رفتن به مطلب
 • 0

مشکل هدایت نشدن به صفحه دیگه با کتابخانه persianfastnetwork


hosseinkarimian

سوال

اگر آدرس پیج اینستاگرام 

https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV

رو   در مرورگر وارد کنید میاد کاربر  هدایت می کنه  به  آدرس 

 

https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi

که من میخوام کد های html موجود در آدرس 

https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi

بدست بیارم.

حالا اگر  در کتابخانه شما این آدرس

https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV

قرار بدم کاربرو به صفحه

https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi

هدایت نمیکنه و کد های آدرس

 

https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV 

برمی گردونه.

که پشتیبانی از redirect صفحه نمیشه چطور میتونم مشکلم رو حل کنم در تاپیک مربوط به همین کتابخانه مطرح کردم ولی جوابی دریافت نکردم ممنون میشم کمک کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

دوست عزیز قبل از تاپیک زدن حداقل امتحان بکنید. الان مشکلی تو این زمینه نداره کتابخونه و کدهای آدرس نهایی که ریدایرکت میشه رو میده. مثال زیر.

	Dim pp As PersianFastNetwork
	pp.initialize("pp").WithSSL.Build
	pp.BuildGetQuery("https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV","cd").executRequesAsString

Sub pp_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	Log(Error.ErrorDetails)
End Sub
Sub pp_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String )
	Log(Result)
End Sub

و پیغامی که تو لاگ میاد.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="no-js not-logged-in client-root">
  <head><meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <title>
گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”
</title>

    
    <meta name="robots" content="noimageindex, noarchive">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="theme-color" content="#000000">
    <meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, viewport-fit=cover">
    

    <link rel="manifest" href="/data/manifest.json">

    
     <link href="https://graph.instagram.com" rel="preconnect" crossorigin>
    

    
    <link rel="preload" href="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/3c70d64ab7e4.js" as="script" type="text/javascript" crossorigin="anonymous" />

    <script type="text/javascript">
    (function() {
 var docElement = document.documentElement;
 var classRE = new RegExp('(^|\\s)no-js(\\s|$)');
 var className = docElement.className;
 docElement.className = className.replace(classRE, '$1js$2');
})();
</script>
    <!-- first_input_delay is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3
in order to use it statically for server side rendering.
We should aim to keep it consistent with their updates -->
<!-- This is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3
in order to use it statically for server side rendering.
We should aim to keep it consistent with their updates -->

که دقیقا کدهای آدرس نهایی هست

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

دوست عزیز قبل از تاپیک زدن حداقل امتحان بکنید. الان مشکلی تو این زمینه نداره کتابخونه و کدهای آدرس نهایی که ریدایرکت میشه رو میده. مثال زیر.


	Dim pp As PersianFastNetwork
	pp.initialize("pp").WithSSL.Build
	pp.BuildGetQuery("https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV","cd").executRequesAsString

Sub pp_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	Log(Error.ErrorDetails)
End Sub
Sub pp_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String )
	Log(Result)
End Sub

و پیغامی که تو لاگ میاد.


<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="no-js not-logged-in client-root">
  <head><meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <title>
گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”
</title>

    
    <meta name="robots" content="noimageindex, noarchive">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="theme-color" content="#000000">
    <meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, viewport-fit=cover">
    

    <link rel="manifest" href="/data/manifest.json">

    
     <link href="https://graph.instagram.com" rel="preconnect" crossorigin>
    

    
    <link rel="preload" href="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/3c70d64ab7e4.js" as="script" type="text/javascript" crossorigin="anonymous" />

    <script type="text/javascript">
    (function() {
 var docElement = document.documentElement;
 var classRE = new RegExp('(^|\\s)no-js(\\s|$)');
 var className = docElement.className;
 docElement.className = className.replace(classRE, '$1js$2');
})();
</script>
    <!-- first_input_delay is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3
in order to use it statically for server side rendering.
We should aim to keep it consistent with their updates -->
<!-- This is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3
in order to use it statically for server side rendering.
We should aim to keep it consistent with their updates -->

