os.Message Message} object
   * @return True if no further handling is desired
   */
  public interface Callback {
    public boolean handleMessage(Message msg);
  }
  
  /**
   * Subclasses must implement this to receive messages.
   */
  public void handleMessage(Message msg) {
  }
  
  /**
   * Handle system messages here.
   */
  public void dispatchMessage(Message msg) {
    if (msg.callback != null) {
      handleCallback(msg);
    } else {
      if (mCallback != null) {
        if (mCallback.handleMessage(msg)) {
          return;
        }
      }
      handleMessage(msg);
    }
  }

  /**
   * Default constructor associates this handler with the {@link Looper} for the
   * current thread.
   *
   * If this thread does not have a looper, this handler won't be able to receive messages
   * so an exception is thrown.
   */
  public Handler() {
    this(null, false);
  }

  /**
   * Constructor associates this handler with the {@link Looper} for the
   * current thread and takes a callback interface in which you can handle
   * messages.
   *
   * If this thread does not have a looper, this handler won't be able to receive messages
   * so an exception is thrown.
   *
   * @param callback The callback interface in which to handle messages, or null.
   */
  public Handler(Callback callback) {
    this(callback, false);
  }

  /**
   * Use the provided {@link Looper} instead of the default one.
   *
   * @param looper The looper, must not be null.
   */
  public Handler(Looper looper) {
    this(looper, null, false);
  }

  /**
   * Use the provided {@link Looper} instead of the default one and take a callback
   * interface in which to handle messages.
   *
   * @param looper The looper, must not be null.
   * @param callback The callback interface in which to handle messages, or null.
   */
  public Handler(Looper looper, Callback callback) {
    this(looper, callback, false);
  }

  /**
   * Use the {@link Looper} for the current thread
   * and set whether the handler should be asynchronous.
   *
   * Handlers are synchronous by default unless this constructor is used to make
   * one that is strictly asynchronous.
   *
   * Asynchronous messages represent interrupts or events that do not require global ordering
   * with respect to synchronous messages. Asynchronous messages are not subject to
   * the synchronization barriers introduced by {@link MessageQueue#enqueueSyncBarrier(long)}.
   *
   * @param async If true, the handler calls {@link Message#setAsynchronous(boolean)} for
   * each {@link Message} that is sent to it or {@link Runnable} that is posted to it.
   *
   * @hide
   */
  public Handler(boolean async) {
    this(null, async);
  }

  /**
   * Use the {@link Looper} for the current thread with the specified callback interface
   * and set whether the handler should be asynchronous.
   *
   * Handlers are synchronous by default unless this constructor is used to make
   * one that is strictly asynchronous.
   *
   * Asynchronous messages represent interrupts or events that do not require global ordering
   * with respect to synchronous messages. Asynchronous messages are not subject to
   * the synchronization barriers introduced by {@link MessageQueue#enqueueSyncBarrier(long)}.
   *
   * @param callback The callback interface in which to handle messages, or null.
   * @param async If true, the handler calls {@link Message#setAsynchronous(boolean)} for
   * each {@link Message} that is sent to it or {@link Runnable} that is posted to it.
   *
   * @hide
   */
  public Handler(Callback callback, boolean async) {
    if (FIND_POTENTIAL_LEAKS) {
      final Class<? extends Handler> klass = getClass();
      if ((klass.isAnonymousClass() || klass.isMemberClass() || klass.isLocalClass()) &&
          (klass.getModifiers() & Modifier.STATIC) == 0) {
        Log.w(TAG, "The following Handler class should be static or leaks might occur: " +
          klass.getCanonicalName());
      }
    }

    mLooper = Looper.myLooper();
    if (mLooper == null) {
      throw new RuntimeException(
        "Can't create handler inside thread that has not called Looper.prepare()");
    }
    mQueue = mLooper.mQueue;
    mCallback = callback;
    mAsynchronous = async;
  }

