رفتن به مطلب
  • 0

تداخل AHViewPager با متریال


Amir - B

سوال

سلام دوستان

من تو برنامم از متریال استفاده میکنم ولی وقتی تو یه اکیتویتی دیگه  ViewPager رو اضافه میکنم، خطای زیر رو میده . در صورتی مشکل هم حل میشه که ادیشنال رس های متریال رو پاک کنم .

 

d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:28: error: Attribute "title" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:29: error: Attribute "height" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:31: error: Attribute "isLightTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:43: error: Attribute "windowActionBar" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:46: error: Attribute "windowNoTitle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:51: error: Attribute "windowActionBarOverlay" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:55: error: Attribute "windowActionModeOverlay" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:60: error: Attribute "windowFixedWidthMajor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:64: error: Attribute "windowFixedHeightMinor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:69: error: Attribute "windowFixedWidthMinor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:73: error: Attribute "windowFixedHeightMajor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:79: error: Attribute "windowMinWidthMajor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:84: error: Attribute "windowMinWidthMinor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:94: error: Attribute "actionBarTabStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:95: error: Attribute "actionBarTabBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:96: error: Attribute "actionBarTabTextStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:97: error: Attribute "actionOverflowButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:98: error: Attribute "actionOverflowMenuStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:101: error: Attribute "actionBarPopupTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:103: error: Attribute "actionBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:108: error: Attribute "actionBarSplitStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:112: error: Attribute "actionBarTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:120: error: Attribute "actionBarWidgetTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:123: error: Attribute "actionBarSize" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:127: error: Attribute "actionBarDivider" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:129: error: Attribute "actionBarItemBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:132: error: Attribute "actionMenuTextAppearance" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:135: error: Attribute "actionMenuTextColor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:142: error: Attribute "actionModeStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:143: error: Attribute "actionModeCloseButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:145: error: Attribute "actionModeBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:147: error: Attribute "actionModeSplitBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:149: error: Attribute "actionModeCloseDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:151: error: Attribute "actionModeCutDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:153: error: Attribute "actionModeCopyDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:155: error: Attribute "actionModePasteDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:157: error: Attribute "actionModeSelectAllDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:159: error: Attribute "actionModeShareDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:161: error: Attribute "actionModeFindDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:163: error: Attribute "actionModeWebSearchDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:166: error: Attribute "actionModePopupWindowStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:174: error: Attribute "textAppearanceLargePopupMenu" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:176: error: Attribute "textAppearanceSmallPopupMenu" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:185: error: Attribute "dialogTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:187: error: Attribute "dialogPreferredPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:189: error: Attribute "listDividerAlertDialog" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:197: error: Attribute "actionDropDownStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:199: error: Attribute "dropdownListPreferredItemHeight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:201: error: Attribute "spinnerDropDownItemStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:203: error: Attribute "homeAsUpIndicator" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:206: error: Attribute "actionButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:209: error: Attribute "buttonBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:211: error: Attribute "buttonBarButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:215: error: Attribute "selectableItemBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:217: error: Attribute "selectableItemBackgroundBorderless" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:219: error: Attribute "borderlessButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:221: error: Attribute "dividerVertical" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:223: error: Attribute "dividerHorizontal" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:225: error: Attribute "activityChooserViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:228: error: Attribute "toolbarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:230: error: Attribute "toolbarNavigationButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:233: error: Attribute "popupMenuStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:235: error: Attribute "popupWindowStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:238: error: Attribute "editTextColor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:240: error: Attribute "editTextBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:243: error: Attribute "imageButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:250: error: Attribute "textAppearanceSearchResultTitle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:252: error: Attribute "textAppearanceSearchResultSubtitle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:254: error: Attribute "textColorSearchUrl" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:256: error: Attribute "searchViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:264: error: Attribute "listPreferredItemHeight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:266: error: Attribute "listPreferredItemHeightSmall" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:268: error: Attribute "listPreferredItemHeightLarge" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:271: error: Attribute "listPreferredItemPaddingLeft" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:273: error: Attribute "listPreferredItemPaddingRight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:276: error: Attribute "dropDownListViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:277: error: Attribute "listPopupWindowStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:280: error: Attribute "textAppearanceListItem" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:282: error: Attribute "textAppearanceListItemSmall" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:291: error: Attribute "panelBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:293: error: Attribute "panelMenuListWidth" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:295: error: Attribute "panelMenuListTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:297: error: Attribute "listChoiceBackgroundIndicator" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:306: error: Attribute "colorPrimary" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:310: error: Attribute "colorPrimaryDark" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:314: error: Attribute "colorAccent" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:317: error: Attribute "colorControlNormal" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:320: error: Attribute "colorControlActivated" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:323: error: Attribute "colorControlHighlight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:326: error: Attribute "colorButtonNormal" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:329: error: Attribute "colorSwitchThumbNormal" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:332: error: Attribute "controlBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:338: error: Attribute "alertDialogStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:339: error: Attribute "alertDialogButtonGroupStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:340: error: Attribute "alertDialogCenterButtons" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:342: error: Attribute "alertDialogTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:345: error: Attribute "textColorAlertDialogListItem" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:348: error: Attribute "buttonBarPositiveButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:351: error: Attribute "buttonBarNegativeButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:354: error: Attribute "buttonBarNeutralButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:362: