رفتن به مطلب
 • 0

آپدیت (ویرایش) و حذف اطلاعات دیتابیس آنلاین


hamedafrough

سوال

سلام دوستان خداقوت
من برای برنامه ام یه مولتی پنل آنلاین درست کردم که برای ویرایش و حذف اطلاعات مشکل دارم
وقتی روی نام کاربر لانگ کلیک می کنم وارد صفحه ویرایش میشم، در این صفحه با جاب دان فراخوانی اطلاعات، تمام اطلاعات درست و دقیق در ادیت تکس های مربوطه نمایش داده میشن، اما وقتی یک متن رو ویرایش می کنم و روی ذخیره کلیک می کنم، پیام میده که فایل ویرایش شد اما اعمال نمیشه
درباره حذف اطلاعات هم وقتی حذف میکنم پیام میده که فایل مورد نظر حذف شد اما ارر جاب دان میده که باید اتصال به اینترنت رو بررسی کنم
ممنون میشم یکی محبت کنه و بگه ایراد کارم کجاست
خدا خیرتون بده

پی اچ پی ویرایش(ht1 برای فراخوانی اطلاعات) و (ht2 برای ارسال اطلاعات ویرایش شده)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "******";
$password = "******";
$dbname = "********";

	$user_id=$_POST['user_id'];
	$famili=$_POST['famili'];
	$nam=$_POST['nam'];
	$ozvkod=$_POST['ozvkod'];
	$semat=$_POST['semat'];
	$birth=$_POST['birth'];
	
	$shenas=$_POST['shenas'];
	$kodemeli=$_POST['kodemeli'];
	$sadere=$_POST['sadere'];
	$mob1=$_POST['mob1'];
	$mob2=$_POST['mob2'];
	
	$tel1=$_POST['tel1'];
	$tel2=$_POST['tel2'];
	$fax=$_POST['fax'];
	$meil=$_POST['meil'];
	$manzel=$_POST['manzel'];
	
	$kar=$_POST['kar'];
	$telegram=$_POST['telegram'];
	$insta=$_POST['insta'];
	$bale=$_POST['bale'];
	$soroosh=$_POST['soroosh'];
	
	$ozviat=$_POST['ozviat'];
	$vaziat=$_POST['vaziat'];
	$nobat=$_POST['nobat'];
	$vasete=$_POST['vasete'];
	$kolevamha=$_POST['kolevamha'];
	
	$jari=$_POST['jari'];
	$estemhal=$_POST['estemhal'];
	$moavaq=$_POST['moavaq'];
	$masdoodi=$_POST['masdoodi'];
	$blacklist=$_POST['blacklist'];
	
	$vaminfo=$_POST['vaminfo'];
	$tozih=$_POST['tozih'];

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
 // set the PDO error mode to exception
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

//  $sql = "UPDATE tblusers1 SET user_id='$user_id' WHERE id='$id'";//
  $sql = "UPDATE tblusers1 SET user_id='$user_id',famili='$famili',nam='$nam',ozvkod='$ozvkod',semat='$semat',birth='$birth',shenas='$shenas',kodemeli='$kodemeli',sadere='$sadere',mob1='$mob1',mob2='$mob2',tel1='$tel1',tel2='$tel2',fax='$fax',meil='$meil',manzel='$manzel',kar='$kar',telegram='$telegram',insta='$insta',bale='$bale',soroosh='$soroosh',ozviat='$ozviat',vaziat='$vaziat',vaminfo='$vaminfo',vasete='$vasete',kolevamha='$kolevamha',tozih='$tozih' WHERE id='$user_id'";

 // Prepare statement
 $stmt = $conn->prepare($sql);

 // execute the query
 $stmt->execute();

 // echo a message to say the UPDATE succeeded
 echo $stmt->rowCount() . " records UPDATED successfully";
} catch(PDOException $e) {
 echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?> 

کدهای بیسیک ویرایش

Sub jobdone (job As HttpJob)
#region 1
	Try
		ProgressDialogHide
		If job.Success=True Then
			If job.jobname = "ht1" Then
				jp.Initialize(job.GetString)
				Main.list=jp.NextArray
				Dim p As Panel
				p.Initialize("p")
				slvaza.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,60%y)
				p.LoadLayout("frm_aza_kol_update")
				p.Height=190%y
				top=top+190%y+0%x
				txtfamili.Text=Main.map_title.Get("famili")
				txtnam.Text=Main.map_title.Get("nam")
				txtozvkod.Text=Main.map_title.Get("ozvkod")
				txtsemat.Text=Main.map_title.Get("semat")
				txtbirth.Text=Main.map_title.Get("birth")
				txtshenas.Text=Main.map_title.Get("shenas")
				txtkodemeli.Text=Main.map_title.Get("kodemeli")
				txtsadere.Text=Main.map_title.Get("sadere")
				txtmob1.Text=Main.map_title.Get("mob1")
				txtmob2.Text=Main.map_title.Get("mob2")
				txttel1.Text=Main.map_title.Get("tel1")
				txttel2.Text=Main.map_title.Get("tel2")
				txtfax.Text=Main.map_title.Get("fax")
				txtmail.Text=Main.map_title.Get("meil")
				txtmanzel.Text=Main.map_title.Get("manzel")
				txtkar.Text=Main.map_title.Get("kar")
				txttelegram.Text=Main.map_title.Get("telegram")
				txtinsta.Text=Main.map_title.Get("insta")
				txtbale.Text=Main.map_title.Get("bale")
				txtsoroosh.Text=Main.map_title.Get("soroosh")
				txtvasete.Text=Main.map_title.Get("vasete")
				txttozih.Text=Main.map_title.Get("tozih")
				txt_spnozviat.Text=Main.map_title.Get("ozviat")
				txt_spnozviat2.Text=Main.map_title.Get("vaziat")
				txt_spnvaminfo.Text=Main.map_title.Get("vaminfo")
				slvaza.Panel.Height=pnlmain.Height
			Else
			If job.JobName="ht2" Then
				ToastMessageShow("اطلاعات به‌روز شد",False)
			Else
				ToastMessageShow("1خطا در ارتباط با سرور",False)
			End If
		
