رفتن به مطلب
 • 0

مشکل درکتابخانهPersian_Android_Dimen


b4xcenterb

سوال

سلام خدمت اقای شاهپیری عزیز ممنونم بابت کتابخونه خوبتون اما نقصی در کتابخانه وجود داره با وجود استاندارهایی که شما تعریف کردین بازم درست عمل نمیکنه

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>

  <dimen name="card_common_margin_left">@dimen/dp_15</dimen>
  <dimen name="dp_m_60">-60dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_30">-30dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_20">-20dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_12">-12dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_10">-10dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_8">-8dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_5">-5dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_2">-2dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_1">-1dp</dimen>
  <dimen name="dp_0">0dp</dimen>
  <dimen name="dp_0_1">0.1dp</dimen>
  <dimen name="dp_0_5">0.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_1">1dp</dimen>
  <dimen name="dp_1_5">1.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_2">2dp</dimen>
  <dimen name="dp_2_5">2.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_3">3dp</dimen>
  <dimen name="dp_3_5">3.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_4">4dp</dimen>
  <dimen name="dp_4_5">4.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_5">5dp</dimen>
  <dimen name="dp_6">6dp</dimen>
  <dimen name="dp_7">7dp</dimen>
  <dimen name="dp_7_5">7.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_8">8dp</dimen>
  <dimen name="dp_9">9dp</dimen>
  <dimen name="dp_10">10dp</dimen>
  <dimen name="dp_11">11dp</dimen>
  <dimen name="dp_12">12dp</dimen>
  <dimen name="dp_13">13dp</dimen>
  <dimen name="dp_14">14dp</dimen>
  <dimen name="dp_15">15dp</dimen>
  <dimen name="dp_16">16dp</dimen>
  <dimen name="dp_17">17dp</dimen>
  <dimen name="dp_18">18dp</dimen>
  <dimen name="dp_19">19dp</dimen>
  <dimen name="dp_20">20dp</dimen>
  <dimen name="dp_21">21dp</dimen>
  <dimen name="dp_22">22dp</dimen>
  <dimen name="dp_23">23dp</dimen>
  <dimen name="dp_24">24dp</dimen>
  <dimen name="dp_25">25dp</dimen>
  <dimen name="dp_26">26dp</dimen>
  <dimen name="dp_27">27dp</dimen>
  <dimen name="dp_28">28dp</dimen>
  <dimen name="dp_29">29dp</dimen>
  <dimen name="dp_30">30dp</dimen>
  <dimen name="dp_31">31dp</dimen>
  <dimen name="dp_32">32dp</dimen>
  <dimen name="dp_33">33dp</dimen>
  <dimen name="dp_34">34dp</dimen>
  <dimen name="dp_35">35dp</dimen>
  <dimen name="dp_36">36dp</dimen>
  <dimen name="dp_37">37dp</dimen>
  <dimen name="dp_38">38dp</dimen>
  <dimen name="dp_39">39dp</dimen>
  <dimen name="dp_40">40dp</dimen>
  <dimen name="dp_41">41dp</dimen>
  <dimen name="dp_42">42dp</dimen>
  <dimen name="dp_43">43dp</dimen>
  <dimen name="dp_44">44dp</dimen>
  <dimen name="dp_45">45dp</dimen>
  <dimen name="dp_46">46dp</dimen>
  <dimen name="dp_47">47dp</dimen>
  <dimen name="dp_48">48dp</dimen>
  <dimen name="dp_49">49dp</dimen>
  <dimen name="dp_50">50dp</dimen>
  <dimen name="dp_51">51dp</dimen>
  <dimen name="dp_52">52dp</dimen>
  <dimen name="dp_53">53dp</dimen>
  <dimen name="dp_54">54dp</dimen>
  <dimen name="dp_55">55dp</dimen>
  <dimen name="dp_56">56dp</dimen>
  <dimen name="dp_57">57dp</dimen>
  <dimen name="dp_58">58dp</dimen>
  <dimen name="dp_59">59dp</dimen>
  <dimen name="dp_60">60dp</dimen>
  <dimen name="dp_61">61dp</dimen>
  <dimen name="dp_62">62dp</dimen>
  <dimen name="dp_63">63dp</dimen>
  <dimen name="dp_64">64dp</dimen>
  <dimen name="dp_65">65dp</dimen>
  <dimen name="dp_66">66dp</dimen>
  <dimen name="dp_67">67dp</dimen>
  <dimen name="dp_68">68dp</dimen>
  <dimen name="dp_69">69dp</dimen>
  <dimen name="dp_70">70dp</dimen>
  <dimen name="dp_71">71dp</dimen>
  <dimen name="dp_72">72dp</dimen>
  <dimen name="dp_73">73dp</dimen>
  <dimen name="dp_74">74dp</dimen>
  <dimen name="dp_75">75dp</dimen>
  <dimen name="dp_76">76dp</dimen>
  <dimen name="dp_77">77dp</dimen>
  <dimen name="dp_78">78dp</dimen>
  <dimen name="dp_79">79dp</dimen>
  <dimen name="dp_80">80dp</dimen>
  <dimen name="dp_81">81dp</dimen>
  <dimen name="dp_82">82dp</dimen>
  <dimen name="dp_83">83dp</dimen>
  <dimen name="dp_84">84dp</dimen>
  <dimen name="dp_85">85dp</dimen>
  <dimen name="dp_86">86dp</dimen>
  <dimen name="dp_87">87dp</dimen>
  <dimen name="dp_88">88dp</dimen>
  <dimen name="dp_89">89dp</dimen>
  <dimen name="dp_90">90dp</dimen>
  <dimen name="dp_91">91dp</dimen>
  <dimen name="dp_92">92dp</dimen>
  <dimen name="dp_93">93dp</dimen>
  <dimen name="dp_94">94dp</dimen>
  <dimen name="dp_95">95dp</dimen>
  <dimen name="dp_96">96dp</dimen>
  <dimen name="dp_97">97dp</dimen>
  <dimen name="dp_98">98dp</dimen>
  <dimen name="dp_99">99dp</dimen>
  <dimen name="dp_100">100dp</dimen>
  <dimen name="dp_101">101dp</dimen>
  <dimen name="dp_102">102dp</dimen>
  <dimen name="dp_103">103dp</dimen>
  <dimen name="dp_104">104dp</dimen>
  <dimen name="dp_104_5">104.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_105">105dp</dimen>
  <dimen name="dp_106">106dp</dimen>
  <dimen name="dp_107">107dp</dimen>
  <dimen name="dp_108">108dp</dimen>
  <dimen name="dp_109">109dp</dimen>
