رفتن به مطلب
 • 0

اپلود فایل


amir00700

سوال

من میخوام یه فایلی رو از حافظه خود نرم افزار اپلود کنم یا از حافظه خود گوشی

طوری ک خودم اسم فایل رو بدم و روی هاست اپلود شه

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام دوست من از httpjob استفاده کن اینم سورسش

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: B4A Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals

End Sub

Sub Globals
  Dim ht As HttpJob
	Private ListView1 As ListView
	Private Button1 As Button
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("frmform")
ht.Initialize("downloadFile",Me)
'کد زیر برای لود کرد اطلاعات توی بانک هست
loaddata
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub loaddata
Dim sql1 As SQL
Dim cu1 As Cursor
'File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
cu1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl_cat")
For i = 0 To cu1.RowCount - 1
 cu1.Position = i
 ListView1.AddTwoLines(cu1.GetString("sTitle"),cu1.GetString("sBody"))
Next
End Sub
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Button1_Click
 ht.PostString("http://www.demo.answercenter.org/test.php","app=khayam")
End Sub

Sub JobDone(ht1 As HttpJob)
 If ht.Success = True Then
 If ht.JobName = "downloadFile" Then
  Dim list1 As List
  Dim res As String
  Dim m1 As Map
  res = ht.GetString
  Dim js As JSONParser
  js.Initialize(res)
  list1 = js.NextArray
  For i = 0 To list1.Size - 1
  m1 = list1.Get(i)
	savedata(m1.Get("title"),m1.Get("body"))
  Next
  ToastMessageShow("app update database",True)
 End If
 End If
End Sub

Sub savedata(title As String,body As String)
Dim s1 As SQL
s1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
s1.ExecNonQuery("insert into tbl_cat(sTitle,sBody) values('" & title & "','" & body & "')")
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...