رفتن به مطلب
  • 0

ارور هنگام کامپایل


alizareking75

سوال

سلام خدمت دوستان عزیز

لطفا راهنماییم کنید این ارور واسه چیه

Convert byte code - optimized dex.    Error
trouble writing output: Too many field references to fit in one dex file: 65622; max is 65536.
You may try using multi-dex. If multi-dex is enabled then the list of classes for the main dex list is too large.
References by package:
    26 android.app
    26 android.content.pm
    10 android.content.res
   102 android.graphics
     2 android.media
     1 android.media.browse
     2 android.net
    11 android.os
     3 android.print
     5 android.support.v4.app
   209 android.support.v4.media
   376 android.support.v4.media.session
    11 android.support.v4.os
     1 android.system
    15 android.text
     1 android.text.util
    15 android.util
    29 android.view
    15 android.view.accessibility
     3 android.view.inputmethod
     1 android.view.textclassifier
    19 android.widget
    29 androidx.activity
    22 androidx.annotation
  3592 androidx.appcompat
   393 androidx.appcompat.app
     6 androidx.appcompat.content.res
   110 androidx.appcompat.graphics.drawable
  3592 androidx.appcompat.resources
     1 androidx.appcompat.text
    85 androidx.appcompat.view
   270 androidx.appcompat.view.menu
   890 androidx.appcompat.widget
    11 androidx.arch.core.executor
    14 androidx.arch.core.internal
    15 androidx.asynclayoutinflater.view
  3592 androidx.cardview
    44 androidx.cardview.widget
    75 androidx.collection
  3592 androidx.coordinatorlayout
    65 androidx.coordinatorlayout.widget
  3592 androidx.core
    11 androidx.core.accessibilityservice
   571 androidx.core.app
    29 androidx.core.content
    23 androidx.core.content.pm
    32 androidx.core.content.res
   102 androidx.core.graphics
    62 androidx.core.graphics.drawable
     3 androidx.core.hardware.display
     6 androidx.core.hardware.fingerprint
    11 androidx.core.internal.view
     5 androidx.core.net
    25 androidx.core.os
    90 androidx.core.provider
    79 androidx.core.text
    31 androidx.core.text.util
    43 androidx.core.util
   260 androidx.core.view
   162 androidx.core.view.accessibility
     3 androidx.core.view.animation
    27 androidx.core.view.inputmethod
   123 androidx.core.widget
    23 androidx.cursoradapter.widget
     3 androidx.customview.view
    61 androidx.customview.widget
     9 androidx.documentfile.provider
    84 androidx.drawerlayout.widget
  3592 androidx.fragment
   455 androidx.fragment.app
    29 androidx.fragment.lint
     5 androidx.interpolator.view.animation
    24 androidx.legacy.app
     3 androidx.legacy.content
   107 androidx.lifecycle
    16 androidx.loader.app
    43 androidx.loader.content
    17 androidx.localbroadcastmanager.content
  3880 androidx.media
     8 androidx.media.app
     5 androidx.media.session
    44 androidx.print
  3592 androidx.recyclerview
   933 androidx.recyclerview.widget
    13 androidx.savedstate
    43 androidx.slidingpanelayout.widget
   131 androidx.swiperefreshlayout.widget
  3987 androidx.transition
   210 androidx.vectordrawable.graphics.drawable
    69 androidx.versionedparcelable
   155 androidx.viewpager.widget
  3592 androidx.viewpager2
    33 androidx.viewpager2.adapter
    87 androidx.viewpager2.widget
   157 anywheresoftware.b4a
    25 anywheresoftware.b4a.agraham.reflection
    76 anywheresoftware.b4a.debug
    23 anywheresoftware.b4a.inappbilling3
    96 anywheresoftware.b4a.keywords
   125 anywheresoftware.b4a.keywords.constants
     4 anywheresoftware.b4a.object
  3915 anywheresoftware.b4a.objects
    13 anywheresoftware.b4a.objects.collections
    16 anywheresoftware.b4a.objects.drawable
    10 anywheresoftware.b4a.objects.streams
    22 anywheresoftware.b4a.remotelogger
   127 anywheresoftware.b4a.shell
    13 anywheresoftware.b4a.sql
     6 ariagp.sharedprefrences
  3747 com.afollestad.materialdialogs
    55 com.afollestad.materialdialogs.color
  3598 com.afollestad.materialdialogs.commons
    24 com.afollestad.materialdialogs.folderselector
    59 com.afollestad.materialdialogs.internal
    31 com.afollestad.materialdialogs.prefs
     9 com.afollestad.materialdialogs.simplelist
     4 com.afollestad.materialdialogs.util
     1 com.android.resources
     6 com.android.tools.lint.detector.api
     7 com.android.vending.billing
  3592 com.google.android.material
    24 com.google.android.material.animation
   119 com.google.android.material.appbar
    36 com.google.android.material.badge
    35 com.google.android.material.behavior
    51 com.google.android.material.bottomappbar
    74 com.google.android.material.bottomnavigation
    84 com.google.android.material.bottomsheet
    57 com.google.android.material.button
    35 com.google.android.material.card
     4 com.google.android.material.checkbox
   106 com.google.android.material.chip
    28 com.google.android.material.circularreveal
     1 com.google.android.material.circularreveal.cardview
     1 com.google.android.material.circularreveal.coordinatorlayout
     5 com.google.android.material.color
   175 com.google.android.material.datepicker
     9 com.google.android.material.dialog
     6 com.google.android.material.elevation
     3 com.google.android.material.expandable
   179 com.google.android.material.floatingactionbutton
   167 com.google.android.material.internal
     1 com.google.android.material.math
    15 com.google.android.material.navigation
     4 com.google.android.material.radiobutton
    28 com.google.android.material.resources
    16 com.google.android.material.ripple
    35 com.google.android.material.shadow
   149 com.google.android.material.shape
    97 com.google.android.material.snackbar
     2 com.google.android.material.stateful
     6 com.google.android.material.switchmaterial
   127 com.google.android.material.tabs
   184 com.google.android.material.textfield
     1 com.google.android.material.theme
    39 com.google.android.material.transformation
    66 de.amberhome.objects
    70 de.amberhome.objects.appcompat
     1 de.amberhome.objects.internal
    15 de.amberhome.viewpager
   100 de.amberhome.viewpager.internal
    32 de.donmanfred
    20 ir.basicapp
  3801 ir.basicapp.book.bfgf
     1 java.io
    11 java.lang
    11 java.lang.annotation
     1 java.nio
     1 java.nio.channels
     2 java.util
     2 java.util.concurrent

