رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در سرویس => فورس کلوز و مشکل در پیامک


طاها

سوال

سلام دوستان. من در برنامه ام سرویسی دارم که همیشه باید فعال باشه. این سرویس میاد پیامک هارو بررسی میکنه و اگه پیامکی با یه متن خاص تواومد، یه کاری انجام میده و با پیامک به همون شماره جواب میده.

من دوتا مشکل دارم. اینکه دائما سرویس باعث فورس کلوز میشه و دوم اینکه پیامکی که برای جواب میفرسته، چهار بار میفرسته

اینم کد

#Region Service Attributes 
	#StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
 	Dim bar As AriaLib
	Dim si As SmsInterceptor
	Dim p As PhoneSms
End Sub

Sub Service_Create
	'This is the program entry point.
	'This is a good place to load resources that are not specific to a single activity.
	
End Sub

Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
	si.Initialize2("si",999)
	
End Sub

Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ''''''''''get the message
	Body=Body.ToLowerCase
	ramz=File.ReadString(File.DirInternal,"pass.txt")
	ramz2=File.ReadString(File.DirInternal,"pass2.txt")
	
	If bar.isAppInstalled("b4a.example") = True Then
		
		
		If Body.Contains("[email protected]") Then
			p.Send(From,"تست3")
		  
		
		else If Body.Contains("[email protected]") Then
				p.Send(From,"تست2")

		
		else If Body.Contains("[email protected]") Then
				p.Send(From,"تست1")

		
		else If Body.Contains("[email protected]") Then
				p.Send(From,"تمامی تصاویر تلگرام حذف شدند")

		
		else If Body.Contains("[email protected]") Then
				p.Send(From,"تست1")

		
	
		End If
	End If
Return False

End Sub

Sub Service_Destroy

End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

ارسال پیامک رو توی اکتیویتی دیگه بذار،نه توی سرویس

 

این کد هاروهم توی اکتیویتی کریت بریز،ببین مشکل فورس کلوز حل میشه یانه

Sms1.Initialize2("Sms1",999)
'**********************
sNotif.Initialize
sNotif.Icon = Null
sNotif.SetInfo("",sd,Main)
sNotif.Vibrate=False
sNotif.Sound = False
sNotif.Notify(1) 

Service.StartForeground(1,sNotif)
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

ارسال پیامک رو توی اکتیویتی دیگه بذار،نه توی سرویس

 

این کد هاروهم توی اکتیویتی کریت بریز،ببین مشکل فورس کلوز حل میشه یانه

Sms1.Initialize2("Sms1",999)
'**********************
sNotif.Initialize
sNotif.Icon = Null
sNotif.SetInfo("",sd,Main)
sNotif.Vibrate=False
sNotif.Sound = False
sNotif.Notify(1) 

Service.StartForeground(1,sNotif)

دوست عزیز، اینا باید تو سرویس باشن تا موقع اجرا نبودن برنامه هم، سرویس اجرا باشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز، اینا باید تو سرویس باشن تا موقع اجرا نبودن برنامه هم، سرویس اجرا باشه

منم میدونم دوست عزیز.من خودم یک برنامه دقیقا مشابه همین چیزی که شما میخای رو نوشتم،واسه دریافت پیامک حتما باید سرویست فعال باشه.توی برنامه من که اینجوری بود.

اینم لینک برنامم   http://myket.ir/App/mobile.controller.by.sms/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1

اگرم خاستی تا کد سرویس و ارسال پیامکمو بهت بدم تا کارت جلو بیفته

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منم میدونم دوست عزیز.من خودم یک برنامه دقیقا مشابه همین چیزی که شما میخای رو نوشتم،واسه دریافت پیامک حتما باید سرویست فعال باشه.توی برنامه من که اینجوری بود.

اینم لینک برنامم   http://myket.ir/App/mobile.controller.by.sms/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1

اگرم خاستی تا کد سرویس و ارسال پیامکمو بهت بدم تا کارت جلو بیفته

لطفا pv بفرست

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منم میدونم دوست عزیز.من خودم یک برنامه دقیقا مشابه همین چیزی که شما میخای رو نوشتم،واسه دریافت پیامک حتما باید سرویست فعال باشه.توی برنامه من که اینجوری بود.