که دقیقا کدهای آدرس نهایی هست

داداش محمد رضا اشتباه متوجه شدی (کد html که شما گفتید مربوط به آدرس

https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV

که هدف این url اینکه ریدایرکت بشه) ببین من میخوام با کد زیر :

Dim pp As PersianFastNetwork
	pp.initialize("pp").WithSSL.Build
	pp.BuildGetQuery("https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV","cd").executRequesAsString

Sub pp_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	Log(Error.ErrorDetails)
End Sub
Sub pp_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String )
	Log(Result)
End Sub

کد های html زیر رو که مربوط به آدرس : 

https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi

          بدست بیارم.

کد های نهایی بعد از ریدایرکت

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="no-js not-logged-in client-root">
  <head><meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <title>
گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”
</title>

    
    <meta name="robots" content="noimageindex, noarchive">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="theme-color" content="#000000">
    <meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, viewport-fit=cover">
    

    <link rel="manifest" href="/data/manifest.json">

    
     <link href="https://graph.instagram.com" rel="preconnect" crossorigin>
    

    
    <link rel="preload" href="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/e7f65da22ded.js" as="script" type="text/javascript" crossorigin="anonymous" />

    <script type="text/javascript">
    (function() {
 var docElement = document.documentElement;
 var classRE = new RegExp('(^|\\s)no-js(\\s|$)');
 var className = docElement.className;
 docElement.className = className.replace(classRE, '$1js$2');
})();
</script>
    <!-- first_input_delay is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3
in order to use it statically for server side rendering.
We should aim to keep it consistent with their updates -->
<!-- This is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3
in order to use it statically for server side rendering.
We should aim to keep it consistent with their updates -->

<script type="text/javascript">

/*
 Copyright 2018 Google Inc. All Rights Reserved.
 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
*/

(function(){function g(a,c){b||(b=a,f=c,h.forEach(function(a){removeEventListener(a,l,e)}),m())}function m(){b&&f&&0<d.length&&(d.forEach(function(a){a(b,f)}),d=[])}function n(a,c){function k(){g(a,c);d()}function b(){d()}function d(){removeEventListener("pointerup",k,e);removeEventListener("pointercancel",b,e)}addEventListener("pointerup",k,e);addEventListener("pointercancel",b,e)}function l(a){if(a.cancelable){var c=performance.now(),b=a.timeStamp;b>c&&(c=+new Date);c-=b;"pointerdown"==a.type?n(c,
a):g(c,a)}}var e={passive:!0,capture:!0},h=["click","mousedown","keydown","touchstart","pointerdown"],b,f,d=[];h.forEach(function(a){addEventListener(a,l,e)});window.perfMetrics=window.perfMetrics||{};window.perfMetrics.onFirstInputDelay=function(a){d.push(a);m()}})();
</script>

<script type="text/javascript">
(function() {
 if ('PerformanceObserver' in window && 'PerformancePaintTiming' in window) {
  window.__bufferedPerformance = [];
  var ob = new PerformanceObserver(function(e) {
   window.__bufferedPerformance.push.apply(window.__bufferedPerformance,e.getEntries());
  });
  ob.observe({entryTypes:['paint']});
 }
 window.__bufferedErrors = [];
 window.onerror = function(message, url, line, column, error) {
  window.__bufferedErrors.push({
   message: message,
   url: url,
   line: line,
   column: column,
   error: error
  });
  return false;
 };
 window.__initialData = {
  pending: true,
  waiting: []
 };
 function notifyLoaded(item, data) {
  item.pending = false;
  item.data = data;
  for (var i = 0;i < item.waiting.length; ++i) {
   item.waiting[i].resolve(item.data);
  }
  item.waiting = [];
 }
 function notifyError(item, msg) {
  item.pending = false;
  item.error = new Error(msg);
  for (var i = 0;i < item.waiting.length; ++i) {
   item.waiting[i].reject(item.error);
  }
  item.waiting = [];
 }
 window.__initialDataLoaded = function(initialData) {
  notifyLoaded(window.__initialData, initialData);
 };
 window.__initialDataError = function(msg) {
  notifyError(window.__initialData, msg);
 };
 window.__additionalData = {};
 window.__pendingAdditionalData = function(paths) {
  for (var i = 0;i < paths.length; ++i) {
   window.__additionalData[paths[i]] = {
    pending: true,
    waiting: []
   };
  }
 };
 window.__additionalDataLoaded = function(path, data) {
  notifyLoaded(window.__additionalData[path], data);
 };
 window.__additionalDataError = function(path, msg) {
  notifyError(window.__additionalData[path], msg);
 };
})();
</script>
  
