رفتن به مطلب
  • 0

علاقه مندی ها در مولتی پنل


HAMEDDDR

سوال

با سلام من یک کتاب نوشتم با مولتی پنل بصورت لیمت 10تا د10 کاملا درست کار میکنه برایش رو لیست علاقه مندی درست کردم اونم درست کار میکنه علاقه منی دکمه میزنم ثبت میکنه دفعه بعد علاقه مندی هست مشگل اینه چکار کنم این علاقه مندی ها بصورت یک لیست در بیاد چون وقتی رکورد دیتابیس بالا باشه لازمه بصورت لیست مواردی که تو علاقه مندی هست باشه کد میزارم ببیند کجاشو اشتباه کردم چون لیست درست میشه ولی چیزی داخلش نیست

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("menu")
	If FirstTime Then
		If File.Exists(File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db") = False Then
			File.Copy(File.DirAssets,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db",File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db")
		End If
		
		
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db",False)
		cur1 = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(10))
		For i = 0 To cur1.RowCount -1
			cur1.Position = i
			
			
			
			
			
			Dim p1 As Panel
			p1.Initialize("")
			
		sv.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,30%y)
			
			
			size = size + 15%y
			p1.LoadLayout("formonvan")
		
			Label1.Text = cur1.GetString("onvan")
			
			Label1.Tag = cur1.GetInt("id")
			Label1.TextColor = Colors.White
			Label1.TextSize = 15
			
			Label1.Gravity=Gravity.CENTER
			
			sv.Panel.Height = size+ 3%y
		'	
			If cur1.GetString("Fav") = "0" Then
				nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f0.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height)
			Else
				nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f1.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height)
			End If
			nfLbl.Tag = cur1.GetInt("id")
		'	inx = inx + 1
		Next
	'	Activity.Title = "Total Loaded Records : " & inx
		cur1.Close
		
	End If
	'	 CreatMenu
	sv.Panel.Color = Colors.Transparent
	
	'..................................
	
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub sv_ScrollChanged(Position As Int)
	cur1 = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,10))'<----------------------- نذاشتیOFFSET
	If sv.ScrollPosition + sv.Height = sv.Panel.Height  Then
		'==========================================================
		For i = 0 To cur1.RowCount -1
			cur1.Position = i
			Dim p1 As Panel
			p1.Initialize("")
			sv.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,30%y)
			'sv.Panel.AddView(Panel1,1%x,1%y,99%x,20%x)
			'sv.Panel.AddView(p1,1%x,1%y,99%x,20%x)
			
			size = size + 15%y
			p1.LoadLayout("formonvan")
			'Label1.Tag = i
			Label1.Text = cur1.GetString("onvan")
			
		
			
			Label1.Tag = cur1.GetInt("id")
			Label1.TextColor = Colors.White
			Label1.TextSize = 17
			
'			nfLbl.Text = cur1.GetString("onvan")
			nfLbl.Tag = cur1.GetInt("id")
			If cur1.GetString("Fav") = "0" Then
				nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f0.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height)
			Else
				nfLbl.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f1.png",nfLbl.Width,nfLbl.Height)
			End If
			
			sv.Panel.Height = size+ 3%y
			
		
			
			
		Next
		'=========================================================
		'Activity.Title = "Total Loaded Records : " & size
		cur1.Close
		'sv.Panel.Height = size
		
		DoEvents
		If IsNumber(TenRecordPlus) = True Then
			TenRecordPlus = TenRecordPlus + 10
		End If
	End If
 
End Sub

Sub Label1_Click
	Dim i As Label
	i = Sender
	matn = i.Tag
	LogColor(matn,Colors.Red)
	
	StartActivity(test)
End SubSub Button1_Click
	Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("ss")

	'cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM book WHERE Fav=1")
cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem WHERE Fav=1")
	
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
			
sv.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,30%y)
			
			
size = size + 15%y
p1.LoadLayout("aaa")
'	nfLbl.Tag = cur1.GetInt("id")
'Label2.Text = cur1.GetString("onvan")
			
Label2.Tag = cur1.GetInt("id")
Label1.TextColor = Colors.White
Label1.TextSize = 15
			
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
			
sv.Panel.Height = size+ 3%y


	
	
	

	
	
	
End Sub
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	
	
		
	If (KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK) Then
	
		'Activity.Finish
		StartActivity(list1)
		Return True
		
	End If
	
	
	
	
	
	
End Sub

Sub nfLbl_Click
	'Activity.RemoveAllViews
'	Activity.LoadLayout("aaa")
	
	Dim img As ImageView
	img = Sender
	Dim cr As Cursor
	
	cr = sql1.ExecQuery("SELECT Fav FROM tbl_porsesh_mohem WHERE id="&img.Tag)
	cr.Position = 0
	If cr.GetString("Fav") = "0" Then
		sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_porsesh_mohem SET Fav = '1' WHERE id="&img.Tag)
		img.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f1.png",img.Width,img.Height)
		ToastMessageShow("این آیتم به علافمندی ها اضافه شد ",False)
'		Label1.Text=cur1.GetString("Fav")
		
	Else
		sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_porsesh_mohem SET Fav = '0' WHERE id="&img.Tag)
		img.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"f0.png",img.Width,img.Height)
		ToastMessageShow("این آیتم از علاقمندی ها حذف شد!",False)
	End If
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...