رفتن به مطلب
 • 0

مشکل media player


1212

سوال

سلام من تو این کد مشکلی نمیبینم و لی وقتی دکمه pause  رو زدی موقع زدن پلی دوباره از اول شروع میشه؟


'

 listview1.SingleLineLayout.Label.Left=listview1.SingleLineLayout.Label.Left-2%x

'Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("tam")
If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
End If
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)
timer1.Initialize("timer1", 1000)

Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
Catch
ToastMessageShow("s",False)
End Try

MediaPlayer1.Initialize2("MediaPlayer1" )
MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)

End Sub

Sub imgnex_Click
imgpause.Visible=False
imgplay.Visible=True
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
MediaPlayer1.stop
End If
i=i+1
Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
Catch
ToastMessageShow("s",False)
End Try

End Sub
Sub imgback_Click
imgpause.Visible=False
imgplay.Visible=True
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
MediaPlayer1.stop
End If
i=i-1
Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
Catch

 ToastMessageShow("s",False)

End Try
End Sub

Sub imgplay_Click
MediaPlayer1.Initialize2(MediaPlayer1 )
MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
MediaPlayer1.play
imgpause.Visible=True
imgplay.Visible=False
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub timer1_Tick
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position) & _
" (" & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration) & ")"
End If
End Sub
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
Dim seconds, minutes As Int
seconds = Round(ms / 1000)
minutes = Floor(seconds / 60)
seconds = seconds Mod 60
Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
End Sub

Sub barVolume_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
MediaPlayer1.SetVolume(barVolume.Value / 100, barVolume.Value / 100)
End Sub

Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
If UserChanged = False Then Return
MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
If MediaPlayer1.IsPlaying = False Then 'in halat zamani etefagh miofte k music b akhar reside v karbar neshangaro b aval montaghel mikone
MediaPlayer1.Play
End If
timer1_Tick 
End Sub

Sub Looping_CheckedChange(Checked As Boolean)

End Sub


Sub imgstop_Click
MediaPlayer1.Stop
imgpause.Visible=False
   imgplay.Visible=True
End Sub

Sub imgpause_Click
   MediaPlayer1.Pause
imgpause.Visible=False
   imgplay.Visible=True

End Sub


'
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

اینطوری مشکل حل شد فقط یه اشکال داره اونم اینه که از 10 تا اهنگ دیتابیس فقط اولی رو میشناسه

 

'

 

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("tam")
MediaPlayer1.Initialize2("MediaPlayer1")
 
If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
 
 
End If
 
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)
timer1.Initialize("timer1", 1000)
 
 
Try
 
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
 
Catch
 
ToastMessageShow("s",False)
End Try
 MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
End Sub
 
'
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

دوستم امیدوارم که متوجه مشکلتون شده باشید.

شما باید Pause  کنید نه Stop

Stop میاد از اول پخش میکنه ولی Pause  از جایی که متوقف شده پخش میکنه.

این کد رو تغییر بدید :

MediaPlayer1.stop
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

سلام من تو این کد مشکلی نمیبینم و لی وقتی دکمه pause  رو زدی موقع زدن پلی دوباره از اول شروع میشه؟


'

 listview1.SingleLineLayout.Label.Left=listview1.SingleLineLayout.Label.Left-2%x

'Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("tam")
If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
End If
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)
timer1.Initialize("timer1", 1000)

Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
Catch
ToastMessageShow("s",False)
End Try

MediaPlayer1.Initialize2("MediaPlayer1" )
MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)

End Sub

Sub imgnex_Click
imgpause.Visible=False
imgplay.Visible=True
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
MediaPlayer1.stop
End If
i=i+1
Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
Catch
ToastMessageShow("s",False)
End Try

End Sub
Sub imgback_Click
imgpause.Visible=False
imgplay.Visible=True
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
MediaPlayer1.stop
End If
i=i-1
Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
Catch

 ToastMessageShow("s",False)

End Try
End Sub

Sub imgplay_Click
MediaPlayer1.Initialize2(MediaPlayer1 )
MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
MediaPlayer1.play
imgpause.Visible=True
imgplay.Visible=False
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub timer1_Tick
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position) & _
" (" & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration) & ")"
End If
End Sub
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
Dim seconds, minutes As Int
seconds = Round(ms / 1000)
minutes = Floor(seconds / 60)
seconds = seconds Mod 60
Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
End Sub

Sub barVolume_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
MediaPlayer1.SetVolume(barVolume.Value / 100, barVolume.Value / 100)
End Sub

Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
If UserChanged = False Then Return
MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
If MediaPlayer1.IsPlaying = False Then 'in halat zamani etefagh miofte k music b akhar reside v karbar neshangaro b aval montaghel mikone
MediaPlayer1.Play
End If
timer1_Tick 
End Sub

Sub Looping_CheckedChange(Checked As Boolean)

End Sub


Sub imgstop_Click
MediaPlayer1.Stop
imgpause.Visible=False
   imgplay.Visible=True
End Sub

Sub imgpause_Click
   MediaPlayer1.Pause
imgpause.Visible=False
   imgplay.Visible=True

End Sub


'منظورتون اینه که جای پاز و استپ رو عوض کنم ؟  چون همونطور که فرمودید اول پاز شده

 

Sub imgpause_Click

MediaPlayer1.Pause

imgpause.Visible=False

imgplay.Visible=True

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یعنی اینطوری جایگزین کنم  

 

'

 

Sub imgpause_Click
      MediaPlayer1.Pause
imgpause.Visible=False
      imgplay.Visible=True
 
End Sub
Sub imgstop_Click
MediaPlayer1.Stop
imgpause.Visible=False
      imgplay.Visible=True
End Sub
 
'
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مشکلتون توی این کد باشه فک کنم

Sub imgplay_Click
MediaPlayer1.Initialize2(MediaPlayer1 )
MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
MediaPlayer1.play
imgpause.Visible=True
imgplay.Visible=False
End Sub

شما دارید توی دکمه پلی میایید دوبارع اینیشیالیز و لود می کنید و خب طبیعتا میاد از اول شروع می کنه

شما 2 خط اول رو توی رویداد Activity_Create  بنویسید.جای دیگه فک نکنم مشکلی باشه.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

باور کنید این روشها رو امتحان کردم نتیجه نداد یعنی این دو خط رو به هر جای اکتیویتی بردم درست نشد حتی شرط هم براش گذاشتم

 

MediaPlayer1.Initialize2(MediaPlayer1 )

MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 
    
If FirstTime Then
    

 

MediaPlayer1.Initialize2(MediaPlayer1 )

MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Tex

    End If
    Activity.LoadLayout("1")
   

End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...