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="76x76" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-76x76-precomposed.png/4272e394f5ad.png">
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="120x120" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png/02ba5abf9861.png">
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="152x152" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-152x152-precomposed.png/419a6f9c7454.png">
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="167x167" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-167x167-precomposed.png/a24e58112f06.png">
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="180x180" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-180x180-precomposed.png/85a358fb3b7d.png">
        
          <link rel="icon" sizes="192x192" href="/static/images/ico/favicon-192.png/68d99ba29cc8.png">
        
      
      
          <link rel="mask-icon" href="/static/images/ico/favicon.svg/fc72dd4bfde8.svg" color="#262626">
         
         <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/static/images/ico/favicon.ico/36b3ee2d91ed.ico">
        
      
      
      
  
  
  <link rel="canonical" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" />
  <meta content="44 Likes, 2 Comments - گروه پیشتازان نوآوری (@noavare.ir) on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" name="description" />
  <meta property="og:site_name" content="Instagram" />
  <meta property="og:title" content="گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" />
  <meta property="og:image" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg" />
  <meta property="og:description" content="44 Likes, 2 Comments - گروه پیشتازان نوآوری (@noavare.ir) on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" />
  <meta property="fb:app_id" content="124024574287414" />
  <meta property="og:url" content="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" />
  <meta property="instapp:owner_user_id" content="4137148158" />
  <meta property="al:ios:app_name" content="Instagram" />
  <meta property="al:ios:app_store_id" content="389801252" />
  <meta property="al:ios:url" content="instagram://media?id=1815424026984345074" />
  <meta property="al:android:app_name" content="Instagram" />
  <meta property="al:android:package" content="com.instagram.android" />
  <meta property="al:android:url" content="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" />
  
  <meta name="medium" content="video" />
  <meta property="og:type" content="video" />
  <meta property="og:video" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/aa39a0dedd0b8ec0ea1047d8697b3f4b/5B5B66C9/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4" />
  <meta property="og:video:secure_url" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/aa39a0dedd0b8ec0ea1047d8697b3f4b/5B5B66C9/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4" />
  <meta property="og:video:type" content="video/mp4" />
  <meta property="og:video:width" content="640" />
  <meta property="og:video:height" content="640" />
  <meta property="video:tag" content="گروه" />

  <link rel="alternate" href="android-app://com.instagram.android/https/instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" />
  
  <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi" hreflang="x-default" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=en" hreflang="en" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=fr" hreflang="fr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=it" hreflang="it" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=de" hreflang="de" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es" hreflang="es" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=zh-cn" hreflang="zh-cn" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=zh-tw" hreflang="zh-tw" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ja" hreflang="ja" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ko" hreflang="ko" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=pt" hreflang="pt" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=pt-br" hreflang="pt-br" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=af" hreflang="af" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=cs" hreflang="cs" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=da" hreflang="da" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=el" hreflang="el" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=fi" hreflang="fi" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=hr" hreflang="hr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=hu" hreflang="hu" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=id" hreflang="id" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ms" hreflang="ms" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=nb" hreflang="nb" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=nl" hreflang="nl" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=pl" hreflang="pl" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ru" hreflang="ru" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=sk" hreflang="sk" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=sv" hreflang="sv" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=th" hreflang="th" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=tl" hreflang="tl" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=tr" hreflang="tr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=hi" hreflang="hi" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=bn" hreflang="bn" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=gu" hreflang="gu" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=kn" hreflang="kn" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ml" hreflang="ml" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=mr" hreflang="mr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=pa" hreflang="pa" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ta" hreflang="ta" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=te" hreflang="te" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ne" hreflang="ne" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=si" hreflang="si" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ur" hreflang="ur" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=vi" hreflang="vi" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=bg" hreflang="bg" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=fr-ca" hreflang="fr-ca" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=ro" hreflang="ro" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=sr" hreflang="sr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=uk" hreflang="uk" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=zh-hk" hreflang="zh-hk" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-cl" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-sv" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-ar" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-uy" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-ve" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-mx" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-ec" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-gt" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-do" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-pe" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-co" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-hn" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-ni" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-bo" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-pr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-pa" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-py" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-cr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&amp;igshid=1djg535c2hldi&amp;hl=es-la" hreflang="es-cu" />
  