  /**
   * Use the provided {@link Looper} instead of the default one and take a callback
   * interface in which to handle messages. Also set whether the handler
   * should be asynchronous.
   *
   * Handlers are synchronous by default unless this constructor is used to make
   * one that is strictly asynchronous.
   *
   * Asynchronous messages represent interrupts or events that do not require global ordering
   * with respect to synchronous messages. Asynchronous messages are not subject to
   * the synchronization barriers introduced by {@link MessageQueue#enqueueSyncBarrier(long)}.
   *
   * @param looper The looper, must not be null.
   * @param callback The callback interface in which to handle messages, or null.
   * @param async If true, the handler calls {@link Message#setAsynchronous(boolean)} for
   * each {@link Message} that is sent to it or {@link Runnable} that is posted to it.
   *
   * @hide
   */
  public Handler(Looper looper, Callback callback, boolean async) {
    mLooper = looper;
    mQueue = looper.mQueue;
    mCallback = callback;
    mAsynchronous = async;
  }

  /** {@hide} */
  public String getTraceName(Message message) {
    final StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append(getClass().getName()).append(": ");
    if (message.callback != null) {
      sb.append(message.callback.getClass().getName());
    } else {
      sb.append("#").append(message.what);
    }
    return sb.toString();
  }

  /**
   * Returns a string representing the name of the specified message.
   * The default implementation will either return the class name of the
   * message callback if any, or the hexadecimal representation of the
   * message "what" field.
   * 
   * @param message The message whose name is being queried 
   */
  public String getMessageName(Message message) {
    if (message.callback != null) {
      return message.callback.getClass().getName();
    }
    return "0x" + Integer.toHexString(message.what);
  }

  /**
   * Returns a new {@link android.os.Message Message} from the global message pool. More efficient than
   * creating and allocating new instances. The retrieved message has its handler set to this instance (Message.target == this).
   * If you don't want that facility, just call Message.obtain() instead.
   */
  public final Message obtainMessage()
  {
    return Message.obtain(this);
  }

  /**
   * Same as {@link #obtainMessage()}, except that it also sets the what member of the returned Message.
   * 
   * @param what Value to assign to the returned Message.what field.
   * @return A Message from the global message pool.
   */
  public final Message obtainMessage(int what)
  {
    return Message.obtain(this, what);
  }
  
  /**
   * 
   * Same as {@link #obtainMessage()}, except that it also sets the what and obj members 
   * of the returned Message.
   * 
   * @param what Value to assign to the returned Message.what field.
   * @param obj Value to assign to the returned Message.obj field.
   * @return A Message from the global message pool.
   */
  public final Message obtainMessage(int what, Object obj)
  {
    return Message.obtain(this, what, obj);
  }

  /**
   * 
   * Same as {@link #obtainMessage()}, except that it also sets the what, arg1 and arg2 members of the returned
   * Message.
   * @param what Value to assign to the returned Message.what field.
   * @param arg1 Value to assign to the returned Message.arg1 field.
   * @param arg2 Value to assign to the returned Message.arg2 field.
   * @return A Message from the global message pool.
   */
  public final Message obtainMessage(int what, int arg1, int arg2)
  {
    return Message.obtain(this, what, arg1, arg2);
  }
  
  /**
   * 
   * Same as {@link #obtainMessage()}, except that it also sets the what, obj, arg1,and arg2 values on the 
   * returned Message.
   * @param what Value to assign to the returned Message.what field.
   * @param arg1 Value to assign to the returned Message.arg1 field.
   * @param arg2 Value to assign to the returned Message.arg2 field.
   * @param obj Value to assign to the returned Message.obj field.
   * @return A Message from the global message pool.
   */
  public final Message obtainMessage(int what, int arg1, int arg2, Object obj)
  {
    return Message.obtain(this, what, arg1, arg2, obj);
  }

