رفتن به مطلب
 • 0

بروز مشکلات بعد از آپدیت SDK


Siaic

سوال

سلام دوستان من ویندوزم عوض کردم و نسخه 7.1 بیسیک نصب کردم

و بعد appcompat ورژن 3.42 معرفی کردم بهش و بدون مشکل هت

ولی زمانی که میخوام پروژه هایی که از قبل با sdk قدیمی و appcompat قدیمی run کنم خطاهای زیر رو میده:

B4A version: 7.01
Parsing code.  (0.05s)
Compiling code.  (0.25s)
	
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.  (0.08s)
Organizing libraries.  (3.76s)
Generating R file.  Error
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:28: error: Attribute "title" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:29: error: Attribute "height" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:31: error: Attribute "isLightTheme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:43: error: Attribute "windowActionBar" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:46: error: Attribute "windowNoTitle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:51: error: Attribute "windowActionBarOverlay" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:55: error: Attribute "windowActionModeOverlay" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:60: error: Attribute "windowFixedWidthMajor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:64: error: Attribute "windowFixedHeightMinor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:69: error: Attribute "windowFixedWidthMinor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:73: error: Attribute "windowFixedHeightMajor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:79: error: Attribute "windowMinWidthMajor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:84: error: Attribute "windowMinWidthMinor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:94: error: Attribute "actionBarTabStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:95: error: Attribute "actionBarTabBarStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:96: error: Attribute "actionBarTabTextStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:97: error: Attribute "actionOverflowButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:98: error: Attribute "actionOverflowMenuStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:101: error: Attribute "actionBarPopupTheme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:103: error: Attribute "actionBarStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:108: error: Attribute "actionBarSplitStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:112: error: Attribute "actionBarTheme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:120: error: Attribute "actionBarWidgetTheme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:123: error: Attribute "actionBarSize" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:127: error: Attribute "actionBarDivider" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:129: error: Attribute "actionBarItemBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:132: error: Attribute "actionMenuTextAppearance" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:135: error: Attribute "actionMenuTextColor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:142: error: Attribute "actionModeStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:143: error: Attribute "actionModeCloseButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:145: error: Attribute "actionModeBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:147: error: Attribute "actionModeSplitBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:149: error: Attribute "actionModeCloseDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:151: error: Attribute "actionModeCutDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:153: error: Attribute "actionModeCopyDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:155: error: Attribute "actionModePasteDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:157: error: Attribute "actionModeSelectAllDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:159: error: Attribute "actionModeShareDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:161: error: Attribute "actionModeFindDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:163: error: Attribute "actionModeWebSearchDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:166: error: Attribute "actionModePopupWindowStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:174: error: Attribute "textAppearanceLargePopupMenu" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:176: error: Attribute "textAppearanceSmallPopupMenu" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:185: error: Attribute "dialogTheme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:187: error: Attribute "dialogPreferredPadding" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:189: error: Attribute "listDividerAlertDialog" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:197: error: Attribute "actionDropDownStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:199: error: Attribute "dropdownListPreferredItemHeight" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:201: error: Attribute "spinnerDropDownItemStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:203: error: Attribute "homeAsUpIndicator" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:206: error: Attribute "actionButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:209: error: Attribute "buttonBarStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:211: error: Attribute "buttonBarButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:215: error: Attribute "selectableItemBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:217: error: Attribute "selectableItemBackgroundBorderless" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:219: error: Attribute "borderlessButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:221: error: Attribute "dividerVertical" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:223: error: Attribute "dividerHorizontal" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:225: error: Attribute "activityChooserViewStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:228: error: Attribute "toolbarStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:230: error: Attribute "toolbarNavigationButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:233: error: Attribute "popupMenuStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:235: error: Attribute "popupWindowStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:238: error: Attribute "editTextColor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:240: error: Attribute "editTextBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:243: error: Attribute "imageButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:250: error: Attribute "textAppearanceSearchResultTitle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:252: error: Attribute "textAppearanceSearchResultSubtitle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:254: error: Attribute "textColorSearchUrl" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:256: error: Attribute "searchViewStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:264: error: Attribute "listPreferredItemHeight" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:266: error: Attribute "listPreferredItemHeightSmall" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:268: error: Attribute "listPreferredItemHeightLarge" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:271: error: Attribute "listPreferredItemPaddingLeft" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:273: error: Attribute "listPreferredItemPaddingRight" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:276: error: Attribute "dropDownListViewStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:277: error: Attribute "listPopupWindowStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:280: error: Attribute "textAppearanceListItem" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:282: error: Attribute "textAppearanceListItemSmall" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:291: error: Attribute "panelBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:293: error: Attribute "panelMenuListWidth" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:295: error: Attribute "panelMenuListTheme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:297: error: Attribute "listChoiceBackgroundIndicator" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:306: error: Attribute "colorPrimary" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:310: error: Attribute "colorPrimaryDark" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:314: error: Attribute "colorAccent" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:317: error: Attribute "colorControlNormal" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:320: error: Attribute "colorControlActivated" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:323: error: Attribute "colorControlHighlight" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:326: error: Attribute "colorButtonNormal" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:329: error: Attribute "colorSwitchThumbNormal" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:332: error: Attribute "controlBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:338: error: Attribute "alertDialogStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:339: error: Attribute "alertDialogButtonGroupStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:340: error: Attribute "alertDialogCenterButtons" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:342: error: Attribute "alertDialogTheme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:345: error: Attribute "textColorAlertDialogListItem" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:348: error: Attribute "buttonBarPositiveButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:351: error: Attribute "buttonBarNegativeButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:354: error: Attribute "buttonBarNeutralButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:362: error: Attribute "autoCompleteTextViewStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:364: error: Attribute "buttonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:366: error: Attribute "buttonStyleSmall" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:368: error: Attribute "checkboxStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:370: error: Attribute "checkedTextViewStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:372: error: Attribute "editTextStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:374: error: Attribute "radioButtonStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:376: error: Attribute "ratingBarStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:378: error: Attribute "ratingBarStyleIndicator" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:380: error: Attribute "ratingBarStyleSmall" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:382: error: Attribute "seekBarStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:384: error: Attribute "spinnerStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:386: error: Attribute "switchStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:402: error: Attribute "navigationMode" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:411: error: Attribute "displayOptions" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:423: error: Attribute "subtitle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:425: error: Attribute "titleTextStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:427: error: Attribute "subtitleTextStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:429: error: Attribute "icon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:431: error: Attribute "logo" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:433: error: Attribute "divider" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:435: error: Attribute "background" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:437: error: Attribute "backgroundStacked" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:439: error: Attribute "backgroundSplit" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:441: error: Attribute "customNavigationLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:445: error: Attribute "homeLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:447: error: Attribute "progressBarStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:449: error: Attribute "indeterminateProgressStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:451: error: Attribute "progressBarPadding" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:456: error: Attribute "itemPadding" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:458: error: Attribute "hideOnContentScroll" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:461: error: Attribute "contentInsetStart" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:464: error: Attribute "contentInsetEnd" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:467: error: Attribute "contentInsetLeft" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:470: error: Attribute "contentInsetRight" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:472: error: Attribute "elevation" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:475: error: Attribute "popupTheme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:499: error: Attribute "closeItemLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:504: error: Attribute "paddingStart" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:506: error: Attribute "paddingEnd" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:515: error: Attribute "theme" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:525: error: Attribute "backgroundTint" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:528: error: Attribute "backgroundTintMode" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:562: error: Attribute "preserveIconSpacing" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:644: error: Attribute "showAsAction" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:669: error: Attribute "actionLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:674: error: Attribute "actionViewClass" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:680: error: Attribute "actionProviderClass" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:699: error: Attribute "layout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:702: error: Attribute "iconifiedByDefault" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:706: error: Attribute "queryHint" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:709: error: Attribute "defaultQueryHint" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:715: error: Attribute "closeIcon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:717: error: Attribute "goIcon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:719: error: Attribute "searchIcon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:721: error: Attribute "searchHintIcon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:723: error: Attribute "voiceIcon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:725: error: Attribute "commitIcon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:727: error: Attribute "suggestionRowLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:729: error: Attribute "queryBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:731: error: Attribute "submitBackground" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:738: error: Attribute "initialActivityCount" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:745: error: Attribute "expandActivityOverflowButtonDrawable" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:750: error: Attribute "textAllCaps" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:777: error: Attribute "measureWithLargestChild" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:781: error: Attribute "showDividers" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:788: error: Attribute "dividerPadding" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:799: error: Attribute "titleTextAppearance" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:800: error: Attribute "subtitleTextAppearance" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:804: error: Attribute "titleMargins" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:805: error: Attribute "titleMarginStart" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:806: error: Attribute "titleMarginEnd" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:807: error: Attribute "titleMarginTop" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:808: error: Attribute "titleMarginBottom" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:813: error: Attribute "maxButtonHeight" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:815: error: Attribute "collapseIcon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:817: error: Attribute "collapseContentDescription" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:823: error: Attribute "navigationIcon" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:826: error: Attribute "navigationContentDescription" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:836: error: Attribute "logoDescription" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:838: error: Attribute "titleTextColor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:840: error: Attribute "subtitleTextColor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:845: error: Attribute "state_above_anchor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:857: error: Attribute "overlapAnchor" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:863: error: Attribute "color" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:865: error: Attribute "spinBars" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:867: error: Attribute "drawableSize" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:869: error: Attribute "gapBetweenBars" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:871: error: Attribute "arrowHeadLength" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:873: error: Attribute "arrowShaftLength" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:875: error: Attribute "barLength" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:877: error: Attribute "thickness" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:880: error: Attribute "drawerArrowStyle" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:895: error: Attribute "buttonTint" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:898: error: Attribute "buttonTintMode" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:920: error: Attribute "track" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:926: error: Attribute "thumbTextPadding" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:928: error: Attribute "switchTextAppearance" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:930: error: Attribute "switchMinWidth" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:932: error: Attribute "switchPadding" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:934: error: Attribute "splitTrack" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:936: error: Attribute "showText" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:954: error: Attribute "buttonPanelSideLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:955: error: Attribute "listLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:956: error: Attribute "multiChoiceItemLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:957: error: Attribute "singleChoiceItemLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:958: error: Attribute "listItemLayout" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:965: error: Attribute "allowStacking" has already been defined
e:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:971: error: Attribute "srcCompat" has already been defined
E:\Android\Application\My app\قفل\srs\flhsiavash.dv1\new_v\v3.1\Objects\bin\extra\res2\res\values-v24\values-v24.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Borderless.Colored'.
E:\Android\Application\My app\قفل\srs\flhsiavash.dv1\new_v\v3.1\Objects\bin\extra\res2\res\values-v24\values-v24.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Colored'.

