رفتن به مطلب
 • 0

ارور Generating R file (استفاده از msmaterialdrawer)


ha88an

سوال

سلام دوستان

من از msmaterialdrawer که توی لینک زیر پروژش رو آماده گذاشته بود استفاده کردم:

 

 

http://answercenter.ir/topic/6380-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-msmaterialdrawer-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88/

 

ولی با وجود اینکه آدرس ریسورها رو درست میدم ولی انگار با آدرسش مشکل داره

چن تا درایو دیگه هم کپی کردم آدرس دادم فرقی نکرد

#AdditionalRes: C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
	#AdditionalRes: C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-app\res
	#AdditionalRes: C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res
B4A version: 5.20
Parsing code.  (0.01s)
Compiling code.  (0.06s)
Compiling layouts code.  (0.01s)
Generating R file.  Error
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:8: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v19\styles.xml:5: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:13: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:statusBarColor'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:12: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowDrawsSystemBarBackgrounds'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v19\styles.xml:8: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:24: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:statusBarColor'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:23: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowDrawsSystemBarBackgrounds'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:25: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:34: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:32: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:33: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v19\styles.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:39: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:statusBarColor'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:38: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowDrawsSystemBarBackgrounds'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:40: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v19\styles.xml:17: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:50: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:statusBarColor'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:49: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowDrawsSystemBarBackgrounds'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:51: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:60: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:58: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:59: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v19\styles.xml:23: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:65: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:statusBarColor'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:64: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowDrawsSystemBarBackgrounds'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:66: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v19\styles.xml:26: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:76: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:statusBarColor'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:75: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowDrawsSystemBarBackgrounds'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\md-lib\res\values-v21\styles.xml:77: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:75: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:79: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.CloseMode'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:84: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.Overflow'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:25: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabView'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:29: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabView'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:33: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabText'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:37: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:41: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:65: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Title'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:69: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Subtitle'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:45: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Menu'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:49: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:53: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:57: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title.Inverse'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:61: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle.Inverse'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:195: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar.Horizontal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:199: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:114: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:116: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner.Underlined'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:118: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:111: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.DropDownItem.Spinner'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:124: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:108: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView.DropDown'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:129: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListPopupWindow'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:141: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:146: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:132: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.PopupMenu'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:135: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.PopupMenu'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:149: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:153: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:157: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:161: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:167: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Title'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:171: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Subtitle'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:175: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.AutoCompleteTextView'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:94: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Toolbar.Button.Navigation'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:98: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:102: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:189: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.CompoundButton.CheckBox'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:191: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.CompoundButton.RadioButton'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:62: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:177: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.RatingBar'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:179: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:181: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Small'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:183: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:185: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless.Colored'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:203: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.TextView.SpinnerItem'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:205: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.TextView.SpinnerItem'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:187: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ButtonBar'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:22: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display4'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:24: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display3'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display2'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:28: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display1'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:30: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Headline'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:32: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Title'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Subhead'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:36: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body2'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:38: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body1'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:40: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Caption'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:42: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Menu'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:60: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:46: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Inverse'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:48: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:50: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large.Inverse'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:52: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:54: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium.Inverse'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:56: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\styles_base_text.xml:58: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small.Inverse'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:20: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:25: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:24: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:29: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentEnd'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:33: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:37: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:42: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toEndOf'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:41: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:47: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:52: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:51: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:56: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:60: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:64: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:65: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:textAlignment'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v17\styles_rtl.xml:69: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:158: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:162: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorButtonNormal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:160: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:161: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:159: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:156: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:157: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:169: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:173: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorButtonNormal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:171: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:172: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:170: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:167: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:168: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:87: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:91: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorButtonNormal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:89: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:90: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:88: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:85: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:86: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:136: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:140: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorButtonNormal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:138: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:139: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:137: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:134: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:135: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:144: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.
C:\Users\HA88AN\Desktop\materialdrawer\appcompat\res\values-v21\themes_base.xml:148: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.

اگه میشه کمک کنید دوستان :@

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...