رفتن به مطلب
 • 0

نمایش عکس از سایت در مولتی پنل


محمدی

سوال

سلام

خواهش میکنم یکی یه سورسی قرار بده که توی مولتی پنل فقط عکس های یه سایت از طریق RSS بیاد و تک تک داخل ایمیج ویو های مولتی پنل قرار بگیره

هررررر کاری میکنم نمیتونم

فقط عکس قرار بگیره بقیشو خودم اوکی میکنم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام.

کد هایی که نوشتید بذارید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Version=5.02
NumberOfModules=0
Build1=Default,b4a.example
ManifestCode='This code will be applied to the manifest file during compilation.~\n~'You do not need to modify it in most cases.~\n~'See this link for for more information: [url="http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136~%5Cn~AddManifestText"]http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136~\n~AddManifestText[/url](~\n~<uses-sdk android:minSdkVersion="4" android:targetSdkVersion="14"/>~\n~<supports-screens android:largeScreens="true" ~\n~  android:normalScreens="true" ~\n~  android:smallScreens="true" ~\n~  android:anyDensity="true"/>)~\n~SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")~\n~SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")~\n~'End of default text.~\n~
IconFile=
NumberOfFiles=2
File1=Layout1.bal
File2=pnl.bal
NumberOfLibraries=4
Library1=core
Library2=httputils2
Library3=webviewextras
Library4=sql
@[email protected]
#Region Project Attributes 
#ApplicationLabel: B4A Example
#VersionCode: 1
#VersionName: 
'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
#SupportedOrientations: unspecified
#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
'These global variables will be declared once when the application starts.
'These variables can be accessed from all modules.
Dim Stopint As Int=5%y
End Sub

Sub Globals
'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
'These variables can only be accessed from this module.
Dim WebView1 As WebView
Dim WebView2 As WebView
Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras
'Private ListView1 As ListView
Dim listLink As ListView
Dim HttpJob1 As HttpJob
Dim img As ImageView
Private ScrollView1 As ScrollView
Private Cur1 As Cursor

Private Label1 As Label
Private Label2 As Label
Private Panel1 As Panel
Private ImageView1 As ImageView
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
'Activity.LoadLayout("Layout1")
ScrollView1.Initialize(2000dip)
Activity.Title="Basic4android.org"

Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y)
For i=0 To 20
'Cur1.IsInitialized
'Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+150dip
p.LoadLayout("pnl")
ScrollView1.Panel.Height=Stopint
Next
WebView1.Initialize("WebView1")
WebView2.Initialize("WebView2")
listLink.Initialize("listLink")
WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView1,"B4A")
WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView1,"")
	Dim url As String = "[url="http://nex1music.ir/feed"]http://nex1music.ir/feed[/url]"
WebView1.LoadUrl(url)
HttpJob1.Initialize("MyJob1",Me)
img.Initialize("img")

End Sub

Sub WebView1_PageFinished(url As String)
Dim javascript As String = "B4A.CallSub('prs_html', true, document.documentElement.outerHTML)"
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1, javascript)
End Sub

Sub prs_html(html As String)

html = html.Replace("""","'")
Dim str() As String
str = Regex.Split("<title>", html)
Dim i As Int 
For i = 0 To str.Length - 1
	If i = 0 Or str(i).Contains("دانلود آهنگ جدید | دانلود موزیک</title>") Then
		Continue
	End If
	Dim title As String
 	title = str(i).SubString2(0, str(i).IndexOf("</") + 0)
	Dim Link As String
	Link = str(i).SubString(str(i).IndexOf("<link>") +6)
	Link = Link.SubString2(0, Link.IndexOf("</") + 0)
	Dim downloadax As String
	str = Regex.Split("<img src='", html)
	Dim sbstr As String
	sbstr = str(i).SubString2(0,str(i).IndexOf("'") + 0)
	If sbstr.EndsWith(".jpg") Then
		downloadax = sbstr
		HttpJob1.Download(downloadax)
'			Dim bn As Bitmap
'			bn = img.Bitmap
	'	Dim s As Bitmap
	'	s.Initialize("",downloadax)

	End If
Next
	'ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(title,Link,img.Bitmap)
	Label1.Text = title
	Label2.Text = Link
	'listLink.AddSingleLine(Link)
'

End Sub
Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub
Sub WebView2_PageFinished(url As String)
ProgressDialogHide
Dim javascript As String = "B4A.CallSub('prs_html2', true, document.documentElement.outerHTML)"
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView2, javascript)
End Sub
Sub prs_html2(html As String)


End Sub
Sub JobDone(Job As HttpJob)
ImageView1.Bitmap = Job.GetBitmap
ImageView1.Gravity = Gravity.FILL

End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نه اینجوری نمیشه خیلی خراب کردی کارو. :crazy:

سورس رو پیست کن!

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...