</head>
  <body class="">
    
  <span id="react-root"></span>

    

    
      <script type="text/javascript">window._sharedData = {"activity_counts":null,"config":{"csrf_token":"SdXpFSubXPujM09Kb1u5SYecWFyYodzv","viewer":null},"supports_es6":true,"country_code":"IR","language_code":"en","locale":"en_US","entry_data":{"PostPage":[{"graphql":{"shortcode_media":{"__typename":"GraphVideo","id":"1815424026984345074","shortcode":"Bkxroi1HG3y","dimensions":{"height":640,"width":640},"gating_info":null,"media_preview":"ACoqifRyh5cD8Dxn8arNYBT94dc9K17mXMh9uP0qm5J5pDKDWXow/KmmwJ/iA/D/AOvVrOKQyH60CKv9n4/i/T/69J9hH979P/r1aDZpc0DLchy7H3P86izVf7SzAMI2IboRz3xnp6kD602SV04ZGFAEj81EOenP+fU03e5YqEO4dR6ZGaY0jZKlGBXqvTHTr35yKBE31/xNH/fX6U3c6nYI23ccDnr06VAbrBwcg9+lAD1jnO0q2AVGMOBgdsjIxjv3zz708Ldf32GOP9Z9BxzyM8enB9Ko4opgXTHcAD5jwcjDDOeueDkn35I6U8faowcMDzuJ3KSenfOSDxxnnHSqFJigZf8ALugQN20+zgHjjBIIORnv3z3zWew5OeTnk9f17/WlxRQI/9k=","display_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg","display_resources":[{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg","config_width":640,"config_height":640},{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg","config_width":750,"config_height":750},{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg","config_width":1080,"config_height":1080}],"dash_info":{"is_dash_eligible":false,"video_dash_manifest":null,"number_of_qualities":0},"video_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/aa39a0dedd0b8ec0ea1047d8697b3f4b/5B5B66C9/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4","video_view_count":1085,"is_video":true,"should_log_client_event":false,"tracking_token":"eyJ2ZXJzaW9uIjo1LCJwYXlsb2FkIjp7ImlzX2FuYWx5dGljc190cmFja2VkIjp0cnVlLCJ1dWlkIjoiZjY5YjU2ZjBjMWE4NDUzNjlkNjgyN2JjMzcyOGIyOTUxODE1NDI0MDI2OTg0MzQ1MDc0In0sInNpZ25hdHVyZSI6IiJ9","edge_media_to_tagged_user":{"edges":[]},"edge_media_to_caption":{"edges":[{"node":{"text":"\u062e\u0637 \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0698\u0627\u067e\u0646#\u06af\u0631\u0648\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc"}}]},"caption_is_edited":false,"edge_media_to_comment":{"count":1,"page_info":{"has_next_page":false,"end_cursor":null},"edges":[{"node":{"id":"17933577643185307","text":"\u0686\u0627\u067e \u0627\u06a9\u0633\u067e\u0648 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646 \u0686\u0627\u067e ChapExpo.com\u2622\ud83d\udc7d\ud83e\udd18","created_at":1531757312,"owner":{"id":"7620368713","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/43cee6b12527a91047632d0c081ec4cb/5C0E2345/t51.2885-19/s150x150/37033580_2090647861255454_1812532767926255616_n.jpg","username":"axoomer"},"viewer_has_liked":false,"edge_liked_by":{"count":0}}}]},"comments_disabled":false,"taken_at_timestamp":1530635484,"edge_media_preview_like":{"count":44,"edges":[{"node":{"id":"4556274999","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/134a89f01b3a8ed964aac0984ac406ff/5BF1C7F1/t51.2885-19/s150x150/36747856_1602446243215221_482581911198236672_n.jpg","username":"mohammadreza_safdare"}},{"node":{"id":"2524683727","