رفتن به مطلب
 • 0

مشکل هنگام افقی کردن گوشی


hamidaxel

سوال

سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان :)

من یه سورس برای کتاب دارم که زمانی که جهت صفحه عمودی یا همون portrait باشه به خوبی کارمیکنه ولی اگر screenorientation رو منفی یک قرار بدم تا اکتیویتی مطلب از هر ۲ جهت قابل اجرا باشه اگه کاربر گوشی رو افقی بگیره متن داخل لیبل توی اسکرول ویو جا نمیشه و نصفه قرار میگیره. کد اکتیویتی مطلب هم اینه :

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
	Dim cur As Cursor	
	Dim list1 As List

End Sub

Sub Globals
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private btnshare As Button
	Private btnFav As Button
	Dim label1 As Label
	Dim h As HeightLabel
	Private btnmessage As Button
	Dim phonorientation As Phone

End Sub


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	
	Activity.LoadLayout("frm2")
	
	phonorientation.SetScreenOrientation(-1)
	
	'tablighate adad
	Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
	Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
	Dim r As Reflector 
	Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
	Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")	
	r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
	'tablighate adad

	If File.Exists(File.DirInternal,"dbamam.db")= False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"dbamam.db",File.DirInternal,"dbamam.db")
	End If
	
	If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
	Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbamam.db",False)
	End If
	
	cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
	
	For i=0 To cur.RowCount-1
	cur.Position=0	
	If cur.GetInt("Fav")=0 Then
	Dim Ba As BitmapDrawable
	Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite.png"))
	btnFav.Background=Ba
	Else
	Dim Ba As BitmapDrawable
 	Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite1.png"))
	btnFav.Background=Ba
	End If	
	
	btnmessage.Tag = i
	Next	

	label1.Initialize("Label1")
	label1.text=cur.GetString("Matn")
	label1.TextColor=Colors.Black
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"lineheight.txt") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"lineheight.txt",File.DirInternal,"lineheight.txt")
	End If
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.txt")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.txt")
	Setting.font=list1.Get(0)
	Setting.size=list1.Get(1)
	Else
	Setting.font="BYEKAN"
	Setting.size=18
	End If
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"setting.txt")=True Then
	Dim a As String
	a= code.getData("setting.txt","FontColor")
	label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor")
	Else
	label1.TextColor=Colors.Black
	End If 

	Dim ImageView1 As ImageView
	ImageView1.Initialize("Imageview1")
	ImageView1.Bitmap=Bitmap1	label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf")	
	ScrollView1.Panel.AddView(ImageView1,0,2,ScrollView1.Width,ScrollView1.Width*0.56)
	ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,ImageView1.Height+2,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
	h.Initialize
	Dim t As Float
	t=h.LabelHeight(label1.Text,label1,Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf"),Setting.size,Gravity.RIGHT,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt"))
	label1.Height=t
	ScrollView1.Panel.Height=t+35%y
	
End Sub


Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub btnFav_Click    
  Dim cur As Cursor
  cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
  For i=0 To cur.rowcount-1
  cur.position=i
  Dim f As Int
  f = cur.GetInt("Fav")
  If f = 1 Then
  Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
	Dim bb As BitmapDrawable
	bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite.png"))
	btnFav.Background=bb 
	ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False)
  Else
  Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
	Dim bb As BitmapDrawable
	bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite1.png"))
	btnFav.Background=bb 
	ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)

  End If

Next
cur.close
End Sub

Sub btnshare_Click
File.Writestring(File.DirInternal,"test.txt",label1.text)	
Dim i As Intent
  i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
  i.SetType("text/plain")
  i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt"))
  i.WrapAsIntentChooser("داستان را به اشتراک بگذارید ...!")
  StartActivity(i)
End Sub


Sub OpenList_Click
	StartActivity(Menu1)
	Activity.Finish
End Sub
Sub Searchlist_Click
	StartActivity(Search)
	Activity.Finish
End Sub
Sub Settings_Click
	StartActivity(Setting)
	Activity.Finish
End Sub

Sub Bitmap1 As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT Pic FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
cur.Position=0

Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("Pic")

Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)

Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
End Sub

Sub btnmessage_Click
	Dim cursor3 As Cursor
  cursor3 = Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
  Dim btn2 As Button
  btn2=Sender
  cursor3.Position =btn2.Tag
  Dim matnsms As Label
  matnsms.Initialize("")
  matnsms.text=cursor3.GetString("Matn")
  cursor3.Close
  Dim share As Intent
  share.Initialize(share.ACTION_VIEW, "sms:")
  share.PutExtra("sms_body", matnsms.text)
  StartActivity(share)
End Sub

حالا چکار باید بکنم تا در هر دو جهت تمام متن توی اسکرول ویو جا بگیره ؟

پیشاپیش ممنون

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام

اوه اوه کل کدتو گذاشتی من چک نکردم کدتو

دوست عزیز وقتی برنامه رو در دو حالت میخوایید قرار بدید ( عمودی و افقی ) خب طبیعتا باید واسه هر دو حالت دیزاین جداگانه ای داشته باشی

یعنی یا یک لایوت با حالت Lanscape  بسازید و یا اینکه در پنجره دیزاینر یک New Variant  بسازید و حالت Landscape باشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...