رفتن به مطلب
 • 0

file chooser


میلاد حائری

سوال

سلام دوستان عزیز به یه انتخاب کننده فایل واسه آپلودر نیاز دارم کسی میتونه سورسشو بزاره واسم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

در 13 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :

کد php


<?php
$extensions = array('.jpg', '.jpeg','.JPG', '.JPEG');
$valid_extensions = '.jpg, .jpeg';
$extension = strrchr($_FILES['uploaded_file']['name'], '.');
if (!in_array($extension, $extensions))
{
die("Estensione Errore!");
}
//cartella principale di salvataggio
$target_path = "uploads/";
$dir=$target_path;
//ricavo la richiesta client e leggo
$target_path2 = $target_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']);
$target = $target . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']);
//tolgo l'estensione
$target_path2 = str_replace(".JPG", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".jpg", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".JPEG", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".jpeg", "/", $target_path2);
//creo cartella con il nome del file
mkdir("$target_path2",0755);
$target_file_mod = imageExists($target,$target_path2);
if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$target_path2. $target_file_mod)) {
echo " The file ". $target_file_mod ." has been uploaded";
} else{
   echo "There was an error uploading the file, please try again!";
}
 function imageExists($image,$dir1) {

  $i=1; $probeer=$image;

  while(file_exists($dir1.$probeer)) {
    $punt=strrpos($image,".");
    if(substr($image,($punt-3),1)!==("[") && substr($image,($punt-1),1)!==("]")) {
      $probeer=substr($image,0,$punt)."[".$i."]".
      substr($image,($punt),strlen($image)-$punt);
    } else {
      $probeer=substr($image,0,($punt-3))."[".$i."]".
      substr($image,($punt),strlen($image)-$punt);
    }
    $i++;
  }
  return $probeer;
}
?>

b4a code

 


cc As ContentChooser
Dim upp As UploadFilePhp

cc.Initialize("cc")
cc.Show("image/*","choose")

Sub cc_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	If Success Then
		Dim uriImage As String = GetPathFromContentResult(FileName)
		Dim pp As ProgressBar
		pp.Initialize("")
		Dim la As Label
		la.Initialize("")
		upp.doFileUpload(pp,la,uriImage,"http://rashatoday.ir/android/up.php")
		ToastMessageShow(uriImage,False)
	Else
		ToastMessageShow("not",False)
	End If
End Sub

Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String
 If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image
 Dim Cursor1 As Cursor
 Dim Uri1 As Uri
 Dim Proj() As String = Array As String("_data")
 Dim cr As ContentResolver
 cr.Initialize("")
 If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then
 Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A")
 Dim id As String = UriString.SubString(i + 3)
 Uri1.Parse("content://media/external/images/media")
 Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "")
 Else
 Uri1.Parse(UriString)
 Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "")
 End If
 Cursor1.Position = 0
 Dim res As String
 res = Cursor1.GetString("_data")
 Cursor1.Close
 Return res
End Sub

UploadFilePhp کتابخونه رو دانلود کن

از روش پست فایل راحت تر نمیشد؟؟؟

در 13 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :

کد php


<?php
$extensions = array('.jpg', '.jpeg','.JPG', '.JPEG');
$valid_extensions = '.jpg, .jpeg';
$extension = strrchr($_FILES['uploaded_file']['name'], '.');
if (!in_array($extension, $extensions))
{
die("Estensione Errore!");
}
//cartella principale di salvataggio
$target_path = "uploads/";
$dir=$target_path;
//ricavo la richiesta client e leggo
$target_path2 = $target_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']);
$target = $target . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']);
//tolgo l'estensione
$target_path2 = str_replace(".JPG", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".jpg", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".JPEG", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".jpeg", "/", $target_path2);
//creo cartella con il nome del file
mkdir("$target_path2",0755);
$target_file_mod = imageExists($target,$target_path2);
if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$target_path2. $target_file_mod)) {
echo " The file ". $target_file_mod ." has been uploaded";
} else{
   echo "There was an error uploading the file, please try again!";
}
 function imageExists($image,$dir1) {

  $i=1; $probeer=$image;

  while(file_exists($dir1.$probeer)) {
    $punt=strrpos($image,".");
    if(substr($image,($punt-3),1)!==("[") && substr($image,($punt-1),1)!==("]")) {
      $probeer=substr($image,0,$punt)."[".$i."]".
      substr($image,($punt),strlen($image)-$punt);
    } else {
      $probeer=substr($image,0,($punt-3))."[".$i."]".
      substr($image,($punt),strlen($image)-$punt);
    }
    $i++;
  }
  return $probeer;
}
?>

b4a code

 


cc As ContentChooser
Dim upp As UploadFilePhp

cc.Initialize("cc")
cc.Show("image/*","choose")