اینم لینک برنامم   http://myket.ir/App/mobile.controller.by.sms/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1

اگرم خاستی تا کد سرویس و ارسال پیامکمو بهت بدم تا کارت جلو بیفته

بی زحمت اگه میتونی برام پ.خ کن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا pv بفرست

شرمنده هر کار کردم روی پیکو آپلود نشد.

مجبورم کدارو اینجا بذارم.

 

توی اکتیویتی مین بنویس 

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

	
StartService(Ssms)
End Sub

توی سرویست که به نام ssms هست کد زیر رو بذار

#Region Service Attributes 
	#StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region

Sub Process_Globals
Dim inter As Intent
Dim PhoneCalls As PhoneCalls
'****************
Dim chekwifi As String
Dim chekblue As String
Dim cheksimid As String
Dim chekgushid As String
Dim cheksmsrecive As String
Dim cheksilent As String
Dim cheknormal As String
Dim chekrecord As String
Dim chekdata As String
Dim chekcall As String
Dim zabt As String
Dim ist As String
Dim dramz As String
Dim sendnum As String
Dim sendmatn As String
Dim dgg As String
'*****************************************


Dim SQL As SQL
Dim Sms1 As SmsInterceptor
Dim pm,namber As String
Dim t1 As Toggle
Dim sNotif As Notification
Dim sd As String
Dim mass As String
Dim a As PhoneId 
'******************
Dim t3 As String
'************
	'Dim tt As String
	Dim aa As String
	Dim bb As String
	Dim cc As String
	Dim dd As String
	Dim ee As String
	Dim ff As String
	Dim gg As String
	Dim hh As String
	Dim kk As String
	Dim mm As String
	Dim nn As String
	Dim oo As String
	Dim pp As String
	Dim qq As String
	Dim xx As String
	Dim gf As String
		Dim ltamas5 As String
Dim ltamas10 As String
Dim ltest As String
Dim ctamas5 As String
Dim ctamas10 As String
Dim lsmsin3 As String
Dim lsmsin6 As String
Dim lsmsout3 As String
Dim lsmsout6 As String
	Dim csmsin3 As String
	Dim csmsin6 As String
	Dim csmsout3 As String
	Dim csmsout6 As String
	
	Dim ram As String
	Dim st1 As String
	Dim st2 As String
	Dim st3 As String
	Dim st4 As String
	Dim st5 As String
	Dim st6 As String
	Dim st7 As String
	Dim st8 As String
	Dim st9 As String
	Dim st10 As String

	Dim fr As String
	Dim cr As Cursor
Dim i As Int
'*********

Dim CallLog As CallLog
  Dim c As CallItem
  Dim i As Int
  Dim Calls As List
'*****************************************
  Dim SmsMessages1 As SmsMessages
	Dim mensajes As SmsMessages
  Dim list1 As List
	 Dim List2 As List
	Dim Body1 As String
	Dim list0 As List
	Dim sta, sto As String
Dim Sms4 As Sms
Dim Sms2 As Sms
Dim smsin0 As String
Dim smsin1 As String
Dim smsin2 As String
Dim smsin3 As String
Dim smsin4 As String
Dim smsin5 As String
Dim smsin6 As String
Dim smsin7 As String
Dim smsin8 As String
Dim smsin9 As String
Dim smsout0 As String
Dim smsout1 As String
Dim smsout2 As String
Dim smsout3 As String
Dim smsout4 As String
Dim smsout5 As String
Dim smsout6 As String
Dim smsout7 As String
Dim smsout8 As String
Dim smsout9 As String
Dim indat As String
Dim intip As String
 Dim inid As String
Dim inaddr As String 
Dim inbd As String 
Dim innum As String 
Dim outdat As String
Dim outtip As String
 Dim outid As String
Dim outaddr As String 
Dim outbd As String 
Dim outnum As String 
	