  <dimen name="dp_110">110dp</dimen>
  <dimen name="dp_111">111dp</dimen>
  <dimen name="dp_112">112dp</dimen>
  <dimen name="dp_113">113dp</dimen>
  <dimen name="dp_114">114dp</dimen>
  <dimen name="dp_115">115dp</dimen>
  <dimen name="dp_116">116dp</dimen>
  <dimen name="dp_117">117dp</dimen>
  <dimen name="dp_118">118dp</dimen>
  <dimen name="dp_119">119dp</dimen>
  <dimen name="dp_120">120dp</dimen>
  <dimen name="dp_121">121dp</dimen>
  <dimen name="dp_122">122dp</dimen>
  <dimen name="dp_123">123dp</dimen>
  <dimen name="dp_124">124dp</dimen>
  <dimen name="dp_125">125dp</dimen>
  <dimen name="dp_126">126dp</dimen>
  <dimen name="dp_127">127dp</dimen>
  <dimen name="dp_128">128dp</dimen>
  <dimen name="dp_129">129dp</dimen>
  <dimen name="dp_130">130dp</dimen>
  <dimen name="dp_131">131dp</dimen>
  <dimen name="dp_132">132dp</dimen>
  <dimen name="dp_133">133dp</dimen>
  <dimen name="dp_134">134dp</dimen>
  <dimen name="dp_134_5">134.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_135">135dp</dimen>
  <dimen name="dp_136">136dp</dimen>
  <dimen name="dp_137">137dp</dimen>
  <dimen name="dp_138">138dp</dimen>
  <dimen name="dp_139">139dp</dimen>
  <dimen name="dp_140">140dp</dimen>
  <dimen name="dp_141">141dp</dimen>
  <dimen name="dp_142">142dp</dimen>
  <dimen name="dp_143">143dp</dimen>
  <dimen name="dp_144">144dp</dimen>
  <dimen name="dp_145">145dp</dimen>
  <dimen name="dp_146">146dp</dimen>
  <dimen name="dp_147">147dp</dimen>
  <dimen name="dp_148">148dp</dimen>
  <dimen name="dp_149">149dp</dimen>
  <dimen name="dp_150">150dp</dimen>
  <dimen name="dp_151">151dp</dimen>
  <dimen name="dp_152">152dp</dimen>
  <dimen name="dp_153">153dp</dimen>
  <dimen name="dp_154">154dp</dimen>
  <dimen name="dp_155">155dp</dimen>
  <dimen name="dp_156">156dp</dimen>
  <dimen name="dp_157">157dp</dimen>
  <dimen name="dp_158">158dp</dimen>
  <dimen name="dp_159">159dp</dimen>
  <dimen name="dp_160">160dp</dimen>
  <dimen name="dp_161">161dp</dimen>
  <dimen name="dp_162">162dp</dimen>
  <dimen name="dp_163">163dp</dimen>
  <dimen name="dp_164">164dp</dimen>
  <dimen name="dp_165">165dp</dimen>
  <dimen name="dp_166">166dp</dimen>
  <dimen name="dp_167">167dp</dimen>
  <dimen name="dp_168">168dp</dimen>
  <dimen name="dp_169">169dp</dimen>
  <dimen name="dp_170">170dp</dimen>
  <dimen name="dp_171">171dp</dimen>
  <dimen name="dp_172">172dp</dimen>
  <dimen name="dp_173">173dp</dimen>
  <dimen name="dp_174">174dp</dimen>
  <dimen name="dp_175">175dp</dimen>
  <dimen name="dp_176">176dp</dimen>
  <dimen name="dp_177">177dp</dimen>
  <dimen name="dp_178">178dp</dimen>
  <dimen name="dp_179">179dp</dimen>
  <dimen name="dp_180">180dp</dimen>
  <dimen name="dp_181">181dp</dimen>
  <dimen name="dp_182">182dp</dimen>
  <dimen name="dp_183">183dp</dimen>
  <dimen name="dp_184">184dp</dimen>
  <dimen name="dp_185">185dp</dimen>
  <dimen name="dp_186">186dp</dimen>
  <dimen name="dp_187">187dp</dimen>
  <dimen name="dp_188">188dp</dimen>
  <dimen name="dp_189">189dp</dimen>
  <dimen name="dp_190">190dp</dimen>
  <dimen name="dp_191">191dp</dimen>
  <dimen name="dp_191_25">191.25dp</dimen>
  <dimen name="dp_192">192dp</dimen>
  <dimen name="dp_193">193dp</dimen>
  <dimen name="dp_194">194dp</dimen>
  <dimen name="dp_195">195dp</dimen>
  <dimen name="dp_196">196dp</dimen>
  <dimen name="dp_197">197dp</dimen>
  <dimen name="dp_198">198dp</dimen>
  <dimen name="dp_199">199dp</dimen>
  <dimen name="dp_200">200dp</dimen>
  <dimen name="dp_201">201dp</dimen>
  <dimen name="dp_202">202dp</dimen>
  <dimen name="dp_203">203dp</dimen>
  <dimen name="dp_204">204dp</dimen>
  <dimen name="dp_205">205dp</dimen>
  <dimen name="dp_206">206dp</dimen>
  <dimen name="dp_207">207dp</dimen>
  <dimen name="dp_208">208dp</dimen>
  <dimen name="dp_209">209dp</dimen>
  <dimen name="dp_210">210dp</dimen>
  <dimen name="dp_211">211dp</dimen>
  <dimen name="dp_212">212dp</dimen>
  <dimen name="dp_213">213dp</dimen>
  <dimen name="dp_214">214dp</dimen>
  <dimen name="dp_215">215dp</dimen>
  <dimen name="dp_216">216dp</dimen>
  <dimen name="dp_217">217dp</dimen>
  <dimen name="dp_218">218dp</dimen>
  <dimen name="dp_219">219dp</dimen>
  <dimen name="dp_220">220dp</dimen>
  <dimen name="dp_221">221dp</dimen>
  <dimen name="dp_222">222dp</dimen>
  <dimen name="dp_223">223dp</dimen>
  <dimen name="dp_224">224dp</dimen>
  <dimen name="dp_225">225dp</dimen>
  <dimen name="dp_226">226dp</dimen>
  <dimen name="dp_227">227dp</dimen>
  <dimen name="dp_228">228dp</dimen>
  <dimen name="dp_229">229dp</dimen>
  <dimen name="dp_230">230dp</dimen>
  <dimen name="dp_231">231dp</dimen>
  <dimen name="dp_232">232dp</dimen>
  <dimen name="dp_233">233dp</dimen>
  <dimen name="dp_234">234dp</dimen>
  <dimen name="dp_235">235dp</dimen>
  <dimen name="dp_236">236dp</dimen>
  <dimen name="dp_237">237dp</dimen>
  <dimen name="dp_238">238dp</dimen>
  <dimen name="dp_239">239dp</dimen>
  <dimen name="dp_240">240dp</dimen>
  <dimen name="dp_241">241dp</dimen>
  <dimen name="dp_242">242dp</dimen>
  <dimen name="dp_243">243dp</dimen>
  <dimen name="dp_244">244dp</dimen>
  <dimen name="dp_245">245dp</dimen>
  <dimen name="dp_246">246dp</dimen>
  <dimen name="dp_247">247dp</dimen>