error: Attribute "autoCompleteTextViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:364: error: Attribute "buttonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:366: error: Attribute "buttonStyleSmall" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:368: error: Attribute "checkboxStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:370: error: Attribute "checkedTextViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:372: error: Attribute "editTextStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:374: error: Attribute "radioButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:376: error: Attribute "ratingBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:378: error: Attribute "ratingBarStyleIndicator" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:380: error: Attribute "ratingBarStyleSmall" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:382: error: Attribute "seekBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:384: error: Attribute "spinnerStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:386: error: Attribute "switchStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:402: error: Attribute "navigationMode" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:411: error: Attribute "displayOptions" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:423: error: Attribute "subtitle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:425: error: Attribute "titleTextStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:427: error: Attribute "subtitleTextStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:429: error: Attribute "icon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:431: error: Attribute "logo" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:433: error: Attribute "divider" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:435: error: Attribute "background" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:437: error: Attribute "backgroundStacked" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:439: error: Attribute "backgroundSplit" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:441: error: Attribute "customNavigationLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:445: error: Attribute "homeLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:447: error: Attribute "progressBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:449: error: Attribute "indeterminateProgressStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:451: error: Attribute "progressBarPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:456: error: Attribute "itemPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:458: error: Attribute "hideOnContentScroll" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:461: error: Attribute "contentInsetStart" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:464: error: Attribute "contentInsetEnd" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:467: error: Attribute "contentInsetLeft" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:470: error: Attribute "contentInsetRight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:472: error: Attribute "elevation" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:475: error: Attribute "popupTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:499: error: Attribute "closeItemLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:504: error: Attribute "paddingStart" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:506: error: Attribute "paddingEnd" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:515: error: Attribute "theme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:525: error: Attribute "backgroundTint" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:528: error: Attribute "backgroundTintMode" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:562: error: Attribute "preserveIconSpacing" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:644: error: Attribute "showAsAction" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:669: error: Attribute "actionLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:674: error: Attribute "actionViewClass" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:680: error: Attribute "actionProviderClass" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:699: error: Attribute "layout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:702: error: Attribute "iconifiedByDefault" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:706: error: Attribute "queryHint" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:709: error: Attribute "defaultQueryHint" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:715: error: Attribute "closeIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:717: error: Attribute "goIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:719: error: Attribute "searchIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:721: error: Attribute "searchHintIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:723: error: Attribute "voiceIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:725: error: Attribute "commitIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:727: error: Attribute "suggestionRowLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:729: error: Attribute "queryBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:731: error: Attribute "submitBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:738: error: Attribute "initialActivityCount" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:745: error: Attribute "expandActivityOverflowButtonDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:750: error: Attribute "textAllCaps" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:777: error: Attribute "measureWithLargestChild" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:781: error: Attribute "showDividers" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:788: error: Attribute "dividerPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:799: error: Attribute "titleTextAppearance" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:800: error: Attribute "subtitleTextAppearance" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:804: error: Attribute "titleMargins" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:805: error: Attribute "titleMarginStart" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:806: error: Attribute "titleMarginEnd" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:807: error: Attribute "titleMarginTop" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:808: error: Attribute "titleMarginBottom" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:813: error: Attribute "maxButtonHeight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:815: error: Attribute "collapseIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:817: error: Attribute "collapseContentDescription" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:823: error: Attribute "navigationIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:826: error: Attribute "navigationContentDescription" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:836: error: Attribute "logoDescription" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:838: error: Attribute "titleTextColor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:840: error: Attribute "subtitleTextColor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:845: error: Attribute "state_above_anchor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:857: error: Attribute "overlapAnchor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:863: error: Attribute "color" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:865: error: Attribute "spinBars" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:867: error: Attribute "drawableSize" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:869: error: Attribute "gapBetweenBars" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:871: error: Attribute "arrowHeadLength" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:873: error: Attribute "arrowShaftLength" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:875: error: Attribute "barLength" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:877: error: Attribute "thickness" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:880: error: Attribute "drawerArrowStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:895: error: Attribute "buttonTint" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:898: error: Attribute "buttonTintMode" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:920: error: Attribute "track" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:926: error: Attribute "thumbTextPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:928: error: Attribute "switchTextAppearance" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:930: error: Attribute "switchMinWidth" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:932: error: Attribute "switchPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:934: error: Attribute "splitTrack" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:936: error: Attribute "showText" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:954: error: Attribute "buttonPanelSideLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:955: error: Attribute "listLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:956: error: Attribute "multiChoiceItemLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:957: error: Attribute "singleChoiceItemLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:958: error: Attribute "listItemLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:965: error: Attribute "allowStacking" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:971: error: Attribute "srcCompat" has already been defined