Sub cc_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	If Success Then
		Dim uriImage As String = GetPathFromContentResult(FileName)
		Dim pp As ProgressBar
		pp.Initialize("")
		Dim la As Label
		la.Initialize("")
		upp.doFileUpload(pp,la,uriImage,"http://rashatoday.ir/android/up.php")
		ToastMessageShow(uriImage,False)
	Else
		ToastMessageShow("not",False)
	End If
End Sub

Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String
 If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image
 Dim Cursor1 As Cursor
 Dim Uri1 As Uri
 Dim Proj() As String = Array As String("_data")
 Dim cr As ContentResolver
 cr.Initialize("")
 If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then
 Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A")
 Dim id As String = UriString.SubString(i + 3)
 Uri1.Parse("content://media/external/images/media")
 Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "")
 Else
 Uri1.Parse(UriString)
 Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "")
 End If
 Cursor1.Position = 0
 Dim res As String
 res = Cursor1.GetString("_data")
 Cursor1.Close
 Return res
End Sub

UploadFilePhp کتابخونه رو دانلود کن

از روش پست فایل راحت تر نمیشد؟؟؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 دقیقه قبل، sinam443 گفته است :

از روش پست فایل راحت تر نمیشد؟؟؟

از روش پست فایل راحت تر نمیشد؟؟؟

با یک خط کد میشه اپلود کرد و پروسسبار اینا هم داره در کل اینو میپسندم

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منم همونو میگم که با روش پست فایل فقط میومد انتخاب میکرد و خود بخود ارسال میشد یدونه هم پیام میداد ولی کلا محتویات فایل پی اچ پی تون خوبه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 1396/03/15, 22:00:51، میلاد حائری گفته است :

سلام دوستان عزیز به یه انتخاب کننده فایل واسه آپلودر نیاز دارم کسی میتونه سورسشو بزاره واسم

دقیقا منظورت اینه اون فایل اپلود کنی ؟ یا فقط تو برنامت لود کنی ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میلاد جان اگه میخای تو هاستت آپلود کنی فایلی رو عجله نکن فردا آموزشش رو میزارم که از تو فایل منیجر یا گالری میگیری و تو هاست آپلود میکنی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 3 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :

دقیقا منظورت اینه اون فایل اپلود کنی ؟ یا فقط تو برنامت لود کنی ؟

درود

میخوام اپلود کنم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد php

<?php
$extensions = array('.jpg', '.jpeg','.JPG', '.JPEG');
$valid_extensions = '.jpg, .jpeg';
$extension = strrchr($_FILES['uploaded_file']['name'], '.');
if (!in_array($extension, $extensions))
{
die("Estensione Errore!");
}
//cartella principale di salvataggio
$target_path = "uploads/";
$dir=$target_path;
//ricavo la richiesta client e leggo
$target_path2 = $target_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']);
$target = $target . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']);
//tolgo l'estensione
$target_path2 = str_replace(".JPG", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".jpg", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".JPEG", "/", $target_path2);
$target_path2 = str_replace(".jpeg", "/", $target_path2);
//creo cartella con il nome del file
mkdir("$target_path2",0755);
$target_file_mod = imageExists($target,$target_path2);
if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$target_path2. $target_file_mod)) {
echo " The file ". $target_file_mod ." has been uploaded";
} else{
   echo "There was an error uploading the file, please try again!";
}
 function imageExists($image,$dir1) {

  $i=1; $probeer=$image;

  while(file_exists($dir1.$probeer)) {
    $punt=strrpos($image,".");
    if(substr($image,($punt-3),1)!==("[") && substr($image,($punt-1),1)!==("]")) {
      $probeer=substr($image,0,$punt)."[".$i."]".
      substr($image,($punt),strlen($image)-$punt);
    } else {
      $probeer=substr($image,0,($punt-3))."[".$i."]".
      substr($image,($punt),strlen($image)-$punt);
    }
    $i++;
  }
  return $probeer;
}
?>

b4a code

 

cc As ContentChooser
Dim upp As UploadFilePhp

cc.Initialize("cc")
cc.Show("image/*","choose")

Sub cc_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	If Success Then
		Dim uriImage As String = GetPathFromContentResult(FileName)
		Dim pp As ProgressBar
		pp.Initialize("")
		Dim la As Label
		la.Initialize("")
		upp.doFileUpload(pp,la,uriImage,"http://rashatoday.ir/android/up.php")
		ToastMessageShow(uriImage,False)
	Else
		ToastMessageShow("not",False)
	End If
End Sub

Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String
 If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image
 Dim Cursor1 As Cursor
 Dim Uri1 As Uri
 Dim Proj() As String = Array As String("_data")
 Dim cr As ContentResolver
 cr.Initialize("")
 If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then
 Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A")
 Dim id As String = UriString.SubString(i + 3)
 Uri1.Parse("content://media/external/images/media")
 Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "")
 Else
 Uri1.Parse(UriString)
 Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "")
 End If
 Cursor1.Position = 0
 Dim res As String
 res = Cursor1.GetString("_data")
 Cursor1.Close
 Return res
End Sub

UploadFilePhp کتابخونه رو دانلود کن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...