رفتن به مطلب
  • 0

خطا در انیمیشن جابجایی بین صفحات


bahman2012

سوال

سلام دوستان 

نو پروژه وقتی از کد زیر برای انیمیشن جابجایی بین صفحات استفاده کنیم  همچین خطایی میده

Sub SetAnimation(InAnimation As String, OutAnimation As String)
	Dim r As Reflector
	Dim package As String
	Dim In, out As Int
	package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName")
	In = r.GetStaticField(package & ".R$anim", InAnimation)  'اینجا رو خطا میده 'اینجا رو خطا میده  'اینجا رو خطا میده   'اینجا رو خطا میده
	out = r.GetStaticField(package & ".R$anim", OutAnimation)
	r.Target = r.GetActivity
	r.RunMethod4("overridePendingTransition", Array As Object(In, out), Array As String("java.lang.int", "java.lang.int"))
End Sub

 

خطاش هم اینه


Error occurred on line: 122 (Main)
java.lang.ClassNotFoundException: com.Bahman.SECR.TrafficControl.R$anim
	at java.lang.Class.classForName(Native Method)
	at java.lang.Class.forName(Class.java:324)
	at java.lang.Class.forName(Class.java:285)
	at anywheresoftware.b4a.agraham.reflection.Reflection.GetStaticField(Reflection.java:365)
	at com.Bahman.SECR.TrafficControl.main._setanimation(main.java:571)
	at com.Bahman.SECR.TrafficControl.main._passet_textchanged(main.java:532)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:170)
	at anywheresoftware.b4a.objects.EditTextWrapper$1.afterTextChanged(EditTextWrapper.java:83)
	at android.widget.TextView.sendAfterTextChanged(TextView.java:8270)
	at android.widget.TextView$ChangeWatcher.afterTextChanged(TextView.java:10534)
	at android.text.SpannableStringBuilder.sendAfterTextChanged(SpannableStringBuilder.java:1043)
	at android.text.SpannableStringBuilder.replace(SpannableStringBuilder.java:560)
	at android.text.SpannableStringBuilder.replace(SpannableStringBuilder.java:492)
	at android.text.SpannableStringBuilder.replace(SpannableStringBuilder.java:34)
	at android.text.method.NumberKeyListener.onKeyDown(NumberKeyListener.java:121)
	at android.widget.TextView.doKeyDown(TextView.java:6323)
	at android.widget.TextView.onKeyDown(TextView.java:6136)
	at android.view.KeyEvent.dispatch(KeyEvent.java:2641)
	at android.view.View.dispatchKeyEvent(View.java:9237)
	at android.view.ViewGroup.dispatchKeyEvent(ViewGroup.java:1640)
	at android.view.ViewGroup.dispatchKeyEvent(ViewGroup.java:1640)
	at android.view.ViewGroup.dispatchKeyEvent(ViewGroup.java:1640)
	at android.view.ViewGroup.dispatchKeyEvent(ViewGroup.java:1640)
	at android.view.ViewGroup.dispatchKeyEvent(ViewGroup.java:1640)
	at android.view.ViewGroup.dispatchKeyEvent(ViewGroup.java:1640)
	at com.android.internal.policy.PhoneWindow$DecorView.superDispatchKeyEvent(PhoneWindow.java:2437)
	at com.android.internal.policy.PhoneWindow.superDispatchKeyEvent(PhoneWindow.java:1746)
	at android.app.Activity.dispatchKeyEvent(Activity.java:2730)
	at com.android.internal.policy.PhoneWindow$DecorView.dispatchKeyEvent(PhoneWindow.java:2352)
	at android.view.ViewRootImpl$ViewPostImeInputStage.processKeyEvent(ViewRootImpl.java:4206)
	at android.view.ViewRootImpl$ViewPostImeInputStage.onProcess(ViewRootImpl.java:4168)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.deliver(ViewRootImpl.java:3682)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.onDeliverToNext(ViewRootImpl.java:3735)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.forward(ViewRootImpl.java:3701)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.apply(ViewRootImpl.java:3709)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.deliver(ViewRootImpl.java:3682)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.onDeliverToNext(ViewRootImpl.java:3735)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.forward(ViewRootImpl.java:3701)
	at android.view.ViewRootImpl$AsyncInputStage.forward(ViewRootImpl.java:3828)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.apply(ViewRootImpl.java:3709)
	at android.view.ViewRootImpl$AsyncInputStage.apply(ViewRootImpl.java:3885)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.deliver(ViewRootImpl.java:3682)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.onDeliverToNext(ViewRootImpl.java:3735)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.forward(ViewRootImpl.java:3701)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.apply(ViewRootImpl.java:3709)
	at android.view.ViewRootImpl$InputStage.deliver(ViewRootImpl.java:3682)
	at android.view.ViewRootImpl.deliverInputEvent(ViewRootImpl.java:6001)
	at android.view.ViewRootImpl.doProcessInputEvents(ViewRootImpl.java:5975)
	at android.view.ViewRootImpl.enqueueInputEvent(ViewRootImpl.java:5936)
	at android.view.ViewRootImpl$ViewRootHandler.handleMessage(ViewRootImpl.java
Message longer than Log limit (4000). Message was truncated.
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...