رفتن به مطلب

بکآپ و import از کل دیتابیس توسط کدهای php


نورنما

ارسال های توصیه شده

بکآپ و import از کل دیتابیس توسط کدهای php

سلام خدمت دوستان انجمن 

ممکن هست به هردلیلی امکان بک آپ توسط سی پنل phpmyadmin یا دایرکت ادمین توسط بخش بکآپ گیری آنها را نداشته باشید 

لذا می تونید از کدهای زیر برای بکآپ گیری و import بکآپ به هاستتون استفاده نمایید: 

 

* باهمین کدهای زیر  به راحتی میتونه با نوشتن نام یوزر ودیتابیس و رمزش در سطر دوم کدها، از دیتابیسش خروجی بگیرید.

<?php
  EXPORT_DATABASE("localhost","user","pass","db_name" );

/* 
##### EXAMPLE #####
  EXPORT_DATABASE("localhost","user","pass","db_name" );
##### Notes #####
   * (optional) 5th parameter: to backup specific tables only,like: array("mytable1","mytable2",...)  
   * (optional) 6th parameter: backup filename (otherwise, it creates random name)
   * IMPORTANT NOTE ! Many people replaces strings in SQL file, which is not recommended. READ THIS: http://itask.software/tools/wordpress-migrator
   * If you need, you can check "import.php" too
*/

function EXPORT_DATABASE($host,$user,$pass,$name,    $tables=false, $backup_name=false)
{ 
	set_time_limit(3000); $mysqli = new mysqli($host,$user,$pass,$name); $mysqli->select_db($name); $mysqli->query("SET NAMES 'utf8'");
	$queryTables = $mysqli->query('SHOW TABLES'); while($row = $queryTables->fetch_row()) { $target_tables[] = $row[0]; }	if($tables !== false) { $target_tables = array_intersect( $target_tables, $tables); } 
	$content = "SET SQL_MODE = \"NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO\";\r\nSET time_zone = \"+00:00\";\r\n\r\n\r\n/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_CLIENT */;\r\n/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_RESULTS */;\r\n/*!40101 SET @[email protected]@COLLATION_CONNECTION */;\r\n/*!40101 SET NAMES utf8 */;\r\n--\r\n-- Database: `".$name."`\r\n--\r\n\r\n\r\n";
	foreach($target_tables as $table){
		if (empty($table)){ continue; } 
		$result	= $mysqli->query('SELECT * FROM `'.$table.'`'); 	$fields_amount=$result->field_count; $rows_num=$mysqli->affected_rows; 	$res = $mysqli->query('SHOW CREATE TABLE '.$table);	$TableMLine=$res->fetch_row(); 
		$content .= "\n\n".$TableMLine[1].";\n\n";  $TableMLine[1]=str_ireplace('CREATE TABLE `','CREATE TABLE IF NOT EXISTS `',$TableMLine[1]);
		for ($i = 0, $st_counter = 0; $i < $fields_amount;  $i++, $st_counter=0) {
			while($row = $result->fetch_row())	{ //when started (and every after 100 command cycle):
				if ($st_counter%100 == 0 || $st_counter == 0 )	{$content .= "\nINSERT INTO ".$table." VALUES";}
					$content .= "\n(";  for($j=0; $j<$fields_amount; $j++){ $row[$j] = str_replace("\n","\\n", addslashes($row[$j]) ); if (isset($row[$j])){$content .= '"'.$row[$j].'"' ;} else{$content .= '""';}	  if ($j<($fields_amount-1)){$content.= ',';}  }    $content .=")";
				//every after 100 command cycle [or at last line] ....p.s. but should be inserted 1 cycle eariler
				if ( (($st_counter+1)%100==0 && $st_counter!=0) || $st_counter+1==$rows_num) {$content .= ";";} else {$content .= ",";}	$st_counter=$st_counter+1;
			}
		} $content .="\n\n\n";
	}
	$content .= "\r\n\r\n/*!40101 SET CHARACTER_SET[email protected]_CHARACTER_SET_CLIENT */;\r\n/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_RESULTS */;\r\n/*!40101 SET [email protected]_COLLATION_CONNECTION */;";
	$backup_name = $backup_name ? $backup_name : $name.'___('.date('H-i-s').'_'.date('d-m-Y').').sql';
	ob_get_clean(); header('Content-Type: application/octet-stream'); header("Content-Transfer-Encoding: Binary"); header('Content-Length: '. (function_exists('mb_strlen') ? mb_strlen($content, '8bit'): strlen($content)) );  header("Content-disposition: attachment; filename=\"".$backup_name."\""); 
	echo $content; exit;
}
?>
 *ویا بااین کدهای زیر ،بعد از قرار دادن فایل sql در هاست (my_baseeee.sql)، دیتابیس رو در هاست import نمایید:

 

<?php	 
IMPORT_TABLES("localhost","user","pass","db_name", "my_baseeee.sql"); //TABLES WILL BE OVERWRITTEN
	
	
				// P.S. IMPORTANT NOTE for people who try to change/replace some strings in SQL FILE before importing, MUST READ: https://goo.gl/2fZDQL
// https://github.com/tazotodua/useful-php-scripts 
function IMPORT_TABLES($host,$user,$pass,$dbname, $sql_file_OR_content){
	set_time_limit(3000);
	$SQL_CONTENT = (strlen($sql_file_OR_content) > 300 ? $sql_file_OR_content : file_get_contents($sql_file_OR_content) ); 
	$allLines = explode("\n",$SQL_CONTENT); 
	$mysqli = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname); if (mysqli_connect_errno()){echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();} 
		$zzzzzz = $mysqli->query('SET foreign_key_checks = 0');	    preg_match_all("/\nCREATE TABLE(.*?)\`(.*?)\`/si", "\n". $SQL_CONTENT, $target_tables); foreach ($target_tables[2] as $table){$mysqli->query('DROP TABLE IF EXISTS '.$table);}     $zzzzzz = $mysqli->query('SET foreign_key_checks = 1');  $mysqli->query("SET NAMES 'utf8'");	
	$templine = '';	// Temporary variable, used to store current query
	foreach ($allLines as $line)	{											// Loop through each line
		if (substr($line, 0, 2) != '--' && $line != '') {$templine .= $line; 	// (if it is not a comment..) Add this line to the current segment
			if (substr(trim($line), -1, 1) == ';') {		// If it has a semicolon at the end, it's the end of the query
				if(!$mysqli->query($templine)){ print('Error performing query \'<strong>' . $templine . '\': ' . $mysqli->error . '<br /><br />'); } $templine = ''; // set variable to empty, to start picking up the lines after ";"
			}
		}
	}	return 'Importing finished. Now, Delete the import file.';
}  //see also export.php 
?>

یاعلی مدد

______________

منبع :  (نمونه کدهای به دردبخور دیگه ای هم دراین آدرس میتوانیدمشاهده نمایید!)

https://github.com/ttodua/useful-php-scripts

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...