رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در آموزش ارسال اطلاعات و فایل به دیتابیس


cloner01001

سوال

من آموزش ارسال اطلاعات و فایل به دیتابیس رو خریدم ، تا قسمت insert درست کار میکرد ولی وقتی صفحه show رو اضافه کردم ارور زیر رو داد:

B4A version: 6.80
Parsing code.  (0.00s)
Compiling code.  (0.38s)
Compiling layouts code.  (0.05s)
Organizing libraries.  (4.58s)
Generating R file.  (1.20s)
Compiling generated Java code.  Error
B4A line: 41
Msgbox(\
javac 1.6.0_04
src\b4a\example124222\insert.java:386: cannot find symbol
symbol : method ObjectToCharSequence(java.lang.String)
location: class anywheresoftware.b4a.BA
anywheresoftware.b4a.keywords.Common.Msgbox(BA.ObjectToCharSequence("اطلاعات اضافه شد"),BA.ObjectToCharSequence(""),mostCurrent.activityBA);

 

 

کد صفحه insert:

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals

End Sub

Sub Globals
	Private edtTitle As EditText
	Private edtText As EditText


	Dim adder As HttpJob
End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("insertFrm")
	adder.Initialize("adder",Me)


End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub btnAdd_Click
	adder.PostString("http://www.alisz.ir/test/insert.php","title=" & edtTitle.Text & "&text=" & edtText.Text )

End Sub


Sub JobDone(job1 As HttpJob)
	If job1.Success Then
		If job1.JobName = "adder" Then
			Msgbox("اطلاعات اضافه شد","")
		End If
	End If
End Sub

 

کد صفحه show:

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals


End Sub

Sub Globals


	Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private sv As ScrollView
	Dim downloader As HttpJob
	Dim top As Int = 0
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("sv")
	downloader.Initialize("dl",Me)
	downloader.Download("http://www.alisz.ir/test/show.php")
	'downloader.PostString("http://www.taakapps.com/amoozesh/show.php","group="&Main.pos)
End SubSub JobDone(job1 As HttpJob)
	If job1.Success Then
		If job1.JobName = "dl" Then
			Dim parser As JSONParser
			parser.Initialize(job1.GetString)
			Dim lst As List
			lst.Initialize
			lst = parser.NextArray
			For Each m As Map In lst
				Dim p As Panel
				p.Initialize("p")
				p.Tag = m.Get("text")
				sv.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y)
				top = top + 140dip
				p.LoadLayout("show")
				Dim dl As ImageDller
				dl.Initialize
				
				Label1.Text= m.Get("title")
				Label2.Text = m.Get("text")
			Next
			sv.Panel.Height = top
		End If
	End If
End Sub
Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...