رفتن به مطلب
 • 0

کراپ عکس


mohammad3250

سوال

سلام چطور میشه عکس کراپ کرد بعد از انتخاب. بعضی از عکس ها خیلی سنگینن واسه اپلود از ContentChooser استفاده کردم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

سلام

کراپ که میاد عکس رو تکه تکه میکنه!!!

منظورتون این هستش که عکس رو فشرده کنید ؟

تصویرتو رو باید ( Compress ) یا فشرده کنید طوری که از کیفیتش چیزی کم نشه.

 

یک کلاس جاوا هستش ببینید می تونید ازش استفاده کنید »

public class ImageUtils {

  public static ImageUtils mInstant;

  public static ImageUtils getInstant(){
    if(mInstant==null){
      mInstant = new ImageUtils();
    }
    return mInstant;
  }

  public Bitmap getCompressedBitmap(String imagePath) {
    float maxHeight = 1920.0f;
    float maxWidth = 1080.0f;
    Bitmap scaledBitmap = null;
    BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();
    options.inJustDecodeBounds = true;
    Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeFile(imagePath, options);

    int actualHeight = options.outHeight;
    int actualWidth = options.outWidth;
    float imgRatio = (float) actualWidth / (float) actualHeight;
    float maxRatio = maxWidth / maxHeight;

    if (actualHeight > maxHeight || actualWidth > maxWidth) {
      if (imgRatio < maxRatio) {
        imgRatio = maxHeight / actualHeight;
        actualWidth = (int) (imgRatio * actualWidth);
        actualHeight = (int) maxHeight;
      } else if (imgRatio > maxRatio) {
        imgRatio = maxWidth / actualWidth;
        actualHeight = (int) (imgRatio * actualHeight);
        actualWidth = (int) maxWidth;
      } else {
        actualHeight = (int) maxHeight;
        actualWidth = (int) maxWidth;

      }
    }

    options.inSampleSize = calculateInSampleSize(options, actualWidth, actualHeight);
    options.inJustDecodeBounds = false;
    options.inDither = false;
    options.inPurgeable = true;
    options.inInputShareable = true;
    options.inTempStorage = new byte[16 * 1024];

    try {
      bmp = BitmapFactory.decodeFile(imagePath, options);
    } catch (OutOfMemoryError exception) {
      exception.printStackTrace();

    }
    try {
      scaledBitmap = Bitmap.createBitmap(actualWidth, actualHeight, Bitmap.Config.ARGB_8888);
    } catch (OutOfMemoryError exception) {
      exception.printStackTrace();
    }

    float ratioX = actualWidth / (float) options.outWidth;
    float ratioY = actualHeight / (float) options.outHeight;
    float middleX = actualWidth / 2.0f;
    float middleY = actualHeight / 2.0f;

    Matrix scaleMatrix = new Matrix();
    scaleMatrix.setScale(ratioX, ratioY, middleX, middleY);

    Canvas canvas = new Canvas(scaledBitmap);
    canvas.setMatrix(scaleMatrix);
    canvas.drawBitmap(bmp, middleX - bmp.getWidth() / 2, middleY - bmp.getHeight() / 2, new Paint(Paint.FILTER_BITMAP_FLAG));

    ExifInterface exif = null;
    try {
      exif = new ExifInterface(imagePath);
      int orientation = exif.getAttributeInt(ExifInterface.TAG_ORIENTATION, 0);
      Matrix matrix = new Matrix();
      if (orientation == 6) {
        matrix.postRotate(90);
      } else if (orientation == 3) {
        matrix.postRotate(180);
      } else if (orientation == 8) {
        matrix.postRotate(270);
      }
      scaledBitmap = Bitmap.createBitmap(scaledBitmap, 0, 0, scaledBitmap.getWidth(), scaledBitmap.getHeight(), matrix, true);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
    scaledBitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 85, out);

    byte[] byteArray = out.toByteArray();

    Bitmap updatedBitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(byteArray, 0, byteArray.length);

    return updatedBitmap;
  }

  private int calculateInSampleSize(BitmapFactory.Options options, int reqWidth, int reqHeight) {
    final int height = options.outHeight;
    final int width = options.outWidth;
    int inSampleSize = 1;

    if (height > reqHeight || width > reqWidth) {
      final int heightRatio = Math.round((float) height / (float) reqHeight);
      final int widthRatio = Math.round((float) width / (float) reqWidth);
      inSampleSize = heightRatio < widthRatio ? heightRatio : widthRatio;
    }
    final float totalPixels = width * height;
    final float totalReqPixelsCap = reqWidth * reqHeight * 2;

    while (totalPixels / (inSampleSize * inSampleSize) > totalReqPixelsCap) {
      inSampleSize++;
    }
    return inSampleSize;
  }
}

 

نحوه استفادش هم به این شکل هستش »

ImageView imageView = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
Bitmap bitmap = ImageUtils.getInstant().getCompressedBitmap("Your_Image_Path_Here");
imageView.setImageBitmap(bitmap);

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...