  <dimen name="dp_248">248dp</dimen>
  <dimen name="dp_249">249dp</dimen>
  <dimen name="dp_250">250dp</dimen>
  <dimen name="dp_251">251dp</dimen>
  <dimen name="dp_252">252dp</dimen>
  <dimen name="dp_253">253dp</dimen>
  <dimen name="dp_254">254dp</dimen>
  <dimen name="dp_255">255dp</dimen>
  <dimen name="dp_256">256dp</dimen>
  <dimen name="dp_257">257dp</dimen>
  <dimen name="dp_258">258dp</dimen>
  <dimen name="dp_259">259dp</dimen>
  <dimen name="dp_260">260dp</dimen>
  <dimen name="dp_261">261dp</dimen>
  <dimen name="dp_262">262dp</dimen>
  <dimen name="dp_263">263dp</dimen>
  <dimen name="dp_264">264dp</dimen>
  <dimen name="dp_265">265dp</dimen>
  <dimen name="dp_266">266dp</dimen>
  <dimen name="dp_267">267dp</dimen>
  <dimen name="dp_268">268dp</dimen>
  <dimen name="dp_269">269dp</dimen>
  <dimen name="dp_270">270dp</dimen>
  <dimen name="dp_271">271dp</dimen>
  <dimen name="dp_272">272dp</dimen>
  <dimen name="dp_273">273dp</dimen>
  <dimen name="dp_274">274dp</dimen>
  <dimen name="dp_275">275dp</dimen>
  <dimen name="dp_276">276dp</dimen>
  <dimen name="dp_277">277dp</dimen>
  <dimen name="dp_278">278dp</dimen>
  <dimen name="dp_279">279dp</dimen>
  <dimen name="dp_280">280dp</dimen>
  <dimen name="dp_281">281dp</dimen>
  <dimen name="dp_282">282dp</dimen>
  <dimen name="dp_283">283dp</dimen>
  <dimen name="dp_284">284dp</dimen>
  <dimen name="dp_285">285dp</dimen>
  <dimen name="dp_286">286dp</dimen>
  <dimen name="dp_287">287dp</dimen>
  <dimen name="dp_288">288dp</dimen>
  <dimen name="dp_289">289dp</dimen>
  <dimen name="dp_290">290dp</dimen>
  <dimen name="dp_291">291dp</dimen>
  <dimen name="dp_292">292dp</dimen>
  <dimen name="dp_293">293dp</dimen>
  <dimen name="dp_294">294dp</dimen>
  <dimen name="dp_295">295dp</dimen>
  <dimen name="dp_296">296dp</dimen>
  <dimen name="dp_297">297dp</dimen>
  <dimen name="dp_298">298dp</dimen>
  <dimen name="dp_299">299dp</dimen>
  <dimen name="dp_300">300dp</dimen>
  <dimen name="dp_301">301dp</dimen>
  <dimen name="dp_302">302dp</dimen>
  <dimen name="dp_303">303dp</dimen>
  <dimen name="dp_304">304dp</dimen>
  <dimen name="dp_305">305dp</dimen>
  <dimen name="dp_306">306dp</dimen>
  <dimen name="dp_307">307dp</dimen>
  <dimen name="dp_308">308dp</dimen>
  <dimen name="dp_309">309dp</dimen>
  <dimen name="dp_310">310dp</dimen>
  <dimen name="dp_311">311dp</dimen>
  <dimen name="dp_312">312dp</dimen>
  <dimen name="dp_313">313dp</dimen>
  <dimen name="dp_314">314dp</dimen>
  <dimen name="dp_315">315dp</dimen>
  <dimen name="dp_316">316dp</dimen>
  <dimen name="dp_317">317dp</dimen>
  <dimen name="dp_318">318dp</dimen>
  <dimen name="dp_319">319dp</dimen>
  <dimen name="dp_320">320dp</dimen>
  <dimen name="dp_321">321dp</dimen>
  <dimen name="dp_322">322dp</dimen>
  <dimen name="dp_323">323dp</dimen>
  <dimen name="dp_324">324dp</dimen>
  <dimen name="dp_325">325dp</dimen>
  <dimen name="dp_326">326dp</dimen>
  <dimen name="dp_327">327dp</dimen>
  <dimen name="dp_328">328dp</dimen>
  <dimen name="dp_329">329dp</dimen>
  <dimen name="dp_330">330dp</dimen>
  <dimen name="dp_331">331dp</dimen>
  <dimen name="dp_332">332dp</dimen>
  <dimen name="dp_333">333dp</dimen>
  <dimen name="dp_334">334dp</dimen>
  <dimen name="dp_335">335dp</dimen>
  <dimen name="dp_336">336dp</dimen>
  <dimen name="dp_337">337dp</dimen>
  <dimen name="dp_338">338dp</dimen>
  <dimen name="dp_339">339dp</dimen>
  <dimen name="dp_340">340dp</dimen>
  <dimen name="dp_341">341dp</dimen>
  <dimen name="dp_342">342dp</dimen>
  <dimen name="dp_343">343dp</dimen>
  <dimen name="dp_344">344dp</dimen>
  <dimen name="dp_345">345dp</dimen>
  <dimen name="dp_346">346dp</dimen>
  <dimen name="dp_347">347dp</dimen>
  <dimen name="dp_348">348dp</dimen>
  <dimen name="dp_349">349dp</dimen>
  <dimen name="dp_350">350dp</dimen>
  <dimen name="dp_351">351dp</dimen>
  <dimen name="dp_352">352dp</dimen>
  <dimen name="dp_353">353dp</dimen>
  <dimen name="dp_354">354dp</dimen>
  <dimen name="dp_355">355dp</dimen>
  <dimen name="dp_356">356dp</dimen>
  <dimen name="dp_357">357dp</dimen>
  <dimen name="dp_358">358dp</dimen>
  <dimen name="dp_359">359dp</dimen>
  <dimen name="dp_360">360dp</dimen>
  <dimen name="dp_365">365dp</dimen>
  <dimen name="dp_370">370dp</dimen>
  <dimen name="dp_400">400dp</dimen>
  <dimen name="dp_410">410dp</dimen>
  <dimen name="dp_422">422dp</dimen>
  <dimen name="dp_472">472dp</dimen>
  <dimen name="dp_500">500dp</dimen>
  <dimen name="dp_600">600dp</dimen>
  <dimen name="dp_640">640dp</dimen>
  <dimen name="dp_720">720dp</dimen>
  <dimen name="Textsize_6">6sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_7">7sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_8">8sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_9">9sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_10">10sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_11">11sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_12">12sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_13">13sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_14">14sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_15">15sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_16">16sp</dimen>
</resources>