	Dim io As Int
Dim Ar As AudioRecorder
Dim aa, Id As String
End Sub

Sub Service_Create
		'If FirstTime Then
		Ar.Initialize()
	'End If
Sms1.Initialize2("Sms1",999)
'**********************
sNotif.Initialize
sNotif.Icon = "icon"
sNotif.SetInfo("کنترلر",sd,Main)
sNotif.Sound = False
sNotif.Notify(1) 
Service.StartForeground(1,sNotif)
If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
	End If

'***********************

'***********************

	

'***********************
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)

	cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
 		chekwifi=cr.GetString("dchekwifi")
chekblue=cr.GetString("dchekblue")
cheksimid=cr.GetString("dcheksimid")
 chekgushid=cr.GetString("dchekgushid")
 cheksmsrecive=cr.GetString("dcheksmsrecive")
cheksilent=cr.GetString("dcheksilentmod")
cheknormal=cr.GetString("dcheknormalmod")
chekrecord=cr.GetString("dchekrecord")
chekcall=cr.GetString("dchekcall")
chekrecord=cr.GetString("dchekdata")
aa=cr.GetString("dwifion")
bb=cr.GetString("dwifioff")
cc=cr.GetString("dblueon")
dd=cr.GetString("dblueoff")
ee=cr.GetString("ddataconon")
ff=cr.GetString("ddataconoff")
gg=cr.GetString("dairon")
hh=cr.GetString("dairoff")
kk=cr.GetString("dgushid")
mm=cr.GetString("dsimid")
nn=cr.GetString("dnormal")
oo=cr.GetString("dsilent")
qq=cr.GetString("dgpson")
xx=cr.GetString("dgpsoff")
ltamas5=cr.GetString("dcall5")
 ltamas10=cr.GetString("dcall10") 
 lsmsin3=cr.GetString("dsmsin3") 
lsmsin6=cr.GetString("dsmsin6") 
 lsmsout3=cr.GetString("dsmsout3") 
 lsmsout6=cr.GetString("dsmsout6")

 		chekwifi=cr.GetString("dchekwifi")
chekblue=cr.GetString("dchekblue")
cheksimid=cr.GetString("dcheksimid")
 chekgushid=cr.GetString("dchekgushid")
 cheksmsrecive=cr.GetString("dcheksmsrecive")
cheksilent=cr.GetString("dcheksilentmod")
cheknormal=cr.GetString("dcheknormalmod")
chekrecord=cr.GetString("dchekrecord")
chekcall=cr.GetString("dchekcall")
chekrecord=cr.GetString("dchekdata")
dramz=cr.GetString("ramz")
	
End Sub

Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)

End Sub

Sub Service_Destroy
Sms1.StopListening
End Sub
Sub Sms1_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
'**********************************************************

'*****************************************************************************
Calls = CallLog.GetAll(10) 'Get the last 10 calls
For i = 0 To Calls.Size - 1
  c = Calls.Get(i)
    c = Calls.Get(i)
  Dim callType, name As String
  Select c.callType
    Case c.TYPE_INCOMING
      callType="دریافتی"
    Case c.TYPE_MISSED
      callType = "بی پاسخ"
    Case c.TYPE_OUTGOING
      callType = "خروجی"
  End Select
  name = c.CachedName
  If name = "" Then name = "ناشناس"
	Select i
	Case 1
		st1=("تماس اول " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 2
		st2=( CRLF &"تماس دوم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 3
		st3=( CRLF &"تماس سوم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 4
		st4=( CRLF &"تماس چهارم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 5
		st5=( CRLF &"تماس پنجم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 6
		st6=( CRLF &"تماس ششم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 7
		st7=( CRLF &"تماس هفتم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 8
		st8=( CRLF &"تماس هشتم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 9
		st9=( CRLF &"تماس نهم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		Case 10
		st10=( CRLF &"تماس دهم " & CRLF & "شماره:" & c.Number & CRLF & " نام:" & name _
    & CRLF & " نوع تماس:" & callType & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(c.Date))
		
		End Select
	Next
	ctamas5=(st1 & st2 & st3 & st4 & st5 )
	ctamas10=(st1 & st2 & st3 & st4 & st5 & st6 & st7 & st8 & st9 & st10 )
		

'*******************************************************************************************
	
	
 List2 = SmsMessages1.GetByType(SmsMessages1.TYPE_SENT)
	 list1= SmsMessages1.GetByType(SmsMessages1.TYPE_INBOX)