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/af93caaa00669878ba35947267540a71/5BDDBEED/t51.2885-19/s150x150/37698757_2048583165458881_3677163437613383680_n.jpg","username":"taha_izadmehr"}},{"node":{"id":"3987550264","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/969b6bfaed48e2e2b9bd45e1c8dc1311/5BE2290F/t51.2885-19/s150x150/22280263_131686827482888_193081478857359360_n.jpg","username":"solyman87330"}},{"node":{"id":"4822728948","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/ed8a6c3681d75fbefaf0df165864c71b/5BD4A7F7/t51.2885-19/s150x150/36541349_619624035080826_7051246168612798464_n.jpg","username":"arash.karimyan68"}},{"node":{"id":"2073310037","profile_pic_url":"https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/eaf4663b993b22ab3c90681222cba10e/5C0B007A/t51.2885-19/11906329_960233084022564_1448528159_a.jpg","username":"marines.dehghan"}},{"node":{"id":"4541901384","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/7ec28aa320d86f04b6768b037416f66f/5C0EF531/t51.2885-19/s150x150/25013861_434658153604306_8165922561406795776_n.jpg","username":"navid_rajabi007"}},{"node":{"id":"4030003494","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/873ba3cc73d743da99bbcb69b0cc34bd/5BE00850/t51.2885-19/s150x150/27573863_204880446734284_6352302896171712512_n.jpg","username":"fal_taroot.ghahve"}},{"node":{"id":"3156393987","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/a2f31f427207e3b47145934da4c6acaf/5BEFDEA4/t51.2885-19/s150x150/32548290_212045676243348_7123953741526466560_n.jpg","username":"peyman_karimi_ir31"}},{"node":{"id":"2261148811","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/9a5497d74963ac40a08ace5b1713cc06/5C0D3668/t51.2885-19/s150x150/28433587_553769861688508_2411695798233333760_n.jpg","username":"a_hassani71"}},{"node":{"id":"2287507215","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/1893a3122014ea4cd623edd58da140b2/5BD1581D/t51.2885-19/s150x150/35484215_259334821484680_667825847834509312_n.jpg","username":"mehdi.rohan"}}]},"edge_media_to_sponsor_user":{"edges":[]},"location":null,"viewer_has_liked":false,"viewer_has_saved":false,"viewer_has_saved_to_collection":false,"viewer_in_photo_of_you":false,"owner":{"id":"4137148158","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/ae230d7bfd7d8cdc0c8b4d69c63f782f/5BF23E3E/t51.2885-19/15043697_715451378602223_332585843447300096_a.jpg","username":"noavare.ir","blocked_by_viewer":false,"followed_by_viewer":false,"full_name":"\u06af\u0631\u0648\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc","has_blocked_viewer":false,"is_private":false,"is_unpublished":false,"is_verified":false,"requested_by_viewer":false},"is_ad":false,"edge_web_media_to_related_media":{"edges":[]},"encoding_status":null,"is_published":true,"product_type":"feed","title":"","video_duration":24.97}}}]},"gatekeepers":{"ld":true,"seo":true,"seoht":true,"sf":true,"saa":true},"knobs":{"acct:ntb":0,"cb":0,"captcha":0},"qe":{"form_navigation_dialog":{"g":"","p":{}},"cred_man":{"g":"","p":{}},"dash_for_vod":{"g":"","p":{}},"profile_header_name":{"g":"","p":{}},"bc3l":{"g":"","p