طریقه فراخوانی 

Dim sizetxt As Persian_Android_Dimen
 sizetxt.initialize
 lblname.TextSize = sizetxt.getDimen("Textsize_8")

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

در در 2 تیر 1399 در 16:13، b4xcenterb گفته است :

سلام خدمت اقای شاهپیری عزیز ممنونم بابت کتابخونه خوبتون اما نقصی در کتابخانه وجود داره با وجود استاندارهایی که شما تعریف کردین بازم درست عمل نمیکنه


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>

  <dimen name="card_common_margin_left">@dimen/dp_15</dimen>
  <dimen name="dp_m_60">-60dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_30">-30dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_20">-20dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_12">-12dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_10">-10dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_8">-8dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_5">-5dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_2">-2dp</dimen>
  <dimen name="dp_m_1">-1dp</dimen>
  <dimen name="dp_0">0dp</dimen>
  <dimen name="dp_0_1">0.1dp</dimen>
  <dimen name="dp_0_5">0.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_1">1dp</dimen>
  <dimen name="dp_1_5">1.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_2">2dp</dimen>
  <dimen name="dp_2_5">2.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_3">3dp</dimen>
  <dimen name="dp_3_5">3.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_4">4dp</dimen>
  <dimen name="dp_4_5">4.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_5">5dp</dimen>
  <dimen name="dp_6">6dp</dimen>
  <dimen name="dp_7">7dp</dimen>
  <dimen name="dp_7_5">7.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_8">8dp</dimen>
  <dimen name="dp_9">9dp</dimen>
  <dimen name="dp_10">10dp</dimen>
  <dimen name="dp_11">11dp</dimen>
  <dimen name="dp_12">12dp</dimen>
  <dimen name="dp_13">13dp</dimen>
  <dimen name="dp_14">14dp</dimen>
  <dimen name="dp_15">15dp</dimen>
  <dimen name="dp_16">16dp</dimen>
  <dimen name="dp_17">17dp</dimen>
  <dimen name="dp_18">18dp</dimen>
  <dimen name="dp_19">19dp</dimen>
  <dimen name="dp_20">20dp</dimen>
  <dimen name="dp_21">21dp</dimen>
  <dimen name="dp_22">22dp</dimen>
  <dimen name="dp_23">23dp</dimen>
  <dimen name="dp_24">24dp</dimen>
  <dimen name="dp_25">25dp</dimen>
  <dimen name="dp_26">26dp</dimen>
  <dimen name="dp_27">27dp</dimen>
  <dimen name="dp_28">28dp</dimen>
  <dimen name="dp_29">29dp</dimen>
  <dimen name="dp_30">30dp</dimen>
  <dimen name="dp_31">31dp</dimen>
  <dimen name="dp_32">32dp</dimen>
  <dimen name="dp_33">33dp</dimen>
  <dimen name="dp_34">34dp</dimen>
  <dimen name="dp_35">35dp</dimen>
  <dimen name="dp_36">36dp</dimen>
  <dimen name="dp_37">37dp</dimen>
  <dimen name="dp_38">38dp</dimen>
  <dimen name="dp_39">39dp</dimen>
  <dimen name="dp_40">40dp</dimen>
  <dimen name="dp_41">41dp</dimen>
  <dimen name="dp_42">42dp</dimen>
  <dimen name="dp_43">43dp</dimen>
  <dimen name="dp_44">44dp</dimen>
  <dimen name="dp_45">45dp</dimen>
  <dimen name="dp_46">46dp</dimen>
  <dimen name="dp_47">47dp</dimen>
  <dimen name="dp_48">48dp</dimen>
  <dimen name="dp_49">49dp</dimen>
  <dimen name="dp_50">50dp</dimen>
  <dimen name="dp_51">51dp</dimen>
  <dimen name="dp_52">52dp</dimen>
  <dimen name="dp_53">53dp</dimen>
  <dimen name="dp_54">54dp</dimen>
  <dimen name="dp_55">55dp</dimen>
  <dimen name="dp_56">56dp</dimen>
  <dimen name="dp_57">57dp</dimen>
  <dimen name="dp_58">58dp</dimen>
  <dimen name="dp_59">59dp</dimen>
  <dimen name="dp_60">60dp</dimen>
  <dimen name="dp_61">61dp</dimen>
  <dimen name="dp_62">62dp</dimen>
  <dimen name="dp_63">63dp</dimen>
  <dimen name="dp_64">64dp</dimen>
  <dimen name="dp_65">65dp</dimen>
  <dimen name="dp_66">66dp</dimen>
  <dimen name="dp_67">67dp</dimen>
  <dimen name="dp_68">68dp</dimen>
  <dimen name="dp_69">69dp</dimen>
  <dimen name="dp_70">70dp</dimen>
  <dimen name="dp_71">71dp</dimen>
  <dimen name="dp_72">72dp</dimen>