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام

مشکلتون بخاطر Androidx هست. این پست رو دنبال کنید:

 

ویرایش: ببخشید.

همونظور که @ Mr.Kafiri گفتن، باید Multidex رو فعال کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، alizareking75 گفته است :

سلام خدمت دوستان عزیز

لطفا راهنماییم کنید این ارور واسه چیه

Convert byte code - optimized dex.    Error
trouble writing output: Too many field references to fit in one dex file: 65622; max is 65536.
You may try using multi-dex. If multi-dex is enabled then the list of classes for the main dex list is too large.
References by package:
    26 android.app
    26 android.content.pm
    10 android.content.res
   102 android.graphics
     2 android.media
     1 android.media.browse
     2 android.net
    11 android.os
     3 android.print
     5 android.support.v4.app
   209 android.support.v4.media
   376 android.support.v4.media.session
    11 android.support.v4.os
     1 android.system
    15 android.text
     1 android.text.util
    15 android.util
    29 android.view
    15 android.view.accessibility
     3 android.view.inputmethod
     1 android.view.textclassifier
    19 android.widget
    29 androidx.activity
    22 androidx.annotation
  3592 androidx.appcompat
   393 androidx.appcompat.app
     6 androidx.appcompat.content.res
   110 androidx.appcompat.graphics.drawable
  3592 androidx.appcompat.resources
     1 androidx.appcompat.text
    85 androidx.appcompat.view
   270 androidx.appcompat.view.menu
   890 androidx.appcompat.widget
    11 androidx.arch.core.executor
    14 androidx.arch.core.internal
    15 androidx.asynclayoutinflater.view
  3592 androidx.cardview
    44 androidx.cardview.widget
    75 androidx.collection
  3592 androidx.coordinatorlayout
    65 androidx.coordinatorlayout.widget
  3592 androidx.core
    11 androidx.core.accessibilityservice
   571 androidx.core.app
    29 androidx.core.content
    23 androidx.core.content.pm
    32 androidx.core.content.res
   102 androidx.core.graphics
    62 androidx.core.graphics.drawable
     3 androidx.core.hardware.display
     6 androidx.core.hardware.fingerprint
    11 androidx.core.internal.view
     5 androidx.core.net
    25 androidx.core.os
    90 androidx.core.provider
    79 androidx.core.text
    31 androidx.core.text.util
    43 androidx.core.util
   260 androidx.core.view
   162 androidx.core.view.accessibility
     3 androidx.core.view.animation
    27 androidx.core.view.inputmethod
   123 androidx.core.widget
    23 androidx.cursoradapter.widget
     3 androidx.customview.view
    61 androidx.customview.widget
     9 androidx.documentfile.provider
    84 androidx.drawerlayout.widget
  3592 androidx.fragment
   455 androidx.fragment.app
    29 androidx.fragment.lint
     5 androidx.interpolator.view.animation
    24 androidx.legacy.app
     3 androidx.legacy.content
   107 androidx.lifecycle
    16 androidx.loader.app
    43 androidx.loader.content
    17 androidx.localbroadcastmanager.content
  3880 androidx.media
     8 androidx.media.app
     5 androidx.media.session
    44 androidx.print
  3592 androidx.recyclerview
   933 androidx.recyclerview.widget
    13 androidx.savedstate
    43 androidx.slidingpanelayout.widget
   131 androidx.swiperefreshlayout.widget
  3987 androidx.transition
   210 androidx.vectordrawable.graphics.drawable
    69 androidx.versionedparcelable
   155 androidx.viewpager.widget
  3592 androidx.viewpager2
    33 androidx.viewpager2.adapter
    87 androidx.viewpager2.widget
   157 anywheresoftware.b4a