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

13 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

تداخل ریسورس صورت گرفته عزیز. تو ایدشنال ریسورسهاتون دنبالش بگردین. همشونو پاک نکنید. یکی یکی پاک کنید و تست کنید ببینید کدوم تداخل ایجاد کرده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 45 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

تداخل ریسورس صورت گرفته عزیز. تو ایدشنال ریسورسهاتون دنبالش بگردین. همشونو پاک نکنید. یکی یکی پاک کنید و تست کنید ببینید کدوم تداخل ایجاد کرده

 

آقا محمد ببخشید کجارو باید پاک کنم؟ متوجه نشدم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو اکتیویتی main نوشته      AditionalRes#

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

تو اکتیویتی main نوشته      AditionalRes#

سلام

آقا محمد ببخشید نو سوال گفتم که ادیشنال رس های متریال رو اگر پاک کم، مشکل رفع میشه 

ولی من هم میخوام از متریال استفاده کنم و هم از AHViewPager . 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عزیز جوابا رو دقیق بخونین.

گفتیم یکیشون هست که با بقیه تداخل پیدا کرده. اونو پیدا کنید. نیازی نیست همه رو حذف کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 12 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

عزیز جوابا رو دقیق بخونین.

گفتیم یکیشون هست که با بقیه تداخل پیدا کرده. اونو پیدا کنید. نیازی نیست همه رو حذف کنید

والا یکم گنگ شده :fekr:

الان رفتم دیدم خط زیر مشکل رو ایجاد کرده . اگرم این خط رو بردارم، کل برنامه چون با متریال هستش، به مشکل بر میخوره

#AdditionalRes: D:\Sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat

 

آقا محمد الان چیکار کنم ؟ یکم با مهربانی :bigsmile: توضیح بدید . :53:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چندتا از اینا دارین عزیز ؟ AdditionalRes#

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 3 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

چندتا از اینا دارین عزیز ؟ AdditionalRes#

هفت تا 

همشون برای متریال هستش و برای AHViewPager هیچ ادیشنال ریسورسی ندادم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خب منم دارم میگم عزیز. یکی از این هفت تا با بقیه تکراری شده ریسورساش. بقیه رو بردارین فقط اینو بزارین ببینین مشکل هست یا نه؟ البته بعید میدونم باشه چون تو این پوشه تکراری وجود نداره بلکه با بقیه تداخل پیدا کرده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 27 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