  <dimen name="dp_73">73dp</dimen>
  <dimen name="dp_74">74dp</dimen>
  <dimen name="dp_75">75dp</dimen>
  <dimen name="dp_76">76dp</dimen>
  <dimen name="dp_77">77dp</dimen>
  <dimen name="dp_78">78dp</dimen>
  <dimen name="dp_79">79dp</dimen>
  <dimen name="dp_80">80dp</dimen>
  <dimen name="dp_81">81dp</dimen>
  <dimen name="dp_82">82dp</dimen>
  <dimen name="dp_83">83dp</dimen>
  <dimen name="dp_84">84dp</dimen>
  <dimen name="dp_85">85dp</dimen>
  <dimen name="dp_86">86dp</dimen>
  <dimen name="dp_87">87dp</dimen>
  <dimen name="dp_88">88dp</dimen>
  <dimen name="dp_89">89dp</dimen>
  <dimen name="dp_90">90dp</dimen>
  <dimen name="dp_91">91dp</dimen>
  <dimen name="dp_92">92dp</dimen>
  <dimen name="dp_93">93dp</dimen>
  <dimen name="dp_94">94dp</dimen>
  <dimen name="dp_95">95dp</dimen>
  <dimen name="dp_96">96dp</dimen>
  <dimen name="dp_97">97dp</dimen>
  <dimen name="dp_98">98dp</dimen>
  <dimen name="dp_99">99dp</dimen>
  <dimen name="dp_100">100dp</dimen>
  <dimen name="dp_101">101dp</dimen>
  <dimen name="dp_102">102dp</dimen>
  <dimen name="dp_103">103dp</dimen>
  <dimen name="dp_104">104dp</dimen>
  <dimen name="dp_104_5">104.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_105">105dp</dimen>
  <dimen name="dp_106">106dp</dimen>
  <dimen name="dp_107">107dp</dimen>
  <dimen name="dp_108">108dp</dimen>
  <dimen name="dp_109">109dp</dimen>
  <dimen name="dp_110">110dp</dimen>
  <dimen name="dp_111">111dp</dimen>
  <dimen name="dp_112">112dp</dimen>
  <dimen name="dp_113">113dp</dimen>
  <dimen name="dp_114">114dp</dimen>
  <dimen name="dp_115">115dp</dimen>
  <dimen name="dp_116">116dp</dimen>
  <dimen name="dp_117">117dp</dimen>
  <dimen name="dp_118">118dp</dimen>
  <dimen name="dp_119">119dp</dimen>
  <dimen name="dp_120">120dp</dimen>
  <dimen name="dp_121">121dp</dimen>
  <dimen name="dp_122">122dp</dimen>
  <dimen name="dp_123">123dp</dimen>
  <dimen name="dp_124">124dp</dimen>
  <dimen name="dp_125">125dp</dimen>
  <dimen name="dp_126">126dp</dimen>
  <dimen name="dp_127">127dp</dimen>
  <dimen name="dp_128">128dp</dimen>
  <dimen name="dp_129">129dp</dimen>
  <dimen name="dp_130">130dp</dimen>
  <dimen name="dp_131">131dp</dimen>
  <dimen name="dp_132">132dp</dimen>
  <dimen name="dp_133">133dp</dimen>
  <dimen name="dp_134">134dp</dimen>
  <dimen name="dp_134_5">134.5dp</dimen>
  <dimen name="dp_135">135dp</dimen>
  <dimen name="dp_136">136dp</dimen>
  <dimen name="dp_137">137dp</dimen>
  <dimen name="dp_138">138dp</dimen>
  <dimen name="dp_139">139dp</dimen>
  <dimen name="dp_140">140dp</dimen>
  <dimen name="dp_141">141dp</dimen>
  <dimen name="dp_142">142dp</dimen>
  <dimen name="dp_143">143dp</dimen>
  <dimen name="dp_144">144dp</dimen>
  <dimen name="dp_145">145dp</dimen>
  <dimen name="dp_146">146dp</dimen>
  <dimen name="dp_147">147dp</dimen>
  <dimen name="dp_148">148dp</dimen>
  <dimen name="dp_149">149dp</dimen>
  <dimen name="dp_150">150dp</dimen>
  <dimen name="dp_151">151dp</dimen>
  <dimen name="dp_152">152dp</dimen>
  <dimen name="dp_153">153dp</dimen>
  <dimen name="dp_154">154dp</dimen>
  <dimen name="dp_155">155dp</dimen>
  <dimen name="dp_156">156dp</dimen>
  <dimen name="dp_157">157dp</dimen>
  <dimen name="dp_158">158dp</dimen>
  <dimen name="dp_159">159dp</dimen>
  <dimen name="dp_160">160dp</dimen>
  <dimen name="dp_161">161dp</dimen>
  <dimen name="dp_162">162dp</dimen>
  <dimen name="dp_163">163dp</dimen>
  <dimen name="dp_164">164dp</dimen>
  <dimen name="dp_165">165dp</dimen>
  <dimen name="dp_166">166dp</dimen>
  <dimen name="dp_167">167dp</dimen>
  <dimen name="dp_168">168dp</dimen>
  <dimen name="dp_169">169dp</dimen>
  <dimen name="dp_170">170dp</dimen>
  <dimen name="dp_171">171dp</dimen>
  <dimen name="dp_172">172dp</dimen>
  <dimen name="dp_173">173dp</dimen>
  <dimen name="dp_174">174dp</dimen>
  <dimen name="dp_175">175dp</dimen>
  <dimen name="dp_176">176dp</dimen>