":{}},"direct_conversation_reporting":{"g":"","p":{}},"general_reporting":{"g":"","p":{}},"reporting":{"g":"","p":{}},"acc_recovery_link":{"g":"","p":{}},"notif":{"g":"","p":{}},"fb_unlink":{"g":"","p":{}},"mobile_stories_doodling":{"g":"","p":{}},"move_comment_input_to_top":{"g":"","p":{}},"mobile_cancel":{"g":"","p":{}},"mobile_search_redesign":{"g":"","p":{}},"show_copy_link":{"g":"","p":{}},"mobile_logout":{"g":"","p":{}},"p_edit":{"g":"","p":{}},"404_as_react":{"g":"","p":{}},"acc_recovery":{"g":"test_with_recaptcha","p":{"has_recaptcha_removed":"true"}},"collections":{"g":"","p":{}},"comment_ta":{"g":"","p":{}},"connections":{"g":"","p":{}},"disc_ppl":{"g":"","p":{}},"ebdsim_li":{"g":"","p":{}},"ebdsim_lo":{"g":"","p":{}},"empty_feed":{"g":"","p":{}},"bundles":{"g":"","p":{}},"exit_story_creation":{"g":"","p":{}},"gdpr_logged_out":{"g":"","p":{}},"appsell":{"g":"","p":{}},"imgopt":{"g":"","p":{}},"follow_button":{"g":"","p":{}},"loggedout":{"g":"","p":{}},"loggedout_upsell":{"g":"control_without_new_loggedout_upsell_content_03_15_18","p":{"has_new_loggedout_upsell_content":"false"}},"msisdn":{"g":"","p":{}},"bg_sync":{"g":"","p":{}},"onetaplogin":{"g":"test","p":{"after_login":"false","storage_version":"one_tap_storage_version"}},"login_poe":{"g":"","p":{}},"private_lo":{"g":"","p":{}},"profile_tabs":{"g":"","p":{}},"push_notifications":{"g":"","p":{}},"reg":{"g":"","p":{}},"reg_vp":{"g":"","p":{}},"report_media":{"g":"","p":{}},"report_profile":{"g":"","p":{}},"sidecar_swipe":{"g":"","p":{}},"su_universe":{"g":"test","p":{"ig_web_show_password_toggle":"true"}},"stale":{"g":"","p":{}},"stories_lo":{"g":"control_05_01","p":{"location":"false"}},"stories":{"g":"","p":{}},"tp_pblshr":{"g":"","p":{}},"video":{"g":"","p":{}},"gdpr_settings":{"g":"","p":{}},"gdpr_eu_tos":{"g":"","p":{}},"gdpr_row_tos":{"g":"test_05_01","p":{"tos_version":"row"}},"fd_gr":{"g":"","p":{}},"felix":{"g":"","p":{}},"felix_clear_fb_cookie":{"g":"","p":{}},"felix_creation_duration_limits":{"g":"","p":{}},"felix_creation_enabled":{"g":"","p":{}},"felix_creation_fb_crossposting":{"g":"","p":{}},"felix_creation_fb_crossposting_v2":{"g":"","p":{}},"felix_creation_validation":{"g":"","p":{}},"felix_creation_video_upload":{"g":"","p":{}},"felix_early_onboarding":{"g":"","p":{}},"pride":{"g":"","p":{}},"unfollow_confirm":{"g":"","p":{}},"profile_enhance_li":{"g":"","p":{}},"profile_enhance_lo":{"g":"control","p":{"has_tagged":"false"}},"phone_confirm":{"g":"","p":{}},"comment_enhance":{"g":"","p":{}},"mweb_media_chaining":{"g":"","p":{}},"mweb_topical_explore":{"g":"","p":{}},"web_nametag":{"g":"","p":{}},"image_downgrade":{"g":"","p":{}},"image_downgrade_lite":{"g":"","p":{}},"follow_all_fb":{"g":"","p":{}},"lite_direct_upsell":{"g":"","p":{}},"web_loggedout_noop":{"g":"test","p":{"post_page":"true"}},"stories_video_preload":{"g":"","p":{}},"lite_stories_video_preload":{"g":"","p":{}}},"hostname":"www.instagram.com","platform":"web","rhx_gis":"39137e3bd53c3538de37146772291e3c","nonce":"5VQQco1xMcAC7M4vvT9ORw==","zero_data":{},"rollout_hash":"f122ed33a26e","bundle_variant":"base","probably_has_app":false,"show_app_install":true};</script>