  /**
   * Causes the Runnable r to be added to the message queue.
   * The runnable will be run on the thread to which this handler is 
   * attached. 
   * 
   * @param r The Runnable that will be executed.
   * 
   * @return Returns true if the Runnable was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting.
   */
  public final boolean post(Runnable r)
  {
    return sendMessageDelayed(getPostMessage(r), 0);
  }
  
  /**
   * Causes the Runnable r to be added to the message queue, to be run
   * at a specific time given by <var>uptimeMillis</var>.
   * <b>The time-base is {@link android.os.SystemClock#uptimeMillis}.</b>
   * Time spent in deep sleep will add an additional delay to execution.
   * The runnable will be run on the thread to which this handler is attached.
   *
   * @param r The Runnable that will be executed.
   * @param uptimeMillis The absolute time at which the callback should run,
   *     using the {@link android.os.SystemClock#uptimeMillis} time-base.
   * 
   * @return Returns true if the Runnable was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting. Note that a
   *     result of true does not mean the Runnable will be processed -- if
   *     the looper is quit before the delivery time of the message
   *     occurs then the message will be dropped.
   */
  public final boolean postAtTime(Runnable r, long uptimeMillis)
  {
    return sendMessageAtTime(getPostMessage(r), uptimeMillis);
  }
  
  /**
   * Causes the Runnable r to be added to the message queue, to be run
   * at a specific time given by <var>uptimeMillis</var>.
   * <b>The time-base is {@link android.os.SystemClock#uptimeMillis}.</b>
   * Time spent in deep sleep will add an additional delay to execution.
   * The runnable will be run on the thread to which this handler is attached.
   *
   * @param r The Runnable that will be executed.
   * @param uptimeMillis The absolute time at which the callback should run,
   *     using the {@link android.os.SystemClock#uptimeMillis} time-base.
   * 
   * @return Returns true if the Runnable was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting. Note that a
   *     result of true does not mean the Runnable will be processed -- if
   *     the looper is quit before the delivery time of the message
   *     occurs then the message will be dropped.
   *     
   * @see android.os.SystemClock#uptimeMillis
   */
  public final boolean postAtTime(Runnable r, Object token, long uptimeMillis)
  {
    return sendMessageAtTime(getPostMessage(r, token), uptimeMillis);
  }
  
  /**
   * Causes the Runnable r to be added to the message queue, to be run
   * after the specified amount of time elapses.
   * The runnable will be run on the thread to which this handler
   * is attached.
   * <b>The time-base is {@link android.os.SystemClock#uptimeMillis}.</b>
   * Time spent in deep sleep will add an additional delay to execution.
   * 
   * @param r The Runnable that will be executed.
   * @param delayMillis The delay (in milliseconds) until the Runnable
   *    will be executed.
   *    
   * @return Returns true if the Runnable was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting. Note that a
   *     result of true does not mean the Runnable will be processed --
   *     if the looper is quit before the delivery time of the message
   *     occurs then the message will be dropped.
   */
  public final boolean postDelayed(Runnable r, long delayMillis)
  {
    return sendMessageDelayed(getPostMessage(r), delayMillis);
  }
  
  /**
   * Posts a message to an object that implements Runnable.
   * Causes the Runnable r to executed on the next iteration through the
   * message queue. The runnable will be run on the thread to which this
   * handler is attached.
   * <b>This method is only for use in very special circumstances -- it
   * can easily starve the message queue, cause ordering problems, or have
   * other unexpected side-effects.</b>
   * 
   * @param r The Runnable that will be executed.
   * 
   * @return Returns true if the message was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting.
   */
  public final boolean postAtFrontOfQueue(Runnable r)
  {
    return sendMessageAtFrontOfQueue(getPostMessage(r));
  }