 

آدرس دهی ریسورس هام به شکل زیر:

#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\b4a_appcompat2, de.amberhome.objects.appcompat
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\additional_res\afollestad_material-dialogs\res
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\design\res, android.support.design
#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\md-app\res
#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\md-lib\res
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\v7\cardview\res

و تصاویری از SDK:

 

1.png

2.png

Capture.PNG

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

خب build-tools فقط 25.0.3 رو بزار بمون بقیه شونو پاک کن

تم رو هم از مانیفست بده

و ریسور هات هم اینارو پاک کن: 

#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\b4a_appcompat2, de.amberhome.objects.appcompat
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\design\res, android.support.design

اینارو انجام بده نباید مشکلی پیش بیاد ولی اگه اروری بود بزار

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خود android-support-v7  رو چک کردید؟

 

این مطالب رو هم بخونید!

 

 

1.JPG

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 45 دقیقه قبل، mamalliii گفته است :

خب build-tools فقط 25.0.3 رو بزار بمون بقیه شونو پاک کن

تم رو هم از مانیفست بده

و ریسور هات هم اینارو پاک کن: 


#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\b4a_appcompat2, de.amberhome.objects.appcompat
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\design\res, android.support.design

اینارو انجام بده نباید مشکلی پیش بیاد ولی اگه اروری بود بزار

ممنون از شما

build-tools 25.0.3 هست فقط بقیه پاک کردم

 

خطا زیر داد:

B4A version: 7.01
Parsing code.  (0.26s)
Compiling code.  (0.15s)
	
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.  (0.03s)
Organizing libraries.  (0.00s)
Generating R file.  Error
Failed to generate resource table for split ''
e:\android\b4a\basic4android\libraries\additional_res\afollestad_material-dialogs\res\values-v11\styles.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'android:actionModeCloseDrawable' with value '@drawable/abc_ic_ab_back_mtrl_am_alpha').

ریسورس به شکل زیر شد:

#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\md-app\res
#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\md-lib\res
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\v7\cardview\res
#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\additional_res\afollestad_material-dialogs\res
#AdditionalRes: ..\resource

 

 

مانیفست به شکل زیر:

AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" android:targetSdkVersion="21"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")

 

و کدهای داخل ریسورس که کنار پروژه مربوط به رنگ ها و تم و...

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
   <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <item name="colorPrimary">#9c27b0</item>
    <item name="colorPrimaryDark">#7B1FA2</item>
    <item name="colorAccent">#9c27b0</item>
    <item name="android:windowNoTitle">true</item>
    <item name="windowActionBar">false</item>
 
				
  <item name="md_background_color">#9c27b0</item>
	
	  <!--
    By default, the title text color is derived from the
    ?android:textColorPrimary system attribute.
  -->
  <item name="md_title_color">#ffffff</item>
	
	  <!--
    By default, the content text color is derived from the
    ?android:textColorSecondary system attribute.
  -->
  <item name="md_content_color">#ffffff</item>


  <!--
    By default, the positive action text color is derived
    from the colorAccent attribute of AppCompat or android:colorAccent
    attribute of the Material theme.
  -->
  <item name="md_positive_color">#2196f3</item>
	
	
  <!--
    By default, the neutral action text color is derived
    from the colorAccent attribute of AppCompat or android:colorAccent
    attribute of the Material theme.
  -->
  <item name="md_neutral_color">#ffffff</item>

  <!--
    By default, the negative action text color is derived
    from the colorAccent attribute of AppCompat or android:colorAccent
    attribute of the Material theme.
  -->
  <item name="md_negative_color">#ffffff</item>

  <!--
    By default, a progress dialog's progress bar, check boxes, and radio buttons
    have a color that is derived from the colorAccent attribute of AppCompat or
    android:colorAccent attribute of the Material theme.
  -->
  <item name="md_widget_color">#ffffff</item>
	
	
  <!--
    By default, the list item text color is black for the light
    theme and white for the dark theme.
  -->
  <item name="md_item_color">#ffffff</item>

  <!--
    This overrides the color used for the top and bottom dividers used when
    content is scrollable
  -->
  <item name="md_divider_color">#ffffff</item>

 
	
	  <!--
    This sets the gravity used while displaying the dialog title, defaults to start.
    Can be start, center, or end.
  -->
  <item name="md_title_gravity">start</item>
	
	  <!--
    This sets the gravity used while displaying the dialog content, defaults to start.
    Can be start, center, or end.
  -->
  <item name="md_content_gravity">start</item>

  <!--
    This sets the gravity used while displaying the list items (not including custom adapters), defaults to start.
    Can be start, center, or end.
  -->
  <item name="md_items_gravity">start</item>
	
	 <!--
    This sets the gravity used while displaying the dialog action buttons, defaults to start.

