رفتن به مطلب
  • 0

این ارور مربوط به چیه؟


binam

سوال

با سلام خدمت دوستان

میخواستم بدونم این ارور مربوط به چیه و چطور باید رفعش کنم؟

ممنون از همکاری

 

post-808-0-08875600-1441968223_thumb.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

11 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

سلام

دوستم خطایی رو که شما توی پست اول به اشتراک گذاشتید مربوط میشه ببه پیدا نکردن فایل txtm3.far  و این مشکل وخطا اگه اشتباه نکنم از این قسمت  آب میخوره :

li=File.ReadList(File.DirInternal,"txtm3.far")

به این شکل تغییر بدید :

If File.Exists(File.DirInternal,"txtm.far") = True Then
 Dim li As List
 li=File.ReadList(File.DirInternal,"txtm3.far")
End If

خب واسه مورد بعدی که احتمال مشکل هستش این قسمته :

cursor1=duarozane1.sql1.ExecQuery("SELECT matalb,sout FROM rozane WHERE onvan='" & duarozane1.dua1 & "'")

اگه توی دیتابیستون از id استفاده می کنید که توصیه میکنم بجای onvan  از id  استفاده کنید.یعنی متغییر dual  مقدار آیدی رو در خودرش ذخیره کنه.

خب کافیه شما توی اکتیویتی اصلی این کد رو تغییر بدید :

ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("onvan"))

به این شکل قرار بدید :

ListView1.AddSingleLine2(cursor1.GetString("onvan"),cursor1.GetInt("id"))

و تغییر رو هم در کد اول میدیم و به این صورت استفاده می کنیم:

cursor1=duarozane1.sql1.ExecQuery("SELECT matalb,sout FROM rozane WHERE id ='" & duarozane1.dua1 & "'")
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فایل وجود داره و در اجرای برنامه خللی ایجاد نمیشه

فقط این ارور رو میده و وقتی yes رو میزنم برنامه کار میکنه

وقتی برگشت میزنم و دوباره کلیک میکنم بازم همین ارور رو میده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

دقیقا دارید چیکار میکنید و چه عملی رو انجام میدید ؟

تکه کد رو قرار بدین.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

دقیقا وقتی روی آیتم های لیست ویو کلیک میکنم تا متن رو نشون بده

Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	StartActivity("khandanduarozane")
	dua1=Value
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خب متغییر dual  چه چیزی رو توی خودش ذخیره میکنه ؟

این مقدار دهی رو قبل StartActivity  قرار بدید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من که داداش متوجه نشدم

اگه ممکنه سورس رو بدم یه بررسی بفرمایید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما کد مربوط به اضافه کردن آیتم  به لیست ویو رو قرار بدید.

بنده بیسیک ندارم تا بتونم کدتون رو چک کنم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینم کل اکتیویتی

#Region  Activity Attributes 
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	Dim sql1 As SQL
	Dim dua1 As String
End Sub

Sub Globals

 Private ListView1 As ListView
 Dim cursor1 As Cursor
  
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

	Activity.LoadLayout("duarozane1")
 
	
If File.Exists(File.DirInternal,"ramzan.db")  = False Then

File.Copy(File.DirAssets,"ramzan.db",File.DirInternal,"ramzan.db")

End If

If sql1.IsInitialized=False Then

		   sql1.Initialize(File.DirInternal,"ramzan.db",False)
		
End If


	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM rozane")
	
For i = 0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position=i

ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("onvan"))
Dim backlist As BitmapDrawable
backlist.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"hhh.png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=backlist
Dim lbl As Label
lbl= ListView1.SingleLineLayout.Label
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
lbl.Left=lbl.Left-0dip
lbl.Top=0dip
lbl.TextColor = Colors.RGB(13, 10, 62)
lbl.TextSize = 18
	lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")

Next

cursor1.Close

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	StartActivity("khandanduarozane")
	dua1=Value
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خوبه که یه توضیح کوچیک از کارتون هم میدادید.

ببینید شما متغییر dual  رو برابر Value قرار دادید.خوبه که بدونید الان با کلیک روی هر آیتم مقدار onvan رو میریزه داخل dual.

و بنده دیگه نمیدونم شما دقیقا قصد دارید با این dual  چکاری رو انجام بدید و یا اصلا این متغییر رو برای چی استففاده کردید.

لطفا یک توضیح کامل بدید از کاری که میخوایید انجام بدید ارائه بدید تا بهتر راهنمایی کنیم.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بعدش دعا پخش میشه و متن و صوت دعا رو میگیره

اینم اکتیویتی که بعد از کلیک روی هر یک از آیتمها باز میشه

کد کامل

#Region Activity Attributes
#FullScreen: true
#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
Dim timer1 As Timer
Dim f1,f2,f3,f4,f5 As Typeface

End Sub

Sub Globals

Private label11 As Label
Dim mm As StringUtils
Dim cursor1 As Cursor

Private ScrollView1 As ScrollView
Dim mediaplayer1 As MediaPlayer
Private SeekBar1 As SeekBar