  /**
   * Runs the specified task synchronously.
   * <p>
   * If the current thread is the same as the handler thread, then the runnable
   * runs immediately without being enqueued. Otherwise, posts the runnable
   * to the handler and waits for it to complete before returning.
   * </p><p>
   * This method is dangerous! Improper use can result in deadlocks.
   * Never call this method while any locks are held or use it in a
   * possibly re-entrant manner.
   * </p><p>
   * This method is occasionally useful in situations where a background thread
   * must synchronously await completion of a task that must run on the
   * handler's thread. However, this problem is often a symptom of bad design.
   * Consider improving the design (if possible) before resorting to this method.
   * </p><p>
   * One example of where you might want to use this method is when you just
   * set up a Handler thread and need to perform some initialization steps on
   * it before continuing execution.
   * </p><p>
   * If timeout occurs then this method returns <code>false</code> but the runnable
   * will remain posted on the handler and may already be in progress or
   * complete at a later time.
   * </p><p>
   * When using this method, be sure to use {@link Looper#quitSafely} when
   * quitting the looper. Otherwise {@link #runWithScissors} may hang indefinitely.
   * (TODO: We should fix this by making MessageQueue aware of blocking runnables.)
   * </p>
   *
   * @param r The Runnable that will be executed synchronously.
   * @param timeout The timeout in milliseconds, or 0 to wait indefinitely.
   *
   * @return Returns true if the Runnable was successfully executed.
   *     Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting.
   *
   * @hide This method is prone to abuse and should probably not be in the API.
   * If we ever do make it part of the API, we might want to rename it to something
   * less funny like runUnsafe().
   */
  public final boolean runWithScissors(final Runnable r, long timeout) {
    if (r == null) {
      throw new IllegalArgumentException("runnable must not be null");
    }
    if (timeout < 0) {
      throw new IllegalArgumentException("timeout must be non-negative");
    }

    if (Looper.myLooper() == mLooper) {
      r.run();
      return true;
    }

    BlockingRunnable br = new BlockingRunnable(r);
    return br.postAndWait(this, timeout);
  }

  /**
   * Remove any pending posts of Runnable r that are in the message queue.
   */
  public final void removeCallbacks(Runnable r)
  {
    mQueue.removeMessages(this, r, null);
  }

  /**
   * Remove any pending posts of Runnable <var>r</var> with Object
   * <var>token</var> that are in the message queue. If <var>token</var> is null,
   * all callbacks will be removed.
   */
  public final void removeCallbacks(Runnable r, Object token)
  {
    mQueue.removeMessages(this, r, token);
  }

  /**
   * Pushes a message onto the end of the message queue after all pending messages
   * before the current time. It will be received in {@link #handleMessage},
   * in the thread attached to this handler.
   * 
   * @return Returns true if the message was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting.
   */
  public final boolean sendMessage(Message msg)
  {
    return sendMessageDelayed(msg, 0);
  }

  /**
   * Sends a Message containing only the what value.
   * 
   * @return Returns true if the message was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting.
   */
  public final boolean sendEmptyMessage(int what)
  {
    return sendEmptyMessageDelayed(what, 0);
  }

  /**
   * Sends a Message containing only the what value, to be delivered
   * after the specified amount of time elapses.
   * @see #sendMessageDelayed(android.os.Message, long) 
   * 
   * @return Returns true if the message was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting.
   */
  public final boolean sendEmptyMessageDelayed(int what, long delayMillis) {
    Message msg = Message.obtain();
    msg.what = what;
    return sendMessageDelayed(msg, delayMillis);
  }

  /**
   * Sends a Message containing only the what value, to be delivered 
   * at a specific time.
   * @see #sendMessageAtTime(android.os.Message, long)
   * 
   * @return Returns true if the message was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting.
   */

  public final boolean sendEmptyMessageAtTime(int what, long uptimeMillis) {
    Message msg = Message.obtain();
    msg.what = what;
    return sendMessageAtTime(msg, uptimeMillis);
  }