  <dimen name="dp_177">177dp</dimen>
  <dimen name="dp_178">178dp</dimen>
  <dimen name="dp_179">179dp</dimen>
  <dimen name="dp_180">180dp</dimen>
  <dimen name="dp_181">181dp</dimen>
  <dimen name="dp_182">182dp</dimen>
  <dimen name="dp_183">183dp</dimen>
  <dimen name="dp_184">184dp</dimen>
  <dimen name="dp_185">185dp</dimen>
  <dimen name="dp_186">186dp</dimen>
  <dimen name="dp_187">187dp</dimen>
  <dimen name="dp_188">188dp</dimen>
  <dimen name="dp_189">189dp</dimen>
  <dimen name="dp_190">190dp</dimen>
  <dimen name="dp_191">191dp</dimen>
  <dimen name="dp_191_25">191.25dp</dimen>
  <dimen name="dp_192">192dp</dimen>
  <dimen name="dp_193">193dp</dimen>
  <dimen name="dp_194">194dp</dimen>
  <dimen name="dp_195">195dp</dimen>
  <dimen name="dp_196">196dp</dimen>
  <dimen name="dp_197">197dp</dimen>
  <dimen name="dp_198">198dp</dimen>
  <dimen name="dp_199">199dp</dimen>
  <dimen name="dp_200">200dp</dimen>
  <dimen name="dp_201">201dp</dimen>
  <dimen name="dp_202">202dp</dimen>
  <dimen name="dp_203">203dp</dimen>
  <dimen name="dp_204">204dp</dimen>
  <dimen name="dp_205">205dp</dimen>
  <dimen name="dp_206">206dp</dimen>
  <dimen name="dp_207">207dp</dimen>
  <dimen name="dp_208">208dp</dimen>
  <dimen name="dp_209">209dp</dimen>
  <dimen name="dp_210">210dp</dimen>
  <dimen name="dp_211">211dp</dimen>
  <dimen name="dp_212">212dp</dimen>
  <dimen name="dp_213">213dp</dimen>
  <dimen name="dp_214">214dp</dimen>
  <dimen name="dp_215">215dp</dimen>
  <dimen name="dp_216">216dp</dimen>
  <dimen name="dp_217">217dp</dimen>
  <dimen name="dp_218">218dp</dimen>
  <dimen name="dp_219">219dp</dimen>
  <dimen name="dp_220">220dp</dimen>
  <dimen name="dp_221">221dp</dimen>
  <dimen name="dp_222">222dp</dimen>
  <dimen name="dp_223">223dp</dimen>
  <dimen name="dp_224">224dp</dimen>
  <dimen name="dp_225">225dp</dimen>
  <dimen name="dp_226">226dp</dimen>
  <dimen name="dp_227">227dp</dimen>
  <dimen name="dp_228">228dp</dimen>
  <dimen name="dp_229">229dp</dimen>
  <dimen name="dp_230">230dp</dimen>
  <dimen name="dp_231">231dp</dimen>
  <dimen name="dp_232">232dp</dimen>
  <dimen name="dp_233">233dp</dimen>
  <dimen name="dp_234">234dp</dimen>
  <dimen name="dp_235">235dp</dimen>
  <dimen name="dp_236">236dp</dimen>
  <dimen name="dp_237">237dp</dimen>
  <dimen name="dp_238">238dp</dimen>
  <dimen name="dp_239">239dp</dimen>
  <dimen name="dp_240">240dp</dimen>
  <dimen name="dp_241">241dp</dimen>
  <dimen name="dp_242">242dp</dimen>
  <dimen name="dp_243">243dp</dimen>
  <dimen name="dp_244">244dp</dimen>
  <dimen name="dp_245">245dp</dimen>
  <dimen name="dp_246">246dp</dimen>
  <dimen name="dp_247">247dp</dimen>
  <dimen name="dp_248">248dp</dimen>
  <dimen name="dp_249">249dp</dimen>
  <dimen name="dp_250">250dp</dimen>
  <dimen name="dp_251">251dp</dimen>
  <dimen name="dp_252">252dp</dimen>
  <dimen name="dp_253">253dp</dimen>
  <dimen name="dp_254">254dp</dimen>
  <dimen name="dp_255">255dp</dimen>
  <dimen name="dp_256">256dp</dimen>
  <dimen name="dp_257">257dp</dimen>
  <dimen name="dp_258">258dp</dimen>
  <dimen name="dp_259">259dp</dimen>
  <dimen name="dp_260">260dp</dimen>
  <dimen name="dp_261">261dp</dimen>
  <dimen name="dp_262">262dp</dimen>
  <dimen name="dp_263">263dp</dimen>
  <dimen name="dp_264">264dp</dimen>
  <dimen name="dp_265">265dp</dimen>
  <dimen name="dp_266">266dp</dimen>
  <dimen name="dp_267">267dp</dimen>
  <dimen name="dp_268">268dp</dimen>
  <dimen name="dp_269">269dp</dimen>
  <dimen name="dp_270">270dp</dimen>
  <dimen name="dp_271">271dp</dimen>
  <dimen name="dp_272">272dp</dimen>
  <dimen name="dp_273">273dp</dimen>
  <dimen name="dp_274">274dp</dimen>
  <dimen name="dp_275">275dp</dimen>
  <dimen name="dp_276">276dp</dimen>
  <dimen name="dp_277">277dp</dimen>
  <dimen name="dp_278">278dp</dimen>
  <dimen name="dp_279">279dp</dimen>
  <dimen name="dp_280">280dp</dimen>
  <dimen name="dp_281">281dp</dimen>