  <script type="text/javascript">
  window.__initialDataLoaded(window._sharedData);
  </script>
      <script type="text/javascript">!function(e){var a=window.webpackJsonp;window.webpackJsonp=function(n,r,i){for(var c,f,g,d=0,s=[];d<n.length;d++)f=n[d],o[f]&&s.push(o[f][0]),o[f]=0;for(c in r)Object.prototype.hasOwnProperty.call(r,c)&&(e[c]=r[c]);for(a&&a(n,r,i);s.length;)s.shift()();if(i)for(d=0;d<i.length;d++)g=t(t.s=i[d]);return g};var n={},o={75:0};function t(a){if(n[a])return n[a].exports;var o=n[a]={i:a,l:!1,exports:{}};return e[a].call(o.exports,o,o.exports,t),o.l=!0,o.exports}t.e=function(e){var a=o[e];if(0===a)return new Promise(function(e){e()});if(a)return a[2];var n=new Promise(function(n,t){a=o[e]=[n,t]});a[2]=n;var r=document.getElementsByTagName("head")[0],i=document.createElement("script");i.type="text/javascript",i.charset="utf-8",i.async=!0,i.timeout=12e4,i.crossOrigin="anonymous",t.nc&&i.setAttribute("nonce",t.nc),i.src=t.p+""+({0:"SettingsModules",1:"CreationModules",2:"MobileStoriesPage",3:"DesktopStoriesPage",4:"ProfilePageContainer",5:"CommentLikedByListContainer",6:"LikedByListContainer",7:"FollowListContainer",8:"LocationPageContainer",9:"DiscoverMediaPageContainer",10:"DiscoverEmbedsPageContainer",11:"TagPageContainer",12:"UserCollectionMediaPageContainer",13:"DebugInfoNub",14:"FeedPageContainer",15:"MediaChainingPageContainer",16:"PostPageContainer",17:"LandingPage",18:"LoginAndSignupPage",19:"ResetPasswordPageContainer",20:"FBSignupPage",21:"IGTVVideoUploadPageContainer",22:"ExploreMediaPageContainer",23:"DiscoverPeoplePageContainer",24:"IGTVVideoDraftsPageContainer",25:"MultiStepSignupPage",26:"TermsUnblockPage",27:"DataDownloadRequestPage",28:"DirectInboxPageContainer",29:"NewUserInterstitial",30:"AccessToolViewAllPage",31:"AccessToolPage",32:"DataDownloadRequestConfirmPage",33:"UserCollectionsPageContainer",34:"AccountRecoveryLandingPage",35:"ContactHistoryPage",36:"DataControlsSupportPage",37:"LocationsDirectoryLandingPage",38:"LocationsDirectoryCountryPage",39:"LocationsDirectoryCityPage",40:"EmailConfirmationPage",41:"PhoneConfirmPage",42:"OneTapUpsell",43:"ActivityFeedPage",44:"NewTermsConfirmPage",45:"CheckpointUnderageAppealPage",46:"TermsAcceptPage",47:"SuggestedDirectoryLandingPage",48:"ProfilesDirectoryLandingPage",49:"HashtagsDirectoryLandingPage",50:"MobileStoriesLoginPage",51:"OAuthPermissionsPage",52:"HttpErrorPage",53:"DesktopStoriesLoginPage",54:"ParentalConsentPage",55:"ParentalConsentNotParentPage",56:"AndroidBetaPrivacyBugPage",57:"AccountPrivacyBugPage",58:"StoryCreationPage",59:"ContactInvitesOptOutPage",60:"ContactInvitesOptOutStatusPage",61:"Docpen",62:"Report",63:"Copyright",64:"Challenge",65:"SupportInfo",66:"Verification",67:"Community",68:"RapidReport",69:"Consumer",70:"EmailSnoozePage",71:"EmailUnsubscribePage",72:"NotificationLandingPage"}[e]||e)+".js/"+{0:"26d08f83b39c",1:"b8f215593e52",2:"d9d6daff160c",3:"2ba482f8d09d",4:"72644f818c7d",5:"33e13ea052e1",6:"e433fe606328",7:"4eb38d00ba6b",8:"45e4c413296f",9:"74f4b