رفتن به مطلب
  • 0

بیرون زدن متن از منو


green1369

سوال

7 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

دوست عزیز میبینم ک میزنخ بیرون اما خوب ما از کجا بفهمیم شما از چی استفاده کردی :)

 

ی عکس کامل + کدایی ک استفاده کردید قرار بدید لطفا :gol::)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Sub Globals

 

Private Stxt As ScrollView

Private ptxt As Panel

Private bshare As Button

Private Ltxt1 As Label

Private numtxt As EditText

Dim stu As StringUtils

Dim f1,f2,f3,f4,f5 As Typeface

 

Dim cur1 As Cursor

Dim sql1 As SQL

Dim cur As Cursor

Private Favk As Button

Private bcopy As Button

Dim Favv As Int

Private Bsting As Button

Private idre As EditText

Private imm1 As ImageView

Private imm2 As ImageView

Private Ltxt1 As Label

Private Ltxt2 As Label

Private Ltxt3 As Label

Dim pos1 As Int

Dim pos2 As Int

Dim pos3 As Int

Dim idd As Int

Private Button1 As Button

Private Fav As Button

Dim bbbb As Bitmap

Dim esmax As String

End Sub

 

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

Activity.LoadLayout("txt")

Stxt.Panel.LoadLayout("txta")

Main.cur1.Position=AcFehrest.pos

 

   Ltxt1.text= Main.cur1.GetString("matn1")

 Favv=Main.cur1.GetString("fav")

 esmax=Main.cur1.GetString("id")

 

  

 

 If Favv=0 Then

Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f0.png"))

 Else 

Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png"))

 End If

 

 

 

 

 

If File.Exists(File.DirInternal,"txtm.far")=False Then

File.Copy(File.DirAssets,"txtm3.far",File.DirInternal,"txtm.far")

End If

 

 

Dim li As List

li=File.ReadList(File.DirInternal,"txtm3.far")

f1=Typeface.LoadFromAssets("f1.ttf")

f2=Typeface.LoadFromAssets("f2.ttf")

f3=Typeface.LoadFromAssets("f3.ttf")

f4=Typeface.LoadFromAssets("f4.ttf")

f5=Typeface.LoadFromAssets("f5.ttf")

 

If li.Get(0)="f1" Then Ltxt1.Typeface=f1

If li.Get(0)="f2" Then Ltxt1.Typeface=f2

If li.Get(0)="f3" Then Ltxt1.Typeface=f3

If li.Get(0)="f4" Then Ltxt1.Typeface=f4

If li.Get(0)="f5" Then Ltxt1.Typeface=f5

Ltxt1.TextSize=li.Get(1)

If li.Get(2)="1" Then Ltxt1.TextColor=Colors.Black

If li.Get(2)="2" Then Ltxt1.TextColor=Colors.Yellow

If li.Get(2)="3" Then Ltxt1.TextColor=Colors.Red

If li.Get(2)="4" Then Ltxt1.TextColor=Colors.Blue

If li.Get(2)="5" Then Ltxt1.TextColor=Colors.Magenta

If li.Get(3)="1" Then

Ltxt1.Color=Colors.White

Ltxt2.Color=Colors.White 

Stxt.Color=Colors.White

End If 

If li.Get(3)="2" Then

Ltxt1.Color=Colors.Yellow 

Ltxt2.Color=Colors.Yellow 

 

Stxt.Color=Colors.Yellow

End If 

If li.Get(3)="3" Then

Ltxt1.Color=Colors.Red

Ltxt2.Color=Colors.Red 

 

 

Stxt.Color=Colors.Red

End If

If li.Get(3)="4" Then

Ltxt1.Color=Colors.Blue

Ltxt2.Color=Colors.Blue 

 

 

Stxt.Color=Colors.Blue

End If

If li.Get(3)="5" Then

Ltxt1.Color=Colors.Magenta

Ltxt2.Color=Colors.Magenta 

 

 

Stxt.Color=Colors.Magenta

End If

Ltxt2.Typeface=Ltxt1.Typeface

Ltxt2.TextSize=Ltxt1.TextSize

 Ltxt2.TextColor= Ltxt1.TextColor

Ltxt1.Top=0

 