  /**
   * Enqueue a message into the message queue after all pending messages
   * before (current time + delayMillis). You will receive it in
   * {@link #handleMessage}, in the thread attached to this handler.
   * 
   * @return Returns true if the message was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting. Note that a
   *     result of true does not mean the message will be processed -- if
   *     the looper is quit before the delivery time of the message
   *     occurs then the message will be dropped.
   */
  public final boolean sendMessageDelayed(Message msg, long delayMillis)
  {
    if (delayMillis < 0) {
      delayMillis = 0;
    }
    return sendMessageAtTime(msg, SystemClock.uptimeMillis() + delayMillis);
  }

  /**
   * Enqueue a message into the message queue after all pending messages
   * before the absolute time (in milliseconds) <var>uptimeMillis</var>.
   * <b>The time-base is {@link android.os.SystemClock#uptimeMillis}.</b>
   * Time spent in deep sleep will add an additional delay to execution.
   * You will receive it in {@link #handleMessage}, in the thread attached
   * to this handler.
   * 
   * @param uptimeMillis The absolute time at which the message should be
   *     delivered, using the
   *     {@link android.os.SystemClock#uptimeMillis} time-base.
   *     
   * @return Returns true if the message was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting. Note that a
   *     result of true does not mean the message will be processed -- if
   *     the looper is quit before the delivery time of the message
   *     occurs then the message will be dropped.
   */
  public boolean sendMessageAtTime(Message msg, long uptimeMillis) {
    MessageQueue queue = mQueue;
    if (queue == null) {
      RuntimeException e = new RuntimeException(
          this + " sendMessageAtTime() called with no mQueue");
      Log.w("Looper", e.getMessage(), e);
      return false;
    }
    return enqueueMessage(queue, msg, uptimeMillis);
  }

  /**
   * Enqueue a message at the front of the message queue, to be processed on
   * the next iteration of the message loop. You will receive it in
   * {@link #handleMessage}, in the thread attached to this handler.
   * <b>This method is only for use in very special circumstances -- it
   * can easily starve the message queue, cause ordering problems, or have
   * other unexpected side-effects.</b>
   * 
   * @return Returns true if the message was successfully placed in to the 
   *     message queue. Returns false on failure, usually because the
   *     looper processing the message queue is exiting.
   */
  public final boolean sendMessageAtFrontOfQueue(Message msg) {
    MessageQueue queue = mQueue;
    if (queue == null) {
      RuntimeException e = new RuntimeException(
        this + " sendMessageAtTime() called with no mQueue");
      Log.w("Looper", e.getMessage(), e);
      return false;
    }
    return enqueueMessage(queue, msg, 0);
  }

  private boolean enqueueMessage(MessageQueue queue, Message msg, long uptimeMillis) {
    msg.target = this;
    if (mAsynchronous) {
      msg.setAsynchronous(true);
    }
    return queue.enqueueMessage(msg, uptimeMillis);
  }

  /**
   * Remove any pending posts of messages with code 'what' that are in the
   * message queue.
   */
  public final void removeMessages(int what) {
    mQueue.removeMessages(this, what, null);
  }

  /**
   * Remove any pending posts of messages with code 'what' and whose obj is
   * 'object' that are in the message queue. If <var>object</var> is null,
   * all messages will be removed.
   */
  public final void removeMessages(int what, Object object) {
    mQueue.removeMessages(this, what, object);
  }

  /**
   * Remove any pending posts of callbacks and sent messages whose
   * <var>obj</var> is <var>token</var>. If <var>token</var> is null,
   * all callbacks and messages will be removed.
   */
  public final void removeCallbacksAndMessages(Object token) {
    mQueue.removeCallbacksAndMessages(this, token);
  }

  /**
   * Check if there are any pending posts of messages with code 'what' in
   * the message queue.
   */
  public final boolean hasMessages(int what) {
    return mQueue.hasMessages(this, what, null);
  }