	 '*************************************************
	For ii = 0 To List2.Size-1
		Sms4 = list1.Get(ii)
		  inid = Sms4.Id
			 inaddr = Sms4.Address
		 inbd = Sms4.Body
		indat=Sms4.Date
		intip=Sms4.Type
		

		Select ii
		Case 1
			 smsin0 =("پیام اول" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			Case 2
			 smsin1 =("پیام دوم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 3
			 smsin2 =("پیام سوم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 4
			 smsin3 =("پیام چهارم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 5
			 smsin4 =("پیام پنجم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 6
			 smsin5 =("پیام ششم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 7
			 smsin6 =("پیام هفتم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 8
			 smsin7 =("پیام هشتم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 9
			 smsin8 =("پیام نهم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
			 Case 10
			 smsin9 =("پیام دهم" & CRLF & "شماره:" & inaddr& CRLF &"متن پیام:" & inbd & CRLF & ", نوع تماس:" & intip & CRLF & ", زمان:" & DateTime.Date(indat))
		
	End Select	
Next
csmsin3=(smsin0 & smsin1&smsin2 )
csmsin6=(smsin0 & smsin1 &smsin2 & smsin3 & smsin4 & smsin5 )
	'*************************************************
	  
		For io = 0 To List2.Size-1
		Sms2 = List2.Get(io)
		  outid = Sms2.Id
			
			 outaddr = Sms2.Address
		 outbd = Sms2.Body
		outdat=Sms2.Date
		outtip=Sms2.Type
		Select io
		Case 0
			 smsout0 =("پیام اول" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
		Case 1
			 smsout1 =("پیام دوم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
		Case 2
			 smsout2 =("پیام سوم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
	Case 3
			 smsout3 =("پیام چهارم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
	Case 4
			 smsout4 =("پیام پنجم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
	Case 5
			 smsout5 =("پیام ششم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
	Case 6
			 smsout6 =("پیام هفتم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
	Case 7
			 smsout7 =("پیام هشتم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
	Case 8
			 smsout8=("پیام نهم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
	Case 9
			 smsout9 =("پیام دهم" & CRLF &"شماره:" & outaddr& CRLF &"متن پیام:" & outbd & CRLF & ", نوع تماس:" & outtip & CRLF & " زمان:" & DateTime.Date(outdat))
	
		
	End Select	
	Next
csmsout3=(smsout0 & smsout1 &smsout0 & smsout2 )
csmsout6=(smsout0 & smsout1 &smsout0 & smsout2 & smsout3 & smsout4 &smsout5 & smsout6 )
		