Try

bbbb.Initialize(File.DirAssets,esmax& ".jpg")

imm1.Bitmap=bbbb

imm1.Width=98%x

imm1.Left=1%x

imm1.Height=(bbbb.Height * 100%x)/bbbb.Width

Catch

 

End Try

 

    Ltxt1.height = stu.MeasureMultilineTextHeight(Ltxt1,Ltxt1.text)+5%x

If Ltxt2.text="null" Or Ltxt2.text="" Then

Ltxt2.Height=0

Else

Ltxt2.height = stu.MeasureMultilineTextHeight(Ltxt2,Ltxt2.text)+3%x

End If

Ltxt1.Top=0

imm1.Top=Ltxt1.Height

Ltxt2.Top=imm1.Height+imm1.Top

 

Stxt.Panel.Height=Ltxt2.Height +Ltxt2.top + 8%x

 

End Sub

 

Public Sub ShowText(text As String)

 

 

End Sub

 

Sub Activity_Resume

 

End Sub

 

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

 

End Sub

 

Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean

   

  If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then

 Main.cur1 = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE daste='" &AcFehrest.shomare & "'")

  End If

 

End Sub

 

 

 

 

Sub Bsting_Click

Activity.Finish

StartActivity(tanzimat)

End Sub

Sub Fav_Click

Dim id As Int

 

id= Main.cur1.GetString("id")

 If Favv=0 Then

 

  Main.cur1.Position=0

  Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 1 where id ='" & id & "'")

 

 ToastMessageShow("مطلب مورد نظر با موفقیت به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)

Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png"))

 Else 

  Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 0 where id ='" & id & "'")

  Main.cur1.Position=0

 ToastMessageShow( "مطلب مورد نظر از لیست علاقه مندی ها خارج شد",False) 

Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f0.png"))

 End If

  Main.cur1= Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1  where id ='" & id & "'")

  Main.cur1.Position=0

  Favv= Main.cur1.GetString("fav")

End Sub

 

 

 

 

 


 

Dim pos As Int

Dim shomare As Int

End Sub

 

Sub Globals

 

Private ListViewFehrest As ListView

Private ListViewData As ListView

Dim bitmap1 As BitmapDrawable

 

Dim LayoutNumber As Int

 

Private btnExam As Button

Private Button1 As Button

Private Button2 As Button

Private Button3 As Button

Private Button4 As Button

End Sub

 

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

Activity.LoadLayout("LayoutFehrest")

bitmap1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"btnclick1.png"))

End Sub

 

Sub Activity_Resume

 

End Sub

 

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

 

End Sub

 

Sub AddSubjects

 

End Sub

Sub btnha

 

Activity.RemoveAllViews

LayoutNumber = 1

Activity.LoadLayout("LayoutData")

ListViewData.SingleLineLayout.Background = bitmap1

ListViewData.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.White

ListViewData.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.RIGHT

ListViewData.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER_VERTICAL

ListViewData.SingleLineLayout.ItemHeight = 20%y

 

 

Main.cur1 = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE daste='"&shomare&"'")

For i=0 To Main.cur1.RowCount-1

Main.cur1.Position=i 

ListViewData.AddSingleLine("   " & Main.cur1.GetString("onvan"))

Next

 

End Sub

 

Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean

 

  If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then

  If LayoutNumber = 0 Then

 

Activity.Finish

StartActivity(Main)

 

Else If LayoutNumber = 1 Then

 

Activity.RemoveAllViews

Activity.LoadLayout("LayoutFehrest")

AddSubjects

LayoutNumber = 0

Return True

 

End If

  End If

  

End Sub

 

Sub ListViewData_ItemClick (Position As Int, Value As Object)

 

pos=Position

 

  StartActivity(txtv)

End Sub

 

Sub Button4_Click

shomare =4

btnha

End Sub

 

Sub Button3_Click

shomare =3

btnha

End Sub

Sub Button2_Click

shomare =2

btnha

End Sub

Sub Button1_Click

shomare =1

btnha

End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

راهنمایی کنید ممنون میشه 

1-از نرم افزار برای اسکرین گرفتن استفاده کن و اگه از توی شبیه ساز میگیری با خود بیسیک هم میشه

2- کد ها رو داخل تگ قرار بده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

راستی تاپیک در اموزش های تصویری چیکار میکنه؟

مدیران اصلاح کنند

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...