27a62f1",10:"aa1f1e76b788",11:"c74a3ed37184",12:"8dbcf8bd930b",13:"889425e18779",14:"70c37bfaf182",15:"7f011206354e",16:"e7f65da22ded",17:"3a4e4cc6d935",18:"765a2204ca7c",19:"d3cc2c1527c0",20:"1fb79178a15c",21:"254d9a1f35f9",22:"d77372198574",23:"ec648ef553ca",24:"3ceea3aa4a56",25:"40a7662d9ab6",26:"649e554a0564",27:"7e842073481d",28:"d1b697921448",29:"cd3df54e0d88",30:"c6ed0fc38b62",31:"3507f6dbf68c",32:"26801038ad95",33:"22a2429b928a",34:"921975a789a2",35:"b1a8a86d14cc",36:"b741133b4c75",37:"40911be691ef",38:"8388f4b71506",39:"4d256e5cc9a7",40:"7ed9b02c4003",41:"c91d325ac6be",42:"1003e99c9116",43:"13214b4f5b97",44:"7e0d9b42e298",45:"03bb356b5233",46:"997542cd3843",47:"451a24a23416",48:"a1a0a6279989",49:"044b2ae1f366",50:"e02aae6e0818",51:"24bfe3ace2f0",52:"5b83e8519200",53:"35b0b523b742",54:"dacb8d33546b",55:"32042c91fd7d",56:"7f37a6001e7a",57:"6abdaebd9d49",58:"6ac74cdd69ea",59:"41dad2ad0251",60:"21a53b0ad1f1",61:"f5595b0578f0",62:"b9a24362fc87",63:"e131721e006f",64:"9148df5a13c5",65:"8b3fc21bf48d",66:"2f54db135da2",67:"ac4070addd1c",68:"bb68f88f13dd",69:"139000e97283",70:"4f66eb64afbb",71:"efd7258487aa",72:"3cbcf35f00e5"}[e]+".js";var c=setTimeout(f,12e4);function f(){i.onerror=i.onload=null,clearTimeout(c);var a=o[e];0!==a&&(a&&a[1](new Error("Loading chunk "+e+" failed.")),o[e]=void 0)}return i.onerror=i.onload=f,r.appendChild(i),n},t.m=e,t.c=n,t.d=function(e,a,n){t.o(e,a)||Object.defineProperty(e,a,{configurable:!1,enumerable:!0,get:n})},t.n=function(e){var a=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return t.d(a,"a",a),a},t.o=function(e,a){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,a)},t.p="/static/bundles/base/",t.oe=function(e){throw console.error(e),e}}([]);</script>
      
      <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/Vendor.js/91049ae941b6.js" crossorigin="anonymous"></script>
      <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/e7f65da22ded.js" crossorigin="anonymous" charset="utf-8" async=""></script>
<script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/en_US.js/e79d3861ae10.js" crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/ConsumerCommons.js/59a5b6d8838b.js" crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/Consumer.js/139000e97283.js" crossorigin="anonymous"></script>

      
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,'script','//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq('init', '1425767024389221');

fbq('track', 'PageView');


</script>
<noscript>


</noscript>

      
    
  </body>
</html>

 

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز تابع Log محدودیت تعداد کاراکتر داره. همه ی کاراکترایی که گرفته میشه رو که نمایش نمیده. تابع زیر تمامی کدهای صفحه نهایی رو میده. میتونید برای تست تابع زیر رو بنویسید

Sub pp_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String )
	File.WriteString(File.DirRootExternal,"log.txt",Result)
End Sub

یه فایل تکست توی حافظه گوشی ایجاد میشه اونو با سیستم باز کنید و میبینید که همون کدهای صفحه اس. لطفا اسپم ندین دیگه. کدها تست شده:53:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...