رفتن به مطلب
 • 0

باتون رفت و برگشت


naser sahami

سوال

سلام دوستان ما یه گالری ماتریسی داریم با کلیک روی هر عکس کل  صفحه را میگیره  من میخوام وقتی اون عکس کل صفحه را گرفت همراهش دوتا باتون رفت و برگشت لود بشه دیگه دوباره دکمه برگشتا نزنم تا براعکس بعدیش کلیک کنم ولی نمیدونم دقیقا کجابذارم لطفا کمک کنید :(

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

6 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

کدهای فعلی که باهاش کاری میکنید که عکس تمام صفحه میشه قرار بدیدت تا راهنماییتون کنم.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private lbltitle1 As Label
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 Activity.LoadLayout("frmgallery")
 loadImage
End Sub

Sub loadImage
Dim divid   As Int = 45%x
 Dim sTop    As Int : sTop    = 6dip
 Dim sLeft   As Int : sLeft   = 4dip
 Dim rip    As RippleView
 
 ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
 For i = 1 To 10
  Dim image1 As ImageView
  image1.Initialize("Icon")
  ScrollView1.Panel.AddView(image1,sLeft,sTop,divid,divid)
  rip.Initialize(image1,Colors.White,1000,True)
   
  Try
  image1.Gravity = Gravity.FILL
  image1.Tag = i & ".jpg"
  image1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets, i & ".jpg"))
  Catch
  ToastMessageShow("کلیه تصاویر لود شد " ,False)
  End Try
  
  DoEvents
  If (i) Mod 2 = 0 Then
  sLeft = 7dip
  sTop = sTop + divid + 10dip
  ScrollView1.Panel.Height = ScrollView1.Panel.Height + image1.Height + 10dip
  Else
  sLeft = sLeft + divid + 8dip
	
  End If
 Next
End Sub
Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Icon_Click

Dim i1 As ImageView
i1 = Sender
File.Copy(File.DirAssets,i1.Tag,File.DirDefaultExternal,i1.Tag)
OpenGallery(i1.Tag)

End Sub

Sub OpenGallery(filename As String)
Dim iIntent As Intent
Dim Image As String

Image = File.Combine(File.DirDefaultExternal, filename)

iIntent.Initialize(iIntent.ACTION_VIEW, "file:///" & Image)

iIntent.SetType("image/jpeg")

StartActivity(iIntent)


End Sub


Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
 If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
 Activity.Finish
 End If
End Sub

شما جون :gol: بخواه  بفرما همش کده دیزاینر نداره

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این که میاد عکس رو تو گالری خود گوشی باز میکنه. درسته؟؟

اگه اینجوری باشه که نمیتونید داخلش دکمه بعد و قبلی بذارید.

البته نه که نشه ، شما میخواین بیرون از برنامه دکمه بذارید ، یه سورس دکمه شناور پولی بود با اون فکر کنم بشه یه کارایی کرد. :fekr:

اما خب اونم دردسرهای خودشو داره.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این چطور مال ارتا هستش

Sub Process_Globals
Dim Bank As SQL

End Sub

Sub Globals
Dim pnls(10,2) As Panel
Dim offsetX , offsetY As Int
offsetX = 5%x
offsetY = 3%y
Dim sv As ScrollView
Dim img As ImageView
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Dim cd As ColorDrawable 
cd.Initialize(Colors.White,0)
Activity.Background = cd
sv.Initialize(0dip)
Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y)

If File.Exists(File.DirInternal,"Matris.db") = False Then
 File.Copy(File.DirAssets,"Matris.db",File.DirInternal,"Matris.db")
End If

If Bank.IsInitialized = False Then
 Bank.Initialize(File.DirInternal,"Matris.db",False)
End If


img.Initialize("img")
Activity.AddView(img,0%x,0%y,100%x,100%y)
img.Visible = False
createPanel

setValue(0,0,1,0)
setValue(1,0,1,2)
setValue(2,0,1,4)
setValue(3,0,1,6)
setValue(4,0,1,8)
setValue(5,0,1,10)
setValue(6,0,1,12)
setValue(7,0,1,14)
setValue(8,0,1,16)
setValue(9,0,1,18)End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub
Sub createPanel
 For row = 0 To 9
	 For col = 0 To 1
	  Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		p.Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255))
		sv.Panel.AddView(p,offsetX,offsetY,45%x,40%y)
		pnls(row,col) = p
		offsetX = offsetX + 46%x
	 Next
	 offsetY = offsetY + 42%y
	 offsetX = 5%x
 Next
 sv.Panel.Height = offsetY
End Sub
Sub setValue(startRow As Int , low As Int , high As Int , Position As Int)
 Dim cr As Cursor
 cr = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM matris_db")
 For i = low To high
 cr.Position = Position
 pnls(startRow,i).Tag = cr.GetInt("id")
 pnls(startRow,i).SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cr.GetString("name")&".jpg"))
 If cr.RowCount <> Position Then
  Position = Position + 1
 End If 
 Next
End Sub
Sub p_Click
 Dim pnl As Panel
 pnl = Sender
 Dim b As Bitmap
 b.Initialize(File.DirAssets,pnl.Tag&".jpg")
 img.Bitmap = b
 img.SetVisibleAnimated(900,True)
End Sub
Sub img_Click
	img.SetVisibleAnimated(900,False)
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اگه بتونید جواب منم بدید ثوابش شنیدم خیلی زیاده چون نسبم از سیداس :ok:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نیکروان جان کمکت نیمه کاره موندا :ok:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...