    25 anywheresoftware.b4a.agraham.reflection
    76 anywheresoftware.b4a.debug
    23 anywheresoftware.b4a.inappbilling3
    96 anywheresoftware.b4a.keywords
   125 anywheresoftware.b4a.keywords.constants
     4 anywheresoftware.b4a.object
  3915 anywheresoftware.b4a.objects
    13 anywheresoftware.b4a.objects.collections
    16 anywheresoftware.b4a.objects.drawable
    10 anywheresoftware.b4a.objects.streams
    22 anywheresoftware.b4a.remotelogger
   127 anywheresoftware.b4a.shell
    13 anywheresoftware.b4a.sql
     6 ariagp.sharedprefrences
  3747 com.afollestad.materialdialogs
    55 com.afollestad.materialdialogs.color
  3598 com.afollestad.materialdialogs.commons
    24 com.afollestad.materialdialogs.folderselector
    59 com.afollestad.materialdialogs.internal
    31 com.afollestad.materialdialogs.prefs
     9 com.afollestad.materialdialogs.simplelist
     4 com.afollestad.materialdialogs.util
     1 com.android.resources
     6 com.android.tools.lint.detector.api
     7 com.android.vending.billing
  3592 com.google.android.material
    24 com.google.android.material.animation
   119 com.google.android.material.appbar
    36 com.google.android.material.badge
    35 com.google.android.material.behavior
    51 com.google.android.material.bottomappbar
    74 com.google.android.material.bottomnavigation
    84 com.google.android.material.bottomsheet
    57 com.google.android.material.button
    35 com.google.android.material.card
     4 com.google.android.material.checkbox
   106 com.google.android.material.chip
    28 com.google.android.material.circularreveal
     1 com.google.android.material.circularreveal.cardview
     1 com.google.android.material.circularreveal.coordinatorlayout
     5 com.google.android.material.color
   175 com.google.android.material.datepicker
     9 com.google.android.material.dialog
     6 com.google.android.material.elevation
     3 com.google.android.material.expandable
   179 com.google.android.material.floatingactionbutton
   167 com.google.android.material.internal
     1 com.google.android.material.math
    15 com.google.android.material.navigation
     4 com.google.android.material.radiobutton
    28 com.google.android.material.resources
    16 com.google.android.material.ripple
    35 com.google.android.material.shadow
   149 com.google.android.material.shape
    97 com.google.android.material.snackbar
     2 com.google.android.material.stateful
     6 com.google.android.material.switchmaterial
   127 com.google.android.material.tabs
   184 com.google.android.material.textfield
     1 com.google.android.material.theme
    39 com.google.android.material.transformation
    66 de.amberhome.objects
    70 de.amberhome.objects.appcompat
     1 de.amberhome.objects.internal
    15 de.amberhome.viewpager
   100 de.amberhome.viewpager.internal
    32 de.donmanfred
    20 ir.basicapp
  3801 ir.basicapp.book.bfgf
     1 java.io
    11 java.lang
    11 java.lang.annotation
     1 java.nio
     1 java.nio.channels
     2 java.util
     2 java.util.concurrent

سلام

شما باید مولتی دکس رو فعال کنید

#MultiDex: True

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 hours ago, Salar82 said:

سلام

مشکلتون بخاطر Androidx هست. این پست رو دنبال کنید:

 

ویرایش: ببخشید.

همونظور که @ Mr.Kafiri گفتن، باید Multidex رو فعال کنید

خیلی ممنون دوست عزیز

1 hour ago, Mr.Kafiri said:

سلام

شما باید مولتی دکس رو فعال کنید

#MultiDex: True

 

خیلی ممنون دوست عزیز خدا خیرت بده

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...