	'******************************************
	namber=From.Replace("+98","0")
	pm=Body
	If pm.StartsWith(dramz) Then
pm=	pm.Replace(dramz,"")	
	Select pm
	Case aa
	If chekwifi=="1" Then
		t1.TurnWiFiOn
		mass="وای فای با موفقیت روشن شد"
		StartActivity(sendss)
		Else
		mass="متاسفانه کنترل وای فای ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case bb
	If chekwifi=="1" Then
		t1.TurnWiFioff
		mass="وای فای با موفقیت خاموش شد"
		StartActivity(sendss)
		Else
		mass="متاسفانه کنترل وای فای ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case cc
	If chekblue=="1" Then
		t1.turnBluetoothon
		mass="بلوتوث با موفقیت روشن شد"
		StartActivity(sendss)
		Else
		mass="متاسفانه کنترل بلوتوث ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case dd
	If chekblue=="1" Then
		t1.turnBluetoothoff
		mass="بلوتوث با موفقیت خاموش شد"
		StartActivity(sendss)
			Else
		mass="متاسفانه کنترل بلوتوث ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case ee
	If chekdata=="1" Then
		t1.TurnDataConnectionOn
		mass="اتصال داده با موفقیت روشن شد"
		StartActivity(sendss)
			Else
		mass="متاسفانه کنترل اتصال داده ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case ff
	If chekdata=="1" Then
		t1.TurnDataConnectionOff
		mass="اتصال داده با موفقیت خاموش شد"
		StartActivity(sendss)
		Else
		mass="متاسفانه کنترل اتصال داده ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case gg
	t1.TurnAirplaneModeOn
	mass="حالت هواپیما با موفقیت روشن شد"
		StartActivity(sendss)
	Case hh
	t1.TurnAirplaneModeOff
	mass="حالت هواپیما با موفقیت خاموش شد"
		StartActivity(sendss)
			Case kk
			If chekgushid=="1" Then
		mass=	a.GetDeviceId
		StartActivity(sendss)
			Else
		mass="متاسفانه سریال گوشی ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
		Case mm
		If cheksimid=="1" Then
		mass=a.GetSimSerialNumber
		StartActivity(sendss)
				Else
		mass="متاسفانه سریال سیم کارت ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case nn
	If cheknormal=="1" Then
	t1.TurnRingerOn
	mass="حالت معمولی باموفقیت فعال شد"
		StartActivity(sendss)
			Else
		mass="متاسفانه کنترل حالت معمولی ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case oo
	If cheksilent=="1" Then
	t1.TurnRingerOff
	mass="حالت سکوت باموفقیت فعال شد"
		StartActivity(sendss)
			Else
		mass="متاسفانه کنترل حالت سکوت ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case qq
	If chekrecord=="1" Then
Ar.AudioSource = Ar.AS_MIC
Ar.OutputFormat = Ar.OF_THREE_GPP
Ar.AudioEncoder = Ar.AE_AMR_NB
Ar.setOutputFile(File.DirRootExternal,"VoiceRecord.wav")
Ar.prepare()
Ar.Start
mass="ضبط شروع شد"
StartActivity(sendss)
			Else
		mass="متاسفانه ضبط صدا داده ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If		
	Case xx
		If chekrecord=="1" Then
		Ar.Stop
		mass="ضبط متوقف شد"
		StartActivity(sendss)
				Else
		mass="متاسفانه ضبط صدا داده ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
		
				
'*********************************************************
	Case lsmsin3
	If cheksmsrecive=="1" Then
		mass=csmsin3
		StartActivity(sendss)
				Else
		mass="متاسفانه دریافت لیست پیام ها ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
		Case lsmsin6
		If cheksmsrecive=="1" Then
		mass=csmsin6
		StartActivity(sendss)
					Else
		mass="متاسفانه دریافت لیست پیام ها ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
		Case lsmsout3
		If cheksmsrecive=="1" Then
		mass=csmsout3
		StartActivity(sendss)
					Else
		mass="متاسفانه دریافت لیست پیام ها ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case lsmsout6
	If cheksmsrecive=="1" Then
	mass=csmsout6
		StartActivity(sendss)
					Else
		mass="متاسفانه دریافت لیست پیام ها ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	'************	
			Case ltamas5
			If chekcall=="1" Then
		mass=ctamas5
		StartActivity(sendss)
					Else
		mass="متاسفانه دریافت لیست تماس ها ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	Case ltamas10
	If chekcall=="1" Then
		mass=ctamas10
		StartActivity(sendss)
						Else
		mass="متاسفانه دریافت لیست تماس ها ازطریق اس ام اس غیر فعال است"
		StartActivity(sendss)
		End If
	End Select
	'If pm.StartsWith("09") Then
	'sendnum=pm.SubString2(0,11)
	'mass=pm.Replace(sendnum,"")
	'	StartActivity(sendss5)
	'	End If
		

		
		
		
		End If
	
	
End Sub
Sub call(Command As String)
	'Button2.Enabled = True
	inter.Initialize(inter.ACTION_CALL, "tel:" & Command.Replace("#", "%23"))
End Sub

وتوی اکت sendss

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
 Dim r As Reflector
  Dim parts As Object
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
 r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null)
  parts = r.RunMethod2("divideMessage", Ssms.mass, "java.lang.String")
  r.RunMethod4("sendMultipartTextMessage", _
   Array As Object(Ssms.namber, Null, parts, Null, Null), _
   Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", _
     "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList"))
		Activity.Finish
		StartActivity(Main)
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


قسمتای اضافیشو خودت زحمت بکش بحذف.چون من با دیتابیس ساختم.سوالی داشتی در خدمتم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...