  /**
   * Check if there are any pending posts of messages with code 'what' and
   * whose obj is 'object' in the message queue.
   */
  public final boolean hasMessages(int what, Object object) {
    return mQueue.hasMessages(this, what, object);
  }

  /**
   * Check if there are any pending posts of messages with callback r in
   * the message queue.
   * 
   * @hide
   */
  public final boolean hasCallbacks(Runnable r) {
    return mQueue.hasMessages(this, r, null);
  }

  // if we can get rid of this method, the handler need not remember its loop
  // we could instead export a getMessageQueue() method... 
  public final Looper getLooper() {
    return mLooper;
  }

  public final void dump(Printer pw, String prefix) {
    pw.println(prefix + this + " @ " + SystemClock.uptimeMillis());
    if (mLooper == null) {
      pw.println(prefix + "looper uninitialized");
    } else {
      mLooper.dump(pw, prefix + " ");
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Handler (" + getClass().getName() + ") {"
    + Integer.toHexString(System.identityHashCode(this))
    + "}";
  }

  final IMessenger getIMessenger() {
    synchronized (mQueue) {
      if (mMessenger != null) {
        return mMessenger;
      }
      mMessenger = new MessengerImpl();
      return mMessenger;
    }
  }

  private final class MessengerImpl extends IMessenger.Stub {
    public void send(Message msg) {
      msg.sendingUid = Binder.getCallingUid();
      Handler.this.sendMessage(msg);
    }
  }

  private static Message getPostMessage(Runnable r) {
    Message m = Message.obtain();
    m.callback = r;
    return m;
  }

  private static Message getPostMessage(Runnable r, Object token) {
    Message m = Message.obtain();
    m.obj = token;
    m.callback = r;
    return m;
  }

  private static void handleCallback(Message message) {
    message.callback.run();
  }

  final Looper mLooper;
  final MessageQueue mQueue;
  final Callback mCallback;
  final boolean mAsynchronous;
  IMessenger mMessenger;

  private static final class BlockingRunnable implements Runnable {
    private final Runnable mTask;
    private boolean mDone;

    public BlockingRunnable(Runnable task) {
      mTask = task;
    }

    @Override
    public void run() {
      try {
        mTask.run();
      } finally {
        synchronized (this) {
          mDone = true;
          notifyAll();
        }
      }
    }

    public boolean postAndWait(Handler handler, long timeout) {
      if (!handler.post(this)) {
        return false;
      }

      synchronized (this) {
        if (timeout > 0) {
          final long expirationTime = SystemClock.uptimeMillis() + timeout;
          while (!mDone) {
            long delay = expirationTime - SystemClock.uptimeMillis();
            if (delay <= 0) {
              return false; // timeout
            }
            try {
              wait(delay);
            } catch (InterruptedException ex) {
            }
          }
        } else {
          while (!mDone) {
            try {
              wait();
            } catch (InterruptedException ex) {
            }
          }
        }
      }
      return true;
    }
  }
}

 اینم کد looper :

 

/*
 * Copyright (C) 2006 The Android Open Source Project
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

package android.os;

import android.annotation.NonNull;
import android.annotation.Nullable;
import android.util.Log;
import android.util.Printer;

/**
 * Class used to run a message loop for a thread. Threads by default do
 * not have a message loop associated with them; to create one, call
 * {@link #prepare} in the thread that is to run the loop, and then
 * {@link #loop} to have it process messages until the loop is stopped.
 *
 * <p>Most interaction with a message loop is through the
 * {@link Handler} class.
 *
 * <p>This is a typical example of the implementation of a Looper thread,
 * using the separation of {@link #prepare} and {@link #loop} to create an
 * initial Handler to communicate with the Looper.
 *
 * <pre>
 * class LooperThread extends Thread {
 *   public Handler mHandler;
 *
 *   public void run() {
 *     Looper.prepare();
 *
 *     mHandler = new Handler() {
 *       public void handleMessage(Message msg) {
 *         // process incoming messages here
 *       }
 *     };
 *
 *     Looper.loop();
 *   }
 * }</pre>
 */
public final class Looper {
  /*
   * API Implementation Note:
   *
   * This class contains the code required to set up and manage an event loop
   * based on MessageQueue. APIs that affect the state of the queue should be
   * defined on MessageQueue or Handler rather than on Looper itself. For example,
   * idle handlers and sync barriers are defined on the queue whereas preparing the
   * thread, looping, and quitting are defined on the looper.
   */

