رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در ران گرفتن در b4a


seyyedali

سوال

سلام

ارور زیر وقتی ران میگیرم میاد.نمیدونمم از چیه؟ممنون میشم راهنمایی کنید.

 

B4A Version: 7.30
Parsing code.  (0.01s)
Compiling code.  (0.14s)
Compiling layouts code.  (0.03s)
Organizing libraries.  (1.21s)
Generating R file.  Error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\attrs.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\bools.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-large\bools.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-xlarge\bools.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-port\bools.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-land\bools.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-w480dp\bools.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-w720dp\bools.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\colors.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\colors_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\config.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-large\config.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-land\config.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-w480dp\config.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-sw600dp\config.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v18\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-large\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-xlarge\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-land\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-xlarge-land\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-h720dp\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-w360dp\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-w500dp\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-w600dp\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-sw600dp\dimens.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\dimens_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-land\dimens_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\ids.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ca\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-da\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-fa\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ja\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-nb\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-de\strings.xml:1: error: Error parsing XML: syntax error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-af\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-bg\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-th\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-fi\strings.xml:1: error: Error parsing XML: syntax error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-hi\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-vi\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-sk\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-uk\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-el\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-nl\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-pl\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-sl\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-tl\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-am\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-in\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ko\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ro\strings.xml:1: error: Error parsing XML: syntax error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ar\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-fr\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-hr\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-sr\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-tr\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-cs\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-es\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-it\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-lt\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-pt\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-hu\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ru\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-zu\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-lv\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-sv\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-iw\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-sw\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-fr-rCA\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-lo-rLA\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-en-rGB\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-bn-rBD\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-et-rEE\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ka-rGE\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ky-rKG\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-km-rKH\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-si-rLK\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-mk-rMK\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ur-rPK\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-hy-rAM\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-my-rMM\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-zh-rCN\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ta-rIN\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-te-rIN\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ml-rIN\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-en-rIN\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-kn-rIN\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-mr-rIN\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-mn-rMN\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ne-rNP\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-gl-rES\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-eu-rES\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-is-rIS\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-es-rUS\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-pt-rPT\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-ms-rMY\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-kk-rKZ\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-uz-rUZ\strings.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\styles.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\styles_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v11\styles_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-hdpi\styles_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\styles_base_text.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v11\styles_base_text.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v14\styles_base_text.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\styles_rtl.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\themes.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values\themes_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v11\themes_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v12\themes_base.xml:1: error: Error parsing XML: syntax error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v14\themes_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\values-large\themes_base.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_action_bar_title_item.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_action_bar_up_container.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_action_bar_view_list_nav_layout.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_action_menu_item_layout.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_action_menu_layout.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_action_mode_bar.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_action_mode_close_item_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_activity_chooser_view.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_activity_chooser_view_list_item.xml:1: error: Error parsing XML: syntax error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_alert_dialog_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_dialog_title_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_expanded_menu_layout.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_list_menu_item_checkbox.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_list_menu_item_icon.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_list_menu_item_layout.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_list_menu_item_radio.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_popup_menu_item_layout.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_screen_content_include.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout-v11\abc_screen_content_include.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_screen_simple.xml:1: error: Error parsing XML: syntax error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_screen_simple_overlay_action_mode.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_screen_toolbar.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_search_dropdown_item_icons_2line.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_search_view.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_select_dialog_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\abc_simple_dropdown_hint.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\select_dialog_item_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\select_dialog_multichoice_material.xml:1: error: Error parsing XML: syntax error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\select_dialog_singlechoice_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\layout\support_simple_spinner_dropdown_item.xml:1: error: Error parsing XML: syntax error
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_fade_in.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_fade_out.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_grow_fade_in_from_bottom.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_popup_enter.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_popup_exit.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_shrink_fade_out_from_bottom.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_slide_in_bottom.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_slide_in_top.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_slide_out_bottom.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\anim\abc_slide_out_top.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_btn_default_mtrl_shape.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_btn_radio_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_cab_background_internal_bg.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_cab_background_top_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_dialog_material_background_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_dialog_material_background_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_edit_text_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_item_background_holo_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_item_background_holo_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_list_selector_background_transition_holo_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_list_selector_background_transition_holo_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_list_selector_holo_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_list_selector_holo_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_ratingbar_full_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_spinner_textfield_background_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_switch_thumb_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_tab_indicator_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\drawable\abc_textfield_search_material.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_background_cache_hint_selector_material_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color-v11\abc_background_cache_hint_selector_material_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_background_cache_hint_selector_material_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color-v11\abc_background_cache_hint_selector_material_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_primary_text_disable_only_material_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_primary_text_disable_only_material_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_primary_text_material_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_primary_text_material_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_search_url_text.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_secondary_text_material_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\abc_secondary_text_material_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\switch_thumb_material_dark.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)
c:\users\alia\desktop\appcompat\res\color\switch_thumb_material_light.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...