خب منم دارم میگم عزیز. یکی از این هفت تا با بقیه تکراری شده ریسورساش. بقیه رو بردارین فقط اینو بزارین ببینین مشکل هست یا نه؟ البته بعید میدونم باشه چون تو این پوشه تکراری وجود نداره بلکه با بقیه تداخل پیدا کرده

 

آقا محمد

ببخشید ببینید :

من همونطور که گفتم این هفت تا ادیشنال رس هام، مربوط با متریال و کاردویو و متریال دراور و ... هستش . وقتی هم کامپایل میکنم، مشکلی پیش نمیاد و همه چی عالیه . پس تداخلی با هم ندارند . 

حالا وقتی که کتابخونه AhViewPager رو تیک میزنم، بموقع کامپایل پیغام زیر میاد .

d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:28: error: Attribute "title" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:29: error: Attribute "height" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:31: error: Attribute "isLightTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:43: error: Attribute "windowActionBar" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:46: error: Attribute "windowNoTitle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:51: error: Attribute "windowActionBarOverlay" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:55: error: Attribute "windowActionModeOverlay" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:60: error: Attribute "windowFixedWidthMajor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:64: error: Attribute "windowFixedHeightMinor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:69: error: Attribute "windowFixedWidthMinor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:73: error: Attribute "windowFixedHeightMajor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:79: error: Attribute "windowMinWidthMajor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:84: error: Attribute "windowMinWidthMinor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:94: error: Attribute "actionBarTabStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:95: error: Attribute "actionBarTabBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:96: error: Attribute "actionBarTabTextStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:97: error: Attribute "actionOverflowButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:98: error: Attribute "actionOverflowMenuStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:101: error: Attribute "actionBarPopupTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:103: error: Attribute "actionBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:108: error: Attribute "actionBarSplitStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:112: error: Attribute "actionBarTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:120: error: Attribute "actionBarWidgetTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:123: error: Attribute "actionBarSize" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:127: error: Attribute "actionBarDivider" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:129: error: Attribute "actionBarItemBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:132: error: Attribute "actionMenuTextAppearance" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:135: error: Attribute "actionMenuTextColor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:142: error: Attribute "actionModeStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:143: error: Attribute "actionModeCloseButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:145: error: Attribute "actionModeBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:147: error: Attribute "actionModeSplitBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:149: error: Attribute "actionModeCloseDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:151: error: Attribute "actionModeCutDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:153: error: Attribute "actionModeCopyDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:155: error: Attribute "actionModePasteDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:157: error: Attribute "actionModeSelectAllDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:159: error: Attribute "actionModeShareDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:161: error: Attribute "actionModeFindDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:163: error: Attribute "actionModeWebSearchDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:166: error: Attribute "actionModePopupWindowStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:174: error: Attribute "textAppearanceLargePopupMenu" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:176: error: Attribute "textAppearanceSmallPopupMenu" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:185: error: Attribute "dialogTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:187: error: Attribute "dialogPreferredPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:189: error: Attribute "listDividerAlertDialog" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:197: error: Attribute "actionDropDownStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:199: error: Attribute "dropdownListPreferredItemHeight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:201: error: Attribute "spinnerDropDownItemStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:203: error: Attribute "homeAsUpIndicator" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:206: error: Attribute "actionButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:209: error: Attribute "buttonBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:211: error: Attribute "buttonBarButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:215: error: Attribute "selectableItemBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:217: error: Attribute "selectableItemBackgroundBorderless" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:219: error: Attribute "borderlessButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:221: error: Attribute "dividerVertical" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:223: error: Attribute "dividerHorizontal" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:225: error: Attribute "activityChooserViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:228: error: Attribute "toolbarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:230: error: Attribute "toolbarNavigationButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:233: error: Attribute "popupMenuStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:235: error: Attribute "popupWindowStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:238: error: Attribute "editTextColor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:240: error: Attribute "editTextBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:243: error: Attribute "imageButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:250: error: Attribute "textAppearanceSearchResultTitle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:252: error: Attribute "textAppearanceSearchResultSubtitle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:254: error: Attribute "textColorSearchUrl" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:256: error: Attribute "searchViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:264: error: Attribute "listPreferredItemHeight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:266: error: Attribute "listPreferredItemHeightSmall" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:268: error: Attribute "listPreferredItemHeightLarge" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:271: error: Attribute "listPreferredItemPaddingLeft" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:273: error: Attribute "listPreferredItemPaddingRight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:276: error: Attribute "dropDownListViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:277: error: Attribute "listPopupWindowStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:280: error: Attribute "textAppearanceListItem" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:282: error: Attribute "textAppearanceListItemSmall" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:291: error: Attribute "panelBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:293: error: Attribute "panelMenuListWidth" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:295: error: Attribute "panelMenuListTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:297: error: Attribute "listChoiceBackgroundIndicator" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:306: error: Attribute "colorPrimary" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:310: error: Attribute "colorPrimaryDark" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:314: error: Attribute "colorAccent" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:317: error: Attribute "colorControlNormal" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:320: error: Attribute "colorControlActivated" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:323: error: Attribute "colorControlHighlight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:326: error: Attribute "colorButtonNormal" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:329: error: Attribute "colorSwitchThumbNormal" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:332: error: Attribute "controlBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:338: error: Attribute "alertDialogStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:339: error: Attribute "alertDialogButtonGroupStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:340: error: Attribute "alertDialogCenterButtons" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:342: error: Attribute "alertDialogTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:345: error: Attribute "textColorAlertDialogListItem" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:348: error: Attribute "buttonBarPositiveButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:351: error: Attribute "buttonBarNegativeButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:354: error: Attribute "buttonBarNeutralButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:362: error: Attribute "autoCompleteTextViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:364: error: Attribute "buttonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:366: error: Attribute "buttonStyleSmall" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:368: error: Attribute "checkboxStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:370: error: Attribute "checkedTextViewStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:372: error: Attribute "editTextStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:374: error: Attribute "radioButtonStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:376: error: Attribute "ratingBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:378: error: Attribute "ratingBarStyleIndicator" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:380: error: Attribute "ratingBarStyleSmall" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:382: error: Attribute "seekBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:384: error: Attribute "spinnerStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:386: error: Attribute "switchStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:402: error: Attribute "navigationMode" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:411: error: Attribute "displayOptions" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:423: error: Attribute "subtitle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:425: error: Attribute "titleTextStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:427: error: Attribute "subtitleTextStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:429: error: Attribute "icon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:431: error: Attribute "logo" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:433: error: Attribute "divider" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:435: error: Attribute "background" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:437: error: Attribute "backgroundStacked" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:439: error: Attribute "backgroundSplit" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:441: error: Attribute "customNavigationLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:445: error: Attribute "homeLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:447: error: Attribute "progressBarStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:449: error: Attribute "indeterminateProgressStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:451: error: Attribute "progressBarPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:456: error: Attribute "itemPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:458: error: Attribute "hideOnContentScroll" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:461: error: Attribute "contentInsetStart" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:464: error: Attribute "contentInsetEnd" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:467: error: Attribute "contentInsetLeft" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:470: error: Attribute "contentInsetRight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:472: error: Attribute "elevation" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:475: error: Attribute "popupTheme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:499: error: Attribute "closeItemLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:504: error: Attribute "paddingStart" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:506: error: Attribute "paddingEnd" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:515: error: Attribute "theme" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:525: error: Attribute "backgroundTint" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:528: error: Attribute "backgroundTintMode" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:562: error: Attribute "preserveIconSpacing" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:644: error: Attribute "showAsAction" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:669: error: Attribute "actionLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:674: error: Attribute "actionViewClass" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:680: error: Attribute "actionProviderClass" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:699: error: Attribute "layout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:702: error: Attribute "iconifiedByDefault" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:706: error: Attribute "queryHint" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:709: error: Attribute "defaultQueryHint" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:715: error: Attribute "closeIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:717: error: Attribute "goIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:719: error: Attribute "searchIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:721: error: Attribute "searchHintIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:723: error: Attribute "voiceIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:725: error: Attribute "commitIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:727: error: Attribute "suggestionRowLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:729: error: Attribute "queryBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:731: error: Attribute "submitBackground" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:738: error: Attribute "initialActivityCount" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:745: error: Attribute "expandActivityOverflowButtonDrawable" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:750: error: Attribute "textAllCaps" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:777: error: Attribute "measureWithLargestChild" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:781: error: Attribute "showDividers" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:788: error: Attribute "dividerPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:799: error: Attribute "titleTextAppearance" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:800: error: Attribute "subtitleTextAppearance" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:804: error: Attribute "titleMargins" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:805: error: Attribute "titleMarginStart" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:806: error: Attribute "titleMarginEnd" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:807: error: Attribute "titleMarginTop" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:808: error: Attribute "titleMarginBottom" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:813: error: Attribute "maxButtonHeight" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:815: error: Attribute "collapseIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:817: error: Attribute "collapseContentDescription" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:823: error: Attribute "navigationIcon" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:826: error: Attribute "navigationContentDescription" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:836: error: Attribute "logoDescription" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:838: error: Attribute "titleTextColor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:840: error: Attribute "subtitleTextColor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:845: error: Attribute "state_above_anchor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:857: error: Attribute "overlapAnchor" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:863: error: Attribute "color" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:865: error: Attribute "spinBars" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:867: error: Attribute "drawableSize" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:869: error: Attribute "gapBetweenBars" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:871: error: Attribute "arrowHeadLength" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:873: error: Attribute "arrowShaftLength" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:875: error: Attribute "barLength" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:877: error: Attribute "thickness" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:880: error: Attribute "drawerArrowStyle" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:895: error: Attribute "buttonTint" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:898: error: Attribute "buttonTintMode" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:920: error: Attribute "track" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:926: error: Attribute "thumbTextPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:928: error: Attribute "switchTextAppearance" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:930: error: Attribute "switchMinWidth" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:932: error: Attribute "switchPadding" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:934: error: Attribute "splitTrack" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:936: error: Attribute "showText" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:954: error: Attribute "buttonPanelSideLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:955: error: Attribute "listLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:956: error: Attribute "multiChoiceItemLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:957: error: Attribute "singleChoiceItemLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:958: error: Attribute "listItemLayout" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:965: error: Attribute "allowStacking" has already been defined
d:\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:971: error: Attribute "srcCompat" has already been defined