  private static final String TAG = "Looper";

  // sThreadLocal.get() will return null unless you've called prepare().
  static final ThreadLocal<Looper> sThreadLocal = new ThreadLocal<Looper>();
  private static Looper sMainLooper; // guarded by Looper.class

  final MessageQueue mQueue;
  final Thread mThread;

  private Printer mLogging;
  private long mTraceTag;

   /** Initialize the current thread as a looper.
   * This gives you a chance to create handlers that then reference
   * this looper, before actually starting the loop. Be sure to call
   * {@link #loop()} after calling this method, and end it by calling
   * {@link #quit()}.
   */
  public static void prepare() {
    prepare(true);
  }

  private static void prepare(boolean quitAllowed) {
    if (sThreadLocal.get() != null) {
      throw new RuntimeException("Only one Looper may be created per thread");
    }
    sThreadLocal.set(new Looper(quitAllowed));
  }

  /**
   * Initialize the current thread as a looper, marking it as an
   * application's main looper. The main looper for your application
   * is created by the Android environment, so you should never need
   * to call this function yourself. See also: {@link #prepare()}
   */
  public static void prepareMainLooper() {
    prepare(false);
    synchronized (Looper.class) {
      if (sMainLooper != null) {
        throw new IllegalStateException("The main Looper has already been prepared.");
      }
      sMainLooper = myLooper();
    }
  }

  /**
   * Returns the application's main looper, which lives in the main thread of the application.
   */
  public static Looper getMainLooper() {
    synchronized (Looper.class) {
      return sMainLooper;
    }
  }

  /**
   * Run the message queue in this thread. Be sure to call
   * {@link #quit()} to end the loop.
   */
  public static void loop() {
    final Looper me = myLooper();
    if (me == null) {
      throw new RuntimeException("No Looper; Looper.prepare() wasn't called on this thread.");
    }
    final MessageQueue queue = me.mQueue;

    // Make sure the identity of this thread is that of the local process,
    // and keep track of what that identity token actually is.
    Binder.clearCallingIdentity();
    final long ident = Binder.clearCallingIdentity();

    for (;;) {
      Message msg = queue.next(); // might block
      if (msg == null) {
        // No message indicates that the message queue is quitting.
        return;
      }

      // This must be in a local variable, in case a UI event sets the logger
      final Printer logging = me.mLogging;
      if (logging != null) {
        logging.println(">>>>> Dispatching to " + msg.target + " " +
            msg.callback + ": " + msg.what);
      }

      final long traceTag = me.mTraceTag;
      if (traceTag != 0 && Trace.isTagEnabled(traceTag)) {
        Trace.traceBegin(traceTag, msg.target.getTraceName(msg));
      }
      try {
        msg.target.dispatchMessage(msg);
      } finally {
        if (traceTag != 0) {
          Trace.traceEnd(traceTag);
        }
      }

      if (logging != null) {
        logging.println("<<<<< Finished to " + msg.target + " " + msg.callback);
      }