    START (Default)  Neutral   Negative  Positive
    CENTER:      Negative  Neutral   Positive
    END:        Positive  Negative  Neutral
  -->
  <item name="md_buttons_gravity">start</item>

  <!--
    This sets the gravity used while displaying the stacked action buttons, defaults to end.
    Can be start, center, or end.
  -->
  <item name="md_btnstacked_gravity">end</item>

  </style>

</resources>

 

 

 

این 2 تا فرقشون چیه؟ ممکنه مشکل ساز بشه؟

 

Capture.PNG

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو پوشه ی پروژه  فولدری به اسم Resource داری؟ :| توش تم هست؟ اگه هست پاکش کن . هرچیزی میتونی تو پوشه ی resource بزاری ولی تم نباید باشه یعنی شاید پوشه ی Values رو لازم داشته باشی (برای فایل های دیگه) ولی فایل Themes.xml رو پاک کن

تم باید توی مانیفست باشه :

AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" android:targetSdkVersion="24"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"

 android:name=".Dex"
 android:configChanges="locale"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")
'MaterialDrawerTheme
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
  <style name="MyAppTheme" parent="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <item name="colorPrimary">#03a9f4</item>
		<item name="colorPrimaryDark">#006CB7</item>
    <item name="colorAccent">#17B0F4</item>
    <item name="windowNoTitle">true</item>
    <item name="windowActionBar">false</item>
  </style>
	
</resources>

این ریسورس رو هم پاک کن(فعلا با کتابخونه و کد هاش) :

#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\additional_res\afollestad_material-dialogs\res

ران بگیر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، mamalliii گفته است :

تو پوشه ی پروژه  فولدری به اسم Resource داری؟ :| توش تم هست؟ اگه هست پاکش کن . هرچیزی میتونی تو پوشه ی resource بزاری ولی تم نباید باشه یعنی شاید پوشه ی Values رو لازم داشته باشی (برای فایل های دیگه) ولی فایل Themes.xml رو پاک کن

تم باید توی مانیفست باشه :


AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" android:targetSdkVersion="24"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"

 android:name=".Dex"
 android:configChanges="locale"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")
'MaterialDrawerTheme
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
  <style name="MyAppTheme" parent="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <item name="colorPrimary">#03a9f4</item>
		<item name="colorPrimaryDark">#006CB7</item>
    <item name="colorAccent">#17B0F4</item>
    <item name="windowNoTitle">true</item>
    <item name="windowActionBar">false</item>
  </style>
	
</resources>

این ریسورس رو هم پاک کن(فعلا با کتابخونه و کد هاش) :


#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\additional_res\afollestad_material-dialogs\res

ران بگیر

با سلام آره اون پوشه Resource دارم که کدهای داخلشم فرستادم براتون،  برای تم و رنگ دیالوگ های متریال بود.

الان کلا اون پوشه Resource پاک کردم ، کتابخونه دیالوگ و ریسورسشم داخل کد غیرفعال کردم الان آدرس دهی ریسورس هام شده این:

#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\md-app\res
#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\md-lib\res
#AdditionalRes: E:\Android\Sdk\extras\android\support\v7\cardview\res

کدهای مانیفست هم شده این، که از کدی که دادید عینا کپی گرفتم:

AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" android:targetSdkVersion="24"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"

 android:name=".Dex"
 android:configChanges="locale"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")

SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
  <style name="MyAppTheme" parent="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <item name="colorPrimary">#03a9f4</item>
		<item name="colorPrimaryDark">#006CB7</item>
    <item name="colorAccent">#17B0F4</item>
    <item name="windowNoTitle">true</item>
    <item name="windowActionBar">false</item>
  </style>
	
</resources>

ولی باز ارور زیر میده:

B4A version: 7.01
Parsing code.  (0.17s)
Compiling code.  (0.14s)
	
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.  (0.09s)
Organizing libraries.  (0.00s)
Generating R file.  Error
res\values\theme.xml:12: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)

.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

در 6 دقیقه قبل، Siaic گفته است :

 


B4A version: 7.01
Parsing code.  (0.17s)
Compiling code.  (0.14s)
	
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.  (0.09s)
Organizing libraries.  (0.00s)
Generating R file.  Error
res\values\theme.xml:12: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)

.