  <dimen name="dp_282">282dp</dimen>
  <dimen name="dp_283">283dp</dimen>
  <dimen name="dp_284">284dp</dimen>
  <dimen name="dp_285">285dp</dimen>
  <dimen name="dp_286">286dp</dimen>
  <dimen name="dp_287">287dp</dimen>
  <dimen name="dp_288">288dp</dimen>
  <dimen name="dp_289">289dp</dimen>
  <dimen name="dp_290">290dp</dimen>
  <dimen name="dp_291">291dp</dimen>
  <dimen name="dp_292">292dp</dimen>
  <dimen name="dp_293">293dp</dimen>
  <dimen name="dp_294">294dp</dimen>
  <dimen name="dp_295">295dp</dimen>
  <dimen name="dp_296">296dp</dimen>
  <dimen name="dp_297">297dp</dimen>
  <dimen name="dp_298">298dp</dimen>
  <dimen name="dp_299">299dp</dimen>
  <dimen name="dp_300">300dp</dimen>
  <dimen name="dp_301">301dp</dimen>
  <dimen name="dp_302">302dp</dimen>
  <dimen name="dp_303">303dp</dimen>
  <dimen name="dp_304">304dp</dimen>
  <dimen name="dp_305">305dp</dimen>
  <dimen name="dp_306">306dp</dimen>
  <dimen name="dp_307">307dp</dimen>
  <dimen name="dp_308">308dp</dimen>
  <dimen name="dp_309">309dp</dimen>
  <dimen name="dp_310">310dp</dimen>
  <dimen name="dp_311">311dp</dimen>
  <dimen name="dp_312">312dp</dimen>
  <dimen name="dp_313">313dp</dimen>
  <dimen name="dp_314">314dp</dimen>
  <dimen name="dp_315">315dp</dimen>
  <dimen name="dp_316">316dp</dimen>
  <dimen name="dp_317">317dp</dimen>
  <dimen name="dp_318">318dp</dimen>
  <dimen name="dp_319">319dp</dimen>
  <dimen name="dp_320">320dp</dimen>
  <dimen name="dp_321">321dp</dimen>
  <dimen name="dp_322">322dp</dimen>
  <dimen name="dp_323">323dp</dimen>
  <dimen name="dp_324">324dp</dimen>
  <dimen name="dp_325">325dp</dimen>
  <dimen name="dp_326">326dp</dimen>
  <dimen name="dp_327">327dp</dimen>
  <dimen name="dp_328">328dp</dimen>
  <dimen name="dp_329">329dp</dimen>
  <dimen name="dp_330">330dp</dimen>
  <dimen name="dp_331">331dp</dimen>
  <dimen name="dp_332">332dp</dimen>
  <dimen name="dp_333">333dp</dimen>
  <dimen name="dp_334">334dp</dimen>
  <dimen name="dp_335">335dp</dimen>
  <dimen name="dp_336">336dp</dimen>
  <dimen name="dp_337">337dp</dimen>
  <dimen name="dp_338">338dp</dimen>
  <dimen name="dp_339">339dp</dimen>
  <dimen name="dp_340">340dp</dimen>
  <dimen name="dp_341">341dp</dimen>
  <dimen name="dp_342">342dp</dimen>
  <dimen name="dp_343">343dp</dimen>
  <dimen name="dp_344">344dp</dimen>
  <dimen name="dp_345">345dp</dimen>
  <dimen name="dp_346">346dp</dimen>
  <dimen name="dp_347">347dp</dimen>
  <dimen name="dp_348">348dp</dimen>
  <dimen name="dp_349">349dp</dimen>
  <dimen name="dp_350">350dp</dimen>
  <dimen name="dp_351">351dp</dimen>
  <dimen name="dp_352">352dp</dimen>
  <dimen name="dp_353">353dp</dimen>
  <dimen name="dp_354">354dp</dimen>
  <dimen name="dp_355">355dp</dimen>
  <dimen name="dp_356">356dp</dimen>
  <dimen name="dp_357">357dp</dimen>
  <dimen name="dp_358">358dp</dimen>
  <dimen name="dp_359">359dp</dimen>
  <dimen name="dp_360">360dp</dimen>
  <dimen name="dp_365">365dp</dimen>
  <dimen name="dp_370">370dp</dimen>
  <dimen name="dp_400">400dp</dimen>
  <dimen name="dp_410">410dp</dimen>
  <dimen name="dp_422">422dp</dimen>
  <dimen name="dp_472">472dp</dimen>
  <dimen name="dp_500">500dp</dimen>
  <dimen name="dp_600">600dp</dimen>
  <dimen name="dp_640">640dp</dimen>
  <dimen name="dp_720">720dp</dimen>
  <dimen name="Textsize_6">6sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_7">7sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_8">8sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_9">9sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_10">10sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_11">11sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_12">12sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_13">13sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_14">14sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_15">15sp</dimen>
  <dimen name="Textsize_16">16sp</dimen>
</resources>