      // Make sure that during the course of dispatching the
      // identity of the thread wasn't corrupted.
      final long newIdent = Binder.clearCallingIdentity();
      if (ident != newIdent) {
        Log.wtf(TAG, "Thread identity changed from 0x"
            + Long.toHexString(ident) + " to 0x"
            + Long.toHexString(newIdent) + " while dispatching to "
            + msg.target.getClass().getName() + " "
            + msg.callback + " what=" + msg.what);
      }

      msg.recycleUnchecked();
    }
  }

  /**
   * Return the Looper object associated with the current thread. Returns
   * null if the calling thread is not associated with a Looper.
   */
  public static @Nullable Looper myLooper() {
    return sThreadLocal.get();
  }

  /**
   * Return the {@link MessageQueue} object associated with the current
   * thread. This must be called from a thread running a Looper, or a
   * NullPointerException will be thrown.
   */
  public static @NonNull MessageQueue myQueue() {
    return myLooper().mQueue;
  }

  private Looper(boolean quitAllowed) {
    mQueue = new MessageQueue(quitAllowed);
    mThread = Thread.currentThread();
  }

  /**
   * Returns true if the current thread is this looper's thread.
   */
  public boolean isCurrentThread() {
    return Thread.currentThread() == mThread;
  }

  /**
   * Control logging of messages as they are processed by this Looper. If
   * enabled, a log message will be written to <var>printer</var>
   * at the beginning and ending of each message dispatch, identifying the
   * target Handler and message contents.
   *
   * @param printer A Printer object that will receive log messages, or
   * null to disable message logging.
   */
  public void setMessageLogging(@Nullable Printer printer) {
    mLogging = printer;
  }

  /** {@hide} */
  public void setTraceTag(long traceTag) {
    mTraceTag = traceTag;
  }

  /**
   * Quits the looper.
   * <p>
   * Causes the {@link #loop} method to terminate without processing any
   * more messages in the message queue.
   * </p><p>
   * Any attempt to post messages to the queue after the looper is asked to quit will fail.
   * For example, the {@link Handler#sendMessage(Message)} method will return false.
   * </p><p class="note">
   * Using this method may be unsafe because some messages may not be delivered
   * before the looper terminates. Consider using {@link #quitSafely} instead to ensure
   * that all pending work is completed in an orderly manner.
   * </p>
   *
   * @see #quitSafely
   */
  public void quit() {
    mQueue.quit(false);
  }

  /**
   * Quits the looper safely.
   * <p>
   * Causes the {@link #loop} method to terminate as soon as all remaining messages
   * in the message queue that are already due to be delivered have been handled.
   * However pending delayed messages with due times in the future will not be
   * delivered before the loop terminates.
   * </p><p>
   * Any attempt to post messages to the queue after the looper is asked to quit will fail.
   * For example, the {@link Handler#sendMessage(Message)} method will return false.
   * </p>
   */
  public void quitSafely() {
    mQueue.quit(true);
  }

  /**
   * Gets the Thread associated with this Looper.
   *
   * @return The looper's thread.
   */
  public @NonNull Thread getThread() {
    return mThread;
  }

  /**
   * Gets this looper's message queue.
   *
   * @return The looper's message queue.
   */
  public @NonNull MessageQueue getQueue() {
    return mQueue;
  }

  /**
   * Dumps the state of the looper for debugging purposes.
   *
   * @param pw A printer to receive the contents of the dump.
   * @param prefix A prefix to prepend to each line which is printed.
   */
  public void dump(@NonNull Printer pw, @NonNull String prefix) {
    pw.println(prefix + toString());
    mQueue.dump(pw, prefix + " ");
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Looper (" + mThread.getName() + ", tid " + mThread.getId()
        + ") {" + Integer.toHexString(System.identityHashCode(this)) + "}";
  }
}

 

 

 

توی این دوتا هم کلی ارور میده !! لطفا راهنمایی کنید ممنون

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام به دوستان عزیز تو رو خدا کمک کنید داره اعصابم را خرد میکنه هی ارور میده توی اجرا کد ها را هم بالا گذاشتم 

 

توی بعضی از کدهای hadler  ,   looper مینویسه cannot resolve symbol

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...