خب شما وقتی کتابخونه ی afollestad message dialog و غیرفعال کردی باید ریسورس هاش رو هم برداری :| 

در ضمن پوشه ی b4a_appcompat رو توی پوشه sdk یا پوشه ی پروژه نباید باشه

راستی نسخه Appcompat هم باید 3.42 یا 3.52 باشه

راستی اینو که داری؟؟

#Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity

 

شما بیا کلا یک پروژه جدید بزن! تم توی مانیفست بدون هیچ ریسورسی (فقط اون extend# که بالا دادم) کتابخونه Appcompat رو هم بزن یه تولبار هم بساز اگه مشکلی نداشت یعنی این پروژه تون ک الان روش کار می کنید مشکل داره. در 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، mamalliii گفته است :

 

خب شما وقتی کتابخونه ی afollestad message dialog و غیرفعال کردی باید ریسورس هاش رو هم برداری :| 

در ضمن پوشه ی b4a_appcompat رو توی پوشه sdk یا پوشه ی پروژه نباید باشه

راستی نسخه Appcompat هم باید 3.42 یا 3.52 باشه

راستی اینو که داری؟؟


#Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity

 

شما بیا کلا یک پروژه جدید بزن! تم توی مانیفست بدون هیچ ریسورسی (فقط اون extend# که بالا دادم) کتابخونه Appcompat رو هم بزن یه تولبار هم بساز اگه مشکلی نداشت یعنی این پروژه تون ک الان روش کار می کنید مشکل داره. در 

 

یک پروژه دیگه درست کردم یه اکشن بار گذاشتم و درست اجرا شد، حالا میخوام به متریال دیالوگ بزارم داخلش ولی ارور میده!

 

ببینید این کدهای برنامم و آدرس ریسورس:

#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
#AdditionalRes: E:\Android\B4a\Basic4android\Libraries\additional_res\afollestad_material-dialogs\res,com.afollestad.materialdialogsSub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	
	Activity.LoadLayout("11")
	Dim mdf As MD_BasicDialog
		mdf.Initialize("mdf")
			mdf.Show("...","....","...","","",Null,True,False)

End Sub

این هم منیفست:


AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" android:targetSdkVersion="21"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")

'End of default text.

SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
   <style name="MyAppTheme" parent="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <item name="colorPrimary">#FF9800</item>
    <item name="colorPrimaryDark">#F57C00</item>
    <item name="colorAccent">#FFA726</item>
  </style>
</resources>
)

ارور زیر میده بهم:

B4A version: 7.01
Parsing code.  (0.01s)
Compiling code.  (0.08s)
	
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.  (0.00s)
Organizing libraries.  (0.00s)
Generating R file.  Error
Failed to generate resource table for split ''
e:\android\b4a\basic4android\libraries\additional_res\afollestad_material-dialogs\res\values-v11\styles.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'android:actionModeCloseDrawable' with value '@drawable/abc_ic_ab_back_mtrl_am_alpha').

فکر کنم مشکل از آدرس دهی ریسورس در ضمن من نمیدونم باید برای متریال دیالوگ حتما رنگ و ... تعیین کنم یا خودش یه مقدار پیشفرض داره (یادم رفته) چون قبلا یه پوشه ریسورس کنار برنامم میزاشتم و داخلش رنگ متن و دکمه ها تعیین میکردم ولی الان این کار نکردم...

ورژن متریال دیالوگ 0.74

ورژن اپکامپت 3.4.2

از پلتفرم 25 هم دارم استفاده میکنم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من الان برای خودمم تمام کتابخونه های متریال به درستی اجرا میشه به جز همین متریال دیالوگ 

شما مشکل اصلیت (پست اول) حل شده و اگه سوال دیگه ای داری باید یک تاپیک دیگه بزنی!

موفق باشی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...