 

 

 

بعد من رفتم دونه به دونه از اون هفتا ادیشنال رس ها رو تست کردم، تا فهمیدم اگر این ادیشنال رس رو پاک کنم، مشکل حل میشه و برنامه به درستی کامپایل میشه . ولی چون AHViewPager تو یک اکیتویتی دیگه اس و متریال هام تو همه ی اکتیویتی ها، چون خط زیر رو پاک کردم، برنامه Force Close میده 

 

#AdditionalRes: D:\Sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat

 

 

الان من میخوام که هم متریال رو داشته باشم ، هم ویو پیجر رو . 

همه چی از این AHViewPager کوفتیه . 

دستتون درد نکنه که راهنمایی میکنید :53:

 

خدا خیرتون بده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عزیز این کتابخونه اصلا ریسورس خاصی نداره که بخواد تداخل ایجاد کنه همش کد جاواست.

مشکلی که به وجود اومده ربطی به اینکتابخونه نداره. مشکل از همون ریسورسهاس. 

شما الان اون هفتا رو بزارین و این کتابخونه رو غیر فعال کنید ببینید کامپایل میشه یا نه.

همه اون هفت تارو حتما بزارید باشه و بدون این کتابخونه کامپایل کنید. 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 54 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

عزیز این کتابخونه اصلا ریسورس خاصی نداره که بخواد تداخل ایجاد کنه همش کد جاواست.

مشکلی که به وجود اومده ربطی به اینکتابخونه نداره. مشکل از همون ریسورسهاس. 

شما الان اون هفتا رو بزارین و این کتابخونه رو غیر فعال کنید ببینید کامپایل میشه یا نه.

همه اون هفت تارو حتما بزارید باشه و بدون این کتابخونه کامپایل کنید. 

 

به درستی کامپایل میشه آقا محمد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...