			End If
		End If

		Main.ht1.Release
		Main.ht2.Release
	Catch
		ToastMessageShow("خطا! لطفا صفحه را بازآماد کنید",False)
	End Try

#end region

End Sub

 

دکمه ذخیره ویرایش اطلاعات

Sub lblsave_Click
#region 1
	Try
		Dim up_info As String
		up_info= "&user_id=" & user_id &"&famili=" & txtfamili.Text & "&nam=" & txtnam.Text & "&ozvkod=" & txtozvkod.Text& "&semat=" & txtsemat.Text & "&birth=" & txtbirth.Text _
	& "&shenas=" & txtshenas.Text & "&kodemeli=" & txtkodemeli.Text & "&sadere=" & txtsadere.Text & "&tel1=" & txttel1.Text & "&tel2=" & txttel2.Text _
	& "&mob1=" & txtmob1.Text & "&mob2=" & txtmob2.Text & "&fax=" & txtfax.Text & "&meil=" & txtmail.Text & "&manzel=" & txtmanzel.Text & "&kar=" & txtkar.Text _
	& "&telegram=" & txttelegram.Text & "&insta=" & txtinsta.Text & "&bale=" & txtbale.Text & "&soroosh=" & txtsoroosh.Text & "&tozih=" & txttozih.Text _
	& "&vasete=" & txtvasete.Text & "&vaminfo=" & txt_spnvaminfo.Text & "&ozviat=" & txt_spnozviat.Text & "&vaziat=" & txt_spnozviat2.Text
	
		Main.ht2.PostString("http://hamedafrough.ir/misaq/up.php",up_info)
				
		ime.HideKeyboard

	Catch
		ToastMessageShow("خطا! برنامه در حال بازیابی است",False)
	End Try
#end region

End Sub

کدهای بیسیک حذف اطلاعات مولتی پنل آنلاین

Sub jobdone (job As HttpJob)
#region qlv
	Try
		If job.Success=True Then
			If job.JobName="ht1" Then
				ProgressDialogHide
				jp.Initialize(job.GetString)
				Main.list=jp.NextArray
				For i=0 To Main.list.Size-1
					p.Initialize("p")
					slv_kole_aza_list.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,45%y)
					p.LoadLayout("frm_aza_kol_multipanel")
					p.Tag=i
					top=top+7%y+0%x
					Main.map_title=Main.list.Get(i)
					Dim plusname As String=Main.map_title.Get("famili")&" - "&Main.map_title.Get("nam")
					lblmp_id.Text=Main.map_title.Get("id")
					lblmp_nam.Text=plusname
					lblmp_nam.Tag=i
				Next
				If Main.list.Size=0 Then
					ToastMessageShow("فهرست اسامی خالی است!",False)
				End If
				slv_kole_aza_list.Panel.Height=top
			Else
				ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False)
			End If
			Main.ht1.Release
		Else If job.JobName="ht3" Then
			job.GetString
'			jp.Initialize(job.GetString)
			Main.list=jp.NextArray
			ToastMessageShow("2اطلاعات مورد نظر حذف شد",False)
		End If
	Catch
		ToastMessageShow("خطا! لطفا صفحه را بازآماد کنید",False)
	End Try
#end region

End Sub

کدهای لانگ کلیک برای حذف اطلاعات مولتی پنل

Sub lblmp_nam_LongClick
	Dim x As String
	x = Msgbox2("","","ویرایش","بستن منو","حذف",Null)
	If x = DialogResponse.POSITIVE Then
		Activity.Finish
		Dim btn_tag As Label
		btn_tag=Sender
		Log(btn_tag.Tag)
		Main.map_title = Main.list.get(btn_tag.tag)
		StartActivity(frm_aza_kol_update_slv)
	
	Else If x = DialogResponse.NEGATIVE Then
		Dim btn_tag As Label
		btn_tag=Sender
		Log(btn_tag.Tag)
		Main.map_title = Main.list.get(btn_tag.tag)
		Main.ht3.PostString("http://hamedafrough.ir/misaq/m_del_user2.php","id="&btn_tag.Tag)
		ToastMessageShow("اطلاعات مورد نظر حذف شد1",False)
	End If
end sub

کدهای پی اچ پی حذف اطلاعات

<?php
	$con=mysqli_connect("localhost","*******","******","******");
	$id=$_POST['id'];
	// Check connection
	
	if (mysqli_connect_errno()) {
	 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
	}
	
	$id=$_REQUEST['id'];
	mysqli_query($con,"set names 'utf8'"); 
	mysqli_query($con,"DELETE FROM tblusers1 WHERE id= ".$_POST['id']);
		echo "record DELETED";
	mysqli_close($con);
	?> 

ممنون میشم کمکم کنید دیگه مستاصل شدم

هر چقدر امتحان کردم درست نشد که نشد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

دوستان عزیز ممنون میشم کسی وقت داره کمکم کنه
توی قسمت لاگ جملاتی که در بخش اکو فایل php‌زدم درج میشه اما عمل حذف اعمال نمیشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...