طریقه فراخوانی 


Dim sizetxt As Persian_Android_Dimen
 sizetxt.initialize
 lblname.TextSize = sizetxt.getDimen("Textsize_8")

 

سلام اقای شاهپیری وقت ندارید یه راهنمایی کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 2 تیر 1399 در 16:13، b4xcenterb گفته است :

سلام خدمت اقای شاهپیری عزیز ممنونم بابت کتابخونه خوبتون اما نقصی در کتابخانه وجود داره با وجود استاندارهایی که شما تعریف کردین بازم درست عمل نمیکنه

طریقه فراخوانی 

 

سلام دوست گرامی. متاسفانه این روش خیلی دقیق عمل نمیکنه و بهترین روش ساخت پوشه های مختلف برای رزولوشنهای متناسبش هست. برای هر رنج از صفحه نمایش یه پوشه باید درست شه.

مثلا پوشه های زیر

image.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 19 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

سلام دوست گرامی. متاسفانه این روش خیلی دقیق عمل نمیکنه و بهترین روش ساخت پوشه های مختلف برای رزولوشنهای متناسبش هست. برای هر رنج از صفحه نمایش یه پوشه باید درست شه.

مثلا پوشه های زیر

image.png

z8h_capture.pngسلام ممنونم از پاسخگویی شما ممنون میشم اگه امکان داره xmlها رو بزارید یعنی من باید xmlکه قرار دادم بزارم تو این پوشه تک تک

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...