' Private Ltxt2 As Label
Dim Obj1 As Reflector

Private Label1 As Label
Private Label2 As Label
Private Label3 As Label
Private Label4 As Label
Private Label5 As Label
Private Label6 As Label
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

Activity.LoadLayout("khandanduarozane")

Dim p As PhoneWakeState
p.KeepAlive(True)

If File.Exists(File.DirInternal,"ramzan.db") = False Then

File.Copy(File.DirAssets,"ramzan.db",File.DirInternal,"ramzan.db")

End If

If duarozane1.sql1.IsInitialized = False Then
duarozane1.sql1.Initialize(File.DirInternal,"ramzan.db",False)
End If

cursor1=duarozane1.sql1.ExecQuery("SELECT matalb,sout FROM rozane WHERE onvan='" & duarozane1.dua1 & "'")

For i=0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position=i

label11.Initialize("")
label11.text = cursor1.GetString("matalb")
label11.TextColor=Colors.Black
' label11.Width=93%X
ScrollView1.Panel.AddView(label11,0,0,ScrollView1.Width-1%x,100%y)

' ScrollView1.Panel.AddView(label11,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
Try
Catch
duarozane1.dua1=4
End Try

' label11.Height=mm.MeasureMultilineTextHeight(label11,label11.text)
' ScrollView1.Panel.Height=mm.MeasureMultilineTextHeight(label11,label11.text)
Next
Dim StrUtil As StringUtils
Dim before, after,ht As Float
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(label11, label11.Text)
Obj1.Target = label11
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it
Obj1.Target = label11
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.2, "java.lang.float") 'Change the space between lines
Obj1.Target = label11
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it
ht = ((after * ht)/before)
label11.Height = ht+2000dip

ScrollView1.Panel.Height = ht+2000dip

mediaplayer1.Initialize()
mediaplayer1.Load(File.DirAssets,cursor1.GetString("sout"))
timer1.Initialize("timer1", 1000)
timer1.Enabled=True


If File.Exists(File.DirInternal,"txtm.far")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"txtm3.far",File.DirInternal,"txtm.far")
End If


Dim li As List
li=File.ReadList(File.DirInternal,"txtm3.far")
f1=Typeface.LoadFromAssets("f1.ttf")
f2=Typeface.LoadFromAssets("f2.ttf")
f3=Typeface.LoadFromAssets("f3.ttf")
f4=Typeface.LoadFromAssets("f4.ttf")
f5=Typeface.LoadFromAssets("f5.ttf")

If li.Get(0)="f1" Then label11.Typeface=f1
If li.Get(0)="f2" Then label11.Typeface=f2
If li.Get(0)="f3" Then label11.Typeface=f3
If li.Get(0)="f4" Then label11.Typeface=f4
If li.Get(0)="f5" Then label11.Typeface=f5
label11.TextSize=li.Get(1)
If li.Get(2)="1" Then label11.TextColor=Colors.Black
If li.Get(2)="2" Then label11.TextColor=Colors.Yellow
If li.Get(2)="3" Then label11.TextColor=Colors.Red
If li.Get(2)="4" Then label11.TextColor=Colors.Blue
If li.Get(2)="5" Then label11.TextColor=Colors.Magenta
If li.Get(3)="1" Then
label11.Color=Colors.White
End If
If li.Get(3)="2" Then
label11.Color=Colors.Yellow

End If
If li.Get(3)="3" Then
label11.Color=Colors.Red


End If
If li.Get(3)="4" Then
label11.Color=Colors.Blue


End If
If li.Get(3)="5" Then
label11.Color=Colors.Magenta


End If

' label11.Top=0
''
' label11.height = mm.MeasureMultilineTextHeight(label11,label11.text)+15%x
'
' label11.Top=0

End Sub

Sub Activity_Resume
mediaplayer1.play
timer1.Enabled = True
timer1_Tick
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
If mediaplayer1.IsPlaying Then mediaplayer1.Pause
timer1.Enabled = False
End Sub


Sub timer1_Tick

If mediaplayer1.IsPlaying Then
SeekBar1.Value = mediaplayer1.Position / mediaplayer1.Duration * 100
Label5.text= ConvertToTimeFormat(mediaplayer1.Position)
Label6.text= ConvertToTimeFormat(mediaplayer1.Duration)
End If

End Sub
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
Dim seconds, minutes As Int
seconds = Round(ms / 1000)
minutes = Floor(seconds / 60)
seconds = seconds Mod 60
Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0)
End Sub

Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
If UserChanged = False Then Return 'the value was changed programmatically
mediaplayer1.Position = Value / 100 * mediaplayer1.Duration
timer1_Tick 'immediately update the progress label
End Sub


Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean

If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then

mediaplayer1.Pause

End If

End SubSub Label3_Click
mediaplayer1.Stop
End Sub
Sub Label2_Click
mediaplayer1.Pause
End Sub
Sub Label1_Click
mediaplayer1.Play
End Sub
Sub Label4_Click
Dim i As Intent
Dim a As String

a = cursor1.GetString("matalb")
i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
i.SetType("text/plain")
i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",a)

i.WrapAsIntentChooser("Share...")
StartActivity(i)
End Sub
 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...