رفتن به مطلب
 • 0

فراخوانی صوت از دیتابیس آنلاین و پخش آن


sajadkharestani

سوال

سلام

چطوری یه صوت از دیتابیس آنلاین فراخوانی و دانلود کنم و به صورت آفلاین پخش کنم؟

با تشکر

Type=Activity
Version=6.3
ModulesStructureVersion=1
B4A=true
@EndOfDesignText@
#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
Dim Timer1 As Timer
End Sub

Sub Globals
  
	Private btnplayandpause As Button
	Dim Obj1 As Reflector
	Private Label1 As Label
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Dim mm As StringUtils
  Dim cursor1 As Cursor
	Dim ht1,ft1 As Float
	Private Button2 As Button
	Dim dlColor As ColorPickerDialog
	Private Button1 As Button
	Dim audio As MediaPlayer
	Dim bitmap2,bitmap3 As Bitmap
	Private Button3 As Button
	Private SeekBar1 As SeekBar
	

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
  

 

	Activity.LoadLayout("khandan")
  Dim p As PhoneWakeState
  p.KeepAlive(True)
	

	 
If File.Exists(File.DirInternal,"doarezg.db") = False Then

File.Copy(File.DirAssets,"doarezg.db",File.DirInternal,"doarezg.db")

End If
 
  If fehrestdastanha.sql1.IsInitialized = False Then
     fehrestdastanha.sql1.Initialize(File.DirInternal,"doarezg.db",False)
  End If

	cursor1=fehrestdastanha.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE list='" & fehrestdastanha.khandanmatalb & "'")

For i=0 To cursor1.RowCount-1
   cursor1.Position=i
  Label1.Initialize("")
	Label1.Text = cursor1.GetString("Matn")
	Label1.TextColor=Colors.black
	Label1.TextSize=16
	Button1.Tag=i

audio.Initialize()
audio.Load(File.DirAssets,cursor1.GetString("ahang"))
Timer1.Initialize("timer1", 10000)
	Timer1.Enabled=True

	

	ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width-6,ScrollView1.Height)
	'------------------------------
		Obj1.Target = Label1 
      Obj1.RunMethod3("setLineSpacing",1, "java.lang.float", 1.3, "java.lang.float")
	ht1 =mm.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)	
	ft1=ht1 * 2.1
	'------------------------------
	Label1.Height = ft1
		ScrollView1.Panel.Height=ft1
'====================================================================================
Try
  Label1.TextSize = code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontSize") 
	
	Label1.TextColor = code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontColor")

fehrestdastanha.khandanmatalb= code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontColor")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","Font"))

		Obj1.Target = Label1 
      Obj1.RunMethod3("setLineSpacing",1, "java.lang.float", 1.3, "java.lang.float")
	ht1 =mm.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)	
	ft1=ht1 * 2.1
'------------------------------
	Label1.Height = ft1
		ScrollView1.Panel.Height=ft1

Catch
		Obj1.Target = Label1 
      Obj1.RunMethod3("setLineSpacing",1, "java.lang.float", 2.0, "java.lang.float")
	ht1 =mm.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)	
	ft1=ht1 * 2.1
'------------------------------
	Label1.Height = ft1
		ScrollView1.Panel.Height=ft1
		
'===================================================================================
fehrestdastanha.khandanmatalb=0

End Try

'====================================================================================
  

Next
dlColor.RGB= Colors.Black

bitmap2.Initialize(File.DirAssets,"play1.png")
bitmap3.Initialize(File.DirAssets,"pause1.png")
Dim b1 As Bitmap
b1.Initialize(File.DirAssets,"star"&cursor1.GetString("Fav")&".png")
Button1.SetBackgroundImage(b1)


End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub
Sub btnplayandpause_Click
If audio.IsPlaying Then 
audio.Pause
btnplayandpause.SetBackgroundImage(bitmap2)
Else
audio.Play
btnplayandpause.SetBackgroundImage(bitmap3)
End If
End Sub
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean

If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then

	 audio.Stop
	 btnplayandpause.SetBackgroundImage(bitmap3)
End If

End Sub
Sub Button1_Click

Dim btn As Button
btn=Sender

   cursor1.Position = btn.Tag
   
   Dim check As Int
   check = cursor1.GetString("Fav")
   
   If check = 1 Then
	 
     fehrestdastanha.sql1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET Fav = 0 WHERE id = "&cursor1.GetInt("id"))
		 fehrestdastanha.sql1.IsInitialized
	   cursor1 = fehrestdastanha.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable")
		 Dim b As Bitmap
     b.Initialize(File.DirAssets,"star0.png")
     Button1.SetBackgroundImage(b)
     ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
   
     
   Else 
	 
     fehrestdastanha.sql1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET Fav = 1 WHERE id = "&cursor1.GetInt("id"))
		 fehrestdastanha.sql1.IsInitialized
	   cursor1 = fehrestdastanha.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable")
		 Dim b As Bitmap
     b.Initialize(File.DirAssets,"star1.png")
     Button1.SetBackgroundImage(b)
     ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
   
   End If
End Sub

Sub Button2_Click
	  Dim i As Intent
  Dim a As String

  a = cursor1.GetString("Matn")
  i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
  i.SetType("text/plain")
  i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",a)

  i.WrapAsIntentChooser("ارسال از طریق...")
  StartActivity(i)
End Sub
Sub Button4_Click
Dim i As Intent
Dim a As String
a=cursor1.GetString("Matn")
i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "sms:")
i.PutExtra("sms_body",a)
StartActivity(i)
End Sub
Sub Button3_Click
	StartActivity(frmsetting)
End Sub
Sub timer1_Tick

  If audio.IsPlaying Then
    SeekBar1.Value = audio.Position / audio.Duration * 10000
  End If
	
End Sub

Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)

  If UserChanged = False Then Return 
  audio.Position = Value / 10000 * audio.Duration
